OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Światowy Dzień Pokoju 01.01 2023r.

 1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na potrze­by diecezji.

 2. Dzi­siaj 1 stycz­nia – Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki – Świa­to­wy Dzień Pokoju. 

Msze św. o godz. 10.00., 11.30. i 13.00.

 1. Roz­po­czy­na­my odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie zwa­ne kolę­dą. Pro­szę, aby dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych oraz mło­dzież ze szkół śred­nich i zawo­do­wych mia­ły przy­go­to­wa­ne zeszy­ty z kate­chi­za­cji ( z wpi­sem katechety).

 2. Msze św. w okre­sie kolę­do­wym w cią­gu tygo­dnia o godz. 8.00., a w sobo­tę o godz. 18.00.

 3. W pią­tek Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go — Trzech Króli

- Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym : 8.15, 10.00, 11.30.

- bło­go­sła­wień­stwo kre­dy pod­czas Mszy św. o godz. 8.15.

- kolek­ta na misje katolickie

- pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. zamiast kaza­nia — insce­ni­za­cja „ Pokło­nu Trzech Króli”.

 1. W czwar­tek oka­zja do spo­wie­dzi św. I ‑piąt­ko­wej od godz. 16.30 – 17.30

 1. Podzię­ko­wa­nie za przy­go­to­wa­nie naszej świą­ty­ni do god­ne­go świę­to­wa­nia Boże­go Narodzenia:

 • p. Macie­jo­wi Deja za 4 świer­ki do kościoła……………………

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę w Domu Kul­tu­ry odbę­dzie się kon­cert kolęd w wyko­na­niu Orkie­stry Mary­nar­ki Wojen­nej i ks. dr hab. Rober­ta Kaczo­row­skie­go przy udzia­le artyst­ki Ope­ra Nova w Byd­gosz­czy p. Julii Pru­szak. ( bile­ty – 25 zł. w Domu Kul­tu­ry w Łęgu).

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 2.01.2023r.)

godz. 8.00

+ ojca chrzest­ne­go Kon­ra­da Hap­ka

Wto­rek (3.01.2023r.)

godz. 8.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Bro­ni­sła­wę Kie­drow­ską z Zim­nych Zdrojów

Śro­da

(4.01.2023r.)

godz. 8.00

+ Sta­ni­sła­wa Żali­kow­skie­go ( w II rocz.śm.)

Czwar­tek

(5.01.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Roma­na Redzim­skie­go ( w III rocz. śm.)

+ Tere­sę Jan­kow­ską ( w XV rocz. śm.)

Pią­tek

Trzech Kró­li

(6.01.2023r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 11.30

+ Tere­sę Warn­ke ( w V rocz. śm.)

+ Józe­fa Strom­skie­go ( w I rocz. śm.)

++ Zyg­mun­ta Kaszu­bow­skie­go ( w dniu ur.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Sobo­ta

( 7.01.2023)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Roma­na Pest­ka ( w XI rocz. śm.) , jego rodzi­ców i rodzeństwo

++ Wan­dę i Jana Jarzombek

Nie­dzie­la

(8.01.2023r.)

godz. 8.15

++ Karo­la i Kla­rę Sowa oraz Marię Kaszubowską

godz. 10.00

++ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go ( w X rocz. śm.) oraz bra­ci i rodziców

godz.11.30

++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( w IV rocz. śm.) jego rodzi­ców Jana i Jani­nę oraz Witol­da Zabrockiego

PLAN KOLĘD 2023

Data

Dzień

Miejscowość/ulica

Godzi­na

2.01.2023r.

ponie­dzia­łek

Łąg Kolo­nia pod Czersk

od godz. 9.00

   

Jastrzę­bie

od godz. 11.30.

 

3.01.2023r.

wto­rek

Lip­ki Górne

od godz. 10.00.

   

Buko­wa Góra, Będźmierowice

od godz.10.00

 

4.01.2023r.

śro­da

ul. Choj­nic­ka od p. Miko­łaj­skich do figu­ry oraz ul. Ogro­do­wa i Łąkowa

od godz. 10.00.

