Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2024r

Apel Prze­wod­ni­czą­ce Epi­sko­pa­tu Pol­ski do modli­twy za ojczyznę

 1. Dzi­siaj Nie­dzie­la Misyj­na „Ad Gen­tes” pod hasłem „W Koście­le jeste­śmy wspól­no­tą misyj­ną”. Zbiór­ka do puszek na rzecz pol­skich misjonarzy.

 2. Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zachę­ca, aby całe rodzi­ny i para­fie zaan­ga­żo­wa­ły się w akcję „Skar­bon­ka miło­sier­dzia”. W tym roku nasza jał­muż­na wspie­ra remont i wypo­sa­że­nie ochron­ki para­fial­nej dla dzie­ci w Gusap (die­ce­zja Madang) w Papui Nowej Gwi­nei, gdzie posłu­gę peł­ni pocho­dzą­cy ze Skar­szew ks. Michał Szulc.

 3. Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zbie­ra 1,5% podat­ku razem z Cari­tas Pol­ska. Pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie 1,5% podat­ku docho­do­we­go na rzecz Cari­tas Pol­ska (któ­ra następ­nie prze­ka­że je naszej die­ce­zji). Numer KRS 0000198645. Zebra­ne środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

 4. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek o 17.00.

 5. W czwar­tek o 18.30 spo­tka­nie Wspól­no­ty KSM – u pod wezwa­niem bł. Car­lo Acutisa. 

 6. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

  • dla dzie­ci o godz. 16.00

  • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 8.15

Znajdź­my czas, aby uczest­ni­czyć w tych nabo­żeń­stwach, albo­wiem dzię­ki nim może­my głę­biej prze­żyć tajem­ni­cę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana i lepiej rozu­mieć Jego nie­skoń­czo­ną miłość do każ­dej i każ­de­go z nas. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na zyskać odpust zupełny.

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I pią­tek i sobota:

 • W pią­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi od 16.30 do Dro­gi Krzy­żo­wej o 17.30. Będzie­my prze­pra­szać Ser­ce Jezu­sa za wszel­ki brak miło­ści, za lek­ce­wa­że­nie daru Boże­go miło­sier­dzia i pro­sić o łaskę nawró­ce­nia dla sie­bie i dla tych, któ­rzy Pana Boga prze­pra­szać nie chcą.

 • W sobo­tę zapra­szam na Mszę św. i róża­niec Róże Różańcowe.

 1. Spo­tka­nie z dzieć­mi do I Komu­nii Św. za tydzień w Nie­dzie­lę po Mszy św. o godzinie11.30

 2. Nasze para­fial­ne i szkol­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne prze­ży­wać będzie­my od IV Nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu czy­li od 10 do 13 mar­ca. Pro­szę zapla­no­wać i zare­zer­wo­wać sobie czas. 

 3. Zmar­ła w minio­nym tygo­dniu + Oli­wia Babiń­ska pocho­dzą­ca z Łęga zamiesz­ka­ła w Gdań­sku Pogrzeb odbył w sobo­tę. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 4. Zapo­wiedź przedślubna: 

Inten­cje mszal­ne Od 25 lute­go do 3 mar­ca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (26.2.2024r.)

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Jana Langowskiego 

Wto­rek (27.2.2024r.)

godz. 18.00.

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Marii Wajdzik 

Śro­da

(28.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Roma­na Redzim­skie­go z ok. urodzin
+ +rodzi­ców Apo­lo­nię i Augu­sty­na oraz rodzeństwo 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy – w int. rodzin przyj­mu­ją­cych Mary­ję w cza­sie peregrynacji 

Czwar­tek

(29.2.2024r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu

+ Zeno­na Żabińskiego 

Pią­tek

(1.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

 

+ Józe­fa Kurowskiego 

Sobo­ta

(2.3.2024r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Waj­dzi­ka w 24 r. śm. oraz zm. z rodziny 

Z podz. za ode­bra­ne łaski z pr. o bł. Boże i zdro­wie z oka­zji 70 – tych uro­dzin Ali­cji i Stanisława 

+ Cze­sła­wa Krau­ze i rodzi­ców z ob. stron 

III Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (3.2.2024r.)

godz. 8:15

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go w 2 r. śm. 

GORZKIE ŻALE

godz. 10:00

+ Hali­ny i Sta­ni­sła­wa Sowiń­skich w 5 r. śm. Haliny 

godz. 11:30

+ Jadwi­gę i Józe­fa Połom + Marię Warczak
+ Ali­cji Hassa 

Chrzest: Han­na Gna­ciń­ska

Odpis podatkowy

„W bie­żą­cym roku Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zbie­ra 1,5% podat­ku razem z Cari­tas Pol­ska. Pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie 1,5% podat­ku docho­do­we­go na rzecz Cari­tas Pol­ska (któ­ra następ­nie prze­ka­że je naszej die­ce­zji). Numer KRS 0000198645. Zebra­ne środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

Włącz­my się jak naj­licz­niej w to wiel­kie dzie­ło pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Cari­tas poma­ga dzie­ciom, wspie­ra mło­dzież, nie­peł­no­spraw­nych oraz oso­by star­sze i cho­rych. Okaż­my ser­ce, tym któ­rzy potrze­bu­ją naszej pomo­cy. Za każ­de wspar­cie ser­decz­nie dziękujemy”.

