OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XIV Niedziela Zwykła 5.07.2020r.

  1. W każ­dą nie­dzie­lę i świę­to przez uczest­ni­cze­nie we Mszy św. daje­my świa­dec­two naszej praw­dzi­wie kato­lic­kiej posta­wy. Trwa­ją waka­cje- czas urlo­pów. Nasze zacho­wa­nie w cza­sie zwie­dza­nia świą­tyń, niech będzie nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakramencie.
  2. Nie zapo­mi­naj­my o tych , dla któ­rych lato jest cza­sem wytę­żo­nej pra­cy, zwłasz­cza o pra­cu­ją­cych na roli, na budo­wach, w szpi­ta­lach, pozo­sta­ją­cych na koniecz­nych dyżu­rach. Módl­my się, by Pan Bóg bło­go­sła­wił im w ich tru­dzie. Oni czę­sto pra­cu­ją, by inni mogli wypoczywać.
  3. W śro­dę po Mszy św. Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  4. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 9 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. (Ks. Kano­nik Jan Dop­p­ke z Pelplina.)
  5. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”.
  6. Dzię­ku­ję Rodzi­nom, któ­re w minio­nym tygo­dniu prze­ka­za­ły ofia­rę na rzecz kolek­ty – Bóg Zapłać ! 
  7. POGRZEB: śp. Hen­ry­ka Dul­skie­go z Nowych Prus we wto­rek – godz. 10.00. ( Róża­niec w koście­le: sobo­ta godz. 19.00., nie­dzie­la godz. 12.30., ponie­dzia­łek godz. 18.30.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(06.06.2020r.)

godz. 18.00. ++ Marię, Mie­czy­sła­wa, Hen­ry­ka Leczek i zm. z rodzi­ny Leczek
Wto­rek

(07.06.2020r.)

godz. 10.00.

godz. 18.00.

Pogrzeb: śp. Hen­ry­ka Dul­skie­go z Nowych Prus

+ Ana­sta­zję Bie­sek ( w V rocz. śm.)

Śro­da

(08.06.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Msza św. zb. za śp. Hen­ry­ka Żar­na z Lipek Gór­nych m‑c po śm.

++ Ksa­we­rię Kaszu­bow­ską, rodzi­ców oraz syna Jerze­go i jego żonę Halinę

Czwar­tek

(09.06.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 18.00.

Msza św. ślub­na: Gra­ży­na Gor­no­wicz – Łukasz Papaj

+ Annę Krzo­ska ( w III rocz. śm)

Pią­tek

(10.06.2020r.)

godz. 18.00. + Sta­ni­sła­wa Bac­khaus ( w XV rocz. śm.) 
Sobo­ta

(11.06.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

godz. 18.00.

- z podz. za odebr. Łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Ali­cji i Sta­ni­sła­wa w 44 rocz. małżeństwa

+ Alfon­sa Ossow­skie­go z Będź­mie­ro­wic ( w dniu urodzin)

++ Ire­ne­usza Cza­piew­skie­go ( w rocz. śm.) i ojca Stanisława

Nie­dzie­la

(12.06.2020r.)

godz. 8.15. ++ Euge­nię ‚Sta­ni­sła­wa, Kry­sty­nę, Maria­na i Marze­nę Skajewskich
godz. 10.00. ++ Witol­da Zabroc­kie­go , Han­nę i Kon­ra­da Oso­wic­kich oraz Andrze­ja Kropidłowskiego
godz.11.30. ++ rodzi­ców: Zofię i Józe­fa Oller oraz bra­ci: Tade­usza i Jerzego

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Karol Resz­ka, kawa­ler, Lip­ki Dol­ne 2

Kari­na Grzesz­czak, pan­na, Śli­wi­ce , Osie­dle Mło­dych 5a