OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 04 ‑11.04.2021

Bło­go­sła­wio­nych w PANU Świąt Wielkanocnych !!!

W tak trud­nym okre­sie doświad­cze­nia i pró­by prze­ży­wa­jąc nie­spo­ty­ka­ne dotąd obcho­dy Wiel­ka­no­cy pra­gnę wszyst­kim zło­żyć ser­decz­ne życze­nia by Zmar­twych­wsta­ły Pan wlał w wasze życie swo­ją nadzie­ję, prze­mie­nił wszel­kie prze­ciw­no­ści życia w radość, zacho­wał Wszyst­kich od epi­de­mii, pozwo­lił wró­cić do codzien­no­ści naszych powo­łań i zadań.

Niech Was wszyst­kich obda­rzy swo­im poko­jem, strze­że i bło­go­sła­wi na dro­gach życia !

  1. Jutro Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go: Msze św. o godz. 8.15, 10.00 i 11.30

  2. Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny – Msze św. jak w nie­dzie­lę tj. o godz. 8.15, 10.00 i 11.30
  3. W tygo­dniu Msze św. o godz. 18.00
  4. Przez cały tydzień prze­ży­wać będzie­my Okta­wę Wielkiejnocy. 
  5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go i roz­po­czy­na­my Tydzień Miło­sier­dzia Chrze­ści­jań­skie­go.– zachę­cam do wej­ścia do kościo­ła zgod­nie z wymo­ga­mi i pry­wat­nej modli­twy Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go o usta­nie epi­de­mii i zacho­wa­nie naszych Rodzin, Para­fii, Ojczy­zny i świa­ta od choroby.
  6. W tygo­dniu kościół jest otwar­ty każ­de­go dnia od g. 9.00 – 18.30 dla oso­bi­stej pry­wat­nej ado­ra­cji – zachę­cam do wej­ścia i pole­ca­nie modlitw by Bóg zacho­wał nas od nie­szczęść a nasza Patron­ka Mat­ka Boża Łaska­wa wypra­sza­ła potrzeb­ne łaski. 
  7. Z racji Świąt Wiel­ka­noc­nych zawsze dzię­ko­wa­łem za wspól­ną obec­ność na spra­wo­wa­niu Litur­gii Wiel­kie­go Tygo­dnia a szcze­gól­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Dziś moje podzię­ko­wa­nia z racji zaist­nia­łej sytu­acji wyra­żam ina­czej — Dzię­ku­ję że jeste­ście, dzię­ku­ję, że trwa­cie jak to moż­li­we czy przez inter­ne­to­we trans­mi­sje na żywo, czy też tyl­ko przez ducho­wą łącz­ność, ale wszy­scy jeste­śmy razem w tych trud­nych chwi­lach. Ufa­my gorą­co, że Bóg pozwo­li nam nie­dłu­go zgro­ma­dzić się w naszej świątyni. 
  8. Pra­gnę podzię­ko­wać Rodzi­nom, za prze­ka­za­ne ofia­ry na rzecz kolekt. Dzię­ku­ję tak­że, za ofia­ry na kwia­ty do Gro­bu Pań­skie­go, a pani Mar­cie Acker­man­n­za pięk­ną deko­ra­cję w kościele

  1. Zachę­cam do śle­dze­nia inter­ne­to­wej stro­ny para­fial­nej, gdzie będą zawsze poja­wia­ły się bie­żą­ce infor­ma­cje naszej wspólnoty.

Wszyst­kim jesz­cze raz życzę Rado­ści Świąt w gro­nie naj­bliż­szej Rodzi­ny, dbaj­my o swo­je zdro­wie i wszyst­kich wokół, prze­strze­gaj­my wska­zań i zale­ceń słu­żą­cych nasze­mu wspól­ne­mu dobru a Bóg niech nas wszyst­kich strze­że i zacho­wa w zdro­wiu i bezpieczeństwie. 

Patron­ka zaś naszej para­fii – Mat­ka Boża Łaska­wa niech wypra­sza nam peł­nię Boże­go Bło­go­sła­wień­stwa i opie­ki – Mat­ko Boża wsta­wiaj się za nami !

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek wielkanocny 

( 5.04.2021r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

11.30

++ Leona Muszar­skie­go i rodziców 

z oboj­ga stron 

++ Jana i Marię Che­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

++ rodzi­ców: Marię i Kazi­mie­rza Mania oraz Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich ( w rocz. śm. Kazimierza)

Wto­rek

( 6.04.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Danu­tę Szcze­pa­now­ską — m‑c po pogrzebie 

++ Anto­nie­go Zakrzew­skie­go oraz Tere­sę, Bogu­mi­ła Nie­sio­łow­skie­go i Ger­tru­dę Stromską

Śro­da ( 7.04.2021r.) godz. 17.00 ++ Ksa­we­rię i Józe­fa Galikowskich
Czwar­tek

(8.04.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Kry­sty­nę Czar­now­ską z Będź­mie­ro­wic – m‑c po śm.

+ Andrze­ja Cie­śliń­skie­go ( w 8 rocz. śm.)

Pią­tek

( 9.04.2021r.)

godz. 8.00

 

godz. 17.00

 

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich ( w 8 rocz. Ste­fa­nii) oraz Annę i Józe­fa Gruchała

+ Msza św. za śp. Zbi­gnie­wa Nel­ke – m‑c po śm.

+ Andrze­ja Narloch i teścia Zygmunta

Sobo­ta

( 10.04.2021r.)

godz. 8.00

 

godz. 8.45

godz. 18.00

++ Edmun­da Drew­czyń­skie­go (w 18 rocz.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

+ Msza św. zb. za śp. Danu­tę Wie­le­wic­ką ze Złe­go Mię­sa – m‑c po śm.

- o zdro­wie i błog. Boże w int. Marii (z oka­zji 80 urodzin)

CHRZEST : Iga Maria Kołatka

Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Bożego

(11.04.2021r.)

godz. 8.15 ++ Marię i Sta­ni­sła­wa Wąs, rodzi­ców oraz rodzeń­stwo z oboj­ga str.
godz. 10.00 ++ Emi­lię i Jana Jażdżewskich
godz.11.30 ++ Wan­dę i Edmun­da Kaszu­bow­skich oraz

Syna Bog­da­na