 

Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2024r

 1. Prze­ży­wa­my pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu. War­to przy­to­czyć sło­wa Św. Jana Paw­ła II: „Roz­po­czy­na­ją­cy się okres Wiel­kie­go Postu jest oka­zją do bar­dziej inten­syw­nej modli­twy i wiel­ko­dusz­nej poku­ty dla ubła­ga­nia Boga o łaskę nawró­ce­nia serc i dar poko­ju w spra­wie­dli­wo­ści dla wszyst­kich ludzi”. Sta­raj­my się, aby owo­ce ducho­we, jakie w tym cza­sie otrzy­ma­my, pro­mie­nio­wa­ły wokół nas, a trud sta­wa­nia się lep­szy­mi ofia­ruj­my tak­że za innych, zwłasz­cza za tych, któ­rzy obra­ża­ją Pana Boga i za to nie prze­pra­sza­ją, oraz za wszyst­kich cho­ru­ją­cych na świecie.

 2. Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zachę­ca, aby całe rodzi­ny i para­fie zaan­ga­żo­wa­ły się w akcję „Skar­bon­ka miło­sier­dzia”. W tym roku nasza jał­muż­na wspie­ra remont i wypo­sa­że­nie ochron­ki para­fial­nej dla dzie­ci w Gusap (die­ce­zja Madang) w Papui Nowej Gwi­nei, gdzie posłu­gę peł­ni pocho­dzą­cy ze Skar­szew ks. Michał Szulc.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Wto­rek – św. Hia­cyn­ty i Fran­cisz­ka, dzie­ci z Fatimy 

 • Czwar­tek — świę­to Kate­dry św. Piotra 

 • Pią­tek – bł. Ste­fa­na Win­cen­te­go Frelichowskiego 

 1. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek o 17.30.

 2. W czwar­tek na 18.30 zapra­szam mło­dzież na spo­tka­nie Wspól­no­ty KSM – u pod wezwa­niem bł. Car­lo Acutisa. 

 3. Dro­ga Krzy­żo­wa w pią­tek w tym tygodni: 

 • dla dzie­ci o godz. 16.00

 • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 8.15

Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na zyskać odpust zupełny.

 1. Przy­szła nie­dzie­la będzie w Koście­le obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Misyj­na „Ad Gen­tes” pod hasłem „W Koście­le jeste­śmy wspól­no­tą misyj­ną”. Zbiór­ka do puszek na rzecz pol­skich misjonarzy. 

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszę św. o godzi­nie 11.30 i potem spo­tka­nie zapra­szam mło­dzież do bierzmowania.

 3. Dzię­ku­je­my miesz­kań­com ul. Polnej i Ks. Worza­ły zaku­pio­ne do nasze­go kościo­ła chod­ni­ki. Ser­decz­ne Bóg zapłać. 

 4. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę remontową. 

 5. Zmar­ła w minio­nym tygo­dniu + Ilo­na Chmie­lo­wiec z ul. Łąko­wej l.72 Pogrzeb odbył
  w czwar­tek. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 6. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

 7. Zapo­wiedź przedślubna: 

Krzysz­tof Cza­piew­ski; st. wol­ne­go, para­fia Czersk 

Anna Geł­don; st. wol­ne­go, para­fia Łąg Zap. 1

Inten­cje mszal­ne od 18 do 25 lute­go 2024 r.

Ponie­dzia­łek (19.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Jaro­sła­wa Rostowskiego 

zm. z rodzi­ny Kiedrowskich 

Wto­rek (20.2.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00.

O zdro­wie dla Grzegorza 

+ Marian­ny i Grze­go­rza + dziad­ków Połom 

Śro­da

(21.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ bra­ta­ni­cę Urszulę 

+ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich 

+ Jana Gliszczyńskiego 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy – w int. rodzin przyj­mu­ją­cych Mary­ję w cza­sie peregrynacji 

Czwar­tek

(22.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

+ Ire­ny Skwiercz + rodzi­ców z ob. stron 

+ Mał­go­rza­tę i Pio­tra Chełmowskich 

Pią­tek

(23.2.2024r.)

Godz.16.00

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

+ Pio­tra Gołuń­skie­go z ok. urodzin
+ mamę Elż­bie­tę i Hen­ry­ka Gołuńskiego 

 

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Paw­ła Stop­pa w 1 r. śm. 

Sobo­ta

(24.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Jaro­sła­wa Rostow­skie­go – int. od teściów 

II Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (25.2.2024r.)

godz. 8:15

+ Jadwi­gi Meca w dniu uro­dzin + rodzi­ców z ob. stron 

GORZKIE ŻALE

godz. 10:00

+ Euge­niu­sza Hel­ta w 9 r. śm. + cór­kę Ilonę 

+ zm. z rodzi­ny Szczo­drow­skich i Kliczkowskich 

godz. 11:30

+ Aloj­ze­go Wesołowskiego 
+ rodzi­ców Kla­rę i Anto­nie­go

 

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Zwykła — 11.02.2024 r.

