OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XV Niedziela Zwykła 12.07.2020r.

  1. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li prze­zna­czo­na będzie na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza na wysy­pi­sko w Nowym Dwo­rze k/Chojnic.
  2. W każ­dą nie­dzie­lę i świę­to przez uczest­ni­cze­nie we Mszy św. daje­my świa­dec­two naszej praw­dzi­wie kato­lic­kiej posta­wy. Trwa­ją waka­cje- czas urlo­pów. Nasze zacho­wa­nie w cza­sie zwie­dza­nia świą­tyń, niech będzie nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakramencie.
  3. W czwar­tek 16 lip­ca, w litur­gii wspo­mi­na­my NMP z Góry Kar­mel. Dziś wie­lu z nas nosi meda­li­ki szka­plerz­ne. Niech to będzie znak naszej reli­gij­no­ści noszo­nej z wia­rą. Pro­śmy też Mat­kę Bożą, aby­śmy mogli dojść szczę­śli­wie do naszej Góry Kar­mel, któ­rą jest Chry­stus. Jak Mary­ja wsłu­chuj­my się w sło­wo Boże, roz­wa­żaj­my je, zacho­wuj­my w swo­ich sercach.
  4. Po Mszy św. przed kościo­łem roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo „Piel­grzym”, a w ramach pre­nu­me­ra­ty w zakrystii.
  5. W Łęgu odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 9 sierp­nia br.
  6. Dzi­siaj II tura wybo­rów pre­zy­denc­kich zachę­cam do udziału.

INTENCJE MSZY ŚW.

 

Ponie­dzia­łek

(13.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ Anto­nie­go i Annę Wycinka
Wto­rek

(14.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztor­mow­skich oraz rodzi­ców z oboj­ga str.
Śro­da

(15.07.2020r.)

godz. 18.00. + Sta­ni­sła­wa Meg­ger (w XXXII rocznicę)
Czwar­tek

(16.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ rodzi­ców: Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz sio­strę Marię
Pią­tek

(17.07.2020r.)

godz. 18.00. + Tere­sę Gieł­don z Zim­nych Zdro­jów (w 2 rocz. śm.)
Sobo­ta

(18.07.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

+ Lesz­ka Eber­tow­skie­go (w III rocz.)

++ Sta­ni­sła­wa i Edmun­da Szy­fel­be­in oraz rodzi­ców Łucję i Wincentego

CHRZTY: Bru­no Niesiołowski

Tymon Rostan­kow­ski

Nie­dzie­la

(19.07.2020r.)

godz. 8.15. ++ Moni­kę i Jana Gali­kow­skich oraz ich rodziców
godz. 10.00. + Marię Bor­kow­ską (w VI rocz.) i z oka­zji urodzin
godz.11.30. ++ Anie­lę, Leona i Józe­fa Wasi­niew­skich (w rocz. śm. Anie­li) oraz sio­strę zakon­ną + Wła­dy­sła­wę Ste­fa­nię Wasiniewską

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Karol Resz­ka, kawa­ler, Lip­ki Dol­ne 2

Kari­na Grzesz­czak, pan­na, Śli­wi­ce , Osie­dle Mło­dych 5a