Intencje mszalne od 15 do 21 lipca 2024 r.

 

 

Ponie­dzia­łek

(15.7.2024.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrze­bu od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w czerwcu 

+ Agniesz­ki i Leona Urbań­skich + syna Ryszarda 

Wto­rek (16.7.2024r.)

N.M.P z Góry Karmel 

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Anto­nie­go i Anny Wycinka
+ Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego 

+ Ire­ne­usza i Sta­ni­sła­wa Czapiewskich 

Śro­da

(17.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa i Geno­we­fę Berendt i rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób z Buko­wej Góry, Łąg – Kolo­nii pod Czersk i Łęga z ul. Choj­nic­kiej przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(18.7.2024r.)

godz. 17.00

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Anny Pest­ka + zm. z rodzi­ny Pestka 

Pią­tek

(19.7.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Geno­we­fy i Zeno­na Łęgowskich 

+ Anie­li, Leona, Józe­fa Wasiniewskich 

Sobo­ta

(20.7.2024r.)

godz.8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

+ Lidię i Bog­da­na Różań­skich w 30 r. śm. 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i opie­kę Maryi dla Elż­bie­ty i Jana z oka­zji 40 r. ślubu 

+ dziad­ków Rekow­skich i Bie­sek i zm. dzieci 

XVI Nie­dzie­la

Zwy­kła

(21.7.2024r.)

godz.8:15

godz. 10:00

godz. 11:30

+ Tere­sę Plisz­ka oraz bra­ta Witol­da Zabroc­kie­go i zm. z rodzi­ny Krzoska 

+ Marię i Kazi­mie­rza Borkowskich
( w 10 r. śm. i z oka­zji uro­dzin Marii) 

+ Kla­ry i Albi­na Pelow­skich ( w r. śm. Kla­ry) oraz
+ bra­ta Andrze­ja i Lubomiłę 

 

Intencje mszalne od 7 do 14 lipca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(8.7.2024r.)

 

godz. 18.00

+ Janu­sza Kie­drow­skie­go w I r. śm. 

Wto­rek (9.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Marii, Mie­czy­sła­wa, Hen­ry­ka Leczek
+ zm. z rodzi­ny Leczek 

Śro­da

(10.7.2024r.)

godz. 18.00

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże dla Agniesz­ki i Janu­sza w 20 r. ślubu 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(11.7.2024r.)

godz. 17.00

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Zofii i Alfon­sa Ossowskich 

Pią­tek

(12.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Kamińskiego
+ rodzi­ców i teściów oraz rodzeństwo 

Sobo­ta

(13.7.2024r.)

godz.8.00

 

 

 

 

godz. 17.00

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Ire­ny Hallman

Róża­niec fatimski 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i zdro­wie dla Ali­cji i Sta­ni­sła­wa z oka­zji 48 r. ślubu 

+ Tere­sy i Aloj­ze­go Sztromowskich . 

Sakra­ment Chrztu św. : Oskar Wotkowski 

XV Nie­dzie­la

Zwy­kła

(14.7.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Sta­ni­sła­wa Meger w 36 r. śm. 

+ Józe­fę i Jana Połe­tek + zm. z rodziny 

+ Jana Narloch + jego rodzi­ców Hele­nę i Józe­fa oraz Łucję i Fran­cisz­ka Szyngwelskich 

Intencje mszalne od  1 do 7 lipca  2024 r.

  Ponie­dzia­łek

 (1.7.2024.)

 

godz. 18.00

 

+ Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Żalikowskich

+ synów Sta­ni­sła­wa i Józefa 

Wto­rek (2.7.2024r.) godz. 17.00

 

 

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wa, Hele­ny i Edwar­da Woj­da­now­skich w 44 r. śm. Heleny

 

+ Jana i Wła­dy­sła­wę Jani­kow­skich + zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron

Śro­da

(3.7.2024r.)

godz. 18.00 + Edwar­da i rodzi­ców z ob. stron i rodzi­ców chrzestnych 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób  ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi

Czwar­tek

(4.7.2024r.)

