OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21–28.06.2020

  1. W tygo­dniu Msze św. o godz.18.00, po Mszy św. nabo­żeń­stwo czerwcowe.

  2. W śro­dę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naro­dze­nia Św. Jana Chrzciciela.

  1. W sobo­tę obcho­dzi­my wspo­mnie­nie N.M.P. Nie­usta­ją­cej Pomocy.

  1. Dobie­ga koń­ca rok szkol­ny. Dzie­ci, mło­dzież oraz kan­dy­da­tów przy­go­to­wu­ją­cych się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapra­szam w przy­szłą nie­dzie­lę wraz z Rodzi­ca­mi na Mszę św. dzięk­czyn­ną za minio­ny rok szkol­ny o godz. 11.30.

(pamię­ta­jąc o masecz­kach i zacho­wu­jąc dystans).

Wie­rzy­my gorą­co, że w nie­dłu­gim cza­sie wszyst­ko powró­ci do nor­my i o to tak­że nie­ustan­nie się módl­my. Już dziś dzię­ku­ję zarów­no nauczy­cie­lom jak i rodzi­com za ich trud wycho­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nie tak­że naszych chrze­ści­jań­skich war­to­ści. Czas waka­cji niech będzie szcze­gól­ną oka­zją zasłu­żo­ne­go wypo­czyn­ku. W tym cza­sie pamię­taj­my jako Kato­li­cy o modli­twie i nie­dziel­nej Eucharystii . 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Kraj­nik Szy­mon, kawa­ler, Chojnice

Wąs Pau­li­na, pan­na, Łąg 

Orli­kow­ski Paweł, kawaler,

Cza­piew­ska Pau­li­na Jadwi­ga, pan­na, par. Odry

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 22.06.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Jana Klo­ska z Gotel­pia ( w I rocz. śm.)

+ Marię Bie­sek ( z Choj­nic) w dniu urodzin

Wto­rek

( 23.06.2020r.)

godz. 17.00

godz. 18.00.

++ Leona, Jana, Wan­dę Nel­ke oraz Cecy­lię i Paw­ła Peck

++ rodzi­ców: Jadwi­gę i Ber­nar­da oraz sio­strę zakon­ną Zytę i zm. rodzeństwo

Śro­da

( 24.06.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Jana Hal­l­man oraz synów Witol­da i Marka

++ rodzi­ców: Jana i Ger­tru­dę Bor­chardt oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Czwar­tek

(25.06.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Mar­ka Chwoj­nic­kie­go z ul. Choj­nic­kiej m‑c po śm. 

++ Jana i Marię Che­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

( 26.06.2020r.)

godz. 18.00.

++ rodzi­ców i teściów oraz z rodzi­ny Andrze­jew­skich i Jasińskich

Sobo­ta

( 27.06.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Hele­nę i Paw­ła Bac­khaus, Sta­ni­sła­wa i Kazi­mie­rza oraz dziad­ków; Kata­rzy­nę i Augu­sty­na Szturmowskich

++ Tere­sę, Wła­dy­sła­wa i Ste­fa­na Jarzombek

CHRZTY: Niko­dem Przy­tar­ski, Lilian­na Wicikowska

Nie­dzie­la

(28.06.2020r.)

godz. 8.15.

++ Wan­dę i Jana Jarzom­bek, Kry­sty­nę Kuja­ciń­ską i Ber­na­de­tę Biesek

godz. 10.00.

++ Mal­wi­nę i Edwar­da Dudziń­skich, synów Fran­cisz­ka i Zyg­mun­ta oraz Ilo­nę Helta 

godz.11.30.

- z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w rodzi­nie w 25 rocz. małżeństwa