 1. Dziś Świę­to Mat­ki Bożej z Lour­des, któ­re łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go. Nasze para­fial­ne obcho­dy dnia cho­rych będą w cza­sie para­fial­nych reko­lek­cji wiel­ko­post­nych w marcu.

 2. Dzi­siaj Uro­czy­ście roz­po­czy­na­my pere­gry­na­cję Iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w naszej para­fii od prze­ka­za­nia Jej miesz­kań­com Zim­nych Zdroi. Pere­gry­na­cja będzie się odby­wa­ła przez prze­ka­zy­wa­nie Iko­ny Maryi z rodzi­ny do rodzi­ny o wie­czor­nej porze ok 18.00. Rodzi­ny, oso­by, któ­re przy­ję­ły w danym tygo­dniu Mary­ję zapra­szam na Mszę św. i nowen­nę w środę.

 3. Dziś od 14.00 do 15.00 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, modli­twy za cho­rych zakoń­czo­ne bło­go­sła­wień­stwem lourdzkim.

 4. Ado­ra­cja wyna­gra­dza­ją­ca w ponie­dzia­łek i wto­rek o 17.30.

 5. W śro­dę — Popie­lec roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post. Msze świę­te z posy­pa­niem głów popio­łem o godz. 8.15; 10.00 i o godz. 18.00. Kolek­ta prze­zna­czo­na na pomoc na Ukrainie. 

Zewnętrz­nym zna­kiem nasze­go wej­ścia na dro­gę poku­ty i nawró­ce­nia jest posy­pa­nie gło­wy popio­łem. W kul­tu­rze Izra­ela ten gest był wyra­zem wiel­kie­go smut­ku, żało­by i poku­ty. Popiół przy­po­mi­na też, że wszyst­ko, co ziem­skie, powsta­ło z pro­chu zie­mi i znów w proch się obró­ci. Ten roz­pad jest skut­kiem grze­chu. Jed­nak kapłan, posy­pu­jąc gło­wy wier­nych popio­łem, czy­ni nad nimi znak krzy­ża, któ­ry ozna­cza oczysz­cze­nie i zmartwychwstanie.

 1. W Śro­dę Popiel­co­wą obo­wią­zu­je post ści­sły (jeden posi­łek do syta i dwa mniej­sze oraz wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych). W myśl przy­ka­zań kościel­nych czas Wiel­kie­go Postu jest tak­że okre­sem poku­ty, dla­te­go jako wie­rzą­cy nie orga­ni­zu­je­my hucz­nych zabaw i nie bie­rze­my udzia­łu w takich spotkaniach.

 2. W naj­bliż­szy pią­tek roz­pocz­nie­my nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej o godzi­nie 17.30. Gorz­kie żale w Nie­dzie­lę po Mszy św. o 8.15.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Śro­da – świę­to Świę­tych Cyry­la i Meto­de­go – Patro­nów Euro­py oraz Świę­te­go Walen­te­go, kapła­na rzym­skie­go, któ­ry w 269 roku poniósł śmierć męczeń­ską, gdyż mimo tor­tur nie chciał wyrzec się Chry­stu­sa. Wspo­mi­na­ny jest jako m.in. patron zako­cha­nych. Niech to będzie oka­zja tak­że do modli­twy, podzię­ko­wa­nia Panu Bogu za miłość, któ­rą nas obda­rzył, i za bli­skich, któ­rzy nas kocha­ją. Pamię­taj­my też o narze­czo­nych z naszej wspól­no­ty para­fial­nej i pro­śmy, aby ich wza­jem­na miłość umac­nia­ła się i aby z Bogiem weszli na wspól­ną dro­gę życia.

 • czwar­tek – bł. Micha­ła Sopoć­ki, kapła­na – spo­wied­ni­ka św. Faustyny

 1. Bóg zapłać za ofia­ry Semi­na­rium w Pelpinie.

 2. Za tydzień nasza kolek­ta remontowa. 

 3. Zmar­ła w minio­nym tygo­dniu + Wan­da Szo­piń­ska z Nowych Prus l.74 Pogrzeb odbył
  w sobo­tę. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 4. Jest jesz­cze nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 11 do 18 lute­go 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (12.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Kry­sty­ny Lipskiej 

ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA

w 3 r. śm. + Felik­sa Wró­bla + Pio­tra Wróbel
+ Ali­cję Stępniewską 

Wto­rek (13.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00.

+ Win­cen­te­go Babiń­skie­go i żonę Marię

+ Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego
+ Annę i Anto­nie­go Wycinka 

Śro­da

POPIELEC

(14.2.2024r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18.00

+ Roza­lii i Ryszard Prażmowskich

+ Roma­na Fie­rek oraz rodzi­ców Ger­tru­dę i Józefa 

+ Mar­tę Igna­ce­go Duszyń­skich w r. śm. Ignacego 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

Czwar­tek

(15.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

+ Hele­nę i Edwi­na Pestka 

+ Ada­ma Fie­rek z oka­zji urodzin 

Pią­tek

(16.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Sta­ni­sła­wa Lackowskiego 

 

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Tere­sy Jan­kow­skiej w 16 r. śm. 

