OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 26.05.2024

 1. Dzi­siaj w naszej para­fii Uro­czy­stość I Komu­nii Św. 36 dzie­ci przyj­mie po raz pierw­szy Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Pamię­taj­my w naszych modli­twach o tych dzie­ciach i ich bli­skich. Od jutra Bia­ły Tydzień.

 2. Dzi­siaj rów­nież świę­to naszych kocha­nych mam. Wyra­ża­my im naszą wdzięcz­ność przez modli­tew­ną pamięć i upo­min­ki. Dzię­ku­jąc mamom za ich trud, miłość i poświę­ce­nie, skła­da­my im naj­lep­sze życze­nia, dużo zdro­wia i obfi­to­ści Boże­go błogosławieństwa.

 3. W czwar­tek Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Msze św. o 8.15 i 11.00 — po niej pro­ce­sja i Msza św. po pro­ce­sji. Zapra­szam do wspól­nej modli­twy i przy­ję­cia Jezu­sa, któ­ry pra­gnie przy­cho­dzić do naszej codzienności. 

Pro­szę o przy­go­to­wa­nie tra­sy, któ­rą przej­dzie pro­ce­sja; o ude­ko­ro­wa­nie okien. Pro­szę by w pro­ce­sji bra­ły udział cho­rą­gwie, sztan­da­ry jed­no­stek Stra­ży Pożarnej. 

W pro­ce­sji pój­dą dzie­ci od I Komu­nii św. i dziew­czyn­ki sypią­ce kwiat­ki. Pró­ba dziew­czy­nek w śro­dę po Mszy św. Zbiór­ka Mini­stran­tów w ponie­dzia­łek po Mszy. 

 1. Pój­dzie­my tra­dy­cyj­nie do czte­rech ołtarzy :

I – przy pose­sji P. Jana Krzoski 

II – przy pose­sji P. Moni­ki i Zbi­gnie­wa Piesik 

III – przy pose­sji P. Ewy i Felik­sa Duzowskich 

IV — przy Krzy­żu u zbie­gu ul. Kościel­nej i ul. Długiej 

Kwia­ty do poszcze­gól­nych ołta­rzy przy­no­si­my uli­ca­mi jak co roku. 

 1. Plan nie­sie­nie bal­da­chi­mu dla Stra­ży Pożarnej:

 • z kościo­ła do pierw­sze­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na Gotelp 

 • do dru­gie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na Sta­re Prusy 

 • do trze­cie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na Złe Mięso

 • do czwar­te­go ołta­rza i potem do Kościo­ła bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na Łąg

W okta­wie uro­czy­sto­ści czy­li od piąt­ku w pro­ce­sji wokół kościoła : 

 • w pią­tek – Sta­re Prusy 

 • w nie­dzie­lę i ponie­dzia­łek — Gotelp 

 • we wto­rek i śro­dę — Łąg

 • w czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso 

 1. W kalen­da­rzu w tym tygodniu:

 • Wto­rek 28 maja – bł. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyńskiego 

 • Śro­da 29 maja — św. Urszu­li Ledóchowskiej 

 • Pią­tek – 31 maja — świę­to Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Panny 

 • Sobo­ta 1 czerw­ca – św. Justy­na, męczen­ni­ka oraz Dzień Dziec­ka. Niech będzie oka­zją do modli­twy za naj­młod­szych z naszej para­fii. Na Msze św. o 8.00 i róża­niec zapra­szam Róże Różańcowe. 

 • Nie­dzie­la 2 czerw­ca – Dzień Dzięk­czy­nie­nia – zbiór­ka do puszek na Świą­ty­nie Opatrz­no­ści Bożej 

 1. W pią­tek od godzi­ny 11 będę odwie­dzał sta­łych zapi­sa­nych cho­rych z Sakra­men­ta­mi Św.

 2. Zmar­ła + Tere­sa Paz­da z ul. Dłu­giej l. 97. Pogrzeb odbył się w czwar­tek. Zmar­łą pole­caj­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 3. Zapo­wiedź przed ślubna: 

Mate­usz Osso­wic­ki; kawa­ler; zam. Para­fia Naro­dze­nia NMP w Łęgu 

Alek­san­dra Boh­la; pan­na; zam. Para­fia Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej Czar­na Woda 

 1. Jest Nowy numer Pielgrzyma 

Ogłoszenia duszpasterskie Zesłanie Ducha Świętego — 19.05.2024

 1. W dzi­siej­szą uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, nazy­wa­ną w Pol­sce Zie­lo­ny­mi Świąt­ka­mi, koń­czy się okres Wiel­ka­no­cy. Duch Świę­ty umac­nia to, co sła­be, pro­stu­je to, co błęd­ne, roz­grze­wa ozię­błe i przy­no­si bło­go­sła­wień­stwo poko­ju. Nie lękaj­my się, On wszyst­kie­go nas nauczy.

