Intencje mszalne Od 22 do 28 lipca 2024 r.

Ponie­dzia­łek

(22.7.2024.)

 

godz. 16.30

 

 

godz. 17.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Marii Skwarek 

+ Hele­ny Gor­no­wicz (z domu Wasi­nie­ska) w 4 r. śm.
+ męża Czesława 

Wto­rek (23.7.2024r.)

godz. 17.30

 

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Jani­ny Onezorge 

+ Jana Glisz­czyń­skie­go + zm. z rodzi­ny Glisz­czyń­skich oraz zm. z rodzi­ny Ropkowskich 

Śro­da

(24.7.2024r.)

godz.17.30

 

 

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Jadwi­gi Cieślińskiej 

+ rodzi­ców Hele­ny i Dawi­da Sikor­skich oraz dziad­ków z ob. stron w r. śm. Heleny 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób z Będź­mie­ro­wic, Łąg – Kolo­nii pod Czersk i Łęga z ul. Choj­nic­kiej przyj­mu­ją­cych Maryi 

Czwar­tek

(25.7.2024r.)

 

godz. 17.00

 

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Jerze­go Berendt w 28 r. śm. 

Pią­tek

(26.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Annę Krzo­ska z ok. imie­nin i urodzin 

 

Sobo­ta

(27.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Moni­kę i Jana Gali­kow­skich i ich rodziców 

XVII Nie­dzie­la

Zwy­kła

(28.7.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

 

godz. 11:30

+ Mar­ty, Leona, Bole­sła­wy Hoppe 

+ Urszu­li i Wła­dy­sła­wa Łengowskich
+ Hali­ny Malinowskiej 

+ Paw­ła Odya + rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Sakra­ment Chrztu: Tobiasz Rostankowski 

Intencje mszalne od 15 do 21 lipca 2024 r.

 

 

Ponie­dzia­łek

(15.7.2024.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrze­bu od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w czerwcu 

+ Agniesz­ki i Leona Urbań­skich + syna Ryszarda 

Wto­rek (16.7.2024r.)

N.M.P z Góry Karmel 

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Anto­nie­go i Anny Wycinka
+ Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego 

+ Ire­ne­usza i Sta­ni­sła­wa Czapiewskich 

Śro­da

(17.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa i Geno­we­fę Berendt i rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób z Buko­wej Góry, Łąg – Kolo­nii pod Czersk i Łęga z ul. Choj­nic­kiej przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(18.7.2024r.)

godz. 17.00

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Anny Pest­ka + zm. z rodzi­ny Pestka 

Pią­tek

(19.7.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Geno­we­fy i Zeno­na Łęgowskich 

+ Anie­li, Leona, Józe­fa Wasiniewskich 

Sobo­ta

(20.7.2024r.)

godz.8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

+ Lidię i Bog­da­na Różań­skich w 30 r. śm. 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i opie­kę Maryi dla Elż­bie­ty i Jana z oka­zji 40 r. ślubu 

+ dziad­ków Rekow­skich i Bie­sek i zm. dzieci 

XVI Nie­dzie­la

Zwy­kła

(21.7.2024r.)

godz.8:15

godz. 10:00

godz. 11:30

+ Tere­sę Plisz­ka oraz bra­ta Witol­da Zabroc­kie­go i zm. z rodzi­ny Krzoska 

+ Marię i Kazi­mie­rza Borkowskich
( w 10 r. śm. i z oka­zji uro­dzin Marii) 

+ Kla­ry i Albi­na Pelow­skich ( w r. śm. Kla­ry) oraz
+ bra­ta Andrze­ja i Lubomiłę 

 

Intencje mszalne od 7 do 14 lipca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(8.7.2024r.)

 

godz. 18.00

+ Janu­sza Kie­drow­skie­go w I r. śm. 

Wto­rek (9.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Marii, Mie­czy­sła­wa, Hen­ry­ka Leczek
+ zm. z rodzi­ny Leczek 

Śro­da

(10.7.2024r.)

godz. 18.00

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże dla Agniesz­ki i Janu­sza w 20 r. ślubu 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(11.7.2024r.)

godz. 17.00

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Zofii i Alfon­sa Ossowskich 

Pią­tek

(12.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Kamińskiego
+ rodzi­ców i teściów oraz rodzeństwo 

Sobo­ta

(13.7.2024r.)

godz.8.00

 

 

 

 

godz. 17.00

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Ire­ny Hallman

Róża­niec fatimski 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i zdro­wie dla Ali­cji i Sta­ni­sła­wa z oka­zji 48 r. ślubu 

+ Tere­sy i Aloj­ze­go Sztromowskich . 

