OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 22.08.2021r.

  1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie ogro­dze­nia pane­lo­we­go z mon­ta­żem przy ple­ba­ni. Dziękuję……………
  2. W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Suma odpu­sto­wa w Czar­nej Wodzie w czwar­tek o godz. 11.00 – połą­czo­na z wpro­wa­dze­niem w urząd nowe­go pro­bosz­cza – ks. IreneuszaBrzezińskiego.

  3. Dożyn­ki gmin­ne w sobo­tę 28 sierp­nia o godz. 14.00. – Msza św. polo­wa – Sołec­two Gotelp

  4. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 5 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. Pro­szę, aby poszcze­gól­ne wio­ski i sołec­twa przy­go­to­wa­ły koro­ny dożynkowe.

  5. Odpust para­fial­ny ku czci Naro­dze­nia NMP w nie­dzie­lę 12 wrze­śnia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.

  6. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. poświę­ce­nie tor­ni­strów i przy­bo­rów szkolnych.
  7. Cza­so­pi­smo „ Piel­grzym w ramach pre­nu­me­ra­ty moż­na odbie­rać w zakry­stii, a poza pre­nu­me­ra­tą u mini­stran­tów przed kościołem.
  1. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(23.08.2021r.)

godz. 18.00

+ Łuka­sza Gieł­don ( w I rocz.)

Wto­rek

(24.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Boże­nę i Mie­czy­sła­wa Dul­skich oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Śro­da

(25.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Marię i Leona Giełdon

Czwar­tek

(26.08.2021r.)

Uro­czy­stość Mat­ki Boskiej Częstochowskiej

godz. 8.15

godz. 18.00

- w inten­cji para­fian – Odno­wie­nie Jasno­gór­skich Ślu­bów Narodu

++ Józe­fę, Ber­nar­da, Agniesz­kę, Marię i Domi­ni­ka Januszewskich

Pią­tek

(27.08.2021r.)

godz. 18.00

++ dziad­ków chrzest­nych: Cecy­lię i Alfon­sa oraz Hele­nę i Anto­nie­go Jażdżewskich 

Sobo­ta

(28.08.2021r.)

godz. 14.00

godz. 18.00

- Msza św. Dzięk­czyn­na ( Polo­wa) – Sołec­two Gotelp

++ Zofię, Józe­fa Redzim­skich oraz Marię Beling

CHRZTY: Blan­ka Stol­lt­man, Nad­ia Borowska

Nie­dzie­la

(29.08.2021r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę, Leona i Bole­sła­wę Hoppe

godz. 10.00

++ Kle­men­sa Ger­wa­tow­skie­go ( w III rocz.)

godz.11.30

++ Zyg­mun­ta Siwiak ( w III rocz.) oraz z rodzi­ny Siwiak i Hintz

Visits: 605