O nas

„Nie było miej­sca dla Cie­bie w Betle­jem w żad­nej gospodzie
I naro­dzi­łeś się, Jezu, w staj­ni, w ubó­stwie i chłodzie. (…)
A dzi­siaj cze­mu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miej­sca dla Cie­bie w nie­jed­nej czło­wie­czej duszy!”

 

Z oka­zji Świąt Boże­go Naro­dze­nia i Nowe­go 2022 Roku skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze życze­nia, wszel­kiej pomyśl­no­ści oraz obfi­tych łask Bożych.
Niech Naro­dzo­ny Boży Syn oświe­ca nam dro­gi codzien­ne­go życia i obda­rza bło­go­sła­wień­stwem oraz poma­ga czy­nić życie bar­dziej szczę­śli­wym, rado­snym i dobrym.
Niech Boża Dzie­ci­na wypeł­nia wszyst­kie dni nadzie­ją i miło­ścią, poko­jem i wolnością.
Rado­snych Świąt w gro­nie rodzin­nym i szczę­śli­we­go nowe­go roku 2022.

 życzą ks. Proboszcz 
wraz ze wszyst­ki­mi zaan­ga­żo­wa­ny­mi w budo­wę tej strony

Wita­my ser­decz­nie na stro­nie Para­fii Rzym­sko­ka­to­lic­kiej p.w. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Łęgu. Znaj­du­ją się tutaj infor­ma­cje o naszej wspól­no­cie zwią­za­ne zarów­no z jej histo­rią jak i z aktu­al­ny­mi wyda­rze­nia­mi. Niech sta­no­wią one pomoc dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych życiem reli­gij­nym naszej para­fii, oraz będą przy­dat­nym źró­dłem infor­ma­cji dla naszych para­fian i gości. Niech współ­cze­sne środ­ki komu­ni­ka­cji przy­czy­nia­ją się tak­że do wzro­stu naszej wia­ry i będą moty­wa­cją do aktyw­no­ści na rzecz naszej rodzi­ny parafialnej.

Visits: 19189