 

6.01.2023r.

pią­tek

Szysz­ko­wiec

od godz. 13.30.

 

7.01.2023r.

sobo­ta

ul. Polna – lewa str. od ul. Choj­nic­kiej do końca

od godz. 9.30

   

ul. Polna – pra­wa str. od. ul. Choj­nic­kiej oraz ul. Cicha

od godz. 9.30

 

8.01.2023r.

nie­dzie­la

ul. Polna od ul. Cichej do koń­ca oraz ul. ks. Worzały

od godz. 14.00.

   

Zawa­da, Klonowice

od godz. 14.00

       

9.01.2023r.

ponie­dzia­łek

Gotelp i wybudowania

od godz. 9.00

SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

PO ŚMIERCI BENEDYKTA XVI

Sio­stry i Bracia, 

Bra­cia Kapłani, 

W ostat­ni dzień Roku Pań­skie­go 2022 wszyst­kich nas zasmu­ci­ła wia­do­mość o śmier­ci papie­ża senio­ra Bene­dyk­ta XVI. Był on dla nas wybit­nym teo­lo­giem oraz straż­ni­kiem wia­ry. W cza­sie swo­je­go pon­ty­fi­ka­tu stał się paste­rzem całe­go Kościo­ła, pro­wa­dząc nas do Chry­stu­sa. Ci z nas któ­rzy mie­li łaskę spo­tka­nia go oso­bi­ście, byli pod wra­ża­niem jego poko­ry i umi­ło­wa­nia Prawdy. 

Pole­cam zmar­łe­go Bene­dyk­ta XVI Miło­sier­ne­mu Bogu w modli­twie i do tego rów­nież Was, Sio­stry i Bra­cia, zachę­cam. Tych któ­rzy mogą, zapra­szam w przed­dzień jego pogrze­bu do bazy­li­ki kate­dral­nej w Pel­pli­nie, gdzie 4 stycz­nia o 17.30 zosta­nie odmó­wio­ny róża­niec, a godz. 18.00 będę cele­bro­wał z bisku­pem Arka­diu­szem i kapła­na­mi Mszę Świę­tą w inten­cji zmar­łe­go Papie­ża Seniora. 

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie….

Na nowy roz­po­czy­na­ją­cy się rok 2023, z ser­ca bło­go­sła­wię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…

Wasz biskup

+Ryszard

Visits: 121

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W ŁĘGU 6.03. – 9.03.2022 r.

NIEDZIELA(6.03.2022r.)

8.15. — Msza św. z nauką rekolekcyjną 

10.00. — Msza św. z nauką rekolekcyjną 

11.30. — Msza św. z nauką dla uczniów szko­ły podstawowej 

PONIEDZIAŁEK(7.03.2022r.)

8.00. – Msza św. z nauką ogólną 

13.30. – Odwie­dzi­ny cho­rych w Łęgu i w tere­nie (Spo­wiedź i Komu­nia św.)

16.00. –Msza św. z nauką dla osób star­szych i cho­rych -udzie­le­nie sakra­men­tu namasz­cze­nia chorych 

18.00. – Msza św. z nauką dla mał­żeństw i rodziców 

WTOREK( 8.03.2022r.)

8.00. – Msza św. z nauką ogól­ną

18.00. –Msza św. z nauką dla mał­żeństw i rodzi­ców

ŚRODA( 9.03.2022r.)

8.00. – Msza św. z nauką ogólną 

9.00. – Msza św. z nauką dla klas 0–8

16.00. – 17.00. – Spo­wiedź rekolekcyjna

18.00. – Msza św. z nauką na zakoń­cze­nie reko­lek­cji

Visits: 613

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIX Niedziela Zwykła 17 X 2021 r.