Sakra­ment Chrztu św. : Oskar Wotkowski 

XV Nie­dzie­la

Zwy­kła

(14.7.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Sta­ni­sła­wa Meger w 36 r. śm. 

+ Józe­fę i Jana Połe­tek + zm. z rodziny 

+ Jana Narloch + jego rodzi­ców Hele­nę i Józe­fa oraz Łucję i Fran­cisz­ka Szyngwelskich 

Intencje mszalne od  1 do 7 lipca  2024 r.

  Ponie­dzia­łek

 (1.7.2024.)

 

godz. 18.00

 

+ Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Żalikowskich

+ synów Sta­ni­sła­wa i Józefa 

Wto­rek (2.7.2024r.) godz. 17.00

 

 

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wa, Hele­ny i Edwar­da Woj­da­now­skich w 44 r. śm. Heleny

 

+ Jana i Wła­dy­sła­wę Jani­kow­skich + zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron

Śro­da

(3.7.2024r.)

godz. 18.00 + Edwar­da i rodzi­ców z ob. stron i rodzi­ców chrzestnych 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób  ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi

Czwar­tek

(4.7.2024r.)

 

godz. 17.00

 

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

 

+ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik z oka­zji uro­dzin Edmunda 

Pią­tek

(5.7.2024r.)

godz. 16.30

 

godz. 18.00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

oka­zja do spowiedzi

+ Tere­sy Drą­żek oraz + rodzi­ców i zm. z rodzi­ny Szturmowskich

Sobo­ta

(6.7.2024r.)

 

godz.8.00

 

 

godz. 18.00

+ Zdzi­sła­wa Osow­skie­go oraz jego rodzi­ców i teściów 

SPOTKANIE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

 

+ Ana­sta­zji Bie­sek w 9 r. śm.

Sakra­ment Chrztu św. : Pola Ewa Krajnik

 XIV Nie­dzie­la

Zwy­kła

 (7.7.2024r.)

godz.8:15

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Lidię Hal­ler + rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 
+ Ber­nar­dę i Fili­pa Stop­pa i ich zmar­łe dzie­ci oraz zmar­łych dziadków 
+ rodzi­ców Ger­tru­dę i Józe­fa Orent i zm. z rodziny

Sakra­ment chrztu św. : Leon Piesik 

       

Intencje mszalne od 23 do 30 czerwca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(24.6.2024.)

Naro­dze­nia św. Jana Chrzciciela 

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Ojca Jana i bra­ta Lesz­ka Eber­tow­skich w 2 r. śm. Jana iw 7 r. śm. Leszka 

Z oka­zji imie­nin + Jana Bor­chardt i żony Gertrudy 

Wto­rek (25.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Jana i Marię Che­rek + rodzi­ców z ob. stron 

Śro­da

(26.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Andrze­ja Sprę­ga + rodzi­ców z ob. stron 

Czwar­tek

(27.6.2024r.)

Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

godz. 17.00

godz.18:00

+ Marii i Józe­fa Szulc 

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i róża­niec fatimski

+ rodzi­ców i teściów z rodzin Andrze­jew­skich i Jasińskich 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi

Pią­tek

(28.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Bole­sła­wa i syna Ada­ma z oka­zji uro­dzin Bolesława 

Sobo­ta

(29.6.2024r.)

Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła

godz.8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

W inten­cji bycia uży­tecz­nym narzę­dziem Maryi oraz o dobrą śmierć z oka­zji wspo­mnie­nia patronów 

W int. Kami­li z podz. z proś­bą o bł. Boże i opie­kę Mat­ki Bożej z oka­zji 40 – tych urodzin 

+ Zbi­gnie­wa Sikor­skie­go z oka­zji urodzin 

XIII Nie­dzie­la

Zwy­kła

(30.6.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Józe­fa Wensier­skie­go w 6 r. śm. 

+ Paw­ła Cieślińskiego 

+ Sio­strę Zakon­ną Wła­dy­sła­wę Wasi­niew­ską oraz zm. z rodzi­ny Sztor­mow­skich i Wasiniewskich 

Intencje mszalne od 17 do 23 czerwca 2024 r.

