OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6.03.2022r.

  1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne, któ­re prze­pro­wa­dzą księ­ża: o. Kazi­mierz Głaz z Gdy­ni oraz ks. Krzysz­tof Kajut z Sartowic.
  2. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 8.15 ( za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny)
  3. W ponie­dzia­łek o godz. 16.00 Msza św. z nauką dla osób star­szych i cho­rych – z udzie­le­niem sakra­men­tu namaszczenia
  4. Odwie­dzi­ny cho­rych w Łęgu i w tere­nie w ponie­dzia­łek od godz. 13.30

(Oso­by star­sze i cho­re pro­szę zgła­szać dziś po Mszach św. w zakrystii)

  1. Spo­wiedź reko­lek­cyj­na w śro­dę 9 mar­ca od godz. 16.00 – 17.00
  1. Zachę­cam mał­żeń­stwa i wszyst­kich rodzi­ców do udzia­łu w naukach sta­no­wych w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę o godz. 18.00.
  1. W pią­tek o godz. 15.00. Dro­ga Krzyżowa
  1. Cza­so­pi­sma: „Piel­grzym” (II kwar­tał – 6 nr – 22,20 zł.)
  2. POGRZEB: śp. Wacła­wa Klicz­kow­skie­go (l. 85) z Lipek Gór­nych we wto­rek godz. 10.00 . Róża­niec w koście­le w nie­dzie­lę 13.30 , pon. 19.00, wt. 9.30 w kapli­cy cmentarnej.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 07.03.2022r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

++ Fran­cisz­kę i Felik­sa Meca

- w inten­cji osób star­szych i chorych

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go, rodzi­ców i teściów

Wto­rek

( 08.03.2022r.)

godz. 8.00

godz. 10.00

godz. 18.00

++ Kry­sty­nę Czar­now­ską ( w I rocz.) i syna Jerzego

+ Pogrzeb śp. Wacła­wa Kliczkowskiego

+ Ber­na­de­tę Bie­sek ( w 8 rocz. śm.)

Śro­da

(09.03.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ rodzi­ców Zofię i Jana Macie­je­wicz, sio­strę Boże­nę i dziad­ków z oboj­ga str.

+ Zbi­gnie­wa Nel­ke (w 1 rocz.)

Czwar­tek

(10.03.2022r.)

godz. 17.00

+ Danu­tę Wie­le­wic­ką ( w 1 rocz. śm.)

Pią­tek

(11.03.2022r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Marię Kaszu­bow­ską z ul. Dłu­giej (m‑c po pogrzebie)

++ Alek­san­dra Cie­śliń­skie­go jego rodzi­ców i syna Andrze­ja ( w 6 rocz. Andrzeja )

Sobo­ta

(12.03.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

- Msza św. zb. za śp. Wła­dy­sła­wę Lan­dow­ską – Woj­dak z Jastrzę­bia ( m‑c po śm.)

++ Bene­dyk­ta Łan­gow­skie­go, rodzi­ców z oboj­ga str. i sio­strę Halinę

CHRZEST: Domi­nik Udanowicz

II Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(13.03.2022r.)

godz. 8.15

++ Łucję i Anto­nie­go Pry­chła oraz Jerze­go i Anastazję

godz. 10.00

+ Ger­tru­dę Szczo­drow­ską ( z oka­zji uro­dzin), cór­kę Ilo­nę , zm. rodzi­ców i rodzeństwo

godz.11.30

++ Andrze­ja Jutrzen­ka (w 5 rocz.), Hen­ry­ka Jutrzen­ka, Domi­ni­ka Synak oraz Zofię Włodarz