OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XIV Niedziela Zwykła 04.07.2021r.

  1. W każ­dą nie­dzie­lę i świę­to przez uczest­ni­cze­nie we Mszy św. daje­my świa­dec­two naszej praw­dzi­wie kato­lic­kiej posta­wy. Trwa­ją waka­cje- czas urlo­pów. Nasze zacho­wa­nie w cza­sie zwie­dza­nia świą­tyń, niech będzie nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakramencie.

  2. Nie zapo­mi­naj­my o tych , dla któ­rych lato jest cza­sem wytę­żo­nej pra­cy, zwłasz­cza o pra­cu­ją­cych na roli, na budo­wach, w szpi­ta­lach, pozo­sta­ją­cych na koniecz­nych dyżu­rach. Módl­my się, by Pan Bóg bło­go­sła­wił im w ich tru­dzie. Oni czę­sto pra­cu­ją, by inni mogli wypoczywać
  3. W śro­dę po Mszy św. Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  4. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 8 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  5. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”.
  6. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Syl­we­ster Gor­no­wicz, kawa­ler, Buko­wa Góra 9

Nata­lia Łąc­ka, pan­na, Czersk, ul. Łukow­ska 31a

  • Dag­ma­ra Ryba­kow­ska, pan­na, Łąg Kolo­nia 58

Tomasz Powiecz­ka, kawa­ler, Łąg Kolo­nia 58

NTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 05.07.2021r.)

godz. 18.00 - o zdro­wie i błog. dla człon­ków Żywe­go Różań­ca z Buko­wej Góry
Wto­rek

( 06.07.2021r.)

godz. 18.00 + Kazi­mie­rza Zabroc­kie­go ( w I rocz. śm.) 
Śro­da

( 07.07.2021r.)

godz. 18.00 ++ Ana­sta­zję Bie­sek ( w VI rocz.) oraz Arka­diu­sza i Roma­na Biesek

 

Czwar­tek

(08.07.2021)

godz. 18.00 ++ Ksa­we­rię Kaszu­bow­ską i rodzi­ców Jerze­go i Hali­nę Kaszubowskich
Pią­tek

( 09.07.2021r.)

godz. 18.00 ++ Hele­nę, Wła­dy­sła­wa i Edwar­da Wojdanowskich
Sobo­ta

( 10.07.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz.17.00

godz. 18.00

- w 45 rocz. mał­żeń­stwa Ali­cji i Sta­ni­sła­wa, z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdrowie

+ Msza św. zb. za śp. Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go m‑c po śmierci

- w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie dla Ger­tru­dy i Cze­sła­wa z oka­zji urodzin

++ Ire­ne­usza i ojca Sta­ni­sła­wa Czapiewskich

 

Nie­dzie­la

(11.07.2021r.)

godz. 8.15 ++ Fran­cisz­kę i Wła­dy­sła­wa Olszonowicz
godz. 10.00 ++ Zofię i Alfon­sa Ossow­skich ( w dniu ur. Alfonsa)
godz.11.30 ++ rodzi­ców: Gwiz­da­ła, Acker­mann, Ire­nę Sale­witz i syna Roberta