OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu

 1. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 10.00. (za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny)
 2. Objazd cho­rych we wto­rek od godz. 12.00. (Łąg, Szysz­cho­wiec, Buko­wa Góra, Zawa­da, Łąg Kolo­nia, Gotelp, Przy­jaź­nia, Zim­ne Zdroje)
 1. Spo­wiedź wiel­ka­noc­na z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków 7 kwiet­nia w czwar­tek przed Nie­dzie­lą Palmową.
 • od godz. 9.00 — 10.00
 • od godz. 15.30 — 17.00
 1. W pią­tek nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej o godz. 17.00.
 2. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy myślą o kwia­tach do Gro­bu Pań­skie­go i wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofiary.
 3. W sobo­tę o godz. 9.00 – sprzą­ta­nie kościo­ła ( pro­szę miesz­kań­ców ul. Długiej)
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę bło­go­sła­wień­stwo palm i pro­ce­sja z pal­ma­mi o godz. 11.30. (zapra­szam wszyst­kich uczniów do udzia­łu w procesji.)
 1. Zapra­szam para­fian do udzia­łu w kon­kur­sie pt. „ Pal­ma wiel­ka­noc­na”. W kon­kur­sie mogą brać udział zarów­no dzie­ci jak i doro­śli. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su i wrę­cze­nie nagród odbę­dzie się w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą po Mszy św. o godz. 11.30.
 1. „ Piel­grzym”……….

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(4.04.2022r.)

godz. 18.00

++ Jana Pisa­rek i Ger­wa­ze­go Tra­wic­kie­go oraz Jana i Ger­tru­dę Pisarek

Wto­rek

(5.04.2022r.)

godz. 16.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Wacła­wa Klicz­kow­skie­go z Lipek Górnych

++ Edmun­da Drew­czyń­skie­go ( w 19 rocz. ) jego żonę Tere­sę oraz dziad­ków z oboj­ga str.

Śro­da

(6.04.2022r.)

godz. 18.00

++ szwa­gier­kę, męża oraz teściów i zm. z rodzi­ny Che­rek i Kaszubowskich

Czwar­tek

(7.04.2022r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Andrze­ja i Ana­sta­zję Szulc oraz Alek­se­go i Ludwi­kę Mundry

Pią­tek

(8.04.2022r.)

godz. 17.00

ok. godz.18.00

DROGA KRZYŻOWA

++ rodzi­ców: Leonar­dę, Mak­sy­mi­lia­na i Bole­sła­wa Kliczkowskich

Sobo­ta

(9.04.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Hele­nę, Ber­nar­da oraz Jana Stanisławskich

+ Andrze­ja Narloch (w dniu ur.)

CHRZEST: Natan Kołatka

VI Nie­dzie­la Palmowa

(10.04.2022r.)

godz. 8.15

++ Emi­lię i Jana Jażdżewskich

godz. 10.00

++ Aloj­ze­go i Tere­sę Sztormowskich

godz.11.30

++ Kla­rę i Leona Pastwa oraz bra­ci i bratowe