Intencje mszalne od 26 maja do 2 czerwca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(27.5.2024.)

godz. 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godz. 18.00

Int. dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski otrzy­ma­ne za przy­czy­ną Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy i z proś­bą szcze­gól­ną o zdro­wie dla cho­rych, cier­pli­wość w cho­ro­bach i bł. Boże dla wszyst­kich Miesz­kań­ców Lipek Gór­nych W int. 

+ Ber­nar­da Domaszk + zm. z rodzi­ny Boja­now­skich i Domaszk 

Wto­rek (28.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich 

Śro­da

(29.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Jaro­sła­wa Ferens + jego Ojca Józefa 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pana Jezusa 

(30.5.2024r.)

godz. 8.15

 

 

 

 

godz.11.00

 

po pro­ce­sji

godz.13:30

+ Hen­ry­ka Ossow­skie­go w 25 r. śm. 

+ rodzi­ców z ob. stron 

+ Roma­na Poniń­skie­go i Andrze­ja Cie­śliń­skie­go z ok ur. 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i Dary Ducha św. 

Pią­tek

(31.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Zofii Kosie­dow­skiej w 15 r. śm. + męża Józe­fa i syna Jerzego 

+ męża Kazi­mie­rza Chmie­lec­kie­go w 7 r. śm. 

Sobo­ta

(1.6.2024r.)

godz.8.00

 

 

 

godz. 18.00

+ Bar­ba­ry i Hen­ry­ka Nakiel­skich + cór­ki Doro­ty Isbaner

+ Hele­ny i Felek­sa Czapiewskich 

IX Nie­dzie­la

Zwy­kła

(2.6.2024r.)

godz.8:15

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go w dniu urodzin 

godz. 10:00

+ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go + Tere­sy Kna­pik + Hele­ny Kru­czek + Roma­na Pawłowskiego 

godz. 11:30

+ Miro­sła­wa Zabroc­kie­go + Jadwi­gi Miloch 

Sakra­ment Chrztu: Ludwik Gornowicz 

Mau­ry­cy Bieliński 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 26.05.2024

 1. Dzi­siaj w naszej para­fii Uro­czy­stość I Komu­nii Św. 36 dzie­ci przyj­mie po raz pierw­szy Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Pamię­taj­my w naszych modli­twach o tych dzie­ciach i ich bli­skich. Od jutra Bia­ły Tydzień.

 2. Dzi­siaj rów­nież świę­to naszych kocha­nych mam. Wyra­ża­my im naszą wdzięcz­ność przez modli­tew­ną pamięć i upo­min­ki. Dzię­ku­jąc mamom za ich trud, miłość i poświę­ce­nie, skła­da­my im naj­lep­sze życze­nia, dużo zdro­wia i obfi­to­ści Boże­go błogosławieństwa.

 3. W czwar­tek Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Msze św. o 8.15 i 11.00 — po niej pro­ce­sja i Msza św. po pro­ce­sji. Zapra­szam do wspól­nej modli­twy i przy­ję­cia Jezu­sa, któ­ry pra­gnie przy­cho­dzić do naszej codzienności. 

Pro­szę o przy­go­to­wa­nie tra­sy, któ­rą przej­dzie pro­ce­sja; o ude­ko­ro­wa­nie okien. Pro­szę by w pro­ce­sji bra­ły udział cho­rą­gwie, sztan­da­ry jed­no­stek Stra­ży Pożarnej. 

W pro­ce­sji pój­dą dzie­ci od I Komu­nii św. i dziew­czyn­ki sypią­ce kwiat­ki. Pró­ba dziew­czy­nek w śro­dę po Mszy św. Zbiór­ka Mini­stran­tów w ponie­dzia­łek po Mszy. 

 1. Pój­dzie­my tra­dy­cyj­nie do czte­rech ołtarzy :

I – przy pose­sji P. Jana Krzoski 

II – przy pose­sji P. Moni­ki i Zbi­gnie­wa Piesik 

III – przy pose­sji P. Ewy i Felik­sa Duzowskich 

IV — przy Krzy­żu u zbie­gu ul. Kościel­nej i ul. Długiej 

Kwia­ty do poszcze­gól­nych ołta­rzy przy­no­si­my uli­ca­mi jak co roku. 

