OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ADWENTU 6 XII 2020r.

  1. Dzi­siaj kolek­ta na „Pomoc mate­rial­na Kościo­ło­wi na Wschodzie”.

  2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

  1. Rora­ty: ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek o godz. 17.00.

  1. Po Mszach św. w gro­cie oraz przy ołta­rzu bocz­nym moż­na nabyć opła­tek oraz świe­ce wigilijne.

  1. We wto­rek 8 grud­nia Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia N.M.P. – zacho­waj­my cha­rak­ter świą­tecz­ny tego dnia, tak­że w swo­ich domach.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(07.12.2020r.)

godz. 17.00.

+ Kazi­mie­rza Pału­bic­kie­go oraz rodzi­ców Feli­cję i Wła­dy­sła­wa oraz bra­ta Romana

Wto­rek

Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia N.M.P.

(08.12.2020r.)

godz. 8.15.

godz. 16.00.

godz. 17.00.

- w pew­nej intencji

++Jadwi­gę Łen­gow­ską (w I rocz.) oraz jej męża Teodora

++ Bogu­sła­wę Stel­mach, Mar­tę i Igna­ce­go Duszyń­skich (w rocz. śm. Marty) 

Śro­da

(09.12.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Msza św. zb. za śp. Zyg­mun­ta Cza­ja m‑c po śm.

++ Bar­ba­rę i Fran­cisz­ka Berendt w rocz. śm. Bar­ba­ry oraz zm. rodzeństwo

Czwar­tek

(10.12.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

++ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łen­gow­skich (w 100 rocz. ur. Władysława) 

+ Andrze­ja Falk (w V rocz. śm.)

Pią­tek

(11.12.2020r.)

godz.17.00.

++ Tade­usza Sowiń­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str. 

Sobo­ta

(12.12.2020r.)

godz. 17.00.

++ Bro­ni­sła­wa Stor­mow­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

III Nie­dzie­la Adwen­tu

(13.12.2020r.)

godz. 8.15.

++ Toma­sza Mazur oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

godz. 10.00.

++ Ger­tru­dę i Ber­nar­da Galikowskich

godz.11.30.

++ Anto­nie­go Weso­łow­skie­go oraz rodzi­ców: Kla­rę i Antoniego