Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28.03 ‑5.04.2021

 1. W tygo­dniu do piąt­ku włącz­nie Msze Św. o godz. 18.00

 2. Wiel­ki Tydzień jest zawsze naszym para­fial­nym cza­sem pojed­na­nia – spo­wie­dzi św. Z racji obec­nej sytu­acji i ogra­ni­cze­nia zgro­ma­dzeń wzbudź­my szcze­ry ŻAL ZA GRZECHY i DUCHOWE PRAGNIENIE PRZYJĘCIA KOMUNII ŚW. 

 3. Wiel­ki Czwar­tek - godz. 18.00 ‑Litur­gia Wie­cze­rzy Pańskiej

 4. Wiel­ki Pią­tek - godz. 18.00 cere­mo­nie wiel­ko­piąt­ko­we ( ado­ra­cja krzy­ża tyl­ko przez kapłana)

 • W Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je nas post ści­sły, powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych i ogra­ni­cze­nie posiłków !
 • W Wiel­ką Sobo­tę post nie jest obo­wiąz­ko­wy, ale wska­za­ny do głę­bo­kie­go prze­ży­cia posił­ku z poświę­co­nych pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny.
 1. W śro­dę od godz. 9.00 sprzą­ta­nie kościo­ła – pro­szę miesz­kań­ców Lipek Dol­nych i Górnych.

 2. Wiel­ka Sobota

 • godz. 8.00 – Człon­ko­wie Żywe­go Różań­ca odma­wia­ją modli­twę przy Gro­bie Pańskim
 • godz. 12.00 i 16.00 — Bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny (usta­wia­my się na gan­ku pro­ce­syj­nym wokół kościo­ła – w masecz­kach, zacho­wu­jąc odstę­py) lub w naszych Domach ! Pro­szę Ojców Rodzin lub wyzna­czo­ną oso­bę doro­słą o pobło­go­sła­wie­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny przed uro­czy­stym śnia­da­niem. For­ma poświę­ce­nia pokar­mów poni­żej ogło­szeń !
 • godz. 21.00.Wigi­lia Pas­chal­na ( odno­wie­nie przy­rze­czeń chrzcielnych) 

W tak trud­nym okre­sie dla nas wszyst­kich pogłę­biaj­my swo­ją wia­rę, nadzie­ję i miłość świad­czo­ną bli­skim ! Zachę­cam znajdź­my czas poprzez prze­kaz inter­ne­to­wy na żywo bio­rąc udział w nabo­żeń­stwach a tak­że w oso­bi­stej chwi­li sku­pie­nia i modli­twy by jak naj­głę­biej prze­żyć tajem­ni­cę Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego.

7. Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego

- Msze św. godz. 8.15 (w inten­cji para­fian). 10.00. i 11.30.

8. Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny – Msze św. jak w nie­dzie­lę tj. g.8.15., 10.00. i 11.30

 • W związ­ku z ogra­ni­cze­nia­mi doty­czą­cy­mi uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej i nabo­żeń­stwach, Biskup Pel­pliń­ski wraz z insty­tu­cja­mi die­ce­zjal­ny­mi pro­po­nu­ją tak­że udział on-line. 

Msza Świę­ta jest trans­mi­to­wa­na na stro­nie Radio Głos (rów­nież na kana­le YouTu­be i Face­bo­oku).

 1. W trans­mi­sji na żywo Litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go i Świąt Wiel­ka­noc­nych obo­wiąz­ko­wo uczest­ni­czy mło­dzież przy­go­to­wu­ją­ca się do Bierz­mo­wa­nia i Dzie­ci I Komunijne!
 2. Pra­gnę podzię­ko­wać Rodzi­nom, za prze­ka­za­ne ofia­ry na rzecz kolekt oraz na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Ponie­dzia­łek

( 29.03.2021r.)

godz. 18.00.

++ Leonar­dę, Mak­sy­mi­lia­na Klicz­kow­skich i syna Bolesława

Wto­rek

( 30.03.2021r.)

godz. 18.00.

+ Jana Pisa­rek ( w 2 rocz. śm.)

Śro­da

( 31.03.2021r.)

godz. 18.00.

++ Zbi­gnie­wa Gra­dow­skie­go oraz Wik­to­rię i Ber­nar­da Werner

Wiel­ki Czwar­tek (1.04.2020r.)

godz. 18.00.

Litur­gia Wie­cze­rzy Pańskiej

+ zmar­łych kapła­nów naszej parafii

Wiel­ki Piątek

( 2.04.2020r.)

godz. 18.00.

Litur­gia Męki Pańskiej

Wiel­ka Sobota

( 3.04.2020r.)

godz. 21.00.

Wigi­lia Paschalna

Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego

(4.04.2020r.)

godz. 8.15.

- w inten­cji para­fian i zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo Boże w rodzinach

godz. 10.00.

