Historia

Historia parafii w Łęgu W skrócie:

Para­fia zosta­ła ery­go­wa­na: 1354, następ­nie reak­ty­wo­wa­na 15.02.1859 r.
Rodzaj: wydzie­lo­na (dwu­krot­nie ?) z Para­fii Czersk
Deka­nat: Jaki ? (1354 — 15??), jako filia Para­fii Czersk (15?? — 15.02.1859), Tucho­la (15.02.1859 — 01.01.1927), Czersk (01.01.1927 — nadal)
Archi­dia­ko­nat: Pomor­ski (1583 — 1772 r.)
Die­ce­zja: jako filia Para­fii Czersk (15?? — 15.02.1859), Cheł­miń­ska (15.02.1859 — 25.03.1992), Pel­pliń­ska (25.03.1992 — nadal)
Metro­po­lia: Gnieź­nień­ska (1354 — 15??), jako filia Para­fii Czersk (15?? — 15.02.1859), Gnieź­nień­ska (15.02.1859 — 25.03.1992), Gdań­ska (25.03.1992 — nadal)
Kon­se­kra­cja obec­ne­go koscio­ła: 03.07.1910 r.
Para­fie wydzie­lo­ne: Odry (1926 r.), Czar­na Woda (20.04.1982 r.)

Chronologia:

1354 r. — para­fia powsta­ła naj­póź­niej do 1398 r. Praw­do­po­dob­nie zosta­ła wydzie­lo­na z Para­fii Czersk
1398 r. — para­fia wymie­nio­na w wyka­zie świę­to­pie­trza Wg Spi­su… 1995 r. str. 237 w tym roku zało­żo­no parafię.
15?? r. — para­fia zosta­ła przy­łą­czo­na do Para­fii Czersk Kościół uzy­skał sta­tus kościo­ła filialnego.
1664 r. — lustra­cja sta­ro­stwa tuchol­skie­go Para­fia posia­da­ła 4 włó­ki ziemi.
1852 r. — zało­żo­no Brac­two Różań­co­we w 1928 r. liczy­ło 176 członków
1859 r. — dekre­tem z dn. 15 lute­go reak­ty­wo­wa­no ist­nie­nie parafii
1860 r. — zało­żo­no Brac­two Trzeź­wo­ści w 1928 r. liczy­ło 182 członków.
1867 r. — pano­wa­ła epi­de­mia cholery
1877 r. — po śmier­ci (zagad­ko­wym znik­nię­ciu ?) pro­bosz­cza Para­fia do 1882 r. pozo­sta­wa­ła bez opie­ki duszpasterskiej.
1884 r. — w Łęgu mieszkało:
— kato­li­ków 1025
— ewan­ge­li­ków 61
— kil­ka rodzin żydowskich
1885 r. — w dnia 22 maja zało­żo­no Apo­stol­stwo Modli­twy w 1928 r. liczy­ło 491 członków.
1886 r. — roz­po­czę­to budo­wę kościo­ła murowanego
1887 r. — lub w 1888 r. zakoń­czo­no budo­wę kościoła
Roze­bra­no sta­ry kościół wią­zar­ko­wy.  Poprzed­nie kościo­ły były o kon­struk­cji drewnianej.
1887 r. — w dn. 8 paź­dzier­ni­ka nastą­pi­ło bene­dy­ko­wa­nie kościo­ła przez ks. wika­re­go gene­ral­ne­go Lüdtkego
1910 r. — w dn. 3 lip­ca kon­se­kra­cji kościo­ła doko­nał ks. bp sufra­gan Klunder
1910 r. — odno­wio­no wnę­trza kościoła
1914 r. — odma­lo­wa­no wnę­trza kościoła
1914 r. — zało­żo­no Trze­ci Zakon św. Fran­cisz­ka w 1928 r. liczył 114 członków.
1919 r. — zało­żo­no szpi­tal dla 4 niewiast
1920 r. — w dn. 5 sierp­nia zało­żo­no Soda­li­cję Matek Chrze­ści­jań­skich w 1928 r. liczy­ła 669 członków.
1921 r. — zało­żo­no Arcy­brac­two Czci Najśw. Sakra­men­tu w 1928 r. liczy­ło 226 członków.
1921 r. — zało­żo­no ochron­kę dla dzieci
1924 r. — zało­żo­no Sto­wa­rzy­sze­nie św. Dzie­cięc­twa P. Jezu­sa w 1928 r. liczy­ło 150 członków
1927 r. — zało­żo­no Dzie­ło Roz­krze­wie­nia Wia­ry w 1928 r. liczy­ło 30 członków.
19?? r. — zało­żo­no Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży Męskiej w 1928 r. liczy­ło 40 członków
1928 r. — zapo­cząt­ko­wa­no ist­nie­nie Soda­li­cji Panien
1928 r. — w obrę­bie para­fii mieszkało:
— kato­li­ków Pola­ków 4987
— kato­li­ków Niem­ców 10
— ewan­ge­li­ków Niem­ców 4
Ogó­łem 5001 osób w tym komu­ni­ku­ją­cych 3366.
1949 r. — w dn. 1 lip­ca (wg Spi­su… z 1949 r. str. 51) ist­nia­ła kapli­ca sióstr Pallotynek.
1982 r. — w dn. 20 kwiet­nia wydzie­lo­no Para­fię Czar­na Woda Dekret z dn. 06.04.1982 r. opu­bli­ko­wa­ny w Orę­dow­ni­ku nr 3−4÷1982

