OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 05.04.2021r.

  1. Dzi­siaj Ponie­dzia­łek Wiel­ka­no­cy — II dzień Świąt. Kolek­ta prze­zna­czo­na jest na KUL oraz szko­ły katolickie.

  2. W przy­szłą nie­dzie­lę zwa­ną „Prze­wod­nią” przy­pa­da Świę­to Miło­sier­dzia Boże­go, któ­re zosta­ło usta­no­wio­ne z mocy same­go Jezu­sa, któ­ry za pośred­nic­twem Św. Sio­stry Fau­sty­ny pole­cił obcho­dze­nie świę­ta Miło­sier­dzia w pierw­szą nie­dzie­lę po Wiel­ka­no­cy. War­to też wspo­mnieć o szcze­gól­nej łasce jaką Jezus obie­cał: „Kto w tym dniu przy­stą­pi do źró­deł Życia, ten dostą­pi zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar”

  3. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

  1. Skar­bon­ki „ Cari­tas” roz­pro­wa­dzo­ne w kla­sach I‑III dzie­ci skła­da­ją do kosza przy bocz­nym ołtarzu