 1. Za tydzień kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
 2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny, sta­raj­my się wyno­sić pla­sti­ko­we i szkla­ne zni­cze do pojem­ni­ków na śmie­ci, a liście na gro­ma­dę przy śmietniku.
 3. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
 4. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w cią­gu tygo­dnia o godz. 17.30.
 5. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać nowy nr cza­so­pi­sma „ Piel­grzym” w ramach pre­nu­me­ra­ty, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościo­łem ( pre­nu­me­ra­ta na IV kwar­tał – 21 zł. – 6 nr)
 6. Kalen­da­rze katolickie:
  • „Spi­ra­la” – 8 zł., mały 5 zł.
  • Trój­dziel­ny – 8 zł.
 1. POGRZEB: śp. Cze­sła­wa Sikor­skie­go z ul. Dłu­giej w ponie­dzia­łek o godz. 11.00 róża­niec w koście­le: sobo­ta godz. 19.00, nie­dzie­la – 12.30, ponie­dzia­łek­godz. 10.30 – kapli­ca cmentarna

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 18.10.2021r.)

godz. 11.00

godz. 17.30

godz. 18.00

Pogrzeb: śp. Cze­sła­wa Sikorskiego

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Annę Narloch, rodzi­ców i rodzeń­stwo ( w 5 rocz. Anny

Wto­rek

( 19.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Cze­sła­wę Pastwa oraz Ste­fa­na i Urszulę 

Śro­da

( 20.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ rodzi­ców Jana i Cecy­lię Bie­sek oraz Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyńskich

Czwar­tek

(21.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Józe­fa Che­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str. i syna Kazimierza

Pią­tek

(22.10.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich ( w 13 rocz. Wła­dy­sła­wa) rodzi­ców z oboj­ga str. oraz Cze­sła­wę Kwaśniewską

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ rodzi­ców: Leona i Mał­go­rza­tę Wal­kow­skich ( w 20 rocz. śm Leona)

Sobo­ta

( 23.10.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Jana Wojak ( w I rocz. śm.)

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Doro­tę Che­rek z Jastrzębia

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Mar­tę i Wan­dę Stor­mow­skich oraz rodziców

Nie­dzie­la

(24.10.2021r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę i Leona Hoppe

godz. 10.00

++ Jana i Józe­fa oraz rodzi­ców: Hele­nę i Fran­cisz­ka Wegner

godz.11.30

++ Kon­ra­da i Roza­lię Lan­gow­skich oraz Ger­tru­dę Langowską

Visits: 555

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 Niedziela Zwykła 10 X 2021r.

 1. Dziś przed kościo­łem ogól­no­pol­ska zbiór­ka do puszek na fundację

Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra finan­su­je sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży z małych miej­sco­wo­ści .Zbiór­kę prze­pro­wa­dza­ją nasi kan­dy­da­ci do bierzmowania.

 1. Trwa­ją nabo­żeń­stwa różań­co­we codzien­nie o godz. 17.30. Przez tę modli­twę wypra­sza­my Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nas, naszych rodzin i całe­go narodu.
 1. Dzi­siaj naszą wspól­ną modli­twę różań­co­wą ofia­ru­je­my za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II.
 1. Moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu – będę spi­sy­wał przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wypo­min­ko­we wyło­żo­ne są na sto­li­ku w środ­ko­wym ganku.
 1. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci elem. Beto­no­wych sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrob­ków z cmen­ta­rza. Liście skła­da­my przy meta­lo­wym śmiet­ni­ku, a nie na gan­ku – bez pla­sti­ku i szkła!
 1. Przed kościo­łem roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo „Piel­grzym”.

7. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.30 – spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia (kla­sy 7 i 8)

 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 11.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Boże­nę Brzóz­kow­ską ( w 6 rocz.) oraz rodzi­ców chrzest­nych: Marię i Henryka

Wto­rek

( 12.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Jana Wojak

Śro­da

( 13.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ rodzi­ców: Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz Wie­sła­wę Słomińską

Czwar­tek

(14.09.2021r.)

godz.17.00

godz. 17.30

++ Roma­na Lip­skie­go oraz jego rodzi­ców Hali­nę i Zygmunta

Nabo­żeń­stwo różańcowe

Pią­tek

( 15.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz sio­strę Marię

Sobo­ta

( 16.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Leona Muszar­skie­go ( w 11 rocz.) i rodzi­ców z oboj­ga str.

