OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27.02.2022

l. Koń­czy się tego­rocz­ny Kar­na­wał. We wto­rek o godz. 16.30 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i nabo­żeń­stwo ekspiacyjne.

2. Naj­bliż­sza śro­da to Popie­lec roz­po­czy­na­ją­cy okres 40-dnio­we­go postu. Msze św. w Śro­dę Popiel­co­wą o godz. 8.15, 10.00 i 17.00 Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na jest na Kurię Bisku­pią jako Jał­muż­na Post­na. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły, pole­ga­ją­cy na wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i spo­ży­ciu jed­ne­go posił­ku do syta w cią­gu dnia. Pozo­sta­łe posił­ki muszą zostać ogra­ni­czo­ne co do ilości. 

3. Pierw­szy pią­tek mie­sią­ca :

SPOWIEDŹ : 15.00 — 16.00

4. W pią­tek Dro­ga Krzy­żo­wa o godz. 16.00

5. W przy­szłą nie­dzie­lę pierw­sze Gorz­kie Żale po Mszy o godz. 8.15

6. Przed kościo­łem poprzez mini­stran­tów roz­pro­wa­dzam poza pre­nu­me­ra­tą cza­so­pi­smo „Piel­grzym”

11. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Karol Jan Weso­łow­ski, kawa­ler, Sta­re Pru­sy 11

Moni­ka Ali­cja Zię­ba, pan­na, Czersk – ul. Pomor­ska 2229

INTENCJE MSZY ŚW.

 

Ponie­dzia­łek

( 28.02.2022r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Ger­tru­dę Nadol­ną z Jastrzębia 

+ Hen­ry­ka Paw­łow­skie­go ( w 6 rocz. śm.)

Wto­rek

( 01.03.2022r.)

godz. 16.30

godz. 17.00

- Nabo­żeń­stwo ekspijacyjne

++ Cze­sła­wa Krau­ze i rodzi­ców z oboj­ga str.

Śro­da

POPIELEC

( 02.03.2022r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 17.00

++ Roza­lię i Ryszar­da Prażmowskich

++ Jerze­go Babiń­skie­go ( w 2 rocz.) i syna Janusza

+ Danu­tę Szcze­pa­now­ską ( w 1 rocz.)

Czwar­tek

(03.03.2022r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Hen­ry­ka For­me­la z Kęszy m‑c po śm.

++ Izy­do­ra i Bro­ni­sła­wę Kosie­dow­skich oraz Łucję i Sta­ni­sła­wa Szyfelbein

Pią­tek

( 04.03.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Hele­nę i Jana Klaman

++ Cze­sła­wa Waj­dzik oraz zm. z rodziny

Sobo­ta

( 05.03.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

- w inten­cji poko­ju na Ukrainie

++ Sta­ni­sła­wa Meg­ger oraz zm. z rodziny

I Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(06.03.2022r.)

godz. 8.15

+ Paw­ła Cieślińskiego

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Hali­nę i Sta­ni­sła­wa Sowiń­skich ( w rocz. Haliny)

godz.11.30

++ rodzi­ców: Hele­nę i Wacła­wa Krzo­ska ( w 2 rocz. Hele­ny) oraz bra­ta Mirosława