 

godz. 17.00

 

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

 

+ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik z oka­zji uro­dzin Edmunda 

Pią­tek

(5.7.2024r.)

godz. 16.30

 

godz. 18.00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

oka­zja do spowiedzi

+ Tere­sy Drą­żek oraz + rodzi­ców i zm. z rodzi­ny Szturmowskich

Sobo­ta

(6.7.2024r.)

 

godz.8.00

 

 

godz. 18.00

+ Zdzi­sła­wa Osow­skie­go oraz jego rodzi­ców i teściów 

SPOTKANIE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

 

+ Ana­sta­zji Bie­sek w 9 r. śm.

Sakra­ment Chrztu św. : Pola Ewa Krajnik

 XIV Nie­dzie­la

Zwy­kła

 (7.7.2024r.)

godz.8:15

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Lidię Hal­ler + rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 
+ Ber­nar­dę i Fili­pa Stop­pa i ich zmar­łe dzie­ci oraz zmar­łych dziadków 
+ rodzi­ców Ger­tru­dę i Józe­fa Orent i zm. z rodziny

Sakra­ment chrztu św. : Leon Piesik 

       

Intencje mszalne od 17 do 23 czerwca 2024 r.

 

 

Ponie­dzia­łek

(17.6.2024.)

 

godz. 18.00

+ rodzi­ców Cecy­lię i Jana Bie­sek oraz ich dzie­ci Mał­go­rza­tę, Cze­sła­wa, Ire­ne­usza i Jerzego 

Wto­rek (18.6.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Andrze­ja i Ana­sta­zji Szulc
+ Alek­se­go i Ludwi­ki Mundry 

+ Zofii i Bene­dyk­ta Cyza w r. śm. Zofii 

+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Śro­da

(19.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Zyg­mun­ta i Ire­ny w r. śm. Zygmunta. 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(20.6.2024r.)

godz. 9.00

godz. 17.00

godz.18:00

Msza św. dzięk­czyn­na na zakoń­cze­nie Roku Szkolnego 

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu 

+ Tere­sy Pazda 

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i róża­niec fatimski

+ Jana, Mar­ty, Dama­ze­go Gliszczyńskich 

Pią­tek

(21.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Marii Bie­sek w dn. urodzin 

Sobo­ta

(22.6.2024r.)

godz.15.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na Beata Koso­buc­ka i Artur Behrendt

+ Zdzi­sła­wa Sowińskiego 

XII Nie­dzie­la

Zwy­kła

(23.6.2024r.)

godz.8:15

+ Ste­fa­nię, Micha­ła i Lidię Jaszew­skich i Jerze­go Brzezińskiego 

 

godz. 10:00

+ Jana Narloch z ok. imie­nin + rodzi­ców i teściów 

 

godz. 11:30

+ Pio­tra Gołuń­skie­go w 1 r. śm. i z oka­zji dnia Ojca 

+ Mamy Elż­bie­ty i Ojca Hen­ry­ka Gołuń­skich

Intencje mszalne od 3 do 9 czerwca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(3.6.2024 r.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Sta­ni­sła­wa Biesek 

+ Kazi­mie­rę i Jana Krzoska
+ zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Wto­rek (4.6.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Danie­la Jarzombek 

+ Jaro­sła­wa Rostow­skie­go – int. od rodzi­ny Warsińskich 

Śro­da

(5.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Ber­nar­da Kukliń­skie­go w 7 r. śm. + Jego rodzi­ców Ger­tru­dę i Pio­tra + chrze­śnia­ka Remi­giu­sza Środek 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(6.6.2024r.)