Księża Pracujący w parafii

15?? — 1859       - filia  
1867 — 18??       - Ks. Gut­man Teodor Pro­boszcz
1877 — 1882       - vacat Pro­boszcz
1882 — ????       - Ks. Worzał­ła Augustyn Pro­boszcz
1905 — 1928       - Ks. Bukow­ski Aleksander Pro­boszcz
    19?? — 1928   - Ks. Kikul Bolesław Wika­ry
    1932 — 19??   - Ks. Majew­ski Jerzy Wika­riusz
  1946 — 1947     - Ks. Toma­sik Jan Admi­ni­stra­tor
1947 — 1963       - Ks. Toma­sik Jan Pro­boszcz
    1957 — 19??   - Ks. Chy­lew­ski Hen­ryk Tadeusz Wika­riusz
    1963 — 1963   - Ks. Szla­ga Jan Bernard Wika­riusz
      1968 — 19?? - Ks. Toma­sik Jan Rezy­dent
  1968 — 19??     - Ks. Gro­chow­ski Janusz Admi­ni­stra­tor
    1966 — 1968   - Ks. Cie­nie­wicz Stanisław Wika­riusz
        - Ks. Szu­mia­to Witold Wika­riusz
    1981 — 1983   - Ks. Wera Bogdan Wika­riusz
1983 — 1987       - Ks. Gro­chow­ski Janusz Pro­boszcz
1987 — 1988       - Ks. Pełech Ryszard Pro­boszcz
1988 — 1991       - Ks. Nykiel Jan Pro­boszcz
1991 — 20-08-2023       - Ks. Kicz­ka Jan Pro­boszcz
20-08-2023 -       - Ks. Idzik Lesław  Pro­boszcz

Współczesność

Obec­ny kościół w Łęgu został zbu­do­wa­ny sta­ra­niem ks. Augu­sty­na Worzał­ły w latach 1885–1887 na miej­scu kościo­ła drew­nia­ne­go (wzmian­ko­wa­ne­go w latach 1584 i 1664). Zastą­pił on drew­nia­ny kościół z 1716 r., znaj­du­ją­cy się na miej­scu dzi­siej­sze­go cmentarza.

Kościół, wybu­do­wa­no w cen­trum wsi, na pla­nie krzy­ża w sty­lu neo­go­tyc­kim. Świą­ty­nia jest orien­to­wa­na. Oka­za­ła budow­la, jed­no­na­wo­wa, o sze­ściu przę­słach, z węż­szym i krót­kim, trój­kąt­nie zamknię­tym pre­zbi­te­rium. Kościół kry­ty jest dachem dwu­spa­do­wym o skle­pie­niu koleb­ko­wo-krzy­żo­wym. Wyso­ka wie­ża zosta­ła zwień­czo­na szczy­ci­ka­mi i ośmio­bocz­ną igli­cą, któ­ra jest pokry­ta bla­chą miedzianą.

Para­fia zało­żo­na zosta­ła w II poło­wie XIV wie­ku. Od XVI wie­ku do 1859 ist­nia­ła jako filia para­fii w Czersku.

Miej­sco­wo­ści przy­na­leż­ne do para­fii: Będź­mie­ro­wi­ce, Gotelp, Kęsza, Łąg-Kolo­nia, Klo­no­wi­ce, Jastrzę­bie, Lip­ki Dol­ne, Lip­ki Gór­ne, Nowe Pru­sy, Sta­re Pru­sy, Przy­jaź­nia, Wądo­ły, Sza­ła­ma­je, Szysz­ko­wiec, Zawa­da, Złe Mię­so, Zim­ne Zdroje[7].

Źró­dło:

www.gemepedia.pl