Ogłoszenia duszpasterskie XVI Niedziela Zwykła 21.07.2024

 1. Usły­sze­li­śmy, że Bóg jest praw­dzi­wie Dobrym Paste­rzem, któ­ry litu­je się nad swo­im ludem i obda­rza go wie­lo­ma dobro­dziej­stwa­mi. Bądź­my wdzięcz­ni za otrzy­my­wa­ne dary
  i sta­raj­my się do Nie­go zbli­żać i z Nim jed­no­czyć. Może war­to w ten spo­sób wyko­rzy­stać trwa­ją­cy okres wakacji.

 2. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w tym tygodniu:

  • ponie­dzia­łek 22 lip­ca – św. Marii Mag­da­le­ny – Odpust w Czersku.

Suma o godz. 17.00

  • wto­rek 23 lip­ca – św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy patron­ki Europy 

  • śro­da 24 lip­ca – św. Kin­gi, dziewicy 

  • czwar­tek 25 lip­ca – św. Jaku­ba Star­sze­go Apo­sto­ła oraz św. Krzysztofa 

  • pią­tek – 26 lip­ca – świę­tych Joachi­ma i Anny, rodzi­ców NMP – dzień modlitw za rodzi­ców, dziad­ków, za naj­star­szych parafian 

 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę remontową. 

 2. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 17.00

 3. W dniach 21–28 lip­ca obcho­dzi­my w Koście­le w Pol­sce XXV Ogól­no­pol­ski Tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: „Razem nie­sie­my Chry­stu­sa na krań­ce świa­ta”. Modli­my się za kie­row­ców i wszyst­kich podró­żu­ją­cych. Za tydzień będzie­my mogli wes­przeć zakup środ­ków trans­por­tu dla pol­skich misjo­na­rzy w ramach akcji MIVA Pol­ska św. Krzysz­tof – 1 grosz za 1 kilo­metr szczę­śli­wej jaz­dy. Za zło­żo­ne ofia­ry na misje skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

Świę­ce­nie pojaz­dów będzie po Mszach św. o godz. 10.00 i 11.30. Świę­ce­nie odbę­dzie się na par­kin­gach przy cmen­ta­rzu, naprze­ciw­ko kościo­ła i przy plebanii. 

 1. Rów­nież w przy­szłą nie­dzie­lę po raz czwar­ty będzie­my prze­ży­wać Świa­to­wy Dzień Dziad­ków i Osób Starszych.

 2. Zmar­ła w minio­nym tygo­dniu + Iwo­na Kuch­ta zam. w Gru­dzią­dzu. Pogrzeb odbył się
  w śro­dę. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 3. 31 lip­ca z Choj­nic z para­fii św. Jana Chrzci­cie­la o godzi­nie 7.00 wycho­dzi Gru­pa choj­nic­ka piel­grzym­ki die­ce­zji pel­pliń­skiej na Jasną Górę. Zapra­sza­my do wzię­cia udziału.

 4. Pozdra­wia­my wszyst­kich korzy­sta­ją­cych z waka­cji i urlo­pów, życząc pięknego
  i bez­piecz­ne­go wypoczynku.

 5. Zapo­wiedź przed ślubna:

 • Patryk Banach; kawa­ler; zam. Para­fia Naro­dze­nia NMP w Łęgu 

 • Kami­la Janu­szew­ska; pan­na; zam. Para­fia św. Anto­nie­go w Dzie­mia­nach zap.1

 1. Jest nowy numer Pielgrzyma 

Intencje mszalne Od 22 do 28 lipca 2024 r.

Ponie­dzia­łek

(22.7.2024.)

 

godz. 16.30

 

 

godz. 17.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Marii Skwarek 

+ Hele­ny Gor­no­wicz (z domu Wasi­nie­ska) w 4 r. śm.
+ męża Czesława 

Wto­rek (23.7.2024r.)

godz. 17.30

 

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Jani­ny Onezorge 

+ Jana Glisz­czyń­skie­go + zm. z rodzi­ny Glisz­czyń­skich oraz zm. z rodzi­ny Ropkowskich 

Śro­da

(24.7.2024r.)

godz.17.30

 

 

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Jadwi­gi Cieślińskiej 

+ rodzi­ców Hele­ny i Dawi­da Sikor­skich oraz dziad­ków z ob. stron w r. śm. Heleny 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób z Będź­mie­ro­wic, Łąg – Kolo­nii pod Czersk i Łęga z ul. Choj­nic­kiej przyj­mu­ją­cych Maryi 

Czwar­tek

(25.7.2024r.)