CHRZEST: Domi­ni­ka Mania

Nie­dzie­la

(17.09.2021r.)

godz. 8.15

+ Ger­tru­dę Galikowską

godz. 10.00

++ Marię i Jana Che­rek ( w 6 rocz. Marii)

godz.11.30

++ Jana Hal­l­mann oraz synów Witol­da i Mar­ka ( w rocz. śm. Jana)

Visits: 731

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07.2021r.

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta „Cari­tas” na poszko­do­wa­nych w powo­dziach i nawał­ni­cach w Pol­sce i Europie.
 2. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 8 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30., któ­rą cele­bro­wał będzie ks. Kano­nik Jan Dop­p­ke z Pelplina
 3. Zatroszcz­my się o przy­droż­ne krzy­że i kaplicz­ki na tere­nie naszej para­fii. Te świę­te miej­sca są nie tyl­ko zna­ka­mi naszej wia­ry, ale może jesz­cze w więk­szym stop­niu wia­ry naszych ojców. Niech taki­mi pozo­sta­ną na dal­sze lata.
 4. W ponie­dzia­łek 26 lip­ca wspo­mi­na­my św. Joachi­ma i Annę – rodzi­ców NMP. Dzień modlitw za rodzi­ców, bab­cie, dziad­ków, za naj­star­szych para­fian, star­ców i emerytów.
 5. Oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do spo­wie­dzi pro­szę zgła­szać w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach świętych.
 6. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków odbę­dzie się w czwar­tek 5 sierp­nia br.
 1. Cza­so­pi­sma katolickie…..

 2. Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych w dniu 7 sierp­nia 2021 (sobo­ta) w godzi­nach 11–14 na szcze­pie­nie prze­ciw­ko COVID 19 pre­pa­ra­tem fir­my Johnson&Johnson.

INTENCJE MSZY ŚW.

 

Ponie­dzia­łek

(26.07.2021r.)

godz. 18.00 + Annę Krzo­ska (z oka­zji imienin)
Wto­rek

(27.07.2021r.)

godz. 18.00 + Cze­sła­wa Krauze
Śro­da

(28.07.2021r.)

godz. 18.00 ++ Wła­dy­sła­wa i Urszu­lę Łen­gow­skich (w 15 rocz. Wła­dy­sła­wa) oraz ich rodzeństwo
Czwar­tek

(29.07.2021r.)

godz. 18.00 + Jerze­go Berendt (w 25 rocz.) 
Pią­tek

(30.07.2021r.)

godz. 18.00 + Mate­usza Prill (w 3 rocz. śm.)
Sobo­ta

(31.07.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Zofię i Józe­fa oraz Leoka­dię Niesiołowskich 

++ Edmun­da i Anto­nie­go (z oka­zji ur. Edmunda)

CHRZEST:

 • Igna­cy Niesiołowski
Nie­dzie­la

(01.08.2021r.)

godz. 8.15 ++ Edmun­da Gle­isner i rodzi­ców Woj­cie­cha i Bronisławę
godz. 10.00 ++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( z oka­zji ur.) oraz Jana, Jani­nę i Witol­da Zabrockich
godz.11.30 ++ rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka ( z oka­zji ur. Wandy
Visits: 430

NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Wyższe Semi­na­rium Duchow­ne Die­ce­zji Pel­pliń­skiej infor­mu­je o warun­kach nabo­ru na rok aka­de­mic­ki 2021/2022.

Kan­dy­da­ci, w tym tego­rocz­ni matu­rzyści, powin­ni naj­póź­niej do 18 sierp­nia 2021 r. zgło­sić się na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną (umó­wio­ną wcze­śniej tele­fo­nicz­nie – tel.: 508 830 077) i oso­bi­ście zło­żyć w Rek­to­ra­cie Semi­na­rium nastę­pu­ją­ce dokumenty:

 1. poda­nie o przyjęcie, skie­ro­wa­ne do J.E. Ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny, Bisku­pa Pelplińskiego;

 2. własno­ręcz­nie napi­sa­ny życiorys;

 3. świa­dec­twa moral­no­ści wysta­wio­ne przez pro­bosz­cza i katechetę;

 4. świa­dec­two doj­rza­ło­ści w ory­gi­na­le i odpis;

 5. świa­dec­two ukoń­cze­nia nauki reli­gii, jeśli przed­miot ten nie wid­nie­je na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły średniej;

 6. skró­co­ny odpis aktu urodzenia; 

 7. metrykę chrztu i bierzmowania;

 8. kopię dowo­du oso­bi­ste­go (dwa egzem­pla­rze) i ksią­żecz­ki wojskowej;

 9. czte­ry aktu­al­ne foto­gra­fie legitymacyjne.

