Kronika

30 maja 2024 r.

Rocz­ni­ca świę­ceń kapłań­skich księ­dza pro­bosz­cza Lesła­wa Idzi­ka. Po pro­ce­sji Boże­go Cia­ła ksiądz pro­boszcz odpra­wił mszę dzięk­czyn­ną w swo­jej inten­cji. Przed Mszą Św. życze­nia zło­ży­ły dele­ga­cje para­fian i orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na tere­nie parafii.

We Mszy Św. uczest­ni­czył Pan Bur­mistrz Czer­ska Daniel Szprę­ga, a po nabo­żeń­stwie zło­żył życze­nia na ręce wiel­ce sza­cow­ne­go Jubi­la­ta wrę­cza­jąc mu bukiet bia­łych róż i list gratulacyjny.

 

30 maja 2024 r. Pro­ce­sja Boże­go Ciała.

W uro­czy­stość Boże­go Cia­ła po Sumie para­fial­nej, uli­ca­mi naszej wsi prze­szła pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na do pięk­nie ude­ko­ro­wa­nych 4. ołta­rzy, przy współ­udzia­le bar­dzo licz­nie zgro­ma­dzo­nych i czyn­nie uczest­ni­czą­cych para­fian i gości. Wszyst­kim para­fia­nom, któ­rzy przy­czy­ni­li się do uświet­nie­nia Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła: za przy­wie­zie­nie i przy­ozdo­bie­nie zie­le­nią obej­ścia kościo­ła; za przy­go­to­wa­ne i pięk­nie ude­ko­ro­wa­ne ołta­rze, a rów­nież okna w domach i w skle­pach na tra­sie pro­ce­sji; Poli­cji i Dru­hom Stra­ża­kom z OSP za zabez­pie­cze­nie tra­sy pro­ce­sji i nie­sie­nie baldachimu,baldachimu w cza­sie pro­ce­sji i w Okta­wie Boże­go Cia­ła; wszyst­kim nio­są­cym Róża­niec, cho­rą­gwie; bar­dzo licz­nie zgro­ma­dzo­nym dziew­czyn­kom sypią­cym kwiat­ki i Paniom opie­ku­ją­cy­mi się tymi dzieć­mi; Pani Orga­ni­st­ce, orkie­strze; Wam Dro­dzy para­fia­nie szcze­gól­nie bar­dzo licz­nie uczest­ni­czą­cym czyn­nie w pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej uli­ca­mi naszej wsi skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze „Bóg zapłać”.

 

26 maja 2024 r.

W naszej para­fii Pierw­szą Komu­nię Św. przy­ję­ło 20 dziew­cząt i 16 chłop­ców.  Dzi­siaj dzie­ci z naszej para­fii po raz pierw­szy w peł­ni uczest­ni­czy­ły w Mszy Świę­tej. Poprze­dzi­ły, to wyda­rze­nie 3 lata przy­go­to­wań pod kie­run­kiem, pani kate­chet­ki Mał­go­rza­ty Trzemeskiej.

 

24 mar­ca 2024 Nie­dzie­la Męki Pań­skiej (Pal­mo­wa)

14 lute­go 2024 Popielec

Roz­po­czął się czas poku­ty i nawró­ce­nia, czas kie­dy może­my a wła­ści­wie powin­ni­śmy się zasta­no­wić nad sobą i swo­ją wia­rą w tajem­ni­cę odkupienia.

7 stycz­nia 2024 r. Kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny dla Oliwii. 


 

 