 

 

Ponie­dzia­łek

(17.6.2024.)

 

godz. 18.00

+ rodzi­ców Cecy­lię i Jana Bie­sek oraz ich dzie­ci Mał­go­rza­tę, Cze­sła­wa, Ire­ne­usza i Jerzego 

Wto­rek (18.6.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Andrze­ja i Ana­sta­zji Szulc
+ Alek­se­go i Ludwi­ki Mundry 

+ Zofii i Bene­dyk­ta Cyza w r. śm. Zofii 

+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Śro­da

(19.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Zyg­mun­ta i Ire­ny w r. śm. Zygmunta. 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(20.6.2024r.)

godz. 9.00

godz. 17.00

godz.18:00

Msza św. dzięk­czyn­na na zakoń­cze­nie Roku Szkolnego 

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu 

+ Tere­sy Pazda 

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i róża­niec fatimski

+ Jana, Mar­ty, Dama­ze­go Gliszczyńskich 

Pią­tek

(21.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Marii Bie­sek w dn. urodzin 

Sobo­ta

(22.6.2024r.)

godz.15.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na Beata Koso­buc­ka i Artur Behrendt

+ Zdzi­sła­wa Sowińskiego 

XII Nie­dzie­la

Zwy­kła

(23.6.2024r.)

godz.8:15

+ Ste­fa­nię, Micha­ła i Lidię Jaszew­skich i Jerze­go Brzezińskiego 

 

godz. 10:00

+ Jana Narloch z ok. imie­nin + rodzi­ców i teściów 

 

godz. 11:30

+ Pio­tra Gołuń­skie­go w 1 r. śm. i z oka­zji dnia Ojca 

+ Mamy Elż­bie­ty i Ojca Hen­ry­ka Gołuń­skich

Intencje mszalne od 10 do 16 czerwca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(10.6.2024.)

godz. 16.00

+ Wik­to­rię, Leona Narloch
+ synów Zyg­mun­ta, Tade­usza + Feli­cję i Ryszarda 

Wto­rek (11.6.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrzebowego
za zmar­łych w maju 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże dla Macie­ja i Joan­ny Pie­kar­skich w 25 r. ślubu 

Śro­da

(12.6.2024r.)

godz. 18.00

+ rodzi­ców Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyń­skich oraz dziad­ków + szwa­grów Zbi­gnie­wa i Ryszarda 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(13.6.2024r.)

Godz. 17.30

godz.18:00

godz.18.30

+ Anto­nie­go Michal­skie­go i rodzi­ców z ob.. stron 

+ Anto­nie­go Zabroc­kie­go i rodzi­ców z ob. stron

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i róża­niec fatimski 

Pią­tek

(14.6.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Jadwi­gę w r. śm. i Sta­ni­sła­wa Mania + rodzeństwo 

+ rodzi­ców Ber­nar­da i Jadwi­gę + rodzeństwa
+ Sio­strę Zytę Lubczyńską 

Sobo­ta

(15.6.2024r.)

godz.8.00

godz. 18.00

+ Sta­ni­sła­wa i Ire­ny Wró­blew­skich w 5 r. śm. 

+ Wan­dy Gra­bow­skiej w 21 r. śm. + męża Józefa
+ Hen­ry­ka i Helenę 

XI Nie­dzie­la

Zwy­kła

(16.6.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Wan­dę, Zyg­mun­ta Gref­ka +zm. rodzi­ców i rodzeństwo 

+ Hele­nę i Józe­fa Mokwa ( w r. śm. Józefa)
+ Sta­ni­sła­wa Meger 

+ Ire­nę Sale­witz w r. śm. oraz Joachi­ma i Roberta 

 

Intencje mszalne od 3 do 9 czerwca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(3.6.2024 r.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Sta­ni­sła­wa Biesek 

+ Kazi­mie­rę i Jana Krzoska
+ zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Wto­rek (4.6.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Danie­la Jarzombek 

+ Jaro­sła­wa Rostow­skie­go – int. od rodzi­ny Warsińskich 

Śro­da

(5.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Ber­nar­da Kukliń­skie­go w 7 r. śm. + Jego rodzi­ców Ger­tru­dę i Pio­tra + chrze­śnia­ka Remi­giu­sza Środek 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(6.6.2024r.)

