OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022r.

 1. W Nie­dzie­lę Pal­mo­wą poświę­ca­my pal­my, tzn. doty­ka­my je modli­twą. Dzi­siej­sza Nie­dzie­la Pal­mo­wa jest dla Chry­stu­sa nie­dzie­lą trium­fu i poni­że­nia . Zba­wi­ciel wie­dział, że wiwa­tu­ją­cy na jego cześć ludzie już wkrót­ce będą woła­li „ ukrzy­żuj Go”. Wynie­sio­ny przez ludzi, potem przez ludzi wyszy­dzo­ny i potę­pio­ny, ocze­ki­wać będzie na triumf jaki zgo­tu­je Mu Ojciec Nie­bie­ski, przy zmar­twych­wsta­niu i póź­niej przy koń­cu świa­ta. A jaka jest nasza, moja dro­ga życia? Jak ona wyglą­da? Czy spo­tka­łem się z nim w sakra­men­cie pojednania?
 2. Oka­zja do spo­wie­dzi wiel­ka­noc­nej jest jesz­cze jutro, tzn. w ponie­dzia­łek w Czar­nej Wodzie od godz. 9.30. – 10.00. oraz po połu­dniu od godz. 15.30. – 17.00.
 3. Ser­decz­nie dzię­ku­ję miesz­kań­com ul. Dłu­giej za wysprzą­ta­nie kościoła.
 1. Człon­ków Stra­ży Pożar­nej pro­szę o war­tę hono­ro­wą przy Gro­bie Pańskim.

- w pią­tek Sta­re Pru­sy od godz. 18.00. – 20.00., a Gotelp od godz. 20.00. – 22.00.

- w sobo­tę Złe Mię­so od godz. 14.00. – 17.30.

Łąg od godz. 17.30. – 21.00.

- W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia w pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej bal­da­chim nio­są stra­ża­cy z Gotelpia 

Wigi­lia Pas­chal­na o godz. 21.00. Prze­żyj­my ten tydzień, tak jak powi­nien go prze­żyć czło­wiek wie­rzą­cy, a więc god­nie po chrze­ści­jań­sku. Nie­chaj nie pochło­nie nas przed­świą­tecz­na krzą­ta­ni­na. Znajdź­my czas na medy­ta­cje Męki Pań­skiej. Nie­chaj pią­tek i sobo­ta będą dla nas uczest­nic­twem w Pas­chal­nym Miste­rium Chrystusa. 

5. Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej – „ Pacz­ka dla Ukrainy”.

6. „Piel­grzym”………………

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Krzysz­tof Klo­ska, kawa­ler, Lip­ki Gór­ne 15
 • Mar­ty­na Szwoch, pan­na, Czersk ul. Koso­budz­ka 23

TRIDUUM PASCHALNE

Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia Pana

WIELKI CZWARTEK

 • Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej o godz. 18.00. Po Mszy św. Ado­ra­cja Jezu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go w kapli­cy prze­cho­wa­nia ( Ciem­ni­cy) do godz. 22.00.
 • Po Mszy św. Gorz­kie Żale
 • Kolek­ta w Wiel­ki Czwar­tek prze­zna­czo­na jest na misje katolickie

WIELKI PIĄTEK

 • Roz­po­czę­cie cere­mo­nii wiel­ko­piąt­ko­wych o godz. 18.00.
 • Po Komu­nii i Ado­ra­cji Krzy­ża prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu i ado­ra­cja do godz. 22.00.
 • Dro­ga Krzy­żo­wa o godz. 21.00.
 • Ofia­ry wier­nych zło­żo­ne w łącz­no­ści z ado­ra­cją Krzy­ża są prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie Bazy­li­ki Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie i innych miejsc świętych.

WIELKA SOBOTA

 • 8.00. – Modli­twa wspól­not Żywe­go Różań­ca w kościele
 • Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przy gro­bie Jezu­sa od godz. 16.00.
 • Wigi­lia Pas­chal­na o godz. 21.00. ( przy­no­si­my ze sobą świe­ce w związ­ku z odno­wą przy­rze­czeń chrzcielnych)
 • ŚWIĘCENIE POKARMÓW
 • o godz. 11.00. – w kościele
 • o godz. 12.00. – w szko­le w Gotelpiu
 • o godz. 15.00. – w Zim­nych Zdro­jach ( w sta­rej szkole)
 • o godz. 16.00. – w kościele

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • Pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na o godz. 7.00. – pro­szę wszyst­kich strażaków
 • Następ­ne Msze św. o godz. 10.00. i 11.30.


DRUGIE ŚWIĘTO

 • Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 11.30.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(11.04.2022r.)

godz. 8.15

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich ( w 9 rocz. Ste­fa­nii) oraz Annę i Józe­fa Gruchała

++ Edmun­da, Wan­dę i Zeno­na Redlar­skich ( w 10 rocz. Edmunda)

Wto­rek

(12.04.2022r.)

godz. 18.00

++ Kry­sty­nę Pią­tek ( w dniu ur.) oraz zm. rodzi­ców i teściów 

Śro­da

(13.04.2022r.)

godz. 18.00

++ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go ( z oka­zji ur.) oraz Hen­ry­ka Frymark

WIELKI CZWARTEK

(14.04.2022r.)

godz. 18.00

++ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w para­fii Łąg

WIELKI PIĄTEK

(15.04.2022r.)

godz. 18.00

ok. godz.21.00

Cere­mo­nie Wiel­kie­go Piątku

DROGA KRZYŻOWA

WIELKA SOBOTA

(16.04.2022r.)

godz. 8.00

godz. 21.00

Modli­twa wspól­not Żywe­go Różań­ca w koście­le

Wigi­lia Paschalna

Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego

(17.04.2022r.)

godz. 7.00

Pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na i Msza św. w int. parafian

godz. 10.00

++ Mar­tę i Fran­cisz­ka Mamel oraz Annę i Ber­nar­da Szczodrowskich

godz.11.30

- z podz. za otrzy­ma­ne łaski w 35 rocz. ślu­bu, pro­sząc o dal­szą opiekę

Ponie­dzia­łek

Wiel­ka­noc­ny

(17.04.2022r.)

godz. 8.15

++ Leona Muszar­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Marię i Kazi­mie­rza Mania oraz Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich ( w 21 rocz. śm. Kazimierza)

godz. 11.30

++ Józe­fę i Ber­nar­da Janu­szew­skich oraz Agniesz­kę, Marię, Tere­sę i Dominika