OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XV Niedziela Zwykła 11.07.2021r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  2. W każ­dą nie­dzie­lę i świę­to przez uczest­ni­cze­nie we Mszy św. daje­my świa­dec­two naszej praw­dzi­wie kato­lic­kiej posta­wy. Trwa­ją waka­cje- czas urlo­pów. Nasze zacho­wa­nie w cza­sie zwie­dza­nia świą­tyń, niech będzie nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakramencie.
  3. Nie zapo­mi­naj­my o tych , dla któ­rych lato jest cza­sem wytę­żo­nej pra­cy, zwłasz­cza o pra­cu­ją­cych na roli, na budo­wach, w szpi­ta­lach, pozo­sta­ją­cych na koniecz­nych dyżu­rach. Módl­my się, by Pan Bóg bło­go­sła­wił im w ich tru­dzie. Oni czę­sto pra­cu­ją, by inni mogli wypoczywać
  4. W śro­dę po Mszy św. Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  5. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 8 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  6. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smoPiel­grzym”.
  1. Msze św. wie­czor­ne w cią­gu tygo­dnia: od ponie­dział­ku do czwart­ku o godz. 17.00, w pią­tek i sobo­tę o godz. 18.00
  2. Apel Sta­ro­sty chojnickiego……

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Piotr Jezior­ski, kawa­ler ul. Konop­na 3045, Byd­goszcz par. M.B.N.P.

Ewe­li­na Orli­kow­ska, pan­na, Łąg- Kol. 30

  • Bła­żej Święc­ki, kawa­ler, Wej­he­ro­wo, ul. Gdań­ska 6025

Ali­na Odya, pan­na, Łąg – Kol. 39

 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(12.07.2021r.)

godz. 17.00 ++ Marię, Mie­czy­sła­wa i Hen­ry­ka Leczek i zm. z rodzi­ny Leczek 
Wto­rek

(13.07.2021r.)

godz. 17.00 ++ Marię i Leona Gieł­don oraz rodzi­ców z oboj­ga str.
Śro­da

(14.07.2021r.)

godz. 17.00 ++ Wła­dy­sła­wę i Jana Jani­kow­skich oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

 

Czwar­tek

(15.07.2021)

godz. 17.00 ++ Anto­nie­go i Annę Wycinka
Pią­tek

(16.07.2021r.)

godz. 16.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Alek­san­dra Tylic­ka – Damian Ćwikliński

+ Sta­ni­sła­wa Bakhaus (w 16 rocz. śm.)

Sobo­ta

(17.07.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 18.00

++ Lidię, Bog­da­na i Toma­sza Różańskich

+ Msza św. zb. za śp. Leona Łęgow­skie­go z ul. Dłu­giej m‑c po śm.

++ Sta­ni­sła­wa i Edmun­da Szy­fel­be­in oraz rodzi­ców Łucję i Wincentego

 

Nie­dzie­la

(8.07.2021r.)

godz. 8.15 ++ Anie­lę, Leona i Józe­fa Wasiniewskich
godz. 10.00 ++ Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich ( w 7 rocz. Marii) i z oka­zji urodzin
godz.11.30 + Sta­ni­sła­wa Megger