OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XII Niedziela Zwykła 20.06.2021r.

  1. W czwar­tek o godz. 8.15. – Msza św. z na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go z udzia­łem uczniów i nauczy­cie­li Zespo­łu szkół w Łęgu.
  2. Spo­wiedź dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ( kla­sy VII i VIII) oraz uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej w śro­dę od godz. 16.30 – 18.00
  3. W cza­sie waka­cji nie zapo­mi­naj­my o nie­dzie­li, że jest to dzień szcze­gól­nie poświę­co­ny Panu. W każ­dą, więc nie­dzie­lę uczest­nicz­my we Mszy św. bez wzglę­du na to gdzie jeste­śmy. Jeże­li nie będzie­my mogli tego uczy­nić w nie­dzie­lę, to uczest­ni­czy­my we Mszy św. w sobo­tę wie­czo­rem. Pamię­taj­my jed­nak, że nie może to być regu­łą, ale tyl­ko koniecz­nym wyjątkiem.
  4. Wszyst­kim wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py , let­nie wyciecz­ki, obo­zy, kolo­nie życzę uda­ne­go i rado­sne­go wypo­czyn­ku, ale też przy­po­mi­nam, że nie ma cza­su wol­ne­go od Pana Boga. Nie bój­my się mani­fe­sto­wać naszej przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Kościoła.
  5. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 8 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. ( Ks. Kano­nik Jan Dop­p­ke z Pelplina.)
  6. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo: „Piel­grzym” (pre­nu­me­ra­ta na III kwar­tał – 7 nr – 24,50 zł.)
  7. POGRZEBY:
  • Śp. Hen­ry­ka Zblew­skie­go we wto­rek o godz. 9.30 ( róża­niec w koście­le – nie­dzie­la 12.30, ponie­dzia­łek godz. 17.00, wto­rek godz. 9.00 w kapli­cy cmentarnej)
  • Śp. Zbi­gnie­wa Wit­stock w śro­dę o godz. 10.15 w Czer­sku ( róża­niec w Czer­sku w kapli­cy o godz. 9.35 )

ZAPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA

  • Joan­na Klof­czyń­ska, pan­na, Łąg Kolo­nia 44

Jan Schmidt, kawa­ler, Sil­no ul. Przy­rzecz­na 14

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(21.06.2021r.)

godz.18.00

godz. 19.00

++ Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Żalikowskich

+Artu­ra Dul­skie­go ( zam. Kęsza 17) – jego pogrzeb odbył się 18 czerw­ca w Niemczech

Wto­rek

(22.06.2021r.)

godz. 9.30

godz. 18.00

POGRZEB: śp. Hen­ry­ka Zblew­skie­go z ul. Dworcowej 

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Mario­li i Tade­usza w 40 rocz. małżeństwa 

Śro­da

(23.06.2021r.)

16.30 ‑18.00

godz. 18.00

SPOWIEDŹ ŚW.

+ Marię Bie­sek z Choj­nic – z oka­zji urodzin

Czwar­tek

(24.06.2021)

godz. 8.15

godz. 17.00

godz. 18.00

- Msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i katechetycznego 

++ Bole­sła­wa Fie­rek ( w rocz. uro­dzin) i rodzi­ców z oboj­ga str.

++ Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyń­skich ( z oka­zji ur. Stanisława)

Pią­tek

(25.06.2021r.)

godz. 18.00 ++ zm. rodzi­ców: Ber­nar­da i Jadwi­gę Lub­czyń­skich oraz Zytę Lub­czyń­ską ( sio­strę zakonną)
Sobo­ta

(26.06.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 18.00

++ rodzi­ców, teściów z rodz. Andrze­jew­skich i Jasińskich

+ Msza św. zb. za śp. Doro­tę Isba­ner z Lipek Dol­nych m‑c po śm

++ Jana i Marię Che­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Nie­dzie­la

(27.06.2021r.)

godz. 8.15 ++ Mal­wi­nę i Edwar­da Dudziń­skich, synów Fran­cisz­ka i Zyg­mun­ta oraz Ilo­nę Helta
godz. 10.00 ++ z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Wła­dy­sła­wy Muszar­skiej z oka­zji 90 urodzin
godz.11.30 - w int. parafian