OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Wielkanocna 17.04.2021r.

  1. Prze­ży­wa­my czas wiel­ka­noc­ny. Budzą­ca się wokół nas przy­ro­da kie­ru­je naszą myśl do Boga Stwór­cy wszech­świa­ta i Pana każ­de­go cza­su. Jak ten dany mi przez Opatrz­ność czas prze­ży­wam? Czy odby­łem już wiel­ka­noc­ną spowiedź?
  2. Od czerw­ca ubie­głe­go roku obo­wią­zu­ją w naszej die­ce­zji Wytycz­ne doty­czą­ce ochro­ny dzie­ci i mło­dzie­ży. Jed­nym z ele­men­tów budo­wa­nia sys­te­mu pre­wen­cji jest powo­ła­nie w każ­dej para­fii, szko­le kato­lic­kiej czy innej insty­tu­cji kościel­nej tzw. Oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W przy­pad­ku zauwa­że­nia sygna­łów krzyw­dze­nia dziec­ka w śro­do­wi­sku kościel­nym – poza obo­wiąz­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z pra­wa pań­stwo­we­go – nale­ży powia­do­mić Dele­ga­ta Bisku­pa pel­pliń­skie­go ds. Ochro­ny Dzie­ci i Mło­dzie­ży lub zwró­cić się do oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W naszej para­fii jest nią pani Zdzi­sła­wa Szydłowska.
  3. W śro­dę Nowen­na do M.B.N.P. po Mszy św. wieczornej.
  4. W tym tygo­dniu w pią­tek przy­pa­da uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka – głów­ne­go patro­na Polski.
  1. Przy­szła nie­dzie­la to nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza – roz­po­czy­na­ją­ca kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Kościele.
  1. W śro­dę Nowen­na do M.B.N.P. po Mszy św. wieczornej.
  1. „ Piel­grzym” ‑pre­nu­me­ra­ta na II kwar­tał ( 6 nr) 21 zł. ‚cza­so­pi­smo poza pre­nu­me­ra­tą roz­pro­wa­dzam przed kościołem.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Mar­cin Gier­szew­ski, kawa­ler, Klo­no­wi­ce par. Łąg

Mag­da­le­na Zblew­ska, pan­na, para­fia Odry

INTENCJE MSZY ŚW

 

Ponie­dzia­łek

( 19.04.2021r.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

 

++ Toma­sza, Lidię i Bog­da­na Różańskich

+ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go ( z oka­zji ur.) i o bł. Boże dla Marii

Wto­rek

( 20.04.2021r.)

godz. 18.00 ++ Ludwi­ka Dywel oraz rodzi­ców z oboj­ga str. ( w II rocz. Ludwika)
Śro­da

( 21.04.2021r.)

godz. 18.00 ++ Pio­tra Cheł­mow­skie­go oraz wnucz­kę Angelikę
Czwar­tek

(22.04.2021r.)

godz. 17.00

 

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Wale­ria­na Kie­drow­skie­go ( m‑c po śm.)

++ Kry­sty­nę Pią­tek ( w dniu ur.), rodzi­ców i teściów

Pią­tek

( 23.04.2021r.)

godz. 17.00

 

godz.18.00

+ Jerze­go Ossow­skie­go oraz jego teściów i rodziców

++ Bro­ni­sła­wa Brze­ziń­skie­go, rodzi­ców i rodzeństwo

Sobo­ta

( 24.04.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 18.00

++ Elż­bie­tę i Sta­ni­sła­wa Szmaglińskich

Msza św. zb. za śp. Toma­sza Miszewskiego

++ Agniesz­kę, Leona i Józe­fa Gro­mow­skich oraz zm. z rodziny

Nie­dzie­la

(25.04.2021r.)

godz. 8.15 ++ Fran­cisz­kę, Marian­nę, Annę Lepak oraz rodzi­ców w rocz. śm. Franciszki
godz. 10.00 Z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Tere­sy i Ryszar­da Kurow­skich w 40 rocz. mał­żeń­stwa ( i w 60 rocz. uro­dzin Ryszarda)
godz.11.30 ++ Edmun­da i Wale­rię oraz zm. z rodzi­ny Piesik