 2. W kalen­da­rzu w tym tygodniu:

 • Ponie­dzia­łek 20 maja — tra­dy­cyj­nie dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt, obcho­dzi­my świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła. Msze św. z racji świę­ta o godzi­nie: 8.15, 10.00 i 18.00.

 • Śro­da 22 maja — św. Rity z Cascii, zakonnicy

 • Czwar­tek 23 maja – świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa, Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na — to dzień szcze­gól­nej modlitw za powo­ła­nych do kapłań­stwa oraz o nowe powo­ła­nia. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 17.00.

 • Pią­tek – 24 maja Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych dzień modlitw za Kościół w Chinach 

 • Nie­dzie­la 26 maja, przy­pa­da Dzień Mat­ki. Niech nie zabrak­nie wdzięcz­nej pamię­ci o naszych mamach, tych żyją­cych i tych, któ­re Pan Bóg przy­wo­łał już do siebie.

 1. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do wspól­nej modli­twy z Mary­ją, naszą Mat­ką, Kró­lo­wą i Orę­dow­nicz­ką na nabo­żeń­stwach majo­wych w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. a w nie­dzie­lę po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę — Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy — w naszej para­fii Uro­czy­stość pierw­szo­ko­mu­nij­na na Mszy św. o godzi­nie 11.30. Pozo­sta­łe Msze św. o godzi­nie 8.15 i 10.00. Otocz­my szcze­gól­ną modli­twą te dzie­ci, ich rodzi­ców i bliskich. 

 3. Sprzą­ta­nie kościo­ła we wto­rek o 14.00. Pro­szę rodzi­ców dzie­ci. Pró­ba dzie­ci do I komu­nii w ponie­dzia­łek o 16.00. Spo­wiedź dzie­ci w sobo­tę: o 9.00 – dziew­czyn­ki 9.30 chłop­cy. Spo­wiedź dla rodzi­ców i bli­skich w sobo­tę od 16.30 do 17.30.

 4. 30 maja będzie­my obcho­dzi­li Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie tra­sy pro­ce­sji oraz ołtarzy.

 5. W czwar­tek o 19.00 spo­tka­nie wspól­no­ty KSM- u. 

 6. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę remon­to­wą. Dzię­ku­ję za ofia­ry indy­wi­du­al­ne na nagło­śnie­nie i remon­ty. Dzię­ku­ję za ofia­ry na obru­sy Różom Różańcowym. 

 7. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­li w róż­nych pra­cach w koście­le, na cmen­ta­rzu i przy ple­ba­nii. Bóg zapłać.

Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowstąpienie Pańskie 12.05.2024

 1. Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana Jezu­sa uświa­da­mia nam, że Chry­stus uwiel­bio­ny, prze­by­wa­ją­cy z Bogiem jest rów­no­cze­śnie z nami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta. Żyje w Koście­le, nie­ustan­nie uobec­nia się w cza­sie każ­dej Eucha­ry­stii. Przy­ję­cie tej praw­dy poma­ga nam trwać w dzięk­czy­nie­niu i uświę­cać codzienność.
 2. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy uczest­ni­czy­li w ubie­głym tygo­dniu przy Krzy­żach w modli­twach bła­gal­nych o urodzaje.
 3. Zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.
 4. Pró­by dzie­ci do I komu­nii we wto­rek i czwar­tek o 16.00. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godzi­nie 11.30 spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci do I komunii.
 5. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.30 do Mszy św. Po Mszy św. spo­tka­nie wspól­no­ty KSM- u.
 6. W przy­szłą Nie­dzie­le Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go – tzw. Zie­lo­ne Świąt­ki. Codzien­nie w łącz­no­ści z Mszą św. i nabo­żeń­stwem majo­wym odma­wia­my Nowen­nę do Ducha Świę­te­go w inten­cji Kościo­ła i Ojczyzny.
 7. W kalen­da­rzu liturgicznym:
  • Ponie­dzia­łek 13 maja – przy­pa­da 107. rocz­ni­ca pierw­sze­go obja­wie­nia fatim­skie­go i 43. rocz­ni­ca zama­chu na Świę­te­go Jana Paw­ła II. To dzień wspo­mnie­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Fatim­skiej. W ramach nabo­żeń­stwa majo­we­go odmó­wi­my róża­niec fatimski.
  • Wto­rek 14 maja — św. Macie­ja, Apostoła.
  • Śro­da 15 maja – św. Izy­do­ra Ora­cza, patro­na rolników
  • Czwar­tek 16 maja – św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na Patro­na Polski
 1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne w Pel­pli­nie. Za tydzień kolek­ta remontowa.
 2. Zmarł + Daniel Jarzom­bek z ul. Dłu­giej l.44. Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.
 3. Jest nowy numer Pielgrzyma