Godz. 17.00

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Ali­cji Stępniewskiej 

Pią­tek

Uro­czy­stość Najświętszego

Ser­ca Pana Jezusa 

(7.6.2024r.)

godz. 8.00

od 16.30

godz. 18.00

W pew­nej intencji 

oka­zja do spo­wie­dzi I piątkowej 

+ Tade­usza Oller w 12 r. śm. 

Sobo­ta

Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi

(8.6.2024r.)

godz.8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

+ Tere­sy i Jerze­go Krzo­ska + Edwar­da i Cze­sła­wy Piesik 

55 – lecie mał­żeń­stwa Tere­sy i Józe­fa Reszka 

+ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go w 3 r. śm.
+ Jego rodzi­ców i teściów 

X Nie­dzie­la

Zwy­kła

(9.6.2024r.)

godz.8:15

godz. 10:00

godz. 11:30

+ Mela­nii i Sta­ni­sła­wa Wąs + rodzi­ców oraz rodzeństwa 

+ Leoka­dię, Bro­ni­sła­wę i Zbi­gnie­wa Klo­ska oraz

+ Kazi­mie­rza Wesołowskiego 

+ Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuchta

+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Sakra­ment Chrztu: Niko­dem Lipski 

Igor Andrzej Grabowski 

 

Intencje mszalne od 26 maja do 2 czerwca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(27.5.2024.)

godz. 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godz. 18.00

Int. dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski otrzy­ma­ne za przy­czy­ną Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy i z proś­bą szcze­gól­ną o zdro­wie dla cho­rych, cier­pli­wość w cho­ro­bach i bł. Boże dla wszyst­kich Miesz­kań­ców Lipek Gór­nych W int. 

+ Ber­nar­da Domaszk + zm. z rodzi­ny Boja­now­skich i Domaszk 

Wto­rek (28.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich 

Śro­da

(29.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Jaro­sła­wa Ferens + jego Ojca Józefa 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pana Jezusa 

(30.5.2024r.)

godz. 8.15

 

 

 

 

godz.11.00

 

po pro­ce­sji

godz.13:30

+ Hen­ry­ka Ossow­skie­go w 25 r. śm. 

+ rodzi­ców z ob. stron 

+ Roma­na Poniń­skie­go i Andrze­ja Cie­śliń­skie­go z ok ur. 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i Dary Ducha św. 

Pią­tek

(31.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Zofii Kosie­dow­skiej w 15 r. śm. + męża Józe­fa i syna Jerzego 

+ męża Kazi­mie­rza Chmie­lec­kie­go w 7 r. śm. 

Sobo­ta

(1.6.2024r.)

godz.8.00

 

 

 

godz. 18.00

+ Bar­ba­ry i Hen­ry­ka Nakiel­skich + cór­ki Doro­ty Isbaner

+ Hele­ny i Felek­sa Czapiewskich 

IX Nie­dzie­la

Zwy­kła

(2.6.2024r.)

godz.8:15

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go w dniu urodzin 

godz. 10:00

+ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go + Tere­sy Kna­pik + Hele­ny Kru­czek + Roma­na Pawłowskiego 

godz. 11:30

+ Miro­sła­wa Zabroc­kie­go + Jadwi­gi Miloch 

Sakra­ment Chrztu: Ludwik Gornowicz 

Mau­ry­cy Bieliński 

Intencje mszalne Od 20 do 26 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła (20.5.2024.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18.00

W int. para­fii i para­fian i wszyst­kich ofiarodawców 

+ Arka­diu­sza Kosec­kie­go + Jadwi­gę, Win­cen­te­go Edmun­da Gla­ner + zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrowskich 

+ Anie­li, Fran­cisz­ka Prill oraz krew­nych z ob. stron 

Wto­rek (21.5.2024r.)

godz. 18.00

w 8 r. śm. + Zbi­gnie­wa Sapiń­skie­go oraz
+ mamy Tere­sy + bab­ci Zofii 

Śro­da

(22.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Lesz­ka Oksen­to­wicz w r. śm.
+ Józe­fa, Jadwi­gę i Jana Landowskich 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Gór­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go Kapłana 

(23.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Józe­fa i Cecy­lię Gieł­don ( w 30 r. śm. Cecylii) 

Pią­tek

(24.5.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Wan­dę Szo­piń­ską z ok. ur. – int od Geno­we­fy Krzoska 