 1. Plan nie­sie­nie bal­da­chi­mu dla Stra­ży Pożarnej:

 • z kościo­ła do pierw­sze­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na Gotelp 

 • do dru­gie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na Sta­re Prusy 

 • do trze­cie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na Złe Mięso

 • do czwar­te­go ołta­rza i potem do Kościo­ła bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na Łąg

W okta­wie uro­czy­sto­ści czy­li od piąt­ku w pro­ce­sji wokół kościoła : 

 • w pią­tek – Sta­re Prusy 

 • w nie­dzie­lę i ponie­dzia­łek — Gotelp 

 • we wto­rek i śro­dę — Łąg

 • w czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso 

 1. W kalen­da­rzu w tym tygodniu:

 • Wto­rek 28 maja – bł. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyńskiego 

 • Śro­da 29 maja — św. Urszu­li Ledóchowskiej 

 • Pią­tek – 31 maja — świę­to Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Panny 

 • Sobo­ta 1 czerw­ca – św. Justy­na, męczen­ni­ka oraz Dzień Dziec­ka. Niech będzie oka­zją do modli­twy za naj­młod­szych z naszej para­fii. Na Msze św. o 8.00 i róża­niec zapra­szam Róże Różańcowe. 

 • Nie­dzie­la 2 czerw­ca – Dzień Dzięk­czy­nie­nia – zbiór­ka do puszek na Świą­ty­nie Opatrz­no­ści Bożej 

 1. W pią­tek od godzi­ny 11 będę odwie­dzał sta­łych zapi­sa­nych cho­rych z Sakra­men­ta­mi Św.

 2. Zmar­ła + Tere­sa Paz­da z ul. Dłu­giej l. 97. Pogrzeb odbył się w czwar­tek. Zmar­łą pole­caj­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 3. Zapo­wiedź przed ślubna: 

Mate­usz Osso­wic­ki; kawa­ler; zam. Para­fia Naro­dze­nia NMP w Łęgu 

Alek­san­dra Boh­la; pan­na; zam. Para­fia Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej Czar­na Woda 

 1. Jest Nowy numer Pielgrzyma 

Ogłoszenia duszpasterskie Zesłanie Ducha Świętego — 19.05.2024

 1. W dzi­siej­szą uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, nazy­wa­ną w Pol­sce Zie­lo­ny­mi Świąt­ka­mi, koń­czy się okres Wiel­ka­no­cy. Duch Świę­ty umac­nia to, co sła­be, pro­stu­je to, co błęd­ne, roz­grze­wa ozię­błe i przy­no­si bło­go­sła­wień­stwo poko­ju. Nie lękaj­my się, On wszyst­kie­go nas nauczy.

 2. W kalen­da­rzu w tym tygodniu:

 • Ponie­dzia­łek 20 maja — tra­dy­cyj­nie dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt, obcho­dzi­my świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła. Msze św. z racji świę­ta o godzi­nie: 8.15, 10.00 i 18.00.

 • Śro­da 22 maja — św. Rity z Cascii, zakonnicy

 • Czwar­tek 23 maja – świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa, Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na — to dzień szcze­gól­nej modlitw za powo­ła­nych do kapłań­stwa oraz o nowe powo­ła­nia. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 17.00.

 • Pią­tek – 24 maja Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych dzień modlitw za Kościół w Chinach 

 • Nie­dzie­la 26 maja, przy­pa­da Dzień Mat­ki. Niech nie zabrak­nie wdzięcz­nej pamię­ci o naszych mamach, tych żyją­cych i tych, któ­re Pan Bóg przy­wo­łał już do siebie.

 1. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do wspól­nej modli­twy z Mary­ją, naszą Mat­ką, Kró­lo­wą i Orę­dow­nicz­ką na nabo­żeń­stwach majo­wych w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. a w nie­dzie­lę po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę — Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy — w naszej para­fii Uro­czy­stość pierw­szo­ko­mu­nij­na na Mszy św. o godzi­nie 11.30. Pozo­sta­łe Msze św. o godzi­nie 8.15 i 10.00. Otocz­my szcze­gól­ną modli­twą te dzie­ci, ich rodzi­ców i bliskich. 

