O nas

Wita­my ser­decz­nie na stro­nie Para­fii Rzym­sko­ka­to­lic­kiej p.w. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Łęgu. Znaj­du­ją się tutaj infor­ma­cje o naszej wspól­no­cie zwią­za­ne zarów­no z jej histo­rią jak i z aktu­al­ny­mi wyda­rze­nia­mi. Niech sta­no­wią one pomoc dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych życiem reli­gij­nym naszej para­fii, oraz będą przy­dat­nym źró­dłem infor­ma­cji dla naszych para­fian i gości. Niech współ­cze­sne środ­ki komu­ni­ka­cji przy­czy­nia­ją się tak­że do wzro­stu naszej wia­ry i będą moty­wa­cją do aktyw­no­ści na rzecz naszej rodzi­ny parafialnej.

Nasz kanał na Youtube.

Kon­to para­fii: 90 8147 0002 0005 9662 2000 0010
Tytu­łem: “Daro­wi­zna na cele kul­tu religijnego”