 

godz. 17.00

 

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Jerze­go Berendt w 28 r. śm. 

Pią­tek

(26.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Annę Krzo­ska z ok. imie­nin i urodzin 

 

Sobo­ta

(27.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Moni­kę i Jana Gali­kow­skich i ich rodziców 

XVII Nie­dzie­la

Zwy­kła

(28.7.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

 

godz. 11:30

+ Mar­ty, Leona, Bole­sła­wy Hoppe 

+ Urszu­li i Wła­dy­sła­wa Łengowskich
+ Hali­ny Malinowskiej 

+ Paw­ła Odya + rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Sakra­ment Chrztu: Tobiasz Rostankowski 

Ogłoszenia duszpasterskie XV Niedziela Zwykła 14.07.2024

 1. Jeste­śmy nie­ustan­nie posy­ła­ni przez Pana, aby gło­sić kró­le­stwo Boże, aby świad­czyć, że Pan jest i dzia­ła pośród nas. Tę misję reali­zu­je­my przez codzien­ną wier­ność Ewan­ge­lii, mię­dzy inny­mi przez udział w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii pod­czas waka­cyj­nych wyjazdów.

 2. Dzi­siaj roz­po­czy­na się pere­gry­na­cja Iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy na tra­sie kolę­do­wej Łąg – Kolo­nia pod Czersk. Przy­po­mi­nam, że prze­ka­za­nie Iko­ny nastę­pu­ję po wcze­śniej­szym usta­le­niu z następ­ną rodzi­ną ok godzi­ny 18.00.

 3. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w tym tygodniu:

  • ponie­dzia­łek 15 lip­ca – św. Bona­wen­tu­ry, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła 

  • wto­rek 16 lip­ca – NMP z Góry Kar­mel. Góra Kar­mel ze Sta­re­go Testa­men­tu koja­rzy nam się z obro­ną wia­ry w Jedy­ne­go Boga przez pro­ro­ka Elia­sza, w śre­dnio­wie­czu sta­ła się miej­scem powsta­nia zako­nu kar­me­li­tań­skie­go. Z tym dniem
   i z kar­me­li­tań­ską rodzi­ną zakon­ną wią­że się rów­nież tra­dy­cja przyjmowania
   i nosze­nia szka­ple­rza i zwią­za­ne z nim obiet­ni­ce Mat­ki Bożej. Niech będzie on zna­kiem, że chce­my naśla­do­wać Mary­ję w Jej zawie­rze­niu Bogu i Jego słowu. 

  • czwar­tek 18 lip­ca – św. Szy­mo­na z Lipnicy 

 1. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 17.00

 2. Zmarł + Remi­giusz Mści­chow­ski z ul. Polnej l. 58. Pogrzeb odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o godz. 13.00. Róża­niec dziś po Mszy św. ok 12.30; w ponie­dzia­łek o 12.30. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 3. Za tydzień kolek­ta remontowa. 

 4. 31 lip­ca z Choj­nic z Bazy­li­ki św. Jana Chrzci­cie­la o godzi­nie 7.00 wycho­dzi Gru­pa choj­nic­ka piel­grzym­ki die­ce­zji pel­pliń­skiej na Jasną Górę. Zapra­sza­my do wzię­cia udziału.

 5. Pozdra­wia­my wszyst­kich korzy­sta­ją­cych z waka­cji i urlo­pów, życząc pięknego
  i bez­piecz­ne­go wypoczynku.

 6. Jest jesz­cze nowy numer Pielgrzyma 

Intencje mszalne od 15 do 21 lipca 2024 r.

 

 

Ponie­dzia­łek

(15.7.2024.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrze­bu od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w czerwcu 

+ Agniesz­ki i Leona Urbań­skich + syna Ryszarda 

Wto­rek (16.7.2024r.)

