OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11–19.04.2020

Bło­go­sła­wio­nych w PANU Świąt Wielkanocnych !!!

W tak trud­nym okre­sie doświad­cze­nia i pró­by prze­ży­wa­jąc nie­spo­ty­ka­ne dotąd obcho­dy Wiel­ka­no­cy pra­gnę wszyst­kim zło­żyć ser­decz­ne życze­nia by Zmar­twych­wsta­ły Pan wlał w wasze życie swo­ją nadzie­ję, prze­mie­nił wszel­kie prze­ciw­no­ści życia w radość, zacho­wał Wszyst­kich od epi­de­mii, pozwo­lił wró­cić do codzien­no­ści naszych powo­łań i zadań.

Niech Was wszyst­kich obda­rzy swo­im poko­jem, strze­że i bło­go­sła­wi na dro­gach życia !

  1. Jutro Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go: Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 11.30.
  2. Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny – Msze św. jak w nie­dzie­lę tj. o godz. 8.15., 10.00. i 11.30.
  3. W tygo­dniu Msze św. wto­rek i śro­dę o godz. 17.00., od czwart­ku do sobo­ty o godz. 18.00.
  4. Przez cały tydzień prze­ży­wać będzie­my Okta­wę Wielkiejnocy. 
  5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go i roz­po­czy­na­my Tydzień Miło­sier­dzia Chrze­ści­jań­skie­go.– zachę­cam do wej­ścia do kościo­ła zgod­nie z wymo­ga­mi i pry­wat­nej modli­twy Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go o usta­nie epi­de­mii i zacho­wa­nie naszych Rodzin, Para­fii, Ojczy­zny i świa­ta od choroby.
  6. W tygo­dniu kościół jest otwar­ty każ­de­go dnia od g. 9.00 – 18.30 dla oso­bi­stej pry­wat­nej ado­ra­cji – zachę­cam do wej­ścia i pole­ca­nie modlitw by Bóg zacho­wał nas od nie­szczęść a nasza Patron­ka Mat­ka Boża Łaska­wa wypra­sza­ła potrzeb­ne łaski. 
  7. Z racji Świąt Wiel­ka­noc­nych zawsze dzię­ko­wa­łem za wspól­ną obec­ność na spra­wo­wa­niu Litur­gii Wiel­kie­go Tygo­dnia a szcze­gól­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Dziś moje podzię­ko­wa­nia z racji zaist­nia­łej sytu­acji wyra­żam ina­czej — Dzię­ku­ję że jeste­ście, dzię­ku­ję, że trwa­cie jak to moż­li­we czy przez inter­ne­to­we trans­mi­sje na żywo, czy też tyl­ko przez ducho­wą łącz­ność, ale wszy­scy jeste­śmy razem w tych trud­nych chwi­lach. Ufa­my gorą­co, że Bóg pozwo­li nam nie­dłu­go zgro­ma­dzić się w naszej świątyni. 
  8. Pra­gnę podzię­ko­wać Rodzi­nom, za prze­ka­za­ne ofia­ry na rzecz kolekt. Dzię­ku­ję tak­że, za ofia­ry na kwia­ty do Gro­bu Pań­skie­go, a pani Mar­cie Acker­mann za pięk­ną deko­ra­cję w kościele
  1. Zachę­cam do śle­dze­nia inter­ne­to­wej stro­ny para­fial­nej, gdzie będą zawsze poja­wia­ły się bie­żą­ce infor­ma­cje naszej wspólnoty.

Wszyst­kim jesz­cze raz życzę Rado­ści Świąt w gro­nie naj­bliż­szej Rodzi­ny, dbaj­my o swo­je zdro­wie i wszyst­kich wokół, prze­strze­gaj­my wska­zań i zale­ceń słu­żą­cych nasze­mu wspól­ne­mu dobru a Bóg niech nas wszyst­kich strze­że i zacho­wa w zdro­wiu i bezpieczeństwie. 

Patron­ka zaś naszej para­fii – Mat­ka Boża Łaska­wa niech wypra­sza nam peł­nię Boże­go Bło­go­sła­wień­stwa i opie­ki – Mat­ko Boża wsta­wiaj się za nami !

INTENCJE MSZY ŚW

Wto­rek

( 14.04.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Msza św. zb. za śp. Tere­sę Orze­chow­ską (z ul. Dłu­giej) m‑c po pogrzebie

+ Jani­nę Śledź ( w 4 rocz.) oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo

Śro­da

( 15.04.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

+ rodzi­ców: Mar­tę i Sta­ni­sła­wa Łan­gow­skich , teściów Wik­to­rię i Jana Che­rek oraz szwa­gier­kę Teresę

++ Ksa­we­rię i Józe­fa Galikowskich

Czwar­tek (16.04.2020r.) godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Józe­fa Che­rek ( w 5 rocz. śm.)

++ Edmun­da, Wan­dę i Zeno­na Redlar­skich ( w 8 rocz. Edmunda)

Pią­tek

( 17.04.2020r.)

godz. 18.00. ++ Joan­nę i Leona Rostan­kow­skich ( w rocz. śm. Joan­ny) oraz Marię i Wła­dy­sła­wa Repińskich
Sobo­ta

( 18.04.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Boże­nę i Mie­czy­sła­wa Dul­skich oraz dziad­ków z oboj­ga str.
- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w rodzi­nie w 50 rocz. urodzin
++ Agniesz­kę, Leona i Józe­fa Gro­mow­skich oraz zmar­łych z rodziny
Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Bożego

(19.04.2020r.)

godz. 8.15. ++ Mela­nię, Sta­ni­sła­wa Wąs, rodzi­ców oraz rodzeństwo
godz. 10.00. ++ Edmun­da i Wale­rię oraz zm. z rodzi­ny Piesik
godz.11.30. ++ Dama­ze­go Babiń­skie­go, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.