OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08.2021 r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza.Dzi­siaj pod­czas Mszy św. o godz. 11.30 poświę­ce­nie tor­ni­strów i przy­bo­rów szkolnych.
  2. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 5 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. Pro­szę, aby poszcze­gól­ne wio­ski i sołec­twa przy­go­to­wa­ły koro­ny dożynkowe.
  1. Odpust para­fial­ny ku czci Naro­dze­nia NMP w nie­dzie­lę 12 wrze­śnia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. Sumę odpu­sto­wą cele­bro­wał będzie misjo­narz ks. Wie­sław Bajor.
  2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach św. w zakry­stii zgła­sza­my oso­by star­sze i cho­re do Spo­wie­dzi i Komu­nii św. przed odpustem.
  1. Cza­so­pi­smo „ Piel­grzym w ramach pre­nu­me­ra­ty moż­na odbie­rać w zakry­stii, a poza pre­nu­me­ra­tą u mini­stran­tów przed kościołem
  2. Msza na uro­czy­ste roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go w śro­dę o godz. 8.00. Ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich uczniów, ich rodzi­ców, nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. Po Mszy św. ucznio­wie uda­ją się do szko­ły na godz. 9.00 – uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkolnego
  3. Spo­wiedź i piąt­ko­wa na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go od godz. 16.30 – 18.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(30.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Urszu­lę Romp­kow­ską i Roma­na Redzimskiego

Wto­rek

(31.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Ger­tru­dę Niklarz oraz dziad­ków Bro­ni­sła­wę i Ignacego

Śro­da

(1.09.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

- Msza św. na roz­po­czę­cie roku szkolnego

++ Ste­fa­nię i Micha­ła Jaszew­skich oraz cór­kę Lidię

Czwar­tek

(2.09.2021r.)

godz. 18.00

++ Zbi­gnie­wa Gra­dow­skie­go oraz Wik­to­rię i Ber­nar­da Werner

Pią­tek

(3.09.2021r.)

godz. 18.00

++ Sta­ni­sła­wa Bakhaus, rodzi­ców z oboj­ga str. oraz rodzeństwo

Sobo­ta

(4.09.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

- w inten­cji rodzin naszej parafii

+ Józe­fa Kurow­skie­go ( w 25 rocz. śm.)

Nie­dzie­la

(5.09.2021r.)

godz. 8.15

++ męża Hen­ry­ka, syna Krzysz­to­fa Jani­kow­skich oraz dziad­ków z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ Ilo­nę Hel­ta ( z oka­zji uro­dzin) ojca Euge­niu­sza oraz Jadwi­gę i Leona

godz.11.30

- w inten­cji rol­ni­ków naszej para­fii z podzię­ko­wa­niem za zebra­ne plony