+ rodzi­ców Zofię i Leona + dziad­ków Wan­dę i Ignacego 

Sobo­ta

(25.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Leoka­dii Zabroc­kiej i rodzi­ców z ob. stron 

Chrzest: Mar­ce­li­na Przytarska 

Nie­dzie­la

Naj­święt­szej Trój­cy (26.5.2024r.)

godz.8:15

+ Joan­nę Resz­ka z ok. 6 r. śm. + zm. rodzi­ców i bra­ci Roma­na i Jana 

godz. 10:00

+ Ste­fa­na, Cze­sła­wę i Urszu­lę Pastwa w r. śm. Stefana 

godz. 11:30

I Komu­nia Święta
w inten­cji dzie­ci, rodzi­ców i chrzestnych 

 Intencje mszalne od 13 do 19 maja 2024 r.

 

  Ponie­dzia­łek (13.5.2024.) godz. 18.00 + Roma­na Gieł­don w r. śm.
Wto­rek (14.5.2024r.) godz.17.30

 

 

 

godz. 18.00

w dniu uro­dzin bra­ta +Woj­cie­cha Czystowskiego 
+ rodzi­ców Doro­tę i Edwi­na Czystowskich 
+ teścia Kazi­mie­rza Kał­duń­skie­go + teściów Ger­tru­dę i Bro­ni­sła­wa Zabroc­kich (w r. śm. Ger­tru­dy) oraz za męża Longina 
Śro­da

(15.5.2024r.)

godz. 17.30

 

 

godz. 18.00

+ Bar­ba­rę Cha­bow­ską w 3 r. śm. + syna Michała 
+ zm. rodzi­ców + dziad­ków Zofię i Pio­tra Gutowskich 
+ Wik­to­rię i Kazi­mie­rza Sowiń­skich    Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób  ze Lipek Gór­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi
Czwar­tek

(16.5.2024r.)

Godz. 17.00

 

godz. 18:00

+ Marię Łęgow­ską w dniu urodzin 

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
+Jaro­sła­wa Rostow­skie­go od rodzi­ny Węglorz z Pierśćca

Pią­tek

(17.5.2024r.)

godz. 17.30

 

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wa Śledź i żonę Jani­nę Śledź

 

+ Ryszar­da Wons w 5 r. śm. + rodzi­ców i rodzeństwo 

Sobo­ta

(18.5.2024r.)

godz. 18.00 W podzię­ko­wa­niu za łaski z proś­bą o bł. Boże za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II dla miesz­kań­ców Wądołów
Nie­dzie­la

Zesła­nia Ducha Świę­te­go (19.5.2024r.)

godz.8:15 + Mar­tę i Leona Hoppe 
godz. 10:00 + Mar­tę i Fran­cisz­ka Cheł­mow­skich oraz Agnieszkę 
godz. 11:30 + Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz ich rodzi­ców i zm. rodzeń­stwo z ob. stron 
       

Intencje mszalne od 6 do 12 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (6.045.2024.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Jana Wojak z ok. uro­dzin + rodzi­ców Zofię i Ludwika 

+ Bogu­sła­wy Stel­mach + Ojca Zbigniewa
+ babć i dziadków

Wto­rek (7.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Leonar­dę, Mak­sy­mi­lia­na, Bole­sła­wa Kliczkowskich 

Śro­da

(8.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Ire­nę, Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz + rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Złe­go Mię­sa, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(9.5.2024r.)

godz. 18:00

+ Marię i Edmun­da Bakhaus
+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron
+ Sta­ni­sła­wa i Sta­ni­sła­wę Świ­der oraz zm. z rodziny 

Pią­tek

(10.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w kwietniu 

+ Marii i Edwar­da Libi­szew­skich i Ryszarda
( 10 r. śm. Marii) 

Sobo­ta

(11.5.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Elż­bie­tę Magulską 

 

+ Mar­tę i Ana­sta­ze­go Fierek 

Chrzest: Han­na Pachulska 

VII Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na Uro­czy­stość Wniebo-

wstą­pie­nia (12.5.2024r.)

godz.8:15

+ Ste­fa­nię i Ste­fa­na Czapieskich
+ Cecy­lię i Ber­nar­da Makowskich 

godz. 10:00

+ Leona Muszar­skie­go i rodzi­ców z ob. stron 

godz. 11:30

+ Marię Jarzom­bek w 1 r. śm. + rodzi­ców Jana i Wan­dę + sio­strę Krystynę