OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Zwykła 16.01.2022 r.

  1. Dzi­siaj w całym koście­le roz­po­czy­na­my „Tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrze­ści­jan”. Naszej wia­ry, żywej i głę­bo­kiej, potrze­bu­je bar­dzo Zachód na histo­rycz­nym eta­pie budo­wa­nia nowe­go sys­te­mu wie­lo­ra­kich odnie­sień. Moc­ne­go zna­ku zawie­rze­nia Chry­stu­so­wi potrze­bu­je Wschód, ducho­wo spu­sto­szo­ny przez lata pro­gra­mo­wej ate­iza­cji. Euro­pa potrze­bu­je nas wszyst­kich zebra­nych soli­dar­nie wokół Krzy­ża i Ewan­ge­lii. W to nawo­ły­wa­nie Kościo­ła włącz­my, tak­że nasze oso­bi­ste modli­twy. Niech będą one skrom­nym wkła­dem w budo­wa­nie jed­no­ści w dzie­ło ekumenizmu.

  2. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na WSD w Pel­pli­nie, a w przy­szła nie­dzie­lę na zakup gazu do ogrze­wa­nia kościoła.

  1. W pią­tek – 21 stycz­nia przy­pa­da Dzień Bab­ci , a w sobo­tę – 22 stycz­nia Dzień Dziad­ka. Pamię­taj­my i módl­my się w tych dniach za naszych kocha­nych dziad­ków, tych żyją­cych i tych któ­rzy już ode­szli do Pana. Bar­dzo czę­sto tyle im zawdzię­cza­my! Niech naszym podzię­ko­wa­niem będzie modli­twa, ofia­ro­wa­na Komu­nia św. i ser­decz­na pamięć.

  1. Mając na uwa­dze przede wszyst­kim zdro­wie wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo rów­nież w tym roku nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach, a będą odpra­wia­ne Msze św. o godz. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Przed­sta­wi­ciel rodzi­ny otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, ksią­żecz­kę oko­licz­no­ścio­wą „ Powróć­my na Eucha­ry­stię” oraz pro­gram dusz­pa­ster­ski z tek­stem modli­twy kolę­do­wej, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w gablo­tach ogło­szeń i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy, czy wio­ski pro­szę, w zakry­stii podać oso­by star­sze i cho­re, w inten­cji któ­rych będę się modlił. Indy­wi­du­al­nie odwie­dzę po Mszy św. kolędowej:

  • Rodzi­ny, któ­re zamiesz­ka­ły w nowym domu i pro­szą o jego poświę­ce­nie i bło­go­sła­wień­stwo rodziny

  • Oso­by, któ­re w okre­sie ostat­nich dwóch lat zamiesz­ka­ły w naszej para­fii (Pro­szę o pojazd )

  1. POGRZEB: śp. Hen­ry­ka Jutrzen­ki Trze­bia­tow­skie­go (lat 88) z Wądo­łów – w ponie­dzia­łek o godz. 10.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(17.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa Sta­re Pru­sy Szałamaje

Wto­rek

(18.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Polna od ul. Choj­nic­kiej – pra­wa i lewa str. do koń­ca oraz ul. Cicha

Śro­da

(19.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa ul. Dłu­ga od nr 44 do torów (nr parzyste)

Czwar­tek

(20.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa — Gotelp i wybudowania

Pią­tek

(21.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – Nowe Prusy

Sobo­ta

(22.01.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Roma­na Meg­ger (w 7 rocz. śm.) i zm. z rodziny 

+ Jana Glisz­czyń­skie­go (w I rocz.)

Nie­dzie­la

(23.01.2022r.)

godz. 8.15

++ rodzi­ców: Marię i Kazi­mie­rza Mania oraz Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich ( w rocz. śm. Marii) 

godz. 10.00

++ Hele­nę i Dawi­da Sikor­skich (w rocz. śm. Dawida)

godz.11.30

++ rodzi­ców: Józe­fa i Jadwi­gę Połom oraz Anto­nie­go i Łucję Prychła