 3. Sprzą­ta­nie kościo­ła we wto­rek o 14.00. Pro­szę rodzi­ców dzie­ci. Pró­ba dzie­ci do I komu­nii w ponie­dzia­łek o 16.00. Spo­wiedź dzie­ci w sobo­tę: o 9.00 – dziew­czyn­ki 9.30 chłop­cy. Spo­wiedź dla rodzi­ców i bli­skich w sobo­tę od 16.30 do 17.30.

 4. 30 maja będzie­my obcho­dzi­li Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie tra­sy pro­ce­sji oraz ołtarzy.

 5. W czwar­tek o 19.00 spo­tka­nie wspól­no­ty KSM- u. 

 6. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę remon­to­wą. Dzię­ku­ję za ofia­ry indy­wi­du­al­ne na nagło­śnie­nie i remon­ty. Dzię­ku­ję za ofia­ry na obru­sy Różom Różańcowym. 

 7. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­li w róż­nych pra­cach w koście­le, na cmen­ta­rzu i przy ple­ba­nii. Bóg zapłać.

Intencje mszalne Od 20 do 26 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła (20.5.2024.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18.00

W int. para­fii i para­fian i wszyst­kich ofiarodawców 

+ Arka­diu­sza Kosec­kie­go + Jadwi­gę, Win­cen­te­go Edmun­da Gla­ner + zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrowskich 

+ Anie­li, Fran­cisz­ka Prill oraz krew­nych z ob. stron 

Wto­rek (21.5.2024r.)

godz. 18.00

w 8 r. śm. + Zbi­gnie­wa Sapiń­skie­go oraz
+ mamy Tere­sy + bab­ci Zofii 

Śro­da

(22.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Lesz­ka Oksen­to­wicz w r. śm.
+ Józe­fa, Jadwi­gę i Jana Landowskich 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Gór­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go Kapłana 

(23.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Józe­fa i Cecy­lię Gieł­don ( w 30 r. śm. Cecylii) 

Pią­tek

(24.5.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Wan­dę Szo­piń­ską z ok. ur. – int od Geno­we­fy Krzoska 

+ rodzi­ców Zofię i Leona + dziad­ków Wan­dę i Ignacego 

Sobo­ta

(25.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Leoka­dii Zabroc­kiej i rodzi­ców z ob. stron 

Chrzest: Mar­ce­li­na Przytarska 

Nie­dzie­la

Naj­święt­szej Trój­cy (26.5.2024r.)

godz.8:15

+ Joan­nę Resz­ka z ok. 6 r. śm. + zm. rodzi­ców i bra­ci Roma­na i Jana 

godz. 10:00

+ Ste­fa­na, Cze­sła­wę i Urszu­lę Pastwa w r. śm. Stefana 

godz. 11:30

I Komu­nia Święta
w inten­cji dzie­ci, rodzi­ców i chrzestnych 

STANOWISKO   RADY   STAŁEJ    KEP W   SPRAWIE   PRAWNEJ   OCHRONY   LUDZKIEGO   ŻYCIA

Dekla­ra­cja „Digni­tas infinita”o god­no­ści czło­wie­ka to doku­ment Dyka­ste­rii Nauki Wia­ry zaapro­bo­wa­ny przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, poru­sza­ją­cy klu­czo­we zagad­nie­nia ludz­kie­go życia. W związ­ku z nara­sta­ją­cą w prze­strze­ni publicz­nej i dzia­ła­niach rzą­du pre­sją doty­czą­cą zmia­ny praw­nej ochro­ny życia ludz­kie­go w kie­run­ku lega­li­za­cji zabi­ja­nia dzie­ci w łonie matek, pra­gnie­my przy­po­mnieć jed­no­znacz­ne i nie­zmien­ne sta­no­wi­sko Kościo­ła w tej kwestii.