N.M.P z Góry Karmel 

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Anto­nie­go i Anny Wycinka
+ Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego 

+ Ire­ne­usza i Sta­ni­sła­wa Czapiewskich 

Śro­da

(17.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa i Geno­we­fę Berendt i rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób z Buko­wej Góry, Łąg – Kolo­nii pod Czersk i Łęga z ul. Choj­nic­kiej przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(18.7.2024r.)

godz. 17.00

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Anny Pest­ka + zm. z rodzi­ny Pestka 

Pią­tek

(19.7.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Geno­we­fy i Zeno­na Łęgowskich 

+ Anie­li, Leona, Józe­fa Wasiniewskich 

Sobo­ta

(20.7.2024r.)

godz.8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

+ Lidię i Bog­da­na Różań­skich w 30 r. śm. 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i opie­kę Maryi dla Elż­bie­ty i Jana z oka­zji 40 r. ślubu 

+ dziad­ków Rekow­skich i Bie­sek i zm. dzieci 

XVI Nie­dzie­la

Zwy­kła

(21.7.2024r.)

godz.8:15

godz. 10:00

godz. 11:30

+ Tere­sę Plisz­ka oraz bra­ta Witol­da Zabroc­kie­go i zm. z rodzi­ny Krzoska 

+ Marię i Kazi­mie­rza Borkowskich
( w 10 r. śm. i z oka­zji uro­dzin Marii) 

+ Kla­ry i Albi­na Pelow­skich ( w r. śm. Kla­ry) oraz
+ bra­ta Andrze­ja i Lubomiłę 

 

Ogłoszenia duszpasterskie XIV Niedziela Zwykła 7.07.2024

 1. Do Cie­bie, Boże, wzno­szę moje oczy” – refren psal­mu respon­so­ryj­ne­go pięk­nie opi­su­je każ­de nasze spo­tka­nie z Panem. Zrób­my wszyst­ko, co w naszej mocy, aby w cza­sie wol­nym od pra­cy i nauki nie zanie­dby­wać rela­cji z Bogiem; pamię­taj­my o powie­dze­niu, że nie ma waka­cji od Pana Boga.

 2. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w tym tygodniu:

  • Dzi­siaj, w nie­dzie­lę, 7 lip­ca – bł. Rodzi­ny Ulmów: Wik­to­ria i Józef oraz sió­dem­ka ich dzie­ci, Miło­sier­ni Sama­ry­ta­nie z Mar­ko­wej, któ­rzy zgi­nę­li, ponie­waż chcie­li oca­lić swo­ich sąsia­dów i przy­ja­ciół żydow­skie­go pochodzenia

  • ponie­dzia­łek 8 lip­ca – św. Jana z Dukli, Kapłana 

  • czwar­tek 11 lip­ca – św. Bene­dyk­ta, opa­ta z Mon­te Cas­si­no, patro­na Europy 

  • pią­tek – 12 lip­ca – św. Bru­no­na z Kwefurtu 

  • sobo­ta 13 lip­ca – św. Andrze­ja Świe­ra­da i Bene­dyk­ta, pustel­ni­ków. Po ran­nej Mszy św. o godz. 8.00 zapra­szam na róża­niec fatimski. 

 1. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 17.00

 2. Zmar­ła + Jadwi­ga Zabroc­ka l.89 z Bedź­mie­ro­wic. Pogrzeb odbę­dzie się we wto­rek o godz. 12.00. Róża­niec dziś po Mszy św. ok 12.30; w ponie­dzia­łek po Mszy św. wie­czor­nej i we wto­rek o 11.30. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 3. Niech czas waka­cyj­ne­go wypo­czyn­ku będzie dla wszyst­kich cza­sem bez­piecz­nym, pogod­nym i rado­snym. Nie zapo­mi­naj­my w tym cza­sie o codzien­nej modli­twie i nie­dziel­nej Eucha­ry­stii. Pozdra­wia­my wszyst­kich, któ­rzy wypo­czy­wa­ją w naszej parafii.

 4. Jest nowy numer Pielgrzyma 

Intencje mszalne od 7 do 14 lipca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(8.7.2024r.)

 

godz. 18.00

+ Janu­sza Kie­drow­skie­go w I r. śm. 

Wto­rek (9.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Marii, Mie­czy­sła­wa, Hen­ry­ka Leczek
+ zm. z rodzi­ny Leczek 

Śro­da

(10.7.2024r.)

godz. 18.00

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże dla Agniesz­ki i Janu­sza w 20 r. ślubu 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(11.7.2024r.)

godz. 17.00

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Zofii i Alfon­sa Ossowskich 

Pią­tek

(12.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Kamińskiego
+ rodzi­ców i teściów oraz rodzeństwo 

Sobo­ta

(13.7.2024r.)

godz.8.00

 

 

 

 

godz. 17.00

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Ire­ny Hallman

Róża­niec fatimski 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i zdro­wie dla Ali­cji i Sta­ni­sła­wa z oka­zji 48 r. ślubu 

+ Tere­sy i Aloj­ze­go Sztromowskich . 