Szczęść Boże,

Na proś­bę Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, Papie­ska Rada ds. Krze­wie­nia Nowej Ewan­ge­li­za­cji pod­ję­ła ini­cja­ty­wę modli­tew­ną o usta­nie pan­de­mii. Modli­twa będzie spra­wo­wa­na przez kolej­nych 30 dni, w naj­więk­szych sank­tu­ariach maryj­nych świa­ta, począw­szy od 1 maja br. 

W ponie­dzia­łek, 3 maja br., Kościół powszech­ny łączyć się będzie w modli­twie z Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej na Jasnej Górze. Tego dnia modlić się będzie­my zwłasz­cza za zaka­żo­nych i cho­rych na COVID-19. 

W załą­cze­niu prze­ka­zu­ję, przy­go­to­wa­ne przez ww. Papie­ską Radę, pomo­ce litur­gicz­no-dusz­pa­ster­skie prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski. Załą­czo­ne mate­ria­ły zawie­ra­ją tak­że har­mo­no­gram modlitw oraz spis inten­cji modli­tew­nych, wyzna­czo­nych na poszcze­gól­ne dni mie­sią­ca maja. 

Zwra­cam się rów­nież do dołą­cze­nie infor­ma­cji o tej ini­cja­ty­wie do ogło­szeń para­fial­nych w naj­bliż­szą nie­dzie­lę,  2 maja br. 

Z powa­ża­niem

Ks. Adam Kałduński 

Visits: 496

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 8 XI 2020r.

 1. Dziś w Pol­sce „Dzień modli­twy i soli­dar­no­ści z Kościo­łem prze­śla­do­wa­nym w Repu­bli­ce Środkowoafrykańskiej”…………….
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
 1. W śro­dę 11 listo­pa­da – dzień modlitw w inten­cji Ojczy­zny – rocz­ni­ca Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. (Po dłu­giej nie­wo­li i zabo­rach Pol­ska na nowo odro­dzi­ła się. Tak­że i dziś potrze­ba nam odro­dze­nia i to w róż­nych wymia­rach nasze­go życia). Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym: 8.15., 10.00. i 11.30. Po każ­dej Mszy św. modli­twa w int Ojczyzny. 
 1. Listo­pad to mie­siąc smut­nych reflek­sji, a tak­że myśli owia­nych nadzie­ją. Powo­li dobie­ga koń­ca rok litur­gicz­ny. Trze­ba nam zasta­no­wić się nad cza­sem minio­nym, aby zoba­czyć świa­tła nadziei na przy­szłość – tę naj­bliż­szą i tę dal­szą się­ga­ją­cą aż po wieczność.
 1. We wto­rek i pią­tek – Msze św. wspól­ne za naszych zmar­łych o godz. 16.00.
 1. Wypa­lo­ne szkla­ne i pla­sti­ko­we zni­cze pro­szę wyrzu­cać do pojem­ni­ka na śmieci.
 1. Po Mszy św. przez mini­stran­tów roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo „ Piel­grzym”. Ulot­ki „ Przy­wró­cić nadzie­ję” doty­czą­ce kościo­ła prze­śla­do­wa­ne­go w Afry­ce roz­pro­wa­dzam przez ministrantów.

W związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją obostrzeń pan­de­micz­nych i nowych zasad ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z zali­cze­nia nasze­go powia­tu do Stre­fy Czer­wo­nej poda­ję nastę­pu­ją­ce informacje:

* w naszym koście­le wewnątrz może gro­ma­dzić się jed­no­cze­śnie na nabo­żeń­stwach do 80 osób nie licząc służ­by litur­gicz­nej. Wszy­scy z zacho­wa­niem dystan­su i obo­wiąz­ko­wo w maseczkach.