„Kościół nie prze­sta­je przy­po­mi­nać, że «god­ność każ­dej isto­ty ludz­kiej ma cha­rak­ter isto­to­wy i obo­wią­zu­je od chwi­li poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Uzna­nie tej god­no­ści jest nie­zby­wal­nym warun­kiem wstęp­nym ochro­ny egzy­sten­cji oso­bi­stej i spo­łecz­nej, a tak­że nie­zbęd­nym warun­kiem tego, by bra­ter­stwo i przy­jaźń spo­łecz­na mogły się urze­czy­wist­niać mię­dzy wszyst­ki­mi naro­da­mi na zie­mi». Opie­ra­jąc się na tej nie­na­ru­szal­nej war­to­ści ludz­kie­go życia, magi­ste­rium Kościo­ła zawsze wypo­wia­da­ło się prze­ciw­ko aborcji.

Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszyst­kich prze­stępstw prze­ciw życiu, jakie czło­wiek może popeł­nić, prze­rwa­nie cią­ży ma cechy, któ­re czy­nią z nie­go wystę­pek szcze­gól­nie poważ­ny i god­ny potę­pie­nia. […] Dzi­siaj jed­nak świa­do­mość jego zła zacie­ra się stop­nio­wo w sumie­niach wie­lu ludzi. Akcep­ta­cja prze­ry­wa­nia cią­ży przez men­tal­ność, oby­czaj i nawet przez pra­wo jest wymow­nym zna­kiem nie­zwy­kle groź­ne­go kry­zy­su zmy­słu moral­ne­go, któ­ry stop­nio­wo tra­ci zdol­ność roz­róż­nie­nia mię­dzy dobrem i złem, nawet wów­czas, gdy cho­dzi o pod­sta­wo­we pra­wo do życia. Wobec tak groź­nej sytu­acji szcze­gól­nie potrzeb­na jest dziś odwa­ga, któ­ra pozwa­la spoj­rzeć praw­dzie w oczy i nazy­wać rze­czy po imie­niu, nie ule­ga­jąc wygod­nym kom­pro­mi­som czy też poku­sie oszu­ki­wa­nia siebie. […]

Wła­śnie w przy­pad­ku prze­ry­wa­nia cią­ży moż­na się dziś czę­sto spo­tkać z dwu­znacz­ny­mi okre­śle­nia­mi, jak na przy­kład ‘zabieg’, któ­re zmie­rza­ją do ukry­cia jego praw­dzi­wej natu­ry i zła­go­dze­nia jego cię­ża­ru w świa­do­mo­ści opi­nii publicz­nej. Być może, samo to zja­wi­sko języ­ko­we jest już obja­wem nie­po­ko­ju nur­tu­ją­ce­go sumie­nia. Jed­nak żad­ne sło­wo nie jest w sta­nie zmie­nić rze­czy­wi­sto­ści: prze­rwa­nie cią­ży jest – nie­za­leż­nie od tego, w jaki spo­sób zosta­je doko­na­ne – świa­do­mym i bez­po­śred­nim zabój­stwem isto­ty ludz­kiej w począt­ko­wym sta­dium jej życia, obej­mu­ją­cym okres mię­dzy poczę­ciem a naro­dze­niem». Nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci są zatem «naj­bar­dziej bez­bron­ne i nie­win­ne ze wszyst­kich, a dzi­siaj odzie­ra się je z ludz­kiej god­no­ści, aby robić z nimi to, co się chce, pozba­wia­jąc je życia i usta­na­wia­jąc pra­wa, by nikt nie mógł temu prze­szko­dzić».  Nale­ży zatem stwier­dzić z całą mocą i jasno­ścią, nawet w naszych cza­sach, że «obro­na rodzą­ce­go się życia jest ści­śle zwią­za­na z obro­ną jakie­go­kol­wiek pra­wa czło­wie­ka»” (Dekla­ra­cja Digni­tas infi­ni­ta, 47).