Sobo­ta

(17.2.2024r.)

godz. 18.00

+Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich w 4 r. śm. Kazimierza 

Chrzest: Nata­lia Krzoska 

I Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (18.2.2024r.)

godz. 8:15

+ rodzi­ców Wan­dę i Zyg­mun­ta Grefka 

GORZKIE ŻALE

godz. 10:00

+ Hele­nę, Jerze­go i Janu­sza Babińskich 

godz. 11:30

+ Mar­ka Hal­l­man w r. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Zwykła — 4.02.2024 r.

 1. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w ado­ra­cji w czwartek. 

 2. Podzię­ko­wa­nia:

 • za upo­rząd­ko­wa­nie żłob­ka, deko­ra­cji świą­tecz­nych kościo­ła oraz posprzą­ta­nie kościo­ła Paniom z Zim­nych Zdroi, wybu­do­wań i Jastrzębia. 

 • Panom, któ­rzy porząd­ko­wa­li wej­ście na wieżę 

 1. Zakoń­czy­li­śmy czas wizy­ty dusz­pa­ster­skiej czy­li kolę­dy. Dzię­ku­ję za wspól­ną modli­twę, życz­li­we spo­tka­nia, tro­skę o Para­fię i Wspól­no­tę Kościo­ła. Za ofia­ry skła­da­ne na remon­ty. Ser­decz­ne Bóg zapłać. 

 2. We wto­rek od godzi­ny 17 do Mszy św. Ado­ra­cja w inten­cji powo­łań w ramach codzien­nej modli­twy poszcze­gól­nych para­fii naszej die­ce­zji o powo­ła­nia. Zapra­szam do modlitwy. 

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek – Św. Aga­ty, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy; po Mszy św. pobło­go­sła­wi­my przy­nie­sio­ny chleb oraz wodę. 

 • Wto­rek — Św. Paw­ła Miki i Towa­rzy­szy, męczen­ni­ków Japonii 

 • Pią­tek — bł. Anny Kata­rzy­ny Emme­rich, dziewicy 

 • Sobo­ta – św. Scho­la­sty­ki, dziewicy 

 • Nie­dzie­la — wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des. Dokład­nie tego dnia w 1858 roku, czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu, Mat­ka Naj­święt­sza obja­wi­ła się ubo­giej paster­ce, Ber­na­de­cie Soubi­ro­us w Gro­cie Mas­sa­biel­skiej. Wzy­wa­ła do modli­twy oraz poku­ty. Lour­des zasły­nę­ło z licz­nych nawró­ceń i uzdro­wień. Do Lour­des przy­by­wa­ją cho­rzy piel­grzy­mi z całe­go świata

 • Świę­to Mat­ki Bożej z Lour­des łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go. Nasze para­fial­ne obcho­dy dnia cho­rych będą w cza­sie para­fial­nych reko­lek­cji wiel­ko­post­nych w marcu. 

 1. Poświę­ce­nie świec dzie­ci do I komu­nii będzie w nie­dzie­lę za tydzień na Mszy św. o 11.30

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na remont Semi­na­rium w Pelplinie. 

 3. Zmarł w minio­nym tygo­dniu + Zenon Żabiń­ski z Łęga Kolo­ni l.71 Pogrzeb odbył w czwar­tek. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 4. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

 5. 2 lute­go roz­po­czę­ła się w Naszej Die­ce­zji pere­gry­na­cja Iko­ny Matki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy – jako podzię­ko­wa­nie za to, że Mat­ka Boża Nie­usta­ją­cej Pomo­cy sta­ła się głów­ną patron­ką naszej die­ce­zji oraz jako przy­go­to­wa­nie do Roku Jubi­le­uszo­we­go 2025. 

W Naszej para­fii pere­gry­na­cję Iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy rozpoczniemy
w przy­szłą Nie­dzie­lę, we wspo­mnie­nie Obja­wień w Lour­des. Pere­gry­na­cja będzie się odby­wa­ła przez prze­ka­zy­wa­nie Iko­ny Maryi z rodzi­ny do rodzi­ny o wie­czor­nej porze ok 18.00. Rodzi­ny, oso­by, któ­re przy­ję­ły w danym tygo­dniu Iko­nę zapra­szam na Mszę św.
i nowen­nę w śro­dę. Roz­po­czy­na­my od Miesz­kań­ców Zim­nych Zdroi. Po naszej para­fii będą pere­gry­no­wa­ły 3 iko­ny Maryi, któ­re stop­nio­wo uro­czy­ście będę prze­ka­zy­wał miesz­kań­com na Mszach św. w świę­ta Maryjne. 

Inten­cje mszal­ne od 4 do 11 lute­go 2024 r.

Ponie­dzia­łek (5.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Marię Acker­mann w 25 r. śm. oraz + męża Damazego 

Wto­rek (6.2.2024r.)

Godz. 17.00

godz. 18.00.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMNETU
w INTENCJI POWOŁAŃ

+ Edmun­da Gle­isner w 8 r. śm. 

Śro­da

(7.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go w dniu ur. + cór­kę Bogusławę
+ Jego rodzi­ców i bra­ta Stanisława 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

Czwar­tek

(8.2.2024r.)

godz. 18:00

+ Alfon­sa Geł­don w 9 r. śm. 