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna 5.05.2024

 1. Jezus wybie­ra i powo­łu­je każ­dą i każ­de­go z nas do bycia Jego uczniem, a jed­no­cze­śnie świad­kiem Jego nie­skoń­czo­nej miło­ści. Przez wza­jem­ną miłość, któ­rą będzie­my sobie oka­zy­wać, naj­le­piej i naj­peł­niej wypeł­ni­my to zada­nie, to przy­ka­za­nie. Razem z Mary­ją chce­my pro­sić Pana o siły do reali­za­cji tej misji. 

 2. Zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św.
  a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją od ponie­dział­ku do śro­dy bła­gal­ne dni modlitw o uro­dza­je tzw. Dni Krzy­żo­we Zapra­szam do wspól­nej– zwłasz­cza rolników.

 • w ponie­dzia­łek o 19.00 do Figu­ry Ser­ca Jezu­sa w Gotel­piu.

 • we wto­rek po Mszy św. pro­ce­sja do Krzy­ża na skrzy­żo­wa­niu ul. Dłu­giej i Polnej

 • w śro­dę o 19.00 przy Krzy­żu w Zim­nych Zdro­jach.

 1. We wto­rek o godzi­nie 19.15 nauka przed chrztem dla rodzi­ców, któ­rzy zgło­si­li dzie­ci do chrztu w maju. 

 2. W śro­dę o godzi­nie 16.00 pró­ba dzie­ci do I komu­nii św. 

 3. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 17.00 do Mszy św. 

 4. W pią­tek roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świętego. 

 5. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek – św. Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba.

 • Śro­da – św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski 

 • Sobo­ta – NMP Łaskawej 

 1. Zmarł + Sta­ni­sła­wa Bie­sek z ul. Dłu­giej l.91. Pogrzeb odbę­dzie się we wto­rek o 11.30. Róża­niec w nie­dzie­lę po Mszy św. o 12.30 i ponie­dzia­łek po Mszy św. 18.45 i we wto­rek o 11.00. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Wielkanocna 28.04.2024

 1. Ale­go­ria o win­nym krze­wie przy­po­mi­na, jak waż­ne dla Jezu­so­we­go ucznia jest trwa­nie w zjed­no­cze­niu ze swo­im Mistrzem. Pamię­taj­my o tym zawsze i wszę­dzie i nie zapo­mi­naj­my nigdy o codzien­nej modli­twie i conie­dziel­nej Eucha­ry­stii, bo stąd czer­pie­my siłę do pięk­ne­go i uczci­we­go życia.

 2. Dzi­siej­sza – ostat­nia nie­dzie­la kwiet­nia jest Ogól­no­pol­ską Nie­dzie­lą Modlitw za Kie­row­ców i wszyst­kich poru­sza­ją­cych po dro­gach. Niech nasza wspól­na modli­twa owo­cu­je roz­wa­gą, więk­szym roz­sąd­kiem i mądro­ścią w cza­sie naszych pie­szych, rowe­ro­wych czy samo­cho­do­wych wojaży.

 3. W śro­dę roz­po­czy­na­my mie­siąc maj, w któ­rym w spo­sób szcze­gól­ny będzie­my odda­wać cześć Mat­ce Zba­wi­cie­la i wypra­szać Jej wsta­wien­nic­two w naszych codzien­nych potrze­bach. Każ­de­go dnia zapra­szam na nabo­żeń­stwo majo­we w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.

 4. W czwar­tek przy­pa­da dorocz­ny Dzień Polo­nii oraz Dzień Fla­gi Naro­do­wej. Modli­twą ogar­nia­my roda­ków żyją­cych poza gra­ni­ca­mi naszej Ojczy­zny. Nie zapo­mnij­my też o wywie­sze­niu flag. Z racji I czwart­ku mie­sią­ca modli­twy o powo­ła­nia na Mszy św. o 18.00 Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 19.30.

