OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19–26.04.2020

  1. Dziś Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Boże­go. Zachę­cam do wej­ścia do kościo­ła na pry­wat­ną modli­twę Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go o usta­nie epi­de­mii i zacho­wa­nie naszych Rodzin, Para­fii, Ojczy­zny i świa­ta od choroby.

  2. W tygo­dniu Msze św. codzien­nie o g. 18.00.

  1. Od dziś do przy­szłej nie­dzie­li prze­ży­wa­my 76 Tydzień Miło­sier­dzia Chrze­ści­jań­skie­go, ta tema­ty­ka będzie nam towa­rzy­szy­ła pod­czas spra­wo­wa­nych nabożeństw.
  1. W czwar­tek prze­ży­wa­my Uro­czy­stość Św. Woj­cie­cha patro­na Polski.
  1. W sobo­tę prze­ży­wa­my Świę­to Św. Mar­ka Ewangelisty.
  1. W tygo­dniu kościół jest otwar­ty każ­de­go dnia od g. 9.00 – 18.30.
  1. Zgod­nie z nowy­mi wymo­ga­mi doty­czą­cy­mi obec­no­ści wier­nych w kościo­łach pra­gnę poin­for­mo­wać, że w naszej świą­ty­ni nie licząc służ­by litur­gicz­nej może gro­ma­dzić się każ­de­go dnia do 80 osób ! Pamię­taj­my jed­nak o koniecz­no­ści nosze­nia masek i zacho­wa­niu odle­gło­ści. Jedy­nie kapłan w trak­cie spra­wo­wa­nia litur­gii jest zwol­nio­ny z tego obo­wiąz­ku ! Przy­po­mi­nam, że komu­nię św. przyj­mu­je­my na rękę. 
  1. Pra­gnę podzię­ko­wać tym Rodzi­nom, któ­re prze­ka­za­ły w ostat­nim cza­sie ofia­ry na rzecz kolekt. Para­fie nie posia­da­ją innych form wspar­cia na swo­ją dzia­łal­ność jak tyl­ko skła­da­ne dat­ki od wier­nych. Za jaką­kol­wiek prze­ka­za­ną ofia­rę w tak trud­nym cza­sie skła­dam ser­decz­ne Bóg Zapłać ! 
  1. Do cza­su przy­wró­ce­nia nauki w szko­le odwo­ła­ne są wszyst­kie bierz­mo­wa­nia. W tym cza­sie nie może­my rów­nież orga­ni­zo­wać uro­czy­sto­ści I Komu­nii. Ufam, że jeśli tyl­ko dzie­ci w maju wró­cą do szko­ły to Uro­czy­stość odbę­dzie się w prze­wi­dzia­nym ter­mi­nie. W innym wypad­ku prze­nie­sie­my ją na jesień.
  1. Zachę­cam do śle­dze­nia inter­ne­to­wej stro­ny para­fial­nej, gdzie będą zawsze poja­wia­ły się bie­żą­ce infor­ma­cje naszej wspólnoty.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 20.04.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Toma­sza Różań­skie­go ( dniu urodzin)

++ Ire­nę i Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz rodzi­ców z oboj­ga str. ( z oka­zji uro­dzin Ireny)

Wto­rek

( 21.04.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00

- z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, proś­bą na dal­sze lata — z oka­zji 30 rocz. mał­żeń­stwa Doro­ty i Zygmunta

+ Ludwi­ka Dywel w I rocz. śm.)

Śro­da

( 22.04.2020r.)

godz. 18.00. ++ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztormowskich
Czwar­tek

(23.04.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Klau­dię Woj­cie­chow­ską ze Złe­go Mię­sa – m‑c po pogrzebie

++ Kazi­mie­rę, Jana Krzo­ska ( w 30 rocz. Jana) oraz Zdzi­sła­wę i Irenę

Pią­tek

( 24.04.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18:00

 

- za Szy­mo­na i zało­gę stat­ku o szczę­śli­wy i bez­piecz­ny powrót

 — ++ Fran­cisz­ka, Marian­nę, Annę Lepak oraz rodzi­ców ( w 33 rocz. śm. Franciszki)

Sobo­ta

( 25.04.2020r.)

godz. 18.00. ++ Danie­la Kar­now­skie­go ( w 20 rocz.) i jego ojca Franciszka
Nie­dzie­la

(26.04.2020r.)

godz. 8.15. ++ Wik­to­rię i Ber­nar­da Wer­ner oraz Zbigniewa
godz. 10.00. ++ Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usza Błocińskiego
godz.11.30. ++ Andrze­ja Cieślińskiego