Pią­tek

(9.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Wan­dy, Edmun­da i Zeno­na Redzar­skich ( w 9 r. śm. Wandy) 

Sobo­ta

(10.2.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Roma­na Czepowskiego
+ rodzi­ców Cze­pow­skich i Wesołowskich 

+ rodzi­ców Gwiz­da­ła, Acker­mann + Ire­nę Salewitz
+ Roberta 

Nie­dzie­la (11.2.2024r.)

godz. 8:15

+ Mela­nii, Sta­ni­sła­wa Wąs w 9 r. śm. Melanii 

 

godz. 10:00

+ Józe­fa, Zofii i Leoka­dii Nie­sio­łow­skich w r. śm. Józefa 

godz. 11:30

+ żony Ber­na­de­ty Bie­sek w r. śm. 

SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO, ZAPOWIADAJĄCE PEREGRYNACJĘ IKONY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Dro­dzy Kapła­ni; kocha­ni Diecezjalnie!

Od ponad 700 lat prze­ży­wa Kościół jako wier­ny Lud Boży cele­bra­cję Jubi­le­uszu Roku Świę­te­go, wyjąt­ko­we­go daru łaski, cza­su nawró­ce­nia i Boże­go Miłosierdzia.

Pra­gnie­my jako wspól­no­ta die­ce­zji pel­pliń­skiej przy­go­to­wać się do przy­szło­rocz­ne­go Roku Świę­te­go 2025, by stać się – zgod­nie z hasłem wybra­nym przez papie­ża Fran­cisz­ka – Piel­grzy­ma­mi nadziei, pośród zagu­bie­nia dzi­siej­sze­go świa­ta i czło­wie­ka. Chce­my umoc­nić naszą wia­rę, oży­wić nadzie­ję, stać się świad­ka­mi miło­ści oraz zna­kiem jed­no­ści, zgo­dy i pokoju.

Mary­ja Mat­ka Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, któ­ra sta­ła się z woli Sto­li­cy Apo­stol­skiej Głów­ną Patron­ką die­ce­zji pel­pliń­skiej, ma towa­rzy­szyć nam na dro­dze przy­go­to­wań do Jubi­le­uszu Roku Świę­te­go. Zapra­sza­my ją więc, aby odwie­dzi­ła nasze domy i rodzi­ny poprzez pere­gry­na­cję jej wizerunku.

Wspól­na modli­twa, zwłasz­cza w for­mie nowen­ny do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, będzie oka­zją do pro­sze­nia Jej w inten­cjach Kościo­ła powszech­ne­go i naszej wspól­no­ty die­ce­zjal­nej. Odda­my Jej w opie­kę para­fie, kapła­nów, oso­by zakon­ne i wier­nych świec­kich. W spo­sób szcze­gól­ny pra­gnie­my modlić się za nasze rodzi­ny: mał­żon­ków, dzie­ci i oso­by star­sze oraz zawie­rzać ludzi mło­dych, poszu­ku­ją­cych dro­gi wła­sne­go powo­ła­nia, tak­że do życia kapłań­skie­go i zakonnego.

W die­ce­zji roz­pocz­nie­my pere­gry­na­cję iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy od świę­ta Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go. W para­fiach i rodzi­nach może być to kil­ka dni lub tygo­dni póź­niej w zależ­no­ści od moż­li­wo­ści poszcze­gól­nych wspól­not para­fial­nych. O szcze­gó­łach poin­for­mu­ją Duszpasterze.

Pro­szę Was o przy­ję­cie Maryi w zna­ku jej iko­ny w domach i rodzi­nach. Powierz­cie jej to, co leży Wam na ser­cu i bła­gaj­cie o jej nie­ustan­ną pomoc. Niech ten czas zawie­rze­nia, czas przy­go­to­wa­nia do Jubi­le­uszu, czas dzięk­czy­nie­nia za dar Patron­ki Maryi nie­ustan­nie goto­wej nas wspo­ma­gać, będzie cza­sem prze­mia­ny serc, prze­ba­cze­nia i wzro­stu wza­jem­nej miło­ści, ku cze­mu z ser­ca błogosławię.

Wasz biskup Ryszard

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Zwykła 28.01.2024 r.

 1. Uka­za­ny w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii Jezus budził lęk i zdu­mie­nie wśród słu­cha­ją­cych Go i będą­cych świad­ka­mi zna­ków, któ­re czy­nił. Dzi­siaj rów­nież Jego Ewan­ge­lia spo­ty­ka się z róż­nym przy­ję­ciem; my jed­nak pra­gnie­my przyj­mo­wać ją wciąż otwar­tym ser­cem i na co dzień ją wypełniać.

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 

 • W czwar­tek modli­twy za kapła­nów i o nowe powo­ła­nia na Mszy św. o 18.00
  Od 19.00 do 20.00 zapra­szam na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

 • W pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi od godzi­ny 17.00 i w tym cza­sie ado­ra­cja wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­go Sakramentu

 • W sobo­tę zapra­szam na Mszę św. i róża­niec Róże Różańcowe. 