 5. W pią­tek 3 maja, Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki nasze­go naro­du. To tak­że kolej­na rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja w 1791 roku. Msze Świę­te będą o godz. 8.15, 10.00 i 11.30.

Na Mszy św. o godzi­nie 10.00 wystą­pi Chór Soli Deo Glo­ria. Nastą­pi rów­nież poświę­ce­nie i prze­ka­za­nie kolej­nej Iko­ny Maryi Miesz­kań­com Łęga. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę, aby przez wsta­wien­nic­two Kró­lo­wej Pol­ski wypra­szać Bożą opie­kę dla całe­go nasze­go naro­du, szcze­gól­nie dar poko­ju, jed­no­ści i sza­cun­ku dla życia. Ze wzglę­du na przy­pa­da­ją­cą uro­czy­stość nie obo­wią­zu­je nas wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. W cza­sie nabo­żeń­stwa majo­we­go o 11.30 odno­wi­my Akt Odda­nia Pol­ski Maryi. 

 1. W I sobo­tę mie­sią­ca zapra­szam na Mszę św. i róża­niec o godzi­nie 8.00 Róże różańcowe. 

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek – św. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej, patron­ki Europy. 

 • Śro­da — św. Józe­fa, rzemieślnika

 • Czwar­tek – św. Ata­na­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła. 

 • Sobo­ta — św. Flo­ria­na, męczen­ni­ka- patron Stra­ża­ków. Na Mszę św. o 17.00 zapra­szam wszyst­kich Stra­ża­ków z parafii. 

 1. Jest nowy numer Piel­grzy­ma.

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Wielkanocna — Niedziela Dobrego Pasterza 21.04.2024

 1. Prze­ży­wa­my dziś Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. Nasz Pan, Jezus Chry­stus, nazy­wa sie­bie dobrym paste­rzem, któ­ry zna swo­je owce po imie­niu i odda­je za nie życie. Potrze­bu­je­my wciąż nowych ludzi, któ­rzy tak jak Chry­stus podej­mą w Koście­le służ­bę gło­sze­nia sło­wa i spra­wo­wa­nia sakramentów.

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Wto­rek — uro­czy­stość Świę­te­go Woj­cie­cha, bisku­pa, męczen­ni­ka i patro­na Polski.

 • Czwar­tek — świę­to Świę­te­go Mar­ka Ewan­ge­li­sty, któ­re jest tra­dy­cyj­nym dniem modli­twy o uro­dza­je. Po Mszy św. pro­ce­sja bła­gal­na do Krzy­ża misyjnego

 • Pią­tek — NMP, Mat­ki Dobrej Rady

 1. We wto­rek o 16.00 pró­ba dzie­ci do I komu­nii św. 

 2. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.00 do Mszy św. 

 3. Przy­szła nie­dzie­la to ostat­nia w kwiet­niu – Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz misyj­nych środ­ków trans­por­tu MIVA Pol­ska oraz Kra­jo­we Dusz­pa­ster­stwo Kie­row­ców zapra­sza­ją do wspól­nej modli­twy w inten­cjach kie­row­ców i bez­piecz­nych podróży.

 4. Dzię­ku­ję za ofia­ry dziś skła­da­ne na kolek­tę remon­to­wą. Dzię­ku­ję Panu Danie­lo­wi Miko­łaj­skie­mu za odno­wie­nie pomni­ka + ks. Pro­bosz­cza Jana Toma­si­ka. Ser­decz­ne Bóg zapłać.

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna — Niedziela Biblijna 14.04.2024

 1. Jeste­śmy Kościo­łem piel­grzy­mu­ją­cym w dro­dze do nie­bie­skiej ojczy­zny. Chry­stus gro­ma­dzi nas na uczcie eucha­ry­stycz­nej, wyja­śnia nam pisma, w sakra­men­tal­nych zna­kach sam sta­je się pokar­mem, byśmy nie usta­li w dro­dze. W roz­po­czy­na­ją­cym się Tygo­dniu Biblij­nym pro­śmy Pana Jezu­sa szcze­gól­nie o to, aby pozwo­lił nam jesz­cze bar­dziej uko­chać i zro­zu­mieć Pismo Świę­te. Wygo­spo­da­ruj­my w tym tygo­dniu tro­chę cza­su, aby się­gać po Biblię.

 2. Dziś rów­nież ósme naro­do­we czy­ta­nie Pisma Świę­te­go – Księ­gi Dzie­jów Apostolskich. 

Na sto­li­ku są przy­go­to­wy­wa­ne frag­men­ty z Dzie­jów Apo­stol­skich do odna­le­zie­nia w Piśmie Świę­tym w domu oraz zda­nia z innych Ksiąg Biblii. 

