OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XI niedziela zwykła 13.06.2021r.

 1. Czer­wiec – mie­siąc odpra­wia­ją­cych się w naszych świą­ty­niach nabo­żeństw ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Uczest­ni­cząc w tych nabo­żeń­stwach pra­gnie­my wyna­gro­dzić Boże­mu Ser­cu za grze­chy nasze i naszych bliskich.
 2. Wycho­wa­nie reli­gij­ne? Kto swo­je dzie­ci wycho­wu­je tak – by czu­ły się skrę­po­wa­ne war­to­ścia­mi i reli­gią, niech się nie dzi­wi, jeśli któ­re­goś dnia się oka­że, że te dzie­ci nie mają nicze­go cze­go mogły­by się trzy­mać w życiu. Wycho­wy­wać reli­gij­nie zna­czy: wypo­sa­żać dziec­ko na dro­gę życia w wia­rę, dobro, w nie­skoń­czo­ny sens i zaufa­nie do Boga. To jest znacz­nie wię­cej, niż może zapew­nić naj­lep­szy sys­tem edukacyjny.
 3. „Piel­grzym” – opła­ta pre­nu­me­ra­ty na trze­ci kwar­tał – 24,50 zł (7 nr)
 4. Podzię­ko­wa­nia:
   • Jed­nost­kom Stra­ży Pożar­nej (dru­hom nio­są­cym baldachim)
   • Paniom nio­są­cym chorągwie
   • Dzie­ciom komunijnym
   • Dzie­ciom sypią­cym kwiaty 
   • Mło­dzie­ży
   • Pani Kasi za deko­ra­cję kościoła

5. Za tydzień kolek­ta prze­zna­czo­na na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

 1. POGRZEB: śp. Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go (lat 85) z ul. Dłu­giej w ponie­dzia­łek o godz. 9.30 — róża­niec w koście­le – sobo­ta — 19.00, nie­dzie­la — 12.30, ponie­dzia­łek – 9.00 w kapli­cy cmentarnej

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(14.06.2021r.)

godz. 9.30

godz.18.00

POGRZEB – śp. Zbi­gnie­wa Tylickiego 

++ Marię Orze­chow­ską , rodzi­ców i teściów (w IV rocz. Marii)

Wto­rek

(15.06.2021r.)

godz. 18.00 ++ Jadwi­gę i Sta­ni­sła­wa Mania (w rocz. śm. Jadwigi)
Śro­da

(16.06.2021r.)

godz. 18.00

 

+ Tade­usza Oller (w IX rocz.)
Czwar­tek

(17.06.2021)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Wła­dy­sła­wa Śledź (z ul. Dłu­giej) m‑c po śm.

++rodzi­ców Cecy­lię i Jana Bie­sek oraz ich dzie­ci: Mał­go­rza­tę, Cze­sła­wa, Ire­ne­usza i Jerzego

Pią­tek

(18.06.2021r.)

godz. 18.00 ++ Zofię i Bene­dyk­ta Cyza (w rocz. śm. Zofii) oraz rodziców
Sobo­ta

(19.06.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Anto­nie­go Michal­skie­go (z oka­zji urodzin)

++Wik­to­rię, Sta­ni­sła­wa oraz Zeno­na Grefka

CHRZEST: Wik­tor Wajdzik

Nie­dzie­la

(20.06.2021r.)

godz. 8.15 ++ Wan­dę i Jana Jarzom­bek, Kry­sty­nę Kuja­ciń­ską i Ber­na­de­tę Biesek
godz. 10.00 ++ Józe­fa i Hele­nę Mokwa oraz Sta­ni­sła­wa Megger
godz.11.30 ++ Wan­dę i Józe­fa Gra­bow­skich oraz Hele­nę i Hen­ry­ka (w XVIII rocz. Wandy)