Kon­cert już za nami, ale nadal moż­na wspo­móc zbiórkę! 
1. Jak prze­ka­zać 1,5%?
Wypeł­nij w zezna­niu PIT wnio­sek o prze­ka­za­nie 1,5% podat­ku na rzecz Orga­ni­za­cji Pożyt­ku Publicz­ne­go wpisując:
KRS: 0000270809 Cel szcze­gó­ło­wy: Kozłow­ska, 17940
2. Prze­lew na tele­fon BLIK
Aby prze­ka­zać daro­wi­znę prze­le­wem na tele­fon BLIK wpisz w swo­jej apli­ka­cji ban­ko­wej numer tele­fo­nu Fun­da­cji Ava­lon: 666 324 328
określ kwo­tę daro­wi­zny, a w tytu­le wpisz: Kozłow­ska, 17940
3. SMS charytatywny
Wyślij SMS o tre­ści: POMOC 17940 na numer 75165
4. Prze­lew
NAZWA ODBIORCY:
Fun­da­cja Avalon
Bez­po­śred­nia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Micha­ła Kaj­ki 80÷82÷1, 04–620 Warszawa
NUMER RACHUNKU ODBIORCY:
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
TYTUŁ WPŁATY: Kozłow­ska, 17940
Sto­wa­rzy­sze­nie Razem dla Kociewia
W naszym koście­le odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny poświę­co­ny Oli­wii Kozłow­skiej. Dziew­czyn­ka zosta­ła poszko­do­wa­na w tra­gicz­nym wypad­ku, któ­ry pozba­wił ją kon­tak­tu ze świa­tem. Obec­nie prze­by­wa na lecze­niu w kli­ni­ce “Budzik”.
Kon­cert został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Razem dla Kocie­wia. Kolę­dy i pio­sen­ki świą­tecz­ne, jakich wysłu­cha­li­śmy, zosta­ły przy­go­to­wa­ne przez chór Soli Deo Glo­ria z Czar­nej Wody pod prze­wod­nic­twem Pani Anny Ferens. Przed pre­zbi­te­rium łęskie­go kościo­ła zapre­zen­to­wał się rów­nież zespół muzycz­ny dzia­ła­ją­cy przy sto­wa­rzy­sze­niu Razem dla Kocie­wia oraz mło­de uta­len­to­wa­ne artyst­ki Łucja Rostan­kow­ska i Micha­li­na Domagała.
Orga­ni­za­to­rzy dzię­ku­ją za wspar­cie wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję tego wydarzenia.

6 stycz­nia 2024 r. Obja­wie­nie Pań­skie. Na mszy św. o godzi­nie 10, zamiast kaza­nia zebra­ni mie­li oka­zję i przy­jem­ność obej­rzeć Jaseł­ka przy­go­to­wa­ne przez mło­dzież Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. T. Kościusz­ki w Łęgu, pod kie­row­nic­twem pań katechetek.

 

Po mszy św. wybra­no rów­nież naj­pięk­niej­szą koro­nę, zwy­cięz­ca­mi  byli wszy­scy uczest­ni­czą­cy w tym konkursie.

 

25–26 grud­nia 2023. Boże Narodzenie.

Pra­gnę bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy tru­dzi­li się nad świą­tecz­nym wystro­jem naszej świą­ty­ni, przy­go­to­wu­jąc cho­in­ki, żłó­bek i inne deko­ra­cję świą­tecz­ne oraz dba­jąc o porzą­dek. Szcze­gól­nie podziękowania:

  • Za świer­ki do kościo­ła P. Kołat­ka z Budzisk P. Labon i P. Bel­ka z Lipek Górnych 

  • Dru­hom z OSP Złe Mię­so za przy­wie­zie­nie cho­inek i usta­wie­nie choinek 

  • Wszyst­kim Panom, któ­rzy poma­ga­li w tych pracach 

  • P. elek­try­kom i mecha­ni­kom za usta­wie­nie i pod­łą­cza­nie żłóbka 

  • P. Jano­wi Krzo­ska za zało­że­nie oświe­tle­nia na cho­in­kach oraz gir­lan­dy w prezbiterium 

  • P. Zdzi­sła­wie Szy­dłow­skiej i P. Annie Ferens za deko­ra­cje świąteczne 

  • P. Annie Ferens i Ali­nie Odya za ubo­ga­ce­nie litur­gii Pasterki.

10 wrze­śnia 2023 r. Odpust para­fia­ny NNMP. Sumę odpu­sto­wą, przy licz­nym udzia­le para­fian i gości, odpra­wił i kaza­nie wygło­sił ksiądz Piotr Gór­ski. Mszę odpra­wiał w kon­ce­le­brze z księ­dzem pro­bosz­czem Lecho­sła­wem Idzi­kiem i księ­dzem senio­rem Janem Kicz­ką. W cza­sie tej uro­czy­sto­ści ksiądz Jan doko­nał tra­dy­cyj­ne­go poświę­ce­nia ziar­na do sie­wu na następ­ny rok.

Opra­wę muzycz­ną zapew­ni­ła pani Anna Ferens i pan Mak­sy­mi­lian Grze­lak (skrzyp­ce).


 

3 wrze­śnia 2023 Dożyn­ki para­fial­ne i wpro­wa­dze­nie nowe­go ks. pro­bosz­cza. Dzi­siaj na mszy św. o godzi­nie 11:30, kon­ce­le­bro­wa­nej przez ks. dzie­ka­na Andrze­ja Wał­do­cha, ks. senio­ra Jana Kicz­kę i ks. Lesła­wa Idzi­ka,  w naszej para­fii mia­ły miej­sce dwa waż­ne wydarzenia.

Pierw­szym były dożyn­ki para­fial­ne na któ­rych dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za zebra­ne plony.