 1. .Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli nam przy­go­to­wać i prze­żyć Uro­czy­stość Bierz­mo­wa­nia: Panom: Pio­tro­wi Prill Pio­tro­wi Szyn­wel­skie­mu, Pani Zdzi­sła­wie Szy­dłow­skiej, Kwia­ciar­ni u Kasi, Pani Kate­chet­ce Joan­nie, Służ­bie Litur­gicz­nej, Eki­pie muzycz­nej, Pani Orga­ni­st­ce Ani oraz rodzi­com mło­dzie­ży bierz­mo­wa­nej. Dzię­ku­ję wszyst­kim para­fia­nom, któ­rzy uczest­ni­czy­li w uro­czy­stej eucha­ry­stii pod prze­wod­nic­twem Księ­dza Bisku­pa i modli­li się za młodzież. 

 2. Dzię­ku­ję Panu Pio­tro­wi Szyn­wel­skie­mu za odno­wie­nie Krzy­ża Misyj­ne­go przy kościele.

 3. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.30 do Mszy św. Po Mszy św. spo­tka­nie Wspól­no­ty KSM – u. 

 4. Przy­szła nie­dzie­la będzie obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­pocz­nie nastę­pu­ją­cy po niej Tydzień modlitw o powołania..

 5. Zmar­ła + Elż­bie­ta Magul­ska z Gotel­pia. Pogrzeb odbył w czwar­tek. Zmar­łą poleć­my miło­sier­dziu Bożemu. 

 6. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

 7. Za tydzień kolek­ta remontowa. 

 8. Zapo­wiedź przedślubna: 

 • Artur Anto­ni Beh­rendt, kawa­ler; zam. Para­fia św. Woj­cie­cha Bobowo 

 • Beata Hele­na Koso­buc­ka, pan­na; zam. Para­fia Naro­dze­nia NMP Łąg Zap. 2 

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Bożego Miłosierdzia 7.04.2024

 1. Dziś prze­ży­wa­my nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go. O świę­to to pro­sił sam Pan Jezus i obie­cał szcze­gól­ne łaski. Pan Jezus powie­dział do Sio­stry Fau­sty­ny: Pra­gnę, aże­by pierw­sza nie­dzie­la po Wiel­ka­no­cy była świę­tem Miło­sier­dzia (Dz. 299). Pra­gnę, aby świę­to Miło­sier­dzia, było uciecz­ką i schro­nie­niem dla wszyst­kich dusz, a szcze­gól­nie dla bied­nych grzesz­ni­ków. W dniu tym otwar­te są wnętrz­no­ści miło­sier­dzia Mego, wyle­wam całe morze łask na dusze, któ­re się zbli­żą do źró­dła  miło­sier­dzia  Moje­go. Któ­ra dusza  przy­stą­pi do spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej, dostą­pi zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar. W dniu tym otwar­te są wszyst­kie upu­sty Boże, przez któ­re pły­ną łaski (Dz. 699)

 2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la to patro­nal­ne świę­to Cari­ta­su, któ­re roz­po­czy­na Tydzień Miło­sier­dzia pod hasłem: „Miej miło­sier­dzie dla nas i dla całe­go świata”.

 3. Dzię­ku­ję dzie­ciom za skar­bon­ki wiel­ko­post­ne – Jałmużna. 

 4. Jutro przy­pa­da prze­nie­sio­na z 25 mar­ca uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Jest to tak­że Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Pod­czas wie­czor­nej Eucha­ry­stii będzie moż­na zaan­ga­żo­wać się w Dzie­ło Adop­cji przez zobo­wią­za­nie, że podej­mie się modli­twy w inten­cji nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i jego rodzi­ców. Ulot­ki i dekla­ra­cje pod­ję­cia Ducho­wej Adop­cji na sto­li­ku w przejściu. 

 5. W ponie­dzia­łek na wie­czor­nej Mszy św. nastą­pi poświę­ce­nie kolej­nej Iko­ny Mat­ki Bożej i prze­ka­za­nie Jej miesz­kań­com Gotelpia. 

 6. W ponie­dzia­łek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka ministrantów. 

 7. W śro­dę o godzi­nie 18.00 będzie­my prze­ży­wa­li w naszej para­fii Uro­czy­stość Bierz­mo­wa­nia naszej mło­dzie­ży. Zapra­szam wszyst­kich do wspól­nej modli­twy i pro­szę szcze­gól­nie o modli­twę za młodzież.