Sakra­ment Chrztu św. : Oskar Wotkowski 

XV Nie­dzie­la

Zwy­kła

(14.7.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Sta­ni­sła­wa Meger w 36 r. śm. 

+ Józe­fę i Jana Połe­tek + zm. z rodziny 

+ Jana Narloch + jego rodzi­ców Hele­nę i Józe­fa oraz Łucję i Fran­cisz­ka Szyngwelskich 

Ogłoszenia duszpasterskie XIII Niedziela Zwykła  30.06.2024

 1. „Nie bój się, wierz tyl­ko” – dzi­siaj te sło­wa Pan Jezus kie­ru­je do każ­dej i każ­de­go z nas. War­to roz­po­czę­ty czas waka­cji wyko­rzy­stać do pogłę­bie­nia wia­ry i rela­cji z Bogiem.
 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w czerw­cu w nabo­żeń­stwach ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa.
 3. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w tym tygodniu:
  • śro­da — 3 lip­ca – św. Toma­sza, Apostoła
  • pią­tek – 5 lip­ca – św. Marii Goret­ti, dzie­wi­cy i męczennicy
  • sobo­ta – 6 lip­ca – bł. Marii Tere­sy Ledu­chow­skiej, dziewicy.
 1. Roz­po­czę­ła się pere­gry­na­cja Iko­ny Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w Klo­no­wi­cach i potem w Zawadzie.
 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I pią­tek i sobota:
  • W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i modli­twy za wszyst­kich powo­ła­nych do służ­by Bożej oraz o nowe i świę­te powo­ła­nia od godz. 17.00 do Mszy św.
  • W pią­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi I piąt­ko­wej od 16.30 do Mszy. Będzie­my prze­pra­szać Ser­ce Jezu­sa za wszel­ki brak miło­ści, za lek­ce­wa­że­nie daru Boże­go miło­sier­dzia i pro­sić o łaskę nawró­ce­nia dla sie­bie i dla tych, któ­rzy Pana Boga prze­pra­szać nie chcą.
  • W sobo­tę o godz. 8.00 zapra­szam na Mszę św. i wspól­ny róża­niec Róże Różańcowe.
 1. Wszyst­kim, któ­rzy nie­ba­wem wyru­szą na waka­cje, życzy­my bez­piecz­nej podró­ży i dobre­go wypo­czyn­ku. A tych, któ­rzy w naszej wspól­no­cie będą spę­dzać czas wol­ny, ser­decz­nie pozdrawiamy.
 2. Zmar­li w minio­nym tygo­dniu: + Maria Jadwi­ga Cie­śliń­ska z Sza­ła­mai l.90 ;
  + Jani­na One­zor­ge z Jastrze­bia l.96. Zmar­łe para­fian­ki poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Intencje mszalne od  1 do 7 lipca  2024 r.

  Ponie­dzia­łek

 (1.7.2024.)

 

godz. 18.00

 

+ Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Żalikowskich

+ synów Sta­ni­sła­wa i Józefa 

Wto­rek (2.7.2024r.) godz. 17.00

 

 

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wa, Hele­ny i Edwar­da Woj­da­now­skich w 44 r. śm. Heleny

 

+ Jana i Wła­dy­sła­wę Jani­kow­skich + zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron

Śro­da

(3.7.2024r.)

godz. 18.00 + Edwar­da i rodzi­ców z ob. stron i rodzi­ców chrzestnych 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób  ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi

Czwar­tek

(4.7.2024r.)

 

godz. 17.00

 

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

 

+ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik z oka­zji uro­dzin Edmunda 

Pią­tek

(5.7.2024r.)

godz. 16.30

 

godz. 18.00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

oka­zja do spowiedzi

+ Tere­sy Drą­żek oraz + rodzi­ców i zm. z rodzi­ny Szturmowskich

Sobo­ta

(6.7.2024r.)

 

godz.8.00

 

 

godz. 18.00

+ Zdzi­sła­wa Osow­skie­go oraz jego rodzi­ców i teściów 

SPOTKANIE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

 

+ Ana­sta­zji Bie­sek w 9 r. śm.