 1. W pią­tek, 2 lute­go, będzie­my prze­ży­wa­li świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, któ­re w pol­skiej tra­dy­cji nazy­wa­ne jest świę­tem Mat­ki Boskiej Grom­nicz­nej. Msze Świę­te w naszym koście­le będą o godz. 8.00 i 18.00. Na począt­ku każ­dej Mszy poświę­ce­nie świec, zatem przy­nie­śmy ze sobą świe­ce-grom­ni­ce. Niech one sta­ną się zna­kiem obec­no­ści Chry­stu­sa – Świa­tło­ści świa­ta; zapa­laj­my je, jak mówi sta­ra pol­ska tra­dy­cja, w chwi­lach trwo­gi i zagro­że­nia, aby o tej obec­no­ści i opatrz­no­ści Bożej sobie nie­ustan­nie przypominać.

Pamię­taj­my tego dnia o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, któ­re odda­ły życie w służ­bie Bogu i Kościo­ło­wi. War­to wspo­mnieć o set­kach domów pomo­cy, domów dziec­ka, przed­szko­li, szkół, ośrod­ków wycho­waw­czych, szpi­ta­li i hospi­cjów, w któ­rych codzien­nie słu­żą oso­by kon­se­kro­wa­ne, któ­re dzię­ki temu są świad­ka­mi Boga peł­ne­go miło­ści i miłosierdzia.

 1. Poświę­ce­nie świec dzie­ci do I komu­nii będzie w nie­dzie­lę 11 lute­go na Mszy św. o 11.30

 2. W sobo­tę 3 lute­go o 10.00 pro­szę Panów elek­try­ków, mecha­ni­ków i chęt­nych o roze­bra­nie deko­ra­cji bożo­na­ro­dze­nio­wych. Miesz­kań­ców Zim­nych Zdro­jów; od rów­ka za rze­ką i wybu­do­wa­nia oraz miesz­kań­ców Jastrzę­bia pro­szę o posprzą­ta­nie kościo­ła od godzi­ny 11.00.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Śro­da — Św. Jana Bosko, kapła­na, patro­na wychowawców

 • Sobo­ta — św. Bła­że­ja, patro­na od cho­rób gar­dła; w łącz­no­ści z poran­ną Mszą św. bło­go­sła­wień­stwo św. Błażeja. 

 1. Zmar­li:

+ Maria Waj­dzik Z Nowych Prus l.85 Pogrzeb we wto­rek o. 9.00 Róża­niec za zmarłą:
w Nie­dzie­lę o 13.30; w ponie­dzia­łek o 18.00 i we wto­rek o 8.30.

+ Jan Lan­gow­ski z ul. Choj­nic­kiej l. 83 Pogrzeb we wto­rek o 11.00. Róża­niec za zmar­łe­go: w Nie­dzie­lę po Mszy św. o 11.30: w ponie­dzia­łek o 17.00 i wto­rek o 10.30.
Zmar­łych poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 1. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­nych bez­piecz­nych ferii. 

Intencje mszalne od 29 stycznia do4 lutego 2024 r. 

 

Ponie­dzia­łek (29.1.2024r.)

godz. 8.00

+ Zofii i Augu­sty­na Bie­sek + męża Józefa 

Wto­rek (30.1.2024r.)

godz. 8.00.

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Bog­da­na Sikorskiego 

Śro­da

(31.1.2024r.)

godz. 18.00

+ Ange­li­ki Beling 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

Czwar­tek

(1.2.2024r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa od zakła­du pogrze­bo­we­go za zmar­łych w styczniu 

Pią­tek

(2.2.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

W inten­cji para­fii i parafian 

W 2 r. śm. + męża Ada­ma Fie­rek i + Ojca Ste­fa­na Cieszyńskiego 

Sobo­ta

(3.2.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wy i Jana Woj­dak oraz ich dzie­ci Annę, Pio­tra i Janu­sza + Alfonsa 

+ Sta­ni­sła­wa i Ire­ne­usza Czapiewskich 

Nie­dzie­la (4.2.2024r.)

godz. 8:15

+ Józe­fa i Jadwi­gę Połom + Anto­nie­go i Łucję Prychła 

godz. 10:00

+ Dariu­sza Geł­don w 2 r. śm. + Bar­ba­rę i Henryka 

+ Feli­cję i Ber­nar­da Wielewickich 

godz. 11:30

+ rodzi­ców Albi­na i Kla­rę Pel­low­skich oraz za + bra­ta Andrze­ja i Lubo­mi­łę ( w 5 r. śm. Albi­na )

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Zwykła 21.01.2024 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. To szcze­gól­ne zapro­sze­nie, aby odkry­wać tajem­ni­cę Boga przez lek­tu­rę Pisma Świę­te­go. Papież przy­po­mi­na, że „Jezus Chry­stus puka do naszych drzwi przez Pismo Świę­te; jeśli słu­cha­my i otwie­ra­my drzwi umy­słu i ser­ca, wcho­dzi On w nasze życie i z nami zostaje”.