 8. Spo­wiedź przed uro­czy­sto­ścią bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży, rodzi­ców i bli­skich we wto­rek od 18.40 do 19.30

 9. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.00 do Mszy św. Po Mszy św. spo­tka­nie Wspól­no­ty KSM – u. 

 10. Przy­szła nie­dzie­la będzie obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Biblij­na, któ­ra roz­pocz­nie nastę­pu­ją­cy po niej Tydzień Biblij­ny. To szcze­gól­ne zapro­sze­nie do pozna­wa­nia i roz­wa­ża­nia sło­wa Boże­go zapi­sa­ne­go na kar­tach Pisma Świętego.

 11. Spo­tka­nie dzie­ci do I Komu­nii św. w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. 11.30

 12. Ser­decz­nie dzię­ku­ję za życze­nia uro­dzi­no­we naszej Służ­bie litur­gicz­nej, Radzie Para­fial­nej, Kołu Gospo­dyń Wiej­skich Łężan­ki oraz te indy­wi­du­al­ne prze­ka­zy­wa­ne oso­bi­ście, bądź przez tele­fon czy smsem. Wszyst­kim, za pamięć, życze­nia i modli­twy — Bóg zapłać.

 13. Jest nowy numer Pielgrzyma.

 14. Zapo­wiedź przedślubna: 

 • Artur Anto­ni Beh­rendt, kawa­ler; zam. Para­fia św. Woj­cie­cha Bobowo 

 • Beata Hele­na Koso­buc­ka, pan­na; zam. Para­fia Naro­dze­nia NMP Łąg

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa 24.03.2024 r.

 1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą wcho­dzi­my w Wiel­ki Tydzień, w dorocz­ny obchód Miste­rium Pas­chal­ne­go Chry­stu­sa. Niech udział w dzi­siej­szej litur­gii pozwo­li nam wejść głę­bo­ko we wszyst­kie wyda­rze­nia roz­po­czę­te­go Wiel­kie­go Tygo­dnia. Bło­go­sła­wień­stwo Palm na każ­dej Mszy św. Na roz­po­czę­cie Mszy św. o 11.30 pro­ce­sja z pal­ma­mi. Roz­po­czy­na­my od Krzy­ża Misyj­ne­go na zewnątrz kościo­ła – tam odczy­ta­nie Ewan­ge­lii, poświę­ce­nie palm. Przed Msza­mi u Mło­dzie­ży z KSM – u będzie moż­na nabyć Pal­my Wiel­ka­noc­ne (wyko­na­ne przez mło­dzież) oraz świe­ce – pas­cha­li­ki. Zebra­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność wspól­no­ty KSM‑u.

 2. W tym tygo­dniu spo­wiedź w Wiel­ki Ponie­dzia­łek w Czar­nej Wodzie od 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00: Wiel­ki Wto­rek w Osiecz­nej od 16.00 do 18.00. i w Wiel­ką śro­dę w Czer­sku od 15.30 do 18.00.

 3. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym 25 mar­ca to dzień, w któ­rym Kościół obcho­dzi uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Jed­nak ze wzglę­du na dni Wiel­kie­go Tygo­dnia i okta­wy pas­chal­nej, uro­czy­stość tę będzie­my obcho­dzi­li w ponie­dzia­łek po Nie­dzie­li Miło­sier­dzia Boże­go, 8 kwietnia.

 4. W Wiel­kim Tygo­dniu będzie­my prze­ży­wa­li naj­więk­sze tajem­ni­ce nasze­go zba­wie­nia: mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa. Dla­te­go zapra­szam do wspól­ne­go prze­zy­wa­ni tych dni od Wiel­kie­go Czwartku.

 5. W Wiel­ki Czwar­tek roz­po­czy­na­my Tri­du­um Pas­chal­ne – obchód Świąt Wiel­ka­noc­nych. Msza Wie­cze­rzy Pań­skiej o godzi­nie 18.00. To pamiąt­ka usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii i nie­ro­ze­rwal­nie z nią złą­czo­ne­go sakra­men­tu kapłań­stwa. Po zakoń­cze­niu obrzę­dów CZUWANIE z Panem Jezu­sem w Ogrój­cu do godzi­ny 22.00.

