OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11.04.2021 Niedziela Miłosierdzia Bożego

 1. Dziś Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Boże­go. Zachę­cam do wej­ścia do kościo­ła na pry­wat­ną modli­twę Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go o usta­nie epi­de­mii i zacho­wa­nie naszych Rodzin, Para­fii, Ojczy­zny i świa­ta od choroby.
 2. W tygo­dniu Msze św. codzien­nie o g. 18.00
 1. Od dziś do przy­szłej nie­dzie­li prze­ży­wa­my 77 Tydzień Miło­sier­dzia Chrze­ści­jań­skie­go, ta tema­ty­ka będzie nam towa­rzy­szy­ła pod­czas spra­wo­wa­nych nabożeństw.
 1. Dzie­ci klas I‑III skła­da­ją skar­bon­ki Cari­tas do kosza przy bocz­nym ołtarzu.
 1. Zgod­nie z nowy­mi wymo­ga­mi doty­czą­cy­mi obec­no­ści wier­nych w kościo­łach pra­gnę przy­po­mnieć, o koniecz­no­ści nosze­nia masek i zacho­wa­niu odle­gło­ści. Jedy­nie kapłan w trak­cie spra­wo­wa­nia litur­gii jest zwol­nio­ny z tego obo­wiąz­ku ! Przy­po­mi­nam, że komu­nię św. przyj­mu­je­my na rękę. 
 1. Pra­gnę podzię­ko­wać tym Rodzi­nom, któ­re prze­ka­za­ły w ostat­nim cza­sie ofia­ry na rzecz kolekt. Para­fie nie posia­da­ją innych form wspar­cia na swo­ją dzia­łal­ność jak tyl­ko skła­da­ne dat­ki od wier­nych. Za jaką­kol­wiek prze­ka­za­ną ofia­rę w tak trud­nym cza­sie skła­dam ser­decz­ne Bóg Zapłać ! 
 1. Kolek­ta dzi­siej­sza prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

 

 1. Dzię­ku­ję miesz­kań­com Lipek Gór­nych i Dol­nych za wysprzą­ta­nie kościo­ła oraz p. Mar­cie Acker­mann za dekoracje……..
 1. Zachę­cam do śle­dze­nia inter­ne­to­wej stro­ny para­fial­nej, gdzie będą zawsze poja­wia­ły się bie­żą­ce infor­ma­cje naszej wspólnoty.
 1. „ Piel­grzym”…………

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

 • Mar­cin Gier­szew­ski, kawa­ler, Klo­no­wi­ce par. Łąg

Mag­da­le­na Zblew­ska, pan­na, para­fia Odry

 

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

( 12.04.2021r.)

godz. 18.00 ++ Edmun­da, Wan­dę i Zeno­na Redlarskich 
Wto­rek

( 13.04.2021r.)

godz. 18.00 ++ Sta­ni­sła­wa Cza­piew­skie­go oraz Ireneusza 
Śro­da

(14.04.2021r.)

godz. 18.00 ++ Jani­nę Śledź ( w 5 rocz.) i rodzi­ców z oboj­ga str.
Czwar­tek

(15.04.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Toma­sza Duraj (w 1 rocz.)

+ Józe­fa Che­rek z Łąg Kol. ( w 6 rocz. śm.)

Pią­tek

( 16.04.2021r.)

godz. 17.00

godz.18.00

+ Msza św. zb. za śp. Anto­nie­go Michal­skie­go ze Zdro­jów ( m‑c po śm.)

++ rodzi­ców: Bar­ba­rę, Tade­usza oraz dziad­ków Giełdon

Sobo­ta

( 17.04.2021r.)

godz. 16.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Ange­li­ka Ros – Seba­stian Zblewski

++ Dama­ze­go Babiń­skie­go, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Nie­dzie­la

(18.04.2021r.)

godz. 8.15 ++ Jana i Leoka­dię Szmelter
godz. 10.00 ++ Ire­nę i Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz rodzi­ców z oboj­ga str.( z oka­zji ur. Ireny)
godz.11.30 ++ Febro­nię i Józe­fa oraz Sabi­nę i Zyg­mun­ta Pałubickich