Godz. 17.00

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Ali­cji Stępniewskiej 

Pią­tek

Uro­czy­stość Najświętszego

Ser­ca Pana Jezusa 

(7.6.2024r.)

godz. 8.00

od 16.30

godz. 18.00

W pew­nej intencji 

oka­zja do spo­wie­dzi I piątkowej 

+ Tade­usza Oller w 12 r. śm. 

Sobo­ta

Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi

(8.6.2024r.)

godz.8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

+ Tere­sy i Jerze­go Krzo­ska + Edwar­da i Cze­sła­wy Piesik 

55 – lecie mał­żeń­stwa Tere­sy i Józe­fa Reszka 

+ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go w 3 r. śm.
+ Jego rodzi­ców i teściów 

X Nie­dzie­la

Zwy­kła

(9.6.2024r.)

godz.8:15

godz. 10:00

godz. 11:30

+ Mela­nii i Sta­ni­sła­wa Wąs + rodzi­ców oraz rodzeństwa 

+ Leoka­dię, Bro­ni­sła­wę i Zbi­gnie­wa Klo­ska oraz

+ Kazi­mie­rza Wesołowskiego 

+ Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuchta

+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Sakra­ment Chrztu: Niko­dem Lipski 

Igor Andrzej Grabowski 

 

Intencje mszalne od 26 maja do 2 czerwca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(27.5.2024.)

godz. 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godz. 18.00

Int. dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski otrzy­ma­ne za przy­czy­ną Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy i z proś­bą szcze­gól­ną o zdro­wie dla cho­rych, cier­pli­wość w cho­ro­bach i bł. Boże dla wszyst­kich Miesz­kań­ców Lipek Gór­nych W int. 

+ Ber­nar­da Domaszk + zm. z rodzi­ny Boja­now­skich i Domaszk 

Wto­rek (28.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich 

Śro­da

(29.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Jaro­sła­wa Ferens + jego Ojca Józefa 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pana Jezusa 

(30.5.2024r.)

godz. 8.15

 

 

 

 

godz.11.00

 

po pro­ce­sji

godz.13:30

+ Hen­ry­ka Ossow­skie­go w 25 r. śm. 

+ rodzi­ców z ob. stron 

+ Roma­na Poniń­skie­go i Andrze­ja Cie­śliń­skie­go z ok ur. 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i Dary Ducha św. 

Pią­tek

(31.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Zofii Kosie­dow­skiej w 15 r. śm. + męża Józe­fa i syna Jerzego 

+ męża Kazi­mie­rza Chmie­lec­kie­go w 7 r. śm. 

Sobo­ta

(1.6.2024r.)

godz.8.00

 

 

 

godz. 18.00

+ Bar­ba­ry i Hen­ry­ka Nakiel­skich + cór­ki Doro­ty Isbaner

+ Hele­ny i Felek­sa Czapiewskich 

IX Nie­dzie­la

Zwy­kła

(2.6.2024r.)

godz.8:15

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go w dniu urodzin 

godz. 10:00

+ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go + Tere­sy Kna­pik + Hele­ny Kru­czek + Roma­na Pawłowskiego 

godz. 11:30

+ Miro­sła­wa Zabroc­kie­go + Jadwi­gi Miloch 

Sakra­ment Chrztu: Ludwik Gornowicz 

Mau­ry­cy Bieliński 

 Intencje mszalne od 13 do 19 maja 2024 r.

 

  Ponie­dzia­łek (13.5.2024.) godz. 18.00 + Roma­na Gieł­don w r. śm.
Wto­rek (14.5.2024r.) godz.17.30

 

 

 

godz. 18.00

w dniu uro­dzin bra­ta +Woj­cie­cha Czystowskiego 
+ rodzi­ców Doro­tę i Edwi­na Czystowskich 
+ teścia Kazi­mie­rza Kał­duń­skie­go + teściów Ger­tru­dę i Bro­ni­sła­wa Zabroc­kich (w r. śm. Ger­tru­dy) oraz za męża Longina 
Śro­da

(15.5.2024r.)

godz. 17.30

 

 

godz. 18.00

+ Bar­ba­rę Cha­bow­ską w 3 r. śm. + syna Michała 
+ zm. rodzi­ców + dziad­ków Zofię i Pio­tra Gutowskich 
+ Wik­to­rię i Kazi­mie­rza Sowiń­skich    Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób  ze Lipek Gór­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi
Czwar­tek

(16.5.2024r.)