Sakra­ment Chrztu św. : Pola Ewa Krajnik

 XIV Nie­dzie­la

Zwy­kła

 (7.7.2024r.)

godz.8:15

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Lidię Hal­ler + rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 
+ Ber­nar­dę i Fili­pa Stop­pa i ich zmar­łe dzie­ci oraz zmar­łych dziadków 
+ rodzi­ców Ger­tru­dę i Józe­fa Orent i zm. z rodziny

Sakra­ment chrztu św. : Leon Piesik 

       

Ogłoszenia duszpasterskie XII Niedziela Zwykła 23.06.2024

 1. Dzi­siaj Dzień Ojca. Naszy­mi modli­twa­mi obej­mie­my wszyst­kich ojców, aby odpo­wie­dzial­nie i z miło­ścią wypeł­nia­li swo­je obo­wiąz­ki w codzien­nych staraniach
  o wła­sne rodziny.

 2. Zapra­szam na czerw­co­we nabo­żeń­stwa ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa każ­de­go dnia w łącz­no­ści z wie­czor­ną Eucharystią.

 3. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w tym tygodniu:

  • ponie­dzia­łek 24 czerw­ca– Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzciciela

  • czwar­tek 27 czerw­ca – Uro­czy­stość NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy — głów­nej patron­ki die­ce­zji. Z racji Uro­czy­sto­ści Nowen­nę do Mat­ki Bożej odmó­wi­my właśnie
   w czwar­tek a nie jak zwy­kle w środę. 

  • Z nasze­go deka­na­tu zapra­sza­my na Pie­szą Piel­grzym­kę z Czar­nej Wody do Kalisk (tra­sa liczy oko­ło 12 km). Wymarsz 27 czerw­ca o 16.00 z par­kin­gu przy koście­le w Czar­nej Wodzie. O 20.00 Msza świę­ta w koście­le pw. MBNP w Kali­skach. Moż­li­wość powro­tu auto­ka­rem do Czar­nej Wody. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Mate­usza Prycz­kow­skie­go Tel. 690 521 561 matpryczkowski@gmail.com

  • pią­tek 28 czerw­ca – św. Ire­ne­usza, bisku­pa i męczennika 

  • sobo­ta 29 czerw­ca – Uro­czy­stość św. Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła.

W tą uro­czy­stość wier­ni, któ­rzy posia­da­ją dewo­cjo­na­lia pobło­go­sła­wio­ne przez papie­ża lub bisku­pa, mogą otrzy­mać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warun­ka­mi, po zło­że­niu Wyzna­nia wiary.

 1. Roz­po­czę­ła się pere­gry­na­cja Iko­ny Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w Klo­no­wi­cach i w Zawadzie. 

 2. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.30 do Mszy św. 

 3. Kie­row­nik Gru­py Choj­nic­kiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę ks. Mate­usz Prycz­kow­ski zapra­sza do wspól­ne­go piel­grzy­mo­wa­nia od 31 lip­ca do 13 sierp­nia. Spo­tka­nie piel­grzym­ko­we orga­ni­za­cyj­ne 30 czerw­ca o godz. 15.00 w koście­le gim­na­zjal­nym w Chojnicach. 

 4. Zmar­ła w minio­nym tygo­dniu + Maria Skwa­rek z Nowych Prus. Pogrzeb odbył się w pią­tek. Zmar­łą poleć­my Boże­mu Miłosierdziu. 

 5. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

 6. Wszyst­kim roz­po­czy­na­ją­cym waka­cje i urlo­py życzy­my dobre­go, uda­ne­go wypo­czyn­ku pod opie­ką naszej Patron­ki Maryi. 

APEL   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

Sio­stry i Bracia,

W ubie­głym roku, w 780 rocz­ni­cę powsta­nia die­ce­zji cheł­miń­skiej, zwa­nej obec­nie pel­pliń­ską, Sto­li­ca Apo­stol­ska wyra­zi­ła zgo­dę, aby Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Nie­usta­ją­cej Pomo­cy była głów­ną patron­ką naszej diecezji. 

