OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 Niedziela Zwykła 9 X 2022r.

  1. Za tydzień przed kościo­łem ogól­no­pol­ska zbiór­ka do puszek na fun­da­cję Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra finan­su­je sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży z małych miej­sco­wo­ści. Zbiór­kę prze­pro­wa­dza­ją nasi kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia (kla­sy 8)

  1. Trwa­ją nabo­żeń­stwa różań­co­we codzien­nie o godz. 17.30. Przez tę modli­twę wypra­sza­my Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nas, naszych rodzin i całe­go naro­du. (w nabo­żeń­stwach różań­co­wych uczest­ni­czą kan­dy­da­ci do bierzmowania)

  1. Moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu – będę spi­sy­wał przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wypo­min­ko­we wyło­żo­ne są na sto­li­ku w środ­ko­wym ganku.
  1. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci ele­men­tów beto­no­wych ze sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrob­ków z cmen­ta­rza. Liście skła­da­my przy meta­lo­wym śmiet­ni­ku, a nie na gan­ku – bez pla­sti­ku i szkła!
  1. Przed kościo­łem roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo „Piel­grzym”, a w zakry­stii kalendarze:
  • Spi­ra­la (Mary­ja lub Papież) – 10 zł.
  • Mały (Mary­ja lub Papież) – 5zł.
  • Trój­dziel­ny- 10 zł.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Karol Ryba­kow­ski, sta­nu wol­ne­go, Mos­bach – Ber­li­ner stras­se 13

Kata­rzy­na Maria Szym­czyk, sta­nu wol­ne­go, Mos­bach – Ber­li­ner stras­se 13

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(10.09.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Lidię Sinkowską

Wto­rek

(11.09.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ sio­strę Boże­nę Brzo­skow­ską ( w rocz. śm. Boże­ny) oraz jej rodzi­ców chrzestnych 

Śro­da

(12.09.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Ger­wa­ze­go Tra­wic­kie­go (w 23 rocz. śm.)

Czwar­tek

(13.09.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Kry­sty­nę Koło­dziej­czyk (w I rocz. śm.)

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ rodzi­ców i teściów z rodzi­ny Andrze­jew­skich i Jasińskich

Pią­tek

(14.09.2022r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

- z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże w nauce i zdro­wie w int. Kon­ra­da (z oka­zji 18 urodzin)

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ rodzi­ców: Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz Wie­sła­wę Słomińską

Sobo­ta

( 15.09.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Ire­nę Mania (w I rocz. śm.)

+ Cze­sła­wa Sikor­skie­go (w I rocz. śm.)

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Ger­tru­dę Galikowską

CHRZEST: Alek­san­dra Kołatka

Nie­dzie­la

(16.09.2022r.)

godz. 8.15

++ Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz sio­strę Marię

godz. 10.00

++ Leona Muszar­skie­go (w 12 rocz.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

godz.11.30

++ Marię Che­rek (w 7 rocz.) oraz męża Jana

CHRZEST: Micha­li­na Juchniewicz