OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Zwykła 23.01.2022 r.

  1. Mija Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Jakie było moje oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie w tę modli­twę. Cza­sy, któ­re z Bożej Opatrz­no­ści prze­ży­wa­my, doma­ga­ją się od nas, aby­śmy zro­bi­li uczci­wy rachu­nek sumie­nia naszej posta­wy wobec innych wyznań chrześcijańskich.

  2. Mając na uwa­dze przede wszyst­kim zdro­wie wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo rów­nież w tym roku nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach, a będą odpra­wia­ne Msze św. o godz. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Przed­sta­wi­ciel rodzi­ny otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, ksią­żecz­kę oko­licz­no­ścio­wą „ Powróć­my na Eucha­ry­stię” oraz pro­gram dusz­pa­ster­ski z tek­stem modli­twy kolę­do­wej, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w gablo­tach ogło­szeń i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy, czy wio­ski pro­szę, w zakry­stii podać oso­by star­sze i cho­re, w inten­cji któ­rych będę się modlił. Indy­wi­du­al­nie odwie­dzę po Mszy św. kolędowej:

  • Rodzi­ny, któ­re zamiesz­ka­ły w nowym domu i pro­szą o jego poświę­ce­nie i bło­go­sła­wień­stwo rodziny

  • Oso­by, któ­re w okre­sie ostat­nich dwóch lat zamiesz­ka­ły w naszej para­fii (Pro­szę o pojazd)

  1. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościo­łem. ( egz. 3,70 zł)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 24.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa Lip­ki Dolne 

Wto­rek

( 25.01.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

- o zdro­wie i błog. Boże w rodzi­nie w int. Jadwi­gi i Grze­go­rza z oka­zji 25 rocz. ślubu

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Kościelna

Śro­da

( 26.01.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Fran­cisz­ka Kaszu­bow­skie­go i jego rodzi­ców: Fran­cisz­ka i Franciszkę

- Msza św. kolę­do­wa – Łąg-Kolo­nia pod Czersk

Czwar­tek

(27.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa - ul. Dwor­co­wa od figu­ry oraz ul. Dwor­co­wa za torami

Pią­tek

( 28.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – Złe Mię­so: od szko­ły oraz wio­ska od remizy

Sobo­ta

( 29.01.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Dariu­sza Geł­don z Zim­nych Zdrojów

+ Sta­ni­sła­wa Czapiewskiego

Nie­dzie­la

(30.01.2022r.)

godz. 8.15

++ Zofię i Augu­sty­na Bie­sek oraz Józe­fa Zabrockiego

godz. 10.00

+ Ada­ma Szczepankiewicz

godz.11.30

++ Zdzi­sła­wę, Kazi­mie­rę, Jana Krzo­ska oraz bra­ta Mariana