OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIII Niedziela Zwykła 6 IX 2020r.

 1. Dzi­siaj o godz. 11.30. Msza św. dzięk­czyn­na za zebra­ne plo­ny w inten­cji naszych rolników.
 2. Po Mszy św. o godz. 11.30. spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych, a o godz. 14.00. – pró­by do bierz­mo­wa­nia klas I ponadpodstawowych.
 1. Odwie­dzi­ny cho­rych z posłu­gą sakramentalną:

- we wto­rek od godz. 9.00.

Cho­rych pro­szę zgła­szać po Mszach św. w zakrystii

 1. Pią­tek to dzień spo­wie­dzi z udzia­łem księ­ży dekanatu:
  1. przed połu­dniem od godz. 10.00. – 11.00.
  2. po połu­dniu od godz. 16.00. – 17.00.
 1. Sprzą­ta­nie kościo­ła w czwar­tek od godz. 9.00. (miesz­kań­cy ul. Dłu­giej od ple­ba­nii do torów – pra­wa i lewa str. oraz Przyjaźnia)
 1. W pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej bio­rą udział dele­ga­cje poszcze­gól­nych sołectw z koro­na­mi żniw­ny­mi, któ­re usta­wia­my przy ołta­rzach bocznych.
 1. Sumę odpu­sto­wą cele­bro­wał będzie ks. dr kan. Jan Dop­p­ke – dyrek­tor Wydzia­łu Kate­che­tycz­ne­go Die­ce­zji Pel­pliń­skiej. Po sumie odpu­sto­wej – bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion.
 1. Pro­szę o wyzna­cze­nie czte­rech dru­hów z jed­nost­ki OSP Gotelp do nie­sie­nia bal­da­chi­mu pod­czas pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej o godz. 11.30. w przy­szłą niedzielę.
 1. Pró­ba dzie­ci sypią­cych kwia­ty w pią­tek o godz. 15.30.
 1. Piel­grzym……..
 1. Ode­zwa w spra­wie spi­su rolnego………

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(7.09.2020r.)

godz. 18.00. ++ Ste­fa­nię i Micha­ła Jaszew­skich oraz cór­kę Lidię
Wto­rek

(8.09.2020r.)

godz. 18.00. ++ Kata­rzy­nę i Józe­fa Labon (w rocz. śm. Józefa)
Śro­da

(9.09.2020r.)

godz. 15.00.

godz. 18.00.

- Msza św. ślub­na : Pau­li­na Wąs – Szy­mon Krajnik

++ Annę i Kami­la Nierzwickich

Czwar­tek

(10.09.2020r.)

godz. 18.00 ++ Wal­de­ma­ra Sowińskiego
Pią­tek

(11.09.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

- z podz. za ode­bra­ne łaski w 25 rocz. ślu­bu Justy­ny i Tade­usza oraz zm. z rodzi­ny Cza­piew­skich i Prolejko

++ Joan­nę i Leona Rostan­kow­skich (z oka­zji ur. Leona)

Sobo­ta

(12.09.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

+ Msza św. zb. za śp. Jadwi­gę Kurow­ską z Zim­nych Zdro­jów m‑c po śm.

++ Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pest­ka (w 11 rocz. Stefanii) 

 

Nie­dzie­la

(13.09.2020r.)

godz. 8.15. ++ Cze­sła­wę Pastwa oraz Stefana
godz. 10.00. ++ Hele­nę, Józe­fa i Sta­ni­sła­wę Mokwów oraz zm. z rodziny.
godz.11.30. SUMA ODPUSTOWA – w inten­cji para­fian – poświę­ce­nia ziarna

- pro­ce­sja eucharystyczna