* Komu­nię św. będę udzie­lał na rękę. Oso­by, któ­re z innych racji chcą przy­jąć komu­nię św. do ust pod­cho­dzą na końcu.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(09.11.2020r.)

godz. 17.00.

++ Jani­nę, Józe­fa i Sta­ni­sła­wa Lewandowskich

Wto­rek

(10.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

Msza św. wspól­na za naszych zmarłych

++ Hen­ry­ka i Ste­fa­nię Sztur­mow­skich oraz Bro­ni­sła­wa Brańka 

Śro­da

(11.11.2020r.)

Naro­do­we Świę­to Niepodległości

godz. 8.15.

godz. 10.00.

godz. 11.30.

++ Cze­sła­wę i Edwar­da Pie­sik, rodzi­ców z oboj­ga str. (w 7 rocz. Czesławy)

- z podz. za ode­bra­ne łaski proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w inten­cji Anny i Jac­ka w 25 rocz. małżeństwa

++ Dama­ze­go Babiń­skie­go, dziad­ków oraz rodzi­ców chrzestnych

Czwar­tek

(12.11.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w rodzi­nie w int. Zofii i Andrze­ja w 9 rocz. małżeństwa

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go, rodzi­ców i teściów

Pią­tek

(13.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

Msza św. wspól­na za naszych zmarłych

++ Marię i Leona Giełdon

Sobo­ta

(14.11.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Lesz­ka Eber­tow­skie­go (w dniu urodzin)

- w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie dla Jubi­la­tów: Ger­tru­dy i Cze­sła­wa Sikor­skich z oka­zji 60 lecia małżeństwa

++ Sta­ni­sła­wa Schi­fel­be­in (w 24 rocz.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Nie­dzie­la

(15.11.2020r.)

godz. 8.15.

++ Ewę i Win­cen­te­go, Sta­ni­sła­wa, Mie­czy­sła­wa i Roma­na Megger

godz. 10.00.

++ Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz z rodzi­ny Szyn­gwel­skich, Jaż­dżew­skich i Narloch

godz.11.30.

++ Marię, Bene­dyk­ta i Mak­sa Kuch­ta, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Visits: 504

Instrukcja komunii duchowej i żalu doskonałego.

INSTRUKCJA DO KOMUNII DUCHOWEJ: 

Sobór Try­denc­ki (1551) naucza: “Odno­śnie do korzy­sta­nia z tego świę­te­go sakra­men­tu ojco­wie nasi słusz­nie i mądrze roz­róż­ni­li trzy spo­so­by jego przyj­mo­wa­nia. Uczy­li, że: jed­ni przyj­mu­ją go tyl­ko sakra­men­tal­nie, jak grzesz­ni­cy; inni tyl­ko ducho­wo, mia­no­wi­cie ci, któ­rzy w pra­gnie­niu spo­ży­wa­jąc ów poda­wa­ny nie­biań­ski chleb — żywą „wia­rą, któ­ra dzia­ła przez miłość” — odczu­wa­ją jego owoc i poży­tek; inni wresz­cie przyj­mu­ją go zarów­no sakra­men­tal­nie, jak i ducho­wo” — Sobór Try­denc­ki, Dekret o Naj­święt­szym Sakra­men­cie Eucha­ry­stii, r. 8. 

W PRAKTYCE ZATEM: 

W sytu­acji, gdy nie ma moż­li­wo­ści przy­ję­cia komu­nii św. poprzez spo­ży­cie Ciała/Krwi Pań­skiej, moż­na — jeśli się jest w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej — wzbu­dzić pra­gnie­nie przy­ję­cia komu­nii i powie­dzieć o nim Bogu w dowol­nej for­mie, pro­sząc o sakra­men­tal­ne zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem. Skut­ku­je to fak­tycz­nym przy­ję­ciem łaski Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

Opty­mal­ną sytu­acją jest uczy­nie­nie tego w trak­cie uczest­nic­twa w trans­mi­sji mszy św. (ale UCZESTNICTWA — a nie tyl­ko oglą­da­nia z robie­niem jed­no­cze­śnie innych rze­czy…). W innych przy­pad­kach zacząć war­to od aktu poku­ty, roz­wa­że­nia czy­tań z dnia, a przed aktem komu­nii ducho­wej odmó­wić Modli­twę Pań­ską oraz “Panie, nie jestem godzien…”. 