Dru­gim zaś było ofi­cjal­ne wpro­wa­dze­nie na urząd nowe­go pro­bosz­cza ks. Lesła­wa Idzi­ka, któ­re­go w imie­niu ks. bisku­pa die­ce­zjal­ne­go, doko­nał ks. dzie­kan Andrzej Wał­doch. Ks. dzie­kan jesz­cze raz podzię­ko­wał za posłu­gę dłu­go­let­nie­mu pro­bosz­czo­wie naszej para­fii ks. Jano­wi Kicz­ce, a następ­nie przy­jął ofi­cjal­ne przy­rze­cze­nie nowe­go ks. pro­bosz­cza. Tak też nasza para­fia od dzi­siaj ma nowe­go ks. pro­bosz­cza Lesła­wa Idzi­ka, któ­re­mu życzy­my cier­pli­wo­ści, wytrwa­ło­ści i wszel­kich bło­go­sła­wieństw w tej trud­nej posłudze.

 

6 sierp­nia  2023 r. Odpust Brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go i poże­gna­nie nasze­go dłu­go­let­nie­go ks. pro­bosz­cza Jana Kicz­ki, któ­ry po 32 latach posłu­gi w naszej para­fii odcho­dzi na zasłu­żo­ną eme­ry­tu­rę. Oprócz para­fian, księ­dza pro­bosz­cza żegna­li przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych z panem bur­mi­strzem Prze­my­sła­wem Bie­skiem Talewskim.

Po uro­czy­stej mszy św. w koście­le para­fial­nym wszy­scy uda­li się na podwó­rze ple­ba­nii na część nie­ofi­cjal­ną pożegnania.


 

8 czerw­ca 2023 r. Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. O godzi­nie 11:00 ks. pro­boszcz odpra­wił Mszę Świę­tą połą­czo­ną z pro­ce­sją Eucha­ry­stycz­ną uli­ca­mi naszej wsi. W pro­ce­sji licz­nie udział wzię­li wier­ni z naszej para­fii i przy­by­li goście. Ksiądz pro­boszcz wyra­ża ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję i udział w tej pięk­nej mani­fe­sta­cji nasze­go życia religijnego.

 

4 czerw­ca 2023 r. Świę­to Trój­cy Prze­naj­święt­szej, a w naszej para­fii 36 dzie­ci przy­ję­ło I Komu­nię św.

9 kwiet­nia 2023 r. Świę­ta Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego.

Film autor­stwa Rober­ta Szczy­giel­skie­go (dzię­ku­ję)
 

1 listo­pa­da 2022 r. Uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych.

27 wrze­śnia 2022 r. Jego Eks­ce­len­cja ks. Biskup Arka­diusz Okroj w łącz­no­ści z wie­czor­ną mszą świę­tą udzie­lił mło­dzie­ży z naszej para­fii sakra­men­tu bierzmowania.

11 wrze­śnia 2022 r. Odpust Para­fial­ny ku czci Naro­dze­nia N.M.P. Przy­by­li licz­nie wier­ni i goście modli­li się gor­li­wie przed cudow­nym obra­zem N.M.P. – Patron­ki naszej para­fii. W prze­rwach mię­dzy Msza­mi św. obcho­dzi­my ołtarz z bła­gal­ną modli­twą w inten­cji naszej Ojczy­zny, a zyska­ne odpu­sty ofia­ru­je­my za pole­głych i pomor­do­wa­nych pod­czas II woj­ny światowej. 
Sumę odpu­sto­wą w int. para­fian i piel­grzy­mów, a tak­że o błog. Boże dla naszych rol­ni­ków, dzi­siaj cele­bru­je oraz gło­si Sło­wo Boże ks. kan. dr Jan Dop­p­ke Dyrek­tor Wydzia­łu Kate­che­tycz­ne­go z Pelplina.

Opra­wę muzycz­ną oprócz nasze­go pana orga­ni­sty Rober­ta Szczy­giel­skie­go zapew­nił zespół muzycz­ny S E M P R E ze Śliwic.

7 sierp­nia 2022 r. Odpust Para­fial­ny Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Dzi­siaj w naszej wspól­no­cie para­fial­nej zaczerp­nę­li­śmy z bogac­twa wspól­no­ty Kościo­ła obcho­dząc odpust para­fial­ny Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Wpa­trze­ni tego dnia w nie­bo, pro­śmy Chry­stu­sa o prze­mia­nę w naszym życiu we wszyst­kich jego wymia­rach. Pro­śmy o powrót Boże­go Pra­wa do nasze­go życia indy­wi­du­al­ne­go, rodzin­ne­go i narodowego.