Godz. 17.00

 

godz. 18:00

+ Marię Łęgow­ską w dniu urodzin 

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
+Jaro­sła­wa Rostow­skie­go od rodzi­ny Węglorz z Pierśćca

Pią­tek

(17.5.2024r.)

godz. 17.30

 

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wa Śledź i żonę Jani­nę Śledź

 

+ Ryszar­da Wons w 5 r. śm. + rodzi­ców i rodzeństwo 

Sobo­ta

(18.5.2024r.)

godz. 18.00 W podzię­ko­wa­niu za łaski z proś­bą o bł. Boże za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II dla miesz­kań­ców Wądołów
Nie­dzie­la

Zesła­nia Ducha Świę­te­go (19.5.2024r.)

godz.8:15 + Mar­tę i Leona Hoppe 
godz. 10:00 + Mar­tę i Fran­cisz­ka Cheł­mow­skich oraz Agnieszkę 
godz. 11:30 + Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz ich rodzi­ców i zm. rodzeń­stwo z ob. stron 
       

Intencje mszalne od 6 do 12 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (6.045.2024.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Jana Wojak z ok. uro­dzin + rodzi­ców Zofię i Ludwika 

+ Bogu­sła­wy Stel­mach + Ojca Zbigniewa
+ babć i dziadków

Wto­rek (7.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Leonar­dę, Mak­sy­mi­lia­na, Bole­sła­wa Kliczkowskich 

Śro­da

(8.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Ire­nę, Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz + rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Złe­go Mię­sa, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(9.5.2024r.)

godz. 18:00

+ Marię i Edmun­da Bakhaus
+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron
+ Sta­ni­sła­wa i Sta­ni­sła­wę Świ­der oraz zm. z rodziny 

Pią­tek

(10.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w kwietniu 

+ Marii i Edwar­da Libi­szew­skich i Ryszarda
( 10 r. śm. Marii) 

Sobo­ta

(11.5.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Elż­bie­tę Magulską 

 

+ Mar­tę i Ana­sta­ze­go Fierek 

Chrzest: Han­na Pachulska 

VII Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na Uro­czy­stość Wniebo-

wstą­pie­nia (12.5.2024r.)

godz.8:15

+ Ste­fa­nię i Ste­fa­na Czapieskich
+ Cecy­lię i Ber­nar­da Makowskich 

godz. 10:00

+ Leona Muszar­skie­go i rodzi­ców z ob. stron 

godz. 11:30

+ Marię Jarzom­bek w 1 r. śm. + rodzi­ców Jana i Wan­dę + sio­strę Krystynę 

Intencje mszalne od 29 kwietnia do 5 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (29.04.2024.)

 

godz. 18.00

+rodzi­ców Bar­ba­ry i Tade­usza oraz dziad­ków Giełdon 

Wto­rek (30.4.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ zm. z rodzin Szma­gliń­skich i Gref­ka oraz
+ Annę i Micha­ła Barszczyńskich
+ Ali­nę Kowal­czyk + Sta­ni­sła­wa Staniszewskiego 

+ Annę i Igna­ce­go + Hen­ry­ka Babińskich
+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Śro­da

(1.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Ada­ma Rekow­skie­go w 2 r. śm. 