 6. Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je post ści­sły. O godz. 15.00 Nowen­na i Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, o godz. 18.00 Litur­gia Męki Pań­skiej. O 21.00 Dro­ga Krzy­żo­wa. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przy Gro­bie Pań­skim potrwa do godz. 22.00. Ofia­ry skła­da­ne tego dnia na tacę są prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie miejsc świę­tych w Zie­mi Świętej.

 7. Człon­ków Stra­ży Pożar­nej pro­szę o war­tę hono­ro­wą przy Gro­bie Pańskim: 

 • W pią­tek Sta­re Pru­sy od 18.00 – 20.00 i Gotelp od 20.00 — 22.00

 • W sobo­tę Złe Mię­so od 14.00 – 17.30 Łąg od 17.30 – 21.00

 1. Wiel­ka Sobo­ta to dzień ciszy gro­bu. W koście­le czas ADORACJI przy Gro­bie Pań­skim od 8.00. do 21.00. O godz. 8.00 wspól­ny róża­niec Róż Różań­co­wych. O 16.00 Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia.

 2. Świę­ce­nie pokar­mów:

 • godz. 11.00 i 16.00 w koście­le łącz­no­ści z Koron­ką do Bożego 

 • godz. 12.00 w Szko­le w Gotelpiu 

 • godz. 15.00 w Sta­rej Szko­le w Zim­nych Zdrojach 

 1. Wigi­lia Pas­chal­na o godz. 21.00. Przy­no­si­my świe­ce, z któ­ry­mi odna­wiać będzie­my przy­mie­rza chrztu.

 2. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msza świę­ta z pro­ce­sją rezurekcyjną
  o godz. 7.00. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie pro­ce­sji. Dru­ho­wie z Stra­ży Pożar­nej z Gotel­pia nio­są bal­da­chim, pozo­sta­łe jed­nost­ki uczest­ni­czą w pro­ce­sji ze sztandarami.
  Potem Msze świę­te o godz. 10.00. i 11.30.

 3. Dzię­ku­ję za posprzą­ta­nie kościo­ła miesz­kań­com Złe­go Mię­sa od szko­ły do remi­zy i miesz­kań­com Lipek Gór­nych. Dzię­ku­ję za wyko­na­ne w tym tygo­dniu pra­ce. Dzię­ku­ję za ofia­ry na deko­ra­cje i kwia­ty miesz­kań­com ul. Dłu­giej od kościo­ła pra­wej i lewej stronie. 

 4. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 3

Intencje mszalne Od 25 do 31 marca 2024 r.

 

Wiel­ki Ponie­dzia­łek (25.3.2024r.)

godz. 18.00

W 6 r. śm. Fran­cisz­ki Pepliń­skiej + męża Józe­fa oraz + Wie­sła­wa i Stefana 

Wiel­ki Wto­rek (26.3.2024r.)

godz. 18.00.

+ Jerze­go Narloch w dniu urodzin 

Wiel­ka Środa

(27.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wę i Józe­fa Kogut w 2 r. śm. Czesławy
+ rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Jastrzę­bia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Wiel­ki Czwartek

(28.3.2024r.)

godz. 18:00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

+ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w naszej parafii

Wiel­ki Piątek

(29.3.2024r.)

godz. 18.00

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Wiel­ka Sobota

(30.3.2024r.)

godz. 21.00

WIGILIA PASCHALNA

Nie­dzie­la Zmartwych-wstania 

Pana Jezu­sa (31.3.2024r.)

godz. 7:00

W int. Para­fii i Para­fian oraz wszyst­kich miłych gości 

godz. 10:00

+ Ger­tru­dę i Józe­fa Hamerskich

godz. 11:30

+ Jani­nę, Wie­sła­wę i Ber­nar­da Sło­miń­skich w 5 r. śm. Wiesławy 

Ponie­dzia­łek Wielkanocny

(1.04.2024.)

godz. 8.15

+ rodzi­ców Marię i Kazi­mie­rza Mania + Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich w r. śm. Kazimierza 

godz. 10.00

+ Jana i Marię Che­rek + rodzi­ców z ob. stron 

godz. 11.30

+ Ste­fa­nii i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich w 11 r. śm. Ste­fa­nii + zm. rodzi­ców z ob. stron + Cze­sła­wę Kwa­śniew­ską

Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu 17.03.2024 r.