 2. Dziś przy­pa­da Dzień Bab­ci, a jutro 22 stycz­nia – Dzień Dziad­ka. Oni zawsze mają dla nas czas i oka­zu­ją nam miłość. Pamię­taj­my i módl­my się w tych dniach za naszych kocha­nych dziad­ków, tych żyją­cych i tych, któ­rzy już ode­szli do domu Ojca. Niech naszym podzię­ko­wa­niem będzie modli­twa, ofia­ro­wa­na Komu­nia św. i ser­decz­na pamięć.

 3. Do 25 stycz­nia trwa w Koście­le tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrześcijan.

 4. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Śro­da – św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go — dzień modlitw za dziennikarzy 

 • Czwar­tek — świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła Apostoła 

 • Pią­tek – św. Tymo­te­usza i Tytu­sa, bisku­pów — współ­pra­cow­ni­ków św. Pawła 

 • Sobo­ta – św. Toma­sza z Akwi­nu, kapła­na i dok­to­ra Kościoła 

 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę remontową.

 2. Jest nowy numer Pielgrzyma

 3. Zmarł w minio­nym tygo­dniu + Jaro­sław Rostow­ski z ul. Łąko­wej Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

Inten­cje mszal­ne od 21 do 28 stycz­nia 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (22.1.2024r.)

godz. 8.00

godz. 8.30

+ Mar­ty i Józe­fa Wiśniew­skich + Bar­ba­ry i Fran­cisz­ka Berendt 

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Andrze­ja Mądrzak 

Wto­rek (23.1.2024r.)

godz. 8.00.

+ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik w 12 r. śm. Edmunda 

Śro­da

(24.1.2024r.)

godz. 7.45

godz. 8.00

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

+ Ada­ma Fie­rek w r. śm. 

Czwar­tek

(25.1.2024r.)

godz. 8:00

w 3 r. śm. + Jana Gliszczyńskiego 

Pią­tek

(26.12.2024r.)

godz. 8.00

Z podz. za łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże dla Mał­go­rza­ty z oka­zji urodzin 

Sobo­ta

(27.1.2024r.)

godz. 18.00

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go z oka­zji dnia dziadka 

Nie­dzie­la (28.1.2024r.)

godz. 8:15

+ Euge­nię i Sta­ni­sła­wa Skajewskich
+ Maria­na, Kry­sty­nę i Marzenę 

godz. 10:00

+ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go z oka­zji urodzin
+ zm. z ob. stron 

godz. 11:30

+ Alfon­sa Ossow­skie­go w 4 r. śm. + żonę Zofię

PLAN KOLĘD 2024 od 8.01−2024 do końca

DATA

DZIEŃ

Miej­sco­wość / ulica

Godzi­na

8.01.2024

Ponie­dzia­łek

Kęsza, Sza­ry Kesz

10.00

9.01.2024

Wto­rek

Zim­ne Zdro­je od rów­ka za rze­ką i wybudowania

16.00

10.01.2024

Śro­da

Lip­ki Górne

15.00

11.01.2024

Czwar­tek

Sta­re Pru­sy, Szałamaje

10.00

12.01.2024

pią­tek

ul. Choj­nic­ka od figury

12.00

13.01.2024

Sobo­ta

ul. Polna, od ul. Choj­nic­kiej — lewa str. oraz ul. Sło­necz­na i ul. Zielona 

9.30

14.01.2024

Nie­dzie­la

Ul. Polna pra­wa str. od ul. Choj­nic­kiej oraz ul Cicha 

14.00

15.01.2024

Ponie­dzia­łek

Wądo­ły od torów ul. Głów­na do P. Libe­ra i ul. Okrężna

11.30

16.01.2024

Wto­rek

Łąg Kolo­nia pod Przyjaźnię

10.00

17.01.2024

Śro­da

ul. Dłu­ga od nr 42 do ul. Chojnickiej

15.00

18.01.2024

Czwar­tek

Łąg Kolo­nia środek

10.00

19.01.2024

pią­tek

ul. Choj­nic­ka od pań­stwa Miko­łaj­skich, Ogro­do­wa, Łąko­wa do figury

10.00

20.01.2024

Sobo­ta

Lip­ki Dolne

10.00

21.01.2024

Nie­dzie­la

Ul. Dłu­ga od nr. 44 do 80 

14.00

22.01.2024

Ponie­dzia­łek

ul. Kościel­na ( od ul. Chojnickiej)

12.00

23.01.2024

Wto­rek

Wądo­ły od P. Mar­ci­na Bie­sek ul. Sosno­wa, Brzo­zo­wa, Bocz­na do P. Libera

12.00

24.01.2024

Śro­da

Ul. Dłu­ga od torów do nr. 78 

15.00

25.01.2024

Czwar­tek

Złe Mię­so (od szko­ły do wioski)

13.00

26.01.2024

pią­tek

Ul. Dłu­ga od ple­ba­nii do torów kolejowych

13.00

27.01.2024

Sobo­ta

Złe Mię­so (wio­ska od remizy)

10.00

28.01.2024

Nie­dzie­la

Ul. Polna pra­wa str. od. 

ul. Cichej do końca
oraz ul. Ks. Worzały

14.00

29.01.2024

Ponie­dzia­łek

Ul. Dwor­co­wa od szosy 

14.00

30.01.2024

Wto­rek

Ul. Dwor­co­wa od dworca

14.00

1.02.2024

Czwar­tek

Kolę­da dodatkowa

 
       

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Zwykła 14.01.2023 r.