+ rodzi­ców Chre­ków i zm. rodzeństwo 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Złe­go Mię­sa i Sołec­twa Gotelp przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(2.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

W 1 r. śm. + Jadwi­gi Jutrzenka 

+ Jani­nę i Ste­fa­na Witanowskich
+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Pią­tek

Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Polski 

(3.5.2024r.)

godz. 8.15

+ Jadwi­gi Meca + rodzi­ców z ob. stron 

godz. 10.00

+ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go w 29 r. śm.
+ zm. rodzi­ców i bra­ta oraz Ilo­nę Helta 

godz. 11.30

+ rodzi­ców Leoka­dię i Fran­cisz­ka Jakubek
+ bra­ci Hen­ry­ka i Józefa 

Sobo­ta

(4.5.2024r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

W int. żywych oraz zmar­łych człon­ków Żywe­go Różań­ca z Jastrzębia 

 

+ zm. Stra­ża­ków z całej Para­fii – z oka­zji dnia Strażaka 

+ Mał­go­rza­tę Kosec­ką – w mie­siąc od śm. i pogrzebu 

VI Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na (5.5.2024 r.)

godz.8:15

+ Annę i Anto­nie­go Wycinka
+ Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego 

godz. 10:00

+ Jerze­go Brze­ziń­skie­go w 1 r. śm. 

godz. 11:30

+ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go – dłu­go­let­nie­go Komen­dan­ta OSP w Łęgu + zmar­łych kole­gów Stra­ża­ków z ok. Dnia Strażaka 

Chrzest: Kon­stan­ty Kosec­ki

Intencje mszalne Od 15 do 21 kwietnia 2024 r.

 

 

 

Ponie­dzia­łek (15.04.2024.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza św zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. za + Józe­fa Kogut 

+Jani­nę i Wła­dy­sła­wa Śledź oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Wto­rek (16.4.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Mar­ka Góral + Zofii i Jana Góral 

+ Toma­sza Duraj w 4 r. śm. 

Śro­da

(17.4.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Józe­fa Che­rek w 9 r. śm. + rodzi­ców z ob. stron 

+ Mak­sy­mi­lia­na i Jadwi­gę Sar­now­skich + syna Ryszarda

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Złe­go Mię­sa i Gotel­pia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(18.4.2024r.)

godz. 18:00

+ Elż­bie­ta i Sta­ni­sław Szmaglińscy 

Pią­tek

(19.4.2024r.)

godz. 18.00

+ Ludwi­ka Dywel + rodzi­ców i rodzeństwo 

Sobo­ta

(20.4.2024r.)

godz. 15.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Nata­lia Lip­ska i Sła­wo­mir Gaweł 

+ Sta­ni­sła­wa i Ire­ne­usza Czapiewskich 

IV Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na (21.4.2024r.)

godz.8:00

+ Jana i Leoka­dii Szmelter 

godz. 10:00

+ zm. rodzeń­stwo Mał­go­rza­tę, Ire­ne­usza, Jerze­go i Cze­sła­wa oraz bra­to­we Ber­na­de­tę i Irenę 

godz. 11:30

+ Łucję, Anto­nie­go Pry­chła + Jerze­go, Doro­tę i Anastazję 

Intencje mszalne od 8 do 14 kwietnia 2024 r.

Ponie­dzia­łek Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia NMP 

(8.04.2024.)

 

godz. 8.15

+ Fran­cisz­ki i Wła­dy­sła­wa Olszonowicz 

 

godz. 18.00

+ Roma­na Resz­ka w 1 r. śm. 

Wto­rek (9.4.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Marze­ny Pru­skiej w 1 r. śm. + Ojca Brunona 

+ Wale­rii i Edmun­da oraz zm. z rodzi­ny Pesik 

Śro­da

(10.4.2024r.)

godz. 8.00

O zdro­wie i bł. Boże dla Człon­ków Róży Zwia­sto­wa­nia NMP z Buko­wej Góry oraz o wytrwa­łość w modli­twie różańcowej

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Złe­go Mię­sa przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(11.4.2024r.)

godz. 18:00

+ Edmun­da, Wan­dę i Zeno­na Redlar­skich w 12 r. śm. Edmunda. 