 1. Zbli­ża­my się do świąt, wkra­cza­my w czas inten­syw­niej­sze­go roz­wa­ża­nia męki nasze­go Pana. Zasło­ni­li­śmy krzy­że w świą­ty­ni, by na nowo odsło­nić je przed naszy­mi oczy­ma w Wiel­ki Pią­tek. Nie­chaj ten czas będzie szcze­gól­nym cza­sem wyci­sze­nia i towa­rzy­sze­nia Jezu­so­wi w Jego cier­pie­niu i męce

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i razem z nami prze­ży­wa­li para­fial­ne reko­lek­cje wie­ko­post­ne jak rów­nież dzie­ciom i mło­dzie­ży z naszych szkół za czas reko­lek­cji szkolnych. 

 3. W kalen­da­rzu w tym tygo­dniu:

 • Wto­rek 19 mar­ca – Uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca NMP – dzień modlitw za męż­czyzn i ojców. Msze św. o godz. 8.00 i 16.00. Odpust para­fial­ny w Hucie Kal­nej i Mokrym.

 1. Spo­wiedź wiel­ka­noc­na z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów 21 mar­ca w czwar­tek:

 • do połu­dnia do 10.00 do 11.00 – potem Msza św. 

 • popo­łu­dniu od 16.15 do 17.00 i od 17.30 do 18.00

W cza­sie spo­wie­dzi od 16.15 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu 

 1. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

 • dla dzie­ci o godz. 16.00

 • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 10.00

 1. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na­ją­ca Wiel­ki Tydzień. Bło­go­sła­wień­stwo Palm na każ­dej Mszy św. Na roz­po­czę­cie Mszy św. o 11.30 pro­ce­sja z pal­ma­mi. Roz­po­czy­na­my od Krzy­ża Misyj­ne­go na zewnątrz kościo­ła – tam odczy­ta­nie Ewan­ge­lii, poświę­ce­nie palm. Przed Msza­mi u Mło­dzie­ży z KSM – u będzie moż­na nabyć Pal­my Wiel­ka­noc­ne (wyko­na­ne przez mło­dzież) oraz świe­ce – pas­cha­li­ki. Zebra­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność wspól­no­ty KSM — u. 

 2. Dzię­ku­ję za ofia­ry na remon­ty. Za tydzień kolek­ta na wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. Dzię­ku­ję za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cje Gro­bu Pań­skie­go Róży z Buko­wej Góry miesz­kań­com ul. Choj­nic­kiej, Polnej, Zie­lo­nej, Sło­necz­nej, Cichej, Ks. Wrza­ły, Pod­le­śnej, Spa­ce­ro­wej oraz ul Dłu­giej od Ple­ba­ni do torów. Bóg zapłać. 

 4. Pro­szę o posprzą­ta­nie kościo­ła na świę­ta w sobo­tę 23 mar­ca od 9.00 miesz­kań­ców Złe­go Mię­sa od szko­ły do remi­zy oraz Lipek Górnych. 

 5. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 2

 1. Zmarł + Józef Kogut l.93 z Lipek Gór­nych. Pogrzeb odbył się sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 2. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 18 do 24 mar­ca 2024 r.

Ponie­dzia­łek (18.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Józe­fa i Mar­tę Wiśniew­skich + zm. rodzeństwo 

Wto­rek (19.3.2024r.)

Uro­czy­stość św. Józefa 

godz. 8.00.

godz. 16.00

+ Danu­ty Inte­re­wicz z ok. uro­dzin i w 5 mie­siąc od śm. 

zm. rodzi­ców Annę i Józe­fa Gru­cha­ła oraz + sio­stry Geno­we­fy i bra­ta Jana 

Śro­da

(20.3.2024r.)

godz. 18.00

+ zm. rodzi­ców Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska w r. śm. Jana 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Jastrzę­bia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(21.3.2024r.)

godz. 11.00

godz. 18:00

+ Józe­fa i Cze­sła­wę Kogut – int. od rodzi­ny Winiarskich 

+ męża Bru­na w 2 r. śm. + syna Ryszar­da i rodzi­ców z ob. stron 

Pią­tek

(22.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Ada­ma Rekow­skie­go w dniu urodzin 

Sobo­ta

(23.3.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Ste­fa­na Zabro­skie­go w r. urodzin 

+ Józe­fa Zabroc­kie­go i rodzi­ców z ob. stron 

Nie­dzie­la Pal­mo­wa (24.3.2024r.)

godz. 8:15

+ Bole­sła­wę i Wła­dy­sła­wa Osow­skich + syna Zdzisława 

godz. 10:00

+ Fran­cisz­ka Wąs w r. śm. i zm. z rodzi­ny Wąs 

GORZKIE ŻALE

godz. 11:30

+ Ane­ty Woj­dy­ła + Jana i Jani­nę Bla­dow­skich