OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXII Niedziela Zwykła 30.08.2020r.

  1. Bierz­mo­wa­nie w naszej para­fii w ponie­dzia­łek 21 wrze­śnia o godz. 16.00.

Ucznio­wie klas ponad­pod­sta­wo­wych przy­cho­dzą na pró­by za tydzień w sobo­tę na godz.10.00. oraz w nie­dzie­lę na godz. 14.00. (Pro­szę dostar­czyć metry­ki chrztu)

  1. Msza św. na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go we wto­rek o godz. 8.00. Pod­czas Mszy św. poświę­ce­nie tor­ni­strów i przy­bo­rów szkol­nych. Ucznio­wie po Mszy św. uda­ją się do szko­ły (o godz. 9.00. – spo­ty­ka­ją się w kla­sach ze swo­imi wycho­waw­ca­mi – nie ma apelu ) .
  1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa (na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go od godz. 15.30. – 17.00.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. podzię­ko­wa­nie za zebra­ne plo­ny. Przed­sta­wi­cie­le poszcze­gól­nych sołectw gro­ma­dzą się przed kościo­łem o godz. 11.15. z koro­na­mi żniw­ny­mi – nastą­pi uro­czy­ste, pro­ce­sjo­nal­ne wpro­wa­dze­nie do kościoła.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach św. w zakry­stii zgła­sza­my oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do spo­wie­dzi i Komu­nii św. przed odpustem.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.30. spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komunijnych.
  1. „Piel­grzym”
  1. Podzię­ko­wa­nie za ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki na rzecz Olusia.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(31.08.2020r.)

godz. 18.00. + Ger­tru­dę Niklasz
Wto­rek

(1.09.2020r.)

godz. 8.00.

 

godz. 18.00.

- Msza św. na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i katechetycznego

++ Ste­fa­na Wasi­niew­skie­go (z oka­zji imienin)

Śro­da

(2.09.2020r.)

godz. 18.00. ++ rodzi­ców: Zofię i Józe­fa Oller oraz bra­ci Tade­usza i Jerzego
Czwar­tek

(3.09.2020r.)

godz. 18.00 ++ Zbi­gnie­wa Gra­dow­skie­go (w i rocz. śm.)
Pią­tek

(4.09.2020r.)

godz. 17.00. + Msza św. zb. za śp. Jana Pra­buc­kie­go ze Złe­go Mięsa
Sobo­ta

(5.09.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Zofię Ossow­ską (w rocz. śm.) oraz Eufe­mię i Franciszka

++ Zbi­gnie­wa Kurowskiego

 

 

Nie­dzie­la

(6.09.2020r.)

godz. 8.15. ++ Męża Hen­ry­ka, syna Krzysz­to­fa Jani­kow­skich oraz dziad­ków z oboj­ga str. 
godz. 10.00. ++ Ilo­nę Hel­ta (z oka­zji uro­dzin), ojca Euge­niu­sza oraz Jadwi­gę i Leona
godz.11.30. Msza św. dożynkowa