Nie był to tyl­ko sym­bo­licz­ny akt, ale urze­czy­wist­nie­nie pra­gnień wie­lu wier­nych i kapła­nów. Z rado­ścią odda­li­śmy się ponow­nie Maryi w opie­kę: w wie­lu para­fiach gło­szo­ne były reko­lek­cje o Mat­ce Nie­usta­ją­cej Pomo­cy; we wspól­no­tach w któ­rych nie było tego zwy­cza­ju, zaczę­to modlić się nowen­ną; a od kil­ku mie­się­cy Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Nie­usta­ją­cej Pomo­cy piel­grzy­mu­je po naszych domach w zna­ku kopii swo­jej cudow­nej ikony. 

W tym roku po raz pierw­szy będzie­my obcho­dzi­li 27 czerw­ca Jej uro­czy­stość jako głów­nej patron­ki. Niech będzie to szcze­gól­ny dzień spo­tka­nia się z naszą Mat­ką Mary­ją oraz doświad­cze­nia jej pomo­cy. Zachę­cam wszyst­kich do uczest­nic­twa w tym dniu we Mszy Świę­tej oraz uro­czy­ste­go odmó­wie­nia Nowen­ny do NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Zapra­szam rów­nież do piel­grzy­mo­wa­nia w tym dniu do kościo­łów, któ­re są szcze­gól­nie poświę­co­ne naszej patron­ce i uzy­ska­nia tam odpu­stu. Jest to zarów­no nasza kate­dra, kościo­ły para­fial­ne w Brzeź­nie Lębor­skim, Kamie­ni­cy Kró­lew­skiej, Sko­rze­wie, Żal­nie, Kali­skach, Lal­ko­wach i Turzu, jak rów­nież kościo­ły filial­ne w Kębło­wie, Karw­nie i Mało­szy­cach. Zapy­taj­cie pro­szę Sio­stry i Bra­cia Dusz­pa­ste­rzy, o któ­rej godzi­nie wyru­sza piel­grzym­ka z Waszej lub sąsied­niej para­fii. Niech naj­bliż­szy czwar­tek będzie oczy­wi­ście świę­tem Maryi, naszej die­ce­zji, ale i nas samych, któ­rzy przy­cho­dzi­my do Niej — jak dekla­ru­je­my w modli­twie nowen­no­wej — z naj­więk­sza ufno­ścią, nie licząc na wła­sne zasłu­gi ani dobre uczyn­ki. Pro­śmy, aby Mary­ja nie­ustan­nie przy­cho­dzi­ła z pomo­cą w wie­lo­ra­kich potrze­bach naszych oraz byśmy potra­fi­li jesz­cze gor­li­wiej odda­wać cześć Jej Synowi. 

Na dobre świę­to­wa­nie przyj­mij­cie bło­go­sła­wień­stwo Boga Wszech­mo­gą­ce­go, Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz Biskup Ryszard

Intencje mszalne od 23 do 30 czerwca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(24.6.2024.)

Naro­dze­nia św. Jana Chrzciciela 

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Ojca Jana i bra­ta Lesz­ka Eber­tow­skich w 2 r. śm. Jana iw 7 r. śm. Leszka 

Z oka­zji imie­nin + Jana Bor­chardt i żony Gertrudy 

Wto­rek (25.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Jana i Marię Che­rek + rodzi­ców z ob. stron 

Śro­da

(26.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Andrze­ja Sprę­ga + rodzi­ców z ob. stron 

Czwar­tek

(27.6.2024r.)

Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

godz. 17.00

godz.18:00

+ Marii i Józe­fa Szulc 

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i róża­niec fatimski

+ rodzi­ców i teściów z rodzin Andrze­jew­skich i Jasińskich 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi

Pią­tek

(28.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Bole­sła­wa i syna Ada­ma z oka­zji uro­dzin Bolesława 

Sobo­ta

(29.6.2024r.)

Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła

godz.8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

W inten­cji bycia uży­tecz­nym narzę­dziem Maryi oraz o dobrą śmierć z oka­zji wspo­mnie­nia patronów 

W int. Kami­li z podz. z proś­bą o bł. Boże i opie­kę Mat­ki Bożej z oka­zji 40 – tych urodzin 

+ Zbi­gnie­wa Sikor­skie­go z oka­zji urodzin 

XIII Nie­dzie­la

Zwy­kła

(30.6.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Józe­fa Wensier­skie­go w 6 r. śm. 

+ Paw­ła Cieślińskiego 

+ Sio­strę Zakon­ną Wła­dy­sła­wę Wasi­niew­ską oraz zm. z rodzi­ny Sztor­mow­skich i Wasiniewskich