 

W kon­tek­ście tro­ski o życie i roz­wój dzie­ci, Rada Sta­ła KEP zachę­ca wszyst­kich wier­nych do włą­cze­nia się w ini­cja­ty­wę Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, któ­ry usta­no­wił pierw­sze Świa­to­we Dni Dzie­ci. Będą one obcho­dzo­ne 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modli­twach pamię­taj­my tak­że o tych dzie­ciach, któ­rym nigdy nie było dane ujrzeć bla­sku słońca.

 

Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowstąpienie Pańskie 12.05.2024

 1. Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana Jezu­sa uświa­da­mia nam, że Chry­stus uwiel­bio­ny, prze­by­wa­ją­cy z Bogiem jest rów­no­cze­śnie z nami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta. Żyje w Koście­le, nie­ustan­nie uobec­nia się w cza­sie każ­dej Eucha­ry­stii. Przy­ję­cie tej praw­dy poma­ga nam trwać w dzięk­czy­nie­niu i uświę­cać codzienność.
 2. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy uczest­ni­czy­li w ubie­głym tygo­dniu przy Krzy­żach w modli­twach bła­gal­nych o urodzaje.
 3. Zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.
 4. Pró­by dzie­ci do I komu­nii we wto­rek i czwar­tek o 16.00. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godzi­nie 11.30 spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci do I komunii.
 5. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.30 do Mszy św. Po Mszy św. spo­tka­nie wspól­no­ty KSM- u.
 6. W przy­szłą Nie­dzie­le Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go – tzw. Zie­lo­ne Świąt­ki. Codzien­nie w łącz­no­ści z Mszą św. i nabo­żeń­stwem majo­wym odma­wia­my Nowen­nę do Ducha Świę­te­go w inten­cji Kościo­ła i Ojczyzny.
 7. W kalen­da­rzu liturgicznym:
  • Ponie­dzia­łek 13 maja – przy­pa­da 107. rocz­ni­ca pierw­sze­go obja­wie­nia fatim­skie­go i 43. rocz­ni­ca zama­chu na Świę­te­go Jana Paw­ła II. To dzień wspo­mnie­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Fatim­skiej. W ramach nabo­żeń­stwa majo­we­go odmó­wi­my róża­niec fatimski.
  • Wto­rek 14 maja — św. Macie­ja, Apostoła.
  • Śro­da 15 maja – św. Izy­do­ra Ora­cza, patro­na rolników
  • Czwar­tek 16 maja – św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na Patro­na Polski
 1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne w Pel­pli­nie. Za tydzień kolek­ta remontowa.
 2. Zmarł + Daniel Jarzom­bek z ul. Dłu­giej l.44. Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.
 3. Jest nowy numer Pielgrzyma

 Intencje mszalne od 13 do 19 maja 2024 r.

 

  Ponie­dzia­łek (13.5.2024.) godz. 18.00 + Roma­na Gieł­don w r. śm.
Wto­rek (14.5.2024r.) godz.17.30

 

 

 

godz. 18.00

w dniu uro­dzin bra­ta +Woj­cie­cha Czystowskiego 
+ rodzi­ców Doro­tę i Edwi­na Czystowskich 
+ teścia Kazi­mie­rza Kał­duń­skie­go + teściów Ger­tru­dę i Bro­ni­sła­wa Zabroc­kich (w r. śm. Ger­tru­dy) oraz za męża Longina 
Śro­da

(15.5.2024r.)

godz. 17.30

 

 

godz. 18.00

+ Bar­ba­rę Cha­bow­ską w 3 r. śm. + syna Michała 
+ zm. rodzi­ców + dziad­ków Zofię i Pio­tra Gutowskich 
+ Wik­to­rię i Kazi­mie­rza Sowiń­skich    Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób  ze Lipek Gór­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi
Czwar­tek

(16.5.2024r.)

