Aktualności

 

 

Sło­wo Bisku­pa Pel­pliń­skie­go zapo­wia­da­ją­ce pere­gry­na­cję Iko­ny MBNP w diecezji.

 

Zapra­sza­my na reko­lek­cje mał­żeń­skie w dniach 19–21 stycz­nia 2024 r. w Osa­dzie Jezior­nej w Gno­je­wie k. Tcze­wa. For­mu­larz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms

Bło­go­sła­wio­nych peł­nych poko­ju i otwar­to­ści serc Świąt Boże­go Narodzenia 
Ks. Pro­boszcz Lesław 
 
 
[pdf-embed­der url=“https://parafialag.cba.pl/wp-content/uploads/2023/11/PORTUGALIA-2024.pdf” title=“PIELGRZYMKA PORTUGALIA (HISZPANIA, FRANCJA, AUSTRIA, NIEMCY) 19 kwiet­nia – 5 maja 2024r.”]
 

Para­fia p.w. św. Marii Mag­da­le­ny w Czer­sku orga­ni­zu­je wyjazd na Kon­gres Różań­co­wy w Pel­pli­nie 7 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Koszt wyjaz­du 20 zł. Wyjazd z Łęga ok 9.10 Infor­ma­cje i zapi­sy — ks. Mate­usz Prycz­kow­ski tel. 690 521 561

[pdf-embed­der url=“https://parafialag.cba.pl/wp-content/uploads/2023/09/Zalacznik-nr‑5.-Kongres-Roz-Rozancowych-v2.pdf”]