Kontakt

Para­fia Rzym­sko­ka­to­lic­ka pw. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Łęgu

ul. Dłu­ga 35

89–652 Łąg

Tele­fon: 52 398 68 27

Biu­ro para­fial­ne czynne:

rano: wto­rek i czwar­tek — od 8.30 do 9.30
wie­czo­rem: od wtor­ku do piąt­ku po Mszy św.

Kon­to para­fii: 90 8147 0002 0005 9662 2000 0010
Tytu­łem : “Daro­wi­zna na cele kul­tu religijnego”