OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Światowy Dzień Pokoju 01.01 2023r.

  1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na potrze­by diecezji.

  2. Dzi­siaj 1 stycz­nia – Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki – Świa­to­wy Dzień Pokoju. 

Msze św. o godz. 10.00., 11.30. i 13.00.

  1. Roz­po­czy­na­my odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie zwa­ne kolę­dą. Pro­szę, aby dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych oraz mło­dzież ze szkół śred­nich i zawo­do­wych mia­ły przy­go­to­wa­ne zeszy­ty z kate­chi­za­cji ( z wpi­sem katechety).

  2. Msze św. w okre­sie kolę­do­wym w cią­gu tygo­dnia o godz. 8.00., a w sobo­tę o godz. 18.00.

  3. W pią­tek Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go — Trzech Króli

- Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym : 8.15, 10.00, 11.30.

- bło­go­sła­wień­stwo kre­dy pod­czas Mszy św. o godz. 8.15.

- kolek­ta na misje katolickie

- pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. zamiast kaza­nia — insce­ni­za­cja „ Pokło­nu Trzech Króli”.

  1. W czwar­tek oka­zja do spo­wie­dzi św. I ‑piąt­ko­wej od godz. 16.30 – 17.30

  1. Podzię­ko­wa­nie za przy­go­to­wa­nie naszej świą­ty­ni do god­ne­go świę­to­wa­nia Boże­go Narodzenia:

  • p. Macie­jo­wi Deja za 4 świer­ki do kościoła……………………

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę w Domu Kul­tu­ry odbę­dzie się kon­cert kolęd w wyko­na­niu Orkie­stry Mary­nar­ki Wojen­nej i ks. dr hab. Rober­ta Kaczo­row­skie­go przy udzia­le artyst­ki Ope­ra Nova w Byd­gosz­czy p. Julii Pru­szak. ( bile­ty – 25 zł. w Domu Kul­tu­ry w Łęgu).

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 2.01.2023r.)

godz. 8.00

+ ojca chrzest­ne­go Kon­ra­da Hap­ka

Wto­rek (3.01.2023r.)

godz. 8.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Bro­ni­sła­wę Kie­drow­ską z Zim­nych Zdrojów

Śro­da

(4.01.2023r.)

godz. 8.00

+ Sta­ni­sła­wa Żali­kow­skie­go ( w II rocz.śm.)

Czwar­tek

(5.01.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Roma­na Redzim­skie­go ( w III rocz. śm.)

+ Tere­sę Jan­kow­ską ( w XV rocz. śm.)

Pią­tek

Trzech Kró­li

(6.01.2023r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 11.30

+ Tere­sę Warn­ke ( w V rocz. śm.)

+ Józe­fa Strom­skie­go ( w I rocz. śm.)

++ Zyg­mun­ta Kaszu­bow­skie­go ( w dniu ur.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Sobo­ta

( 7.01.2023)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Roma­na Pest­ka ( w XI rocz. śm.) , jego rodzi­ców i rodzeństwo

++ Wan­dę i Jana Jarzombek

Nie­dzie­la

(8.01.2023r.)

godz. 8.15

++ Karo­la i Kla­rę Sowa oraz Marię Kaszubowską

godz. 10.00

++ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go ( w X rocz. śm.) oraz bra­ci i rodziców

godz.11.30

++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( w IV rocz. śm.) jego rodzi­ców Jana i Jani­nę oraz Witol­da Zabrockiego

PLAN KOLĘD 2023

Data

Dzień

Miejscowość/ulica

Godzi­na

2.01.2023r.

ponie­dzia­łek

Łąg Kolo­nia pod Czersk

od godz. 9.00

   

Jastrzę­bie

od godz. 11.30.

 

3.01.2023r.

wto­rek

Lip­ki Górne

od godz. 10.00.

   

Buko­wa Góra, Będźmierowice

od godz.10.00

 

4.01.2023r.

śro­da

ul. Choj­nic­ka od p. Miko­łaj­skich do figu­ry oraz ul. Ogro­do­wa i Łąkowa

od godz. 10.00.

 

6.01.2023r.

pią­tek

Szysz­ko­wiec

od godz. 13.30.

 

7.01.2023r.

sobo­ta

ul. Polna – lewa str. od ul. Choj­nic­kiej do końca

od godz. 9.30

   

ul. Polna – pra­wa str. od. ul. Choj­nic­kiej oraz ul. Cicha

od godz. 9.30

 

8.01.2023r.

nie­dzie­la

ul. Polna od ul. Cichej do koń­ca oraz ul. ks. Worzały

od godz. 14.00.

   

Zawa­da, Klonowice

od godz. 14.00

       

9.01.2023r.

ponie­dzia­łek

Gotelp i wybudowania

od godz. 9.00

SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

PO ŚMIERCI BENEDYKTA XVI

Sio­stry i Bracia, 

Bra­cia Kapłani, 

W ostat­ni dzień Roku Pań­skie­go 2022 wszyst­kich nas zasmu­ci­ła wia­do­mość o śmier­ci papie­ża senio­ra Bene­dyk­ta XVI. Był on dla nas wybit­nym teo­lo­giem oraz straż­ni­kiem wia­ry. W cza­sie swo­je­go pon­ty­fi­ka­tu stał się paste­rzem całe­go Kościo­ła, pro­wa­dząc nas do Chry­stu­sa. Ci z nas któ­rzy mie­li łaskę spo­tka­nia go oso­bi­ście, byli pod wra­ża­niem jego poko­ry i umi­ło­wa­nia Prawdy. 

Pole­cam zmar­łe­go Bene­dyk­ta XVI Miło­sier­ne­mu Bogu w modli­twie i do tego rów­nież Was, Sio­stry i Bra­cia, zachę­cam. Tych któ­rzy mogą, zapra­szam w przed­dzień jego pogrze­bu do bazy­li­ki kate­dral­nej w Pel­pli­nie, gdzie 4 stycz­nia o 17.30 zosta­nie odmó­wio­ny róża­niec, a godz. 18.00 będę cele­bro­wał z bisku­pem Arka­diu­szem i kapła­na­mi Mszę Świę­tą w inten­cji zmar­łe­go Papie­ża Seniora. 

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie….

Na nowy roz­po­czy­na­ją­cy się rok 2023, z ser­ca bło­go­sła­wię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…

Wasz biskup

+Ryszard