OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XIII Niedziela Zwykła 28.06.2020r.

1. W cza­sie waka­cji nie zapo­mi­naj­my o nie­dzie­li, że jest to dzień szcze­gól­nie poświę­co­ny Panu. W każ­dą, więc nie­dzie­lę uczest­nicz­my we Mszy św. bez wzglę­du na to gdzie jeste­śmy. Jeże­li nie będzie­my mogli tego uczy­nić w nie­dzie­lę, to uczest­ni­czy­my we Mszy św. w sobo­tę wie­czo­rem. Pamię­taj­my jed­nak, że nie może to być regu­łą, ale tyl­ko koniecz­nym wyjątkiem.

2. W ponie­dzia­łek Uro­czy­stość Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła – Msze św. o godz. 8.15. i 18.00.

3. Dni eucha­ry­stycz­ne: oka­zja do spo­wie­dzi w pią­tek od godz. 17.00. – 18.00. (kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia przy­no­szą indeksy )

4. Wszyst­kim wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py , let­nie wyciecz­ki, obo­zy, kolo­nie życzę uda­ne­go i rado­sne­go wypo­czyn­ku, ale też przy­po­mi­nam, że nie ma cza­su wol­ne­go od Pana Boga. Nie bój­my się mani­fe­sto­wać naszej przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Kościoła.

5. Dzi­siaj wybo­ry Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­ski – zachę­cam do udzia­łu – kie­ru­jąc się sumie­niem i roz­sąd­kiem (taka będzie Pol­ska jacy są Polacy)

6. Neo­pre­zbi­ter ks. Patryk Ważyń­ski otrzy­mał dekret na wika­riu­sza w para­fii pw. Św. Trój­cy w Kościerzynie.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 29.06.2020r.)

godz. 8.15.

godz.18.00.

++ rodzi­ców: Hele­nę i Ber­nar­da oraz Jana Stanisławskich

++ Józe­fa Wensier­skie­go w II rocz. śm.

Wto­rek

( 30.06.2020r.)

godz. 18.00. ++ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go, Tere­sę Kna­pik i Hele­nę Kruczek
Śro­da

( 01.07..2020r.)

godz. 18.00. ++ Marię i Leona Gieł­don oraz rodzi­ców z oboj­ga str.
Czwar­tek

(02.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Żalikowskich 
Pią­tek

( 03.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go, rodzi­ców i teściów
Sobo­ta

( 04.07.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Gra­ży­nę i Kazi­mie­rza Wil­czew­skich oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

++ Jani­nę, Bro­ni­sła­wa oraz rodzi­ców Roza­lię i Jana

Nie­dzie­la

(05.07.2020r.)

godz. 8.15. ++ rodzi­ców: Ludwi­kę i Alek­se­go Mun­drych oraz dziad­ków z oboj­ga str.
godz. 10.00. ++ Ber­na­de­tę i Fili­pa Sto­pa ich zmar­łe dzie­ci oraz dziadków
godz.11.30. + Jana Pokrzy­wiń­skie­go w XI rocz. śm.