Pią­tek

(12.4.2024r.)

godz. 18.00

+ Marian­nę i Leona Banach 

Sobo­ta

(13.4.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Bole­sła­wa Babiń­skie­go w 1 r. śm. + rodzi­ców z ob. stron + wnucz­kę Oliwię 

+ Aloj­ze­go i Tere­sę Sztormowskich 

Nie­dzie­la Miłosierdzia
Boże­go (14.4.2024r.)

godz.8:00

+ Andrze­ja Narloch + Ojca Zyg­mun­ta w dniu urodzin 

godz. 10:00

+ Dama­ze­go i Zbi­gnie­wa Babińskich 

+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

godz. 11:30

+ Ksa­we­rię i Józe­fę Galikowskich 

Chrzest: Grze­gorz Wie­sław Orlikowski 

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa 24.03.2024 r.

 1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą wcho­dzi­my w Wiel­ki Tydzień, w dorocz­ny obchód Miste­rium Pas­chal­ne­go Chry­stu­sa. Niech udział w dzi­siej­szej litur­gii pozwo­li nam wejść głę­bo­ko we wszyst­kie wyda­rze­nia roz­po­czę­te­go Wiel­kie­go Tygo­dnia. Bło­go­sła­wień­stwo Palm na każ­dej Mszy św. Na roz­po­czę­cie Mszy św. o 11.30 pro­ce­sja z pal­ma­mi. Roz­po­czy­na­my od Krzy­ża Misyj­ne­go na zewnątrz kościo­ła – tam odczy­ta­nie Ewan­ge­lii, poświę­ce­nie palm. Przed Msza­mi u Mło­dzie­ży z KSM – u będzie moż­na nabyć Pal­my Wiel­ka­noc­ne (wyko­na­ne przez mło­dzież) oraz świe­ce – pas­cha­li­ki. Zebra­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność wspól­no­ty KSM‑u.

 2. W tym tygo­dniu spo­wiedź w Wiel­ki Ponie­dzia­łek w Czar­nej Wodzie od 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00: Wiel­ki Wto­rek w Osiecz­nej od 16.00 do 18.00. i w Wiel­ką śro­dę w Czer­sku od 15.30 do 18.00.

 3. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym 25 mar­ca to dzień, w któ­rym Kościół obcho­dzi uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Jed­nak ze wzglę­du na dni Wiel­kie­go Tygo­dnia i okta­wy pas­chal­nej, uro­czy­stość tę będzie­my obcho­dzi­li w ponie­dzia­łek po Nie­dzie­li Miło­sier­dzia Boże­go, 8 kwietnia.

 4. W Wiel­kim Tygo­dniu będzie­my prze­ży­wa­li naj­więk­sze tajem­ni­ce nasze­go zba­wie­nia: mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa. Dla­te­go zapra­szam do wspól­ne­go prze­zy­wa­ni tych dni od Wiel­kie­go Czwartku.

 5. W Wiel­ki Czwar­tek roz­po­czy­na­my Tri­du­um Pas­chal­ne – obchód Świąt Wiel­ka­noc­nych. Msza Wie­cze­rzy Pań­skiej o godzi­nie 18.00. To pamiąt­ka usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii i nie­ro­ze­rwal­nie z nią złą­czo­ne­go sakra­men­tu kapłań­stwa. Po zakoń­cze­niu obrzę­dów CZUWANIE z Panem Jezu­sem w Ogrój­cu do godzi­ny 22.00.

 6. Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je post ści­sły. O godz. 15.00 Nowen­na i Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, o godz. 18.00 Litur­gia Męki Pań­skiej. O 21.00 Dro­ga Krzy­żo­wa. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przy Gro­bie Pań­skim potrwa do godz. 22.00. Ofia­ry skła­da­ne tego dnia na tacę są prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie miejsc świę­tych w Zie­mi Świętej.

