OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE X niedziela zwykła 06.06.2021 r.

 1. Dzi­siaj rocz­ni­ca poby­tu Jana Paw­ła II w Pel­pli­nie i Die­ce­zji Pel­pliń­skiej (1999)
 2. Czer­wiec – mie­siąc odpra­wia­ją­cych się w naszych świą­ty­niach nabo­żeństw ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Uczest­ni­cząc w tych nabo­żeń­stwach pra­gnie­my wyna­gro­dzić Boże­mu Ser­cu za grze­chy nasze i naszych bliskich.
 3. Wycho­wa­nie reli­gij­ne? Kto swo­je dzie­ci wycho­wu­je tak – by nie czu­ły się skrę­po­wa­ne war­to­ścia­mi i reli­gią, niech się nie dzi­wi, jeśli któ­re­goś dnia się oka­że, że te dzie­ci nie mają nicze­go cze­go mogły­by się trzy­mać w życiu. Wycho­wy­wać reli­gij­nie zna­czy: wypo­sa­żać dziec­ko na dro­gę życia w wia­rę, dobro, w nie­skoń­czo­ny sens, w Boga. To jest znacz­nie wię­cej, niż może zapew­nić naj­lep­szy sys­tem edukacyjny.
 4. Dzie­ci komu­nij­ne przy­cho­dzą w tzw. Ramach okta­wy Boże­go Cia­ła na Mszę św. wie­czor­ną o godz. 18.00
 5. Pro­szę, aby wszyst­kie dzie­ci, któ­re będą pró­szyć kwia­ty przy­no­si­ły je w swo­im koszyku.
 6. W tygo­dniu w pro­ce­sji nio­są bal­da­chim strażacy:
   • nie­dzie­la i ponie­dzia­łek – Gotelp
   • wto­rek i śro­da – Łąg
   • czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso

7. Za tydzień para­fia Szlach­ta obcho­dzi uro­czy­stość odpu­sto­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa – suma o godz. 11.30, a w pią­tek para­fia Leg­bąd – suma odpu­sto­wa o godz. 17.00

8. W pią­tek Uro­czy­stość NSPJ – o godz. 15.30 – Msza wie­czor­na z pro­ce­sją eucharystyczną.

9. Piel­grzym – pro­szę odno­wić pre­nu­me­ra­tę na III kwar­tał ( 6 nr – 21 zł.)

 

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

( 7.06.2021r.)

godz. 18.00 ++ Mar­tę i Igna­ce­go Duszyń­skich ( w dniu ur. Marty)
Wto­rek

( 8.06.2021r.)

godz. 18.00 ++ rodzi­ców: Ire­nę i Sta­ni­sła­wa Ważyń­skich oraz ich rodzi­ców i rodzeństwo
Śro­da

( 9.06.2021r.)

godz. 18.00 ++ Wik­to­rię Kazi­mie­rza i Zdzi­sła­wa Sowińskich
Czwar­tek

(10.06.2021)

godz. 18.00 ++ Julię i Wła­dy­sła­wa oraz synów Jana i Józe­fa Sowa
Pią­tek

( 11.06.2021r.)

godz. 15.30 ++ Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska oraz zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.
Sobo­ta

( 12.06.2021r.)

godz. 8.00

godz. 15.00

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Anto­nie­go Zabroc­kie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

- Msza św. ślub­na – Mar­ta Banach – Adrian Zakrzewicki 

- z podz. za odebr. łaski, proś­bą odal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Jana z oka­zji 60 urodzin

+ Hil­de­gar­dę Mań­kow­ską ( w I rocz. śm.)

Nie­dzie­la

(13.06.2021r.)

godz. 8.15 ++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs
godz. 10.00 ++ rodzi­ców Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka z oka­zji ur. Zygmunta
godz.11.30 ++ Hen­ry­ka i Annę Żar­na ( w I rocz. Henryka)