OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XIV Niedziela Zwykła 03.07.2022r.

  1. W związ­ku z nawał­ni­cą, któ­ra mia­ła miej­sce w pią­tek wie­czo­rem i powa­li­ła drze­wa przy koście­le i na cmen­ta­rzu pra­gnę gorą­co podzię­ko­wać stra­ży pożar­nej oraz p. Sta­ni­sła­wo­wi i Pio­tro­wi Prill …..
  2. W każ­dą nie­dzie­lę i świę­to przez uczest­ni­cze­nie we Mszy św. daje­my świa­dec­two naszej praw­dzi­wie kato­lic­kiej posta­wy. Trwa­ją waka­cje, czas urlo­pów. Nasze zacho­wa­nie w cza­sie zwie­dza­nia świą­tyń, niech będzie nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakra­men­cie.
  3. Nie zapo­mi­naj­my o tych , dla któ­rych lato jest cza­sem wytę­żo­nej pra­cy, zwłasz­cza o pra­cu­ją­cych na roli, na budo­wach, w szpi­ta­lach, pozo­sta­ją­cych na koniecz­nych dyżu­rach. Módl­my się, by Pan Bóg bło­go­sła­wił im w ich tru­dzie. Oni czę­sto pra­cu­ją, by inni mogli wypoczywać
  4. W śro­dę po Mszy św. Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  5. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 7 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  6. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Kry­sti­nian Prill, kawa­ler, para­fia Łąg

Nata­lia Maria Dzierzń­ska, pan­na para­fia Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(04.07.2022r.)

godz. 18.00

- w inten­cji miesz­kań­ców Wądołów

Wto­rek

(05.07.2022r.)

godz. 18.00

++ dziad­ków chrzest­nych : Cecy­lię i Alfon­sa oraz Hele­nę i Anto­nie­go Jaż­dżew­skich i Połom

Śro­da

(06.07.2022r.)

godz. 18.00

++ Moni­kę i Ryszar­da Gla­za oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

Czwar­tek

(07.07.2022)

godz. 18.00

+ Ana­sta­zję Bie­sek ( w 7 r. śm)

Pią­tek

(08.07.2022r.)

godz. 18.00

++ Ksa­we­rię Kaszu­bow­ską, syna Jerze­go jego żonę Hali­nę oraz Marię Kaszubwską

Sobo­ta

(09.07.2022r.)

godz. 18.00

 

++ Ire­ne­usza i ojca Stanisława

Nie­dzie­la

(10.07.2022r.)

godz. 8.15

++ Edmun­da ( z ok. ur.) i Anto­nie­go Piesik

godz. 10.00

++ Marię ( z 8 r. śm.) i Kazi­mie­rza Borkowskich 

godz.11.30

+ Sta­ni­sła­wa Meggier