 7. Człon­ków Stra­ży Pożar­nej pro­szę o war­tę hono­ro­wą przy Gro­bie Pańskim: 

 • W pią­tek Sta­re Pru­sy od 18.00 – 20.00 i Gotelp od 20.00 — 22.00

 • W sobo­tę Złe Mię­so od 14.00 – 17.30 Łąg od 17.30 – 21.00

 1. Wiel­ka Sobo­ta to dzień ciszy gro­bu. W koście­le czas ADORACJI przy Gro­bie Pań­skim od 8.00. do 21.00. O godz. 8.00 wspól­ny róża­niec Róż Różań­co­wych. O 16.00 Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia.

 2. Świę­ce­nie pokar­mów:

 • godz. 11.00 i 16.00 w koście­le łącz­no­ści z Koron­ką do Bożego 

 • godz. 12.00 w Szko­le w Gotelpiu 

 • godz. 15.00 w Sta­rej Szko­le w Zim­nych Zdrojach 

 1. Wigi­lia Pas­chal­na o godz. 21.00. Przy­no­si­my świe­ce, z któ­ry­mi odna­wiać będzie­my przy­mie­rza chrztu.

 2. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msza świę­ta z pro­ce­sją rezurekcyjną
  o godz. 7.00. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie pro­ce­sji. Dru­ho­wie z Stra­ży Pożar­nej z Gotel­pia nio­są bal­da­chim, pozo­sta­łe jed­nost­ki uczest­ni­czą w pro­ce­sji ze sztandarami.
  Potem Msze świę­te o godz. 10.00. i 11.30.

 3. Dzię­ku­ję za posprzą­ta­nie kościo­ła miesz­kań­com Złe­go Mię­sa od szko­ły do remi­zy i miesz­kań­com Lipek Gór­nych. Dzię­ku­ję za wyko­na­ne w tym tygo­dniu pra­ce. Dzię­ku­ję za ofia­ry na deko­ra­cje i kwia­ty miesz­kań­com ul. Dłu­giej od kościo­ła pra­wej i lewej stronie. 

 4. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 3

Intencje mszalne Od 25 do 31 marca 2024 r.

 

Wiel­ki Ponie­dzia­łek (25.3.2024r.)

godz. 18.00

W 6 r. śm. Fran­cisz­ki Pepliń­skiej + męża Józe­fa oraz + Wie­sła­wa i Stefana 

Wiel­ki Wto­rek (26.3.2024r.)

godz. 18.00.

+ Jerze­go Narloch w dniu urodzin 

Wiel­ka Środa

(27.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wę i Józe­fa Kogut w 2 r. śm. Czesławy
+ rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Jastrzę­bia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Wiel­ki Czwartek

(28.3.2024r.)

godz. 18:00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

+ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w naszej parafii

Wiel­ki Piątek

(29.3.2024r.)

godz. 18.00

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Wiel­ka Sobota

(30.3.2024r.)

godz. 21.00

WIGILIA PASCHALNA

Nie­dzie­la Zmartwych-wstania 

Pana Jezu­sa (31.3.2024r.)

godz. 7:00

W int. Para­fii i Para­fian oraz wszyst­kich miłych gości 

godz. 10:00

+ Ger­tru­dę i Józe­fa Hamerskich

godz. 11:30

+ Jani­nę, Wie­sła­wę i Ber­nar­da Sło­miń­skich w 5 r. śm. Wiesławy 

Ponie­dzia­łek Wielkanocny

(1.04.2024.)

godz. 8.15

+ rodzi­ców Marię i Kazi­mie­rza Mania + Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich w r. śm. Kazimierza 

godz. 10.00

+ Jana i Marię Che­rek + rodzi­ców z ob. stron 

godz. 11.30

+ Ste­fa­nii i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich w 11 r. śm. Ste­fa­nii + zm. rodzi­ców z ob. stron + Cze­sła­wę Kwa­śniew­ską