OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA ADWENTU 29 XI 2020 r.

  1. Za tydzień kolek­ta na pomoc mate­rial­ną kato­li­kom na Wschodzie.

  2. W Koście­le roz­po­czy­na się nowy rok litur­gicz­ny. Okres Adwen­tu, w któ­ry obec­nie wkra­cza­my ma podwój­ny charakter:

  • jest cza­sem nasze­go przy­go­to­wa­nia się do Świąt Boże­go Naro­dze­nia, pod­czas któ­rych, czci­my pierw­sze przyj­ście Chry­stu­sa mię­dzy ludzi, 

  • jest jed­nak przede wszyst­kim cza­sem nasze­go ocze­ki­wa­nia na spo­tka­nie z Bogiem w wieczności.

  1. Wzo­rem tego rado­sne­go ocze­ki­wa­nia jest dla nas Mat­ka Naj­święt­sza. Nasze uczest­nic­two we Mszy św. RORATNIEJ niech będzie tego wyrazem. 

RORATY w ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek o godz. 17.00.

  1. Spo­wiedź I – piąt­ko­wa od godz. 16.00. – 17.00.

  2. W pią­tek 4 grud­nia obcho­dzi­my uro­czy­stość św. – patro­nal­ne świę­to górników.

  1. Opła­tek wigi­lij­ny oraz kalen­da­rze na rok 2021 będzie moż­na naby­wać w każ­dą nie­dzie­lę adwen­tu przed i po Mszach św. w Grocie.

  1. W nie­dzie­lę 6 grud­nia przed kościo­łem będzie moż­na zaku­pić świą­tecz­ne stro­iki oraz domo­we wypie­ki — pie­nią­dze zebra­ne przez wolon­ta­riu­szy będą prze­zna­czo­ne na cho­re­go Olka z Czar­nej Wody.