 1. Ewan­ge­lia dzi­siej­sza uka­zu­je nam Jezu­sa powo­łu­ją­ce­go pierw­szych uczniów, któ­rzy uwie­rzy­li sło­wu Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la i chcie­li bli­żej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć pozna­wa­nia i zbli­ża­nia się do Jezusa.

 2. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li i uczest­ni­czy­li w cha­ry­ta­tyw­nym kon­cer­cie kolęd w ubie­głą niedzielę. 

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

  • Śro­da – św. Anto­nie­go, opata 

  • Pią­tek — św. Józe­fa Seba­stian Pel­cza­ra, biskupa 

  • Sobo­ta — św. Fabia­na, papie­ża i męczennika.

 1. Od 18 do 25 stycz­nia trwa w Koście­le tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrześcijan. 

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzi­li Nie­dzie­lę Sło­wa Bożego.

 3. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę na Semi­na­rium w Pel­pli­nie. Za tydzień kolek­ta remontowa. 

 4. Msze św. w okre­sie kolę­do­wym w tygo­dniu o godzi­nie 8.00. Biu­ro para­fial­ne w okre­sie kolę­do­wym czyn­ne we wtor­ki i czwart­ki rano po Mszy św. 

 5. Jest jesz­cze nowy numer Pielgrzyma

 6. Zmar­ła + Kry­sty­na Lip­ska z ul. Dłu­giej. Pogrzeb w ponie­dzia­łek o godz. 10.00. Róża­niec dziś po Mszy św. a w ponie­dzia­łek przed pogrze­bem 9.30. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

Intencje mszalne od 15 do 21 stycznia 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (15.1.2024r.)

godz. 8.00

+ Roma­na Cze­pow­skie­go – int. od bra­ta Bog­da­na z rodziną 

Wto­rek (16.1.2024r.)

godz. 8.00.

+ Kry­sty­nę Pisa­rek w dniu 70 urodzin 

+ męża Kazimierza 

Śro­da

(17.1.2024r.)

godz. 7.45

godz. 8.00

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

+ Jadwi­gi i Igna­ce­go Wojak w r. śm. Jadwigi 

Czwar­tek

(18.1.2024r.)

godz. 8:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrze­bu za zmar­łych w grud­niu od Zakła­du Pogrzebowego 

Pią­tek

(19.12.2024r.)

godz. 8.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Maria­na Brzezińskiego 

Sobo­ta

(20.1.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ rodzi­ców Marię i Kazi­mie­rza Mania
+ Ger­wa­ze­go i Mar­tę Szy­dłow­skich w r. śm. Marii 

Z podz. za łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże i zdro­wie w int. Mar­ty Meg­ger w 80 – te urodziny
oraz w 9 – tą rocz­ni­cę śm. Roma­na Meg­ger
Chrzest: Dawid Lubczyński 

Nie­dzie­la (21.1.2024r.)

godz. 8:15

+ Anto­nie­go Kosec­kie­go w 8 r. śm. + Ojca Felik­sa i Kla­ry Kel­bra­tow­skich + rodzi­ców Koseckich 

godz. 10:00

+ rodzi­ców Ger­tru­dy i Jana Bor­chardt w r. śm. Gertrudy 

godz. 11:30

+ Zbi­gnie­wa Babiń­skie­go w 1 r. śm.

PLAN KOLĘD 2024 c.d.

DATA

DZIEŃ

Miej­sco­wość / ulica

Godzi­na

8.01.2024

Ponie­dzia­łek

Kęsza, Sza­ry Kesz

10.00

9.01.2024

Wto­rek

Zim­ne Zdro­je od rów­ka za rze­ką i wybudowania

16.00

10.01.2024

Śro­da

Lip­ki Górne

15.00

11.01.2024

Czwar­tek

Sta­re Pru­sy, Szałamaje

10.00

12.01.2024

pią­tek

ul. Choj­nic­ka od figury

12.00

13.01.2024

Sobo­ta

ul. Polna, od ul. Choj­nic­kiej — lewa str. oraz ul. Sło­necz­na i ul. Zielona 

9.30

14.01.2024

Nie­dzie­la

Ul. Polna pra­wa str. od ul. Choj­nic­kiej oraz ul Cicha 

14.00

15.01.2024

Ponie­dzia­łek

Wądo­ły od torów ul. Głów­na do P. Libe­ra i ul. Okrężna

10.00

16.01.2024

Wto­rek

Łąg Kolo­nia pod Przyjaźnię

10.00

17.01.2024

Śro­da

ul. Dłu­ga od nr 42 do ul. Chojnickiej

15.00

18.01.2024

Czwar­tek

Łąg Kolo­nia środek

10.00

19.01.2024

pią­tek

ul. Choj­nic­ka od pań­stwa Miko­łaj­skich, Ogro­do­wa, Łąko­wa do figury

10.00

20.01.2024

Sobo­ta

Lip­ki Dolne

10.00

21.01.2024

Nie­dzie­la

Ul. Dłu­ga od nr 44 do 80 

14.00