Sło­wo Boże gło­sił i sumę cele­bro­wał ks. Kano­nik Andrzej Szo­piń­ski z Pelplina.
Suma odpu­sto­wa w inten­cji wszyst­kich para­fian i wszyst­kich piel­grzy­mów, a tak­że o bło­go­sła­wień­stwo Boże na pra­ce rol­ne dla naszych gospo­da­rzy. Po sumie odby­ła się pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła z udzia­łem przy­by­łe­go na tę uro­czy­stość ducho­wień­stwa i wier­nych, po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewocjonaliów.
W wol­nym cza­sie mię­dzy msza­mi odpra­wia­li­śmy tra­dy­cyj­ny pochód ofiar­ny wokół ołta­rza – modląc się z wia­rą do Chry­stu­sa Prze­mie­nio­ne­go w swo­ich intencjach.

16 czerw­ca 2022 r. Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. O godzi­nie 11:00 ks. pro­boszcz odpra­wił Mszę Świę­tą połą­czo­ną z pro­ce­sją Eucha­ry­stycz­ną uli­ca­mi naszej wsi. W pro­ce­sji licz­nie udział wzię­li wier­ni z naszej para­fii i przy­by­li goście. Ksiądz pro­boszcz wyra­ża ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję i udział w tej pięk­nej mani­fe­sta­cji nasze­go życia religijnego.

12 czerw­ca 2022 r. w naszej para­fii 31 dzie­ci po raz pierw­szy w życiu przy­ję­ło Naj­święt­szy Sakra­ment. Uro­czy­stą Mszę Świę­tą cele­bro­wał nasz ks. proboszcz.

22 maja 2022 r. To wiel­ki dzień dla naszej para­fii, jubi­le­usz 50-lecia kapłań­stwa nasze­go księ­dza pro­bosz­cza Jana Kicz­ki. Obcho­dy zaczę­ły się już wczo­raj, kie­dy to w Pel­pli­nie księ­ża z rocz­ni­ka odpra­wi­li dzięk­czyn­ną Mszę Świętą.

Do nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go na dzień swo­je­go świę­ta ks. pro­boszcz zapro­sił na mszę o godzi­nie 11:30 całą para­fię, a do ołta­rza księ­dza Roma­na Bru­skie­go i księ­dza Patry­ka Ważyńskiego.

Mszę uświet­ni­ła opra­wą muzycz­ną scho­la i p. orga­nist­ka Ania Ferens. Zaś po Mszy Świę­tej ksiądz pro­boszcz ode­brał życze­nia od para­fian i zapro­szo­nych ofi­cje­li, w tym rów­nież od pana bur­mi­strza naszej gminy.

Na koniec na podwó­rzu ple­ba­ni odbył się poczę­stu­nek dla wszyst­kich uczest­ni­ków Mszy Św. z kawą i tortem.

Księ­że Pro­bosz­czu redak­cja stro­ny para­fial­nej przy­łą­cza się do życzeń obfi­to­ści łask Bożych i zdrowia.

Dzię­ki uprzej­mo­ści p. Kry­stia­na Kni­ter mogli­śmy umie­ścić na stro­nie rela­cję fil­mo­wą i gale­rię zdjęć, za któ­re tu dzię­ku­ję. Podzię­ko­wa­nia rów­nież dla naszych dru­hów stra­ża­ków, za wkład w upo­rząd­ko­wa­nie miej­sca obchodów.

12 wrze­śnia 2021 r. w dniu nasze­go odpu­stu w naszym koście­le para­fial­nym odbył się kon­cert Tom­ka Kamiń­skie­go z zespo­łem. Kon­cert był fil­mo­wa­ny przez Video-Foto Kni­ter. Zapra­sza­my do oglądania.

28 sierp­nia 2021 odby­ły się w naszej para­fii w miej­sco­wo­ści Gotelp Dożyn­ki Gmin­ne. Roz­po­czę­ła je o godzi­nie 14:00 Msza Świę­ta odpra­wio­na przez nasze­go księ­dza pro­bosz­cza Jana Kicz­kę. Po Mszy Świę­tej nastą­þił czas rado­snej zaba­wy i rado­wa­nia się z zebra­nych plonów.
Ser­decz­nie dzię­ku­ję panu soł­ty­so­wi i auto­rom zdjęć za ich udo­stęp­nie­nie na potrze­by naszej strony.

24 maja 2020 r. Pry­mi­cje neo­pre­zbi­te­ra Patry­ka Ważyńskiego

Link do trans­mi­sji na Facebooku.

23 maja 2020 r. Świę­ce­nia nasze­go para­fia­ni­na księ­dza Patry­ka Ważyńskiego