OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.07.2021r.

  1. W czwar­tek 22 lip­ca w Czer­sku odpust św. Marii Mag­da­le­ny – suma odpu­sto­wa o godz. 18.00.
  2. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 8 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.

Zatroszcz­my się o przy­droż­ne krzy­że i kaplicz­ki na tere­nie naszej para­fii. Te świę­te miej­sca są nie tyl­ko zna­ka­mi naszej wia­ry, ale może jesz­cze w więk­szym stop­niu wia­ry naszych ojców. Niech taki­mi pozo­sta­ną na dal­sze lata.

  1. Cza­so­pi­sma kato­lic­kie : „Piel­grzym” pre­nu­me­ra­ta na III kwar­tał ( 7 nr – 24,50 zł.)

  1. Apel Sta­ro­sty chojnickiego……

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Piotr Jezior­ski, kawa­ler ul. Konop­na 3045, Byd­goszcz par. M.B.N.P.

Ewe­li­na Orli­kow­ska, pan­na, Łąg- Kol. 30

  • Bła­żej Święc­ki, kawa­ler, Wej­he­ro­wo, ul. Gdań­ska 6025

Ali­na Odya, pan­na, Łąg – Kol. 39

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 19.07.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Lesz­ka Eber­tow­skie­go i z rodzi­ny Sztormowskich

+ Pau­li­nę Fie­rek ( w 16 rocz.)

Wto­rek

( 20.07.2021r.)

godz. 18.00 ++ Moni­kę i Ryszar­da Gla­za, ich rodzi­ców i zm. rodzeństwo
Śro­da

( 21.07.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Hen­ry­ka Zblew­skie­go m‑c po pogrzebie

++ Wie­sła­wa Utnik ( w 2 rocz.) oraz zm. dziadków

Czwar­tek

(22.07.2021r.)

godz. 16.00 ++ Annę Pest­ka i zm. z rodzi­ny Pestka
Pią­tek

( 23.07.2021r.)

godz. 18.00 ++ Marian­nę i Felik­sa Wons oraz zm. rodzeństwo
Sobo­ta

( 24.07.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Hele­nę Gor­no­wicz zd. Wasi­niew­ska pocho­dzą­ca z Gotel­pia w 1 rocz. śm. 

++ Moni­kę i Jana Gali­kow­skich oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

CHRZTY:

  • Kali­na Kołatka
  • Roza­lia Narloch
Nie­dzie­la

(25.07.2021r.)

godz. 8.15 ++ Mar­tę, Leona i Bole­sła­wę Hoppe
godz. 10.00 ++ Cze­sła­wę i Edwar­da Pie­sik ( w dniu ur. Cze­sła­wy) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.
godz.11.30 ++ rodzi­ców: Kla­rę i Albi­na Pelow­skich ( w 19 rocz. Kla­ry) dziad­ków oraz Sta­ni­sła­wy Sikorskiej