INSTRUKCJA DO „ŻALU DOSKONAŁEGO” 

Czę­ścią Tra­dy­cji Kościo­ła kato­lic­kie­go jest prze­ko­na­nie, że „żal dosko­na­ły”, czy­li taki, któ­ry prze­ży­wa­my ze wzglę­du na miłość do Boga, połą­czo­ny z pra­gnie­niem spo­wie­dzi, skut­ku­je odpusz­cze­niem grze­chów ciężkich. 

Sobór Try­denc­ki (1551) naucza: „Ponad­to [sobór] naucza, że cho­ciaż zda­rza się, iż skru­cha ta jest nie­kie­dy dzię­ki miło­ści dosko­na­ła i pojed­nu­je czło­wie­ka z Bogiem zanim jesz­cze sakra­ment zosta­nie przy­ję­ty, nie­mniej jed­nak pojed­na­nia tego nie nale­ży przy­pi­sy­wać samej skru­sze bez zawar­te­go w niej pra­gnie­nia sakra­men­tu. Skru­cha zaś nie­do­sko­na­ła — zwa­na «atri­tio», któ­ra zwy­kle powsta­je z prze­my­śle­nia brzy­do­ty grze­chu lub ze stra­chu przed gehen­ną i kara­mi — jeśli w nadziei prze­ba­cze­nia wyklu­cza wolę grze­sze­nia, oświad­cza [sobór], nie tyl­ko nie czy­ni czło­wie­ka hipo­kry­tą i więk­szym grzesz­ni­kiem, ale jest praw­dzi­wym darem Boga i poru­sze­niem Ducha Świę­te­go, nie zamiesz­ku­ją­ce­go jesz­cze w duszy, ale tyl­ko poru­sza­ją­ce­go, przez co wspar­ty peni­tent przy­go­to­wu­je sobie dro­gę do spra­wie­dli­wo­ści” (Sobór Try­denc­ki, Nauka o sakra­men­cie poku­ty, r. 4). 

Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go naucza w nr 1452: „Gdy żal wypły­wa z miło­ści do Boga miło­wa­ne­go nade wszyst­ko, jest nazy­wa­ny ‘żalem dosko­na­łym’ lub ‘żalem z miło­ści’ (con­tri­tio). Taki żal odpusz­cza grze­chy powsze­dnie. Przy­no­si on tak­że prze­ba­cze­nie grze­chów śmier­tel­nych, jeśli zawie­ra moc­ne posta­no­wie­nie przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi sakra­men­tal­nej, gdy tyl­ko będzie to możliwe”. 

W PRAKTYCE ZATEM: 

W sytu­acji, gdy nie ma moż­li­wo­ści wyzna­nia grze­chów przed kapła­nem, należy: 

1) wzbu­dzić w sobie pra­gnie­nie przy­ję­cia sakra­men­tu poku­ty (z posta­no­wie­niem przy­stą­pie­nia do nie­go przy naj­bliż­szej okazji); 

2) zro­bić rachu­nek sumie­nia i w odnie­sie­niu do wykry­tych grze­chów posta­no­wić nie popeł­niać ich w przy­szło­ści (jak w ramach przy­go­to­wa­nia do spo­wie­dzi sakramentalnej); 

3) wzbu­dzić w sobie żal za popeł­nio­ne grze­chy ze wzglę­du na miłość do Boga – tak uczci­wie, jak tyl­ko potrafimy; 

4) [poży­tecz­ne, lecz nie­ko­niecz­ne:] przy­jąć sobie jakiś czyn pokut­ny w ramach poku­ty za grzechy; 

5) przy­jąć Komu­nię świę­tą (sakra­men­tal­nie lub duchowo). 

 

Visits: 150