Godz. 17.00

 

godz. 18:00

+ Marię Łęgow­ską w dniu urodzin 

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
+Jaro­sła­wa Rostow­skie­go od rodzi­ny Węglorz z Pierśćca

Pią­tek

(17.5.2024r.)

godz. 17.30

 

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wa Śledź i żonę Jani­nę Śledź

 

+ Ryszar­da Wons w 5 r. śm. + rodzi­ców i rodzeństwo 

Sobo­ta

(18.5.2024r.)

godz. 18.00 W podzię­ko­wa­niu za łaski z proś­bą o bł. Boże za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II dla miesz­kań­ców Wądołów
Nie­dzie­la

Zesła­nia Ducha Świę­te­go (19.5.2024r.)

godz.8:15 + Mar­tę i Leona Hoppe 
godz. 10:00 + Mar­tę i Fran­cisz­ka Cheł­mow­skich oraz Agnieszkę 
godz. 11:30 + Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz ich rodzi­ców i zm. rodzeń­stwo z ob. stron 
       

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna 5.05.2024

 1. Jezus wybie­ra i powo­łu­je każ­dą i każ­de­go z nas do bycia Jego uczniem, a jed­no­cze­śnie świad­kiem Jego nie­skoń­czo­nej miło­ści. Przez wza­jem­ną miłość, któ­rą będzie­my sobie oka­zy­wać, naj­le­piej i naj­peł­niej wypeł­ni­my to zada­nie, to przy­ka­za­nie. Razem z Mary­ją chce­my pro­sić Pana o siły do reali­za­cji tej misji. 

 2. Zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św.
  a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją od ponie­dział­ku do śro­dy bła­gal­ne dni modlitw o uro­dza­je tzw. Dni Krzy­żo­we Zapra­szam do wspól­nej– zwłasz­cza rolników.

 • w ponie­dzia­łek o 19.00 do Figu­ry Ser­ca Jezu­sa w Gotel­piu.

 • we wto­rek po Mszy św. pro­ce­sja do Krzy­ża na skrzy­żo­wa­niu ul. Dłu­giej i Polnej

 • w śro­dę o 19.00 przy Krzy­żu w Zim­nych Zdro­jach.

 1. We wto­rek o godzi­nie 19.15 nauka przed chrztem dla rodzi­ców, któ­rzy zgło­si­li dzie­ci do chrztu w maju. 

 2. W śro­dę o godzi­nie 16.00 pró­ba dzie­ci do I komu­nii św. 

 3. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 17.00 do Mszy św. 

 4. W pią­tek roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świętego. 

 5. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek – św. Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba.

 • Śro­da – św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski 

 • Sobo­ta – NMP Łaskawej 

 1. Zmarł + Sta­ni­sła­wa Bie­sek z ul. Dłu­giej l.91. Pogrzeb odbę­dzie się we wto­rek o 11.30. Róża­niec w nie­dzie­lę po Mszy św. o 12.30 i ponie­dzia­łek po Mszy św. 18.45 i we wto­rek o 11.00. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Intencje mszalne od 6 do 12 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (6.045.2024.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Jana Wojak z ok. uro­dzin + rodzi­ców Zofię i Ludwika 

+ Bogu­sła­wy Stel­mach + Ojca Zbigniewa
+ babć i dziadków

Wto­rek (7.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Leonar­dę, Mak­sy­mi­lia­na, Bole­sła­wa Kliczkowskich 

Śro­da

(8.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Ire­nę, Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz + rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Złe­go Mię­sa, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(9.5.2024r.)

godz. 18:00

+ Marię i Edmun­da Bakhaus
+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron
+ Sta­ni­sła­wa i Sta­ni­sła­wę Świ­der oraz zm. z rodziny 

Pią­tek

(10.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w kwietniu 

+ Marii i Edwar­da Libi­szew­skich i Ryszarda
( 10 r. śm. Marii) 

Sobo­ta

(11.5.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Elż­bie­tę Magulską 

 

+ Mar­tę i Ana­sta­ze­go Fierek 

Chrzest: Han­na Pachulska 

VII Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na Uro­czy­stość Wniebo-

wstą­pie­nia (12.5.2024r.)

godz.8:15

+ Ste­fa­nię i Ste­fa­na Czapieskich
+ Cecy­lię i Ber­nar­da Makowskich 

godz. 10:00

+ Leona Muszar­skie­go i rodzi­ców z ob. stron 

godz. 11:30

+ Marię Jarzom­bek w 1 r. śm. + rodzi­ców Jana i Wan­dę + sio­strę Krystynę