++ rodzi­ców i teściów oraz zm. z rodzi­ny Andrze­jew­skich i Jasińskich

godz.11.30.

++ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztormowskich

Ponie­dzia­łek Wielkanocny

(5.04.2020r.)

godz.8.15.

godz. 10.00.

godz.11.30.

++ Leona Muszar­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

++ Jana i Marię Che­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

++ rodzi­ców: Marię i Kazi­mie­rza Mania oraz Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich ( w rocz. śm. Kazimierza

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przed roz­po­czę­ciem moż­na zapa­lić świe­cę, sym­bol Chry­stu­sa zmar­twych­wsta­łe­go. Następ­nie ojciec rodzi­ny lub pro­wa­dzą­cy modli­twę roz­po­czy­na słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Amen.

Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:

Gro­ma­dzi­my się dzi­siaj w naszej rodzi­nie, aby świę­to­wać pamiąt­kę Zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. On jako Zwy­cięz­ca powstał z gro­bu, aby rów­nież nam ofia­ro­wać pokój i nadzieję.

Następ­nie ktoś z domow­ni­ków odczy­tu­je tekst Pisma Świętego.

Z Ewan­ge­lii według świę­te­go Marka.

Po upły­wie sza­ba­tu Maria Mag­da­le­na, Maria, mat­ka Jaku­ba, i Salo­me naku­pi­ły won­no­ści, żeby pójść nama­ścić Jezu­sa. Wcze­snym ran­kiem, w pierw­szy dzień tygo­dnia przy­szły do gro­bu, gdy słoń­ce wze­szło. Gdy spoj­rza­ły, zauwa­ży­ły, że kamień był odsu­nię­ty. Weszły więc do gro­bu i ujrza­ły mło­dzień­ca, sie­dzą­ce­go po pra­wej stro­nie, ubra­ne­go w bia­łą sza­tę; i bar­dzo się prze­stra­szy­ły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bój­cie się. Szu­ka­cie Jezu­sa z Naza­re­tu, ukrzy­żo­wa­ne­go; powstał, nie ma Go tu. Oto miej­sce, gdzie Go zło­ży­li. Lecz idź­cie, powiedz­cie Jego uczniom i Pio­tro­wi: „Idzie przed wami do Gali­lei, tam Go ujrzy­cie, jak wam powiedział”».

Po odczy­ta­niu tek­stu pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:

Chry­stus zmar­twych­wstał i żyje mię­dzy nami. Dał nam moc, aby­śmy się sta­li dzieć­mi Boży­mi, dla­te­go ośmie­la­my się mówić:

Wszy­scy: Ojcze nasz…

Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:

Ogar­nij­my tak­że modli­twą i ser­cem wszyst­kich naszych krew­nych i przy­ja­ciół. Módl­my się szcze­gól­nie o usta­nie epi­de­mii, za cho­rych i służ­by medycz­ne, za samot­nych, opusz­czo­nych i przy­gnę­bio­nych, aby Zmar­twych­wsta­ły Pan otwo­rzył ich ser­ca na nadzie­ję. Ogar­nij­my modli­twą cały świat i pro­śmy zwra­ca­jąc się do Maryi:

Wszy­scy: Zdro­waś Maryjo…

Pro­wa­dzą­cy modli­twę: Pomó­dl­my się tak­że za zmar­łych. Wiecz­ny odpo­czy­nek, racz im dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:

Módl­my się. 

Wysła­wia­my Cie­bie, Panie Jezu Chry­ste, któ­ry po swo­im zmar­twych­wsta­niu uka­za­łeś się uczniom przy łama­niu chle­ba i zasia­dłeś z nimi do sto­łu. Bądź z nami, kie­dy z wdzięcz­no­ścią będzie­my spo­ży­wać te dary: chleb przy­po­mi­na­ją­cy „chleb żywy, któ­ry zstą­pił z nie­ba” i dają­cy życie świa­tu; mię­so, wędli­ny i wszel­kie pokar­my, któ­re będzie­my jedli na pamiąt­kę baran­ka pas­chal­ne­go i potraw, jakie Ty spo­ży­łeś z Apo­sto­ła­mi pod­czas Ostat­niej Wie­cze­rzy; jaj­ka, znak nowe­go życia i nasze­go odro­dze­nia w chrzcie świę­tym. Pozwól nam z wia­rą prze­ży­wać Two­ją obec­ność między

nami i dojść do wiecz­nej uczty w domu Ojca. Któ­ry żyjesz i kró­lu­jesz na wie­ki wieków.

Wszy­scy: Amen.

Na zakoń­cze­nie posił­ku moż­na wspól­nie odmó­wić modli­twę: Chwa­ła Ojcu i Syno­wi, i Ducho­wi Świętemu…

Moż­na tak­że zaśpie­wać odpo­wied­nią pieśń, np. Zwy­cięz­ca śmierci…