OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XIII Niedziela Zwykła 26.06.2022r.

 1. Podzię­ko­wa­nia:
   • Para­fia­nom, któ­rzy przy swo­ich pose­sjach sta­wia­li pięk­nie ołta­rze na Boże Cia­ło: p. Jano­wi Krzo­ska, pań­stwu Moni­ce i Zbi­gnie­wo­wi Pie­sik, pań­stwu Ewie i Zbi­gnie­wo­wi Pastwa oraz wier­nym, któ­rzy zaku­pi­li kwia­ty do IV ołtarza
   • Paniom nio­są­cym chorągwie
   • Jed­nost­kom Stra­ży Pożarnej
   • Dzie­ciom komunijnym
   • Dzie­ciom sypią­cym kwiaty 
   • Pani Mar­cie Acker­mann za deko­ra­cję kościoła

2. W cza­sie waka­cji nie zapo­mi­naj­my o nie­dzie­li, że jest to dzień szcze­gól­nie poświę­co­ny Panu. W każ­dą, więc nie­dzie­lę uczest­nicz­my we Mszy św. bez wzglę­du na to gdzie jeste­śmy. Jeże­li nie będzie­my mogli tego uczy­nić w nie­dzie­lę, to uczest­ni­czy­my we Mszy św. w sobo­tę wie­czo­rem. Pamię­taj­my jed­nak, że nie może to być regu­łą, ale tyl­ko koniecz­nym wyjątkiem.

3. Dni eucha­ry­stycz­ne: oka­zja do spo­wie­dzi w pią­tek od godz. 17.00 – 18.00

4. Wszyst­kim wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py , let­nie wyciecz­ki, obo­zy, kolo­nie życzę uda­ne­go i rado­sne­go wypo­czyn­ku, ale też przy­po­mi­nam, że nie ma cza­su wol­ne­go od Pana Boga. Nie bój­my się mani­fe­sto­wać naszej przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Kościoła.

5. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 7 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. (Ks. Kano­nik Andrzej Szo­piń­ski z Pelplina).

6. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym” (25,90 zł.)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 27.06.2022r.)

godz. 18.00 ++ Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Żali­kow­skich oraz synów Sta­ni­sła­wa i Józefa
Wto­rek ( 28.06.2022r.) godz. 18.00 ++ Wan­dę i Józe­fa Gra­bow­skich (w 19 rocz. Wan­dy) oraz Hen­ry­ka i Helenę
Śro­da ( 29.06.2022r.) godz. 8.15

godz. 18.00

+Józe­fa Węsier­skie­go ( w 4 rocz. śm.)

+ Jana Pokrzywińskiego

Czwar­tek

(30.06.2022)

godz. 18.00 ++ Ber­nar­da i Jadwi­gę, sio­strę Zytę oraz zm. rodzeństwo

 

Pią­tek ( 1.07.2022r.) godz. 18.00 ++ rodzi­ców: Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska oraz żonę Zdzisławę
Sobo­ta ( 2.07.2022r.) godz. 8.00

godz. 18.00

+ Pau­li­nę Fierek

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go i braci

CHRZTY: Zofia Leman­czyk, Tymo­te­usz Lemanczyk

Nie­dzie­la (3.07.2022r.) godz. 8.15 +Annę Krzo­ska ( w V rocz.) 
godz. 10.00 - z podz. za odebr. łaski, pr. o dal­sze błog. Boże i zdro­wie dla całej rodzi­ny z oka­zji rocz. ślu­bu oraz uro­dzin Bar­ba­ry i Piotra
godz.11.30 ++ Ire­nę Hof­f­man i jej męża Mieczysława

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Eryk Kola­siń­ski, kawa­ler, Czar­na Woda , ul. Sosno­wa 13

Anna Engler, pan­na, Czar­na Woda , ul. Sosno­wa 13

 • Kry­stian Prill, kawa­ler, Złe Mię­so 14/f

Nata­lia Maria Dzie­rzyń­ska, pan­na, Sta­re Pru­sy 27