OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu 19.03.2023

 • Gorz­kie Żale- dziś po Mszy św. o godz. 8:15 (za udział w nabo­żeń­stwie moż­na uzy­skać odpust zupełny).

 • Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na W.S.D.
  w Pel­pli­nie, a w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie wywo­zu śmieci 
  z cmen­ta­rza.

 • W śro­dę o godz. 18:00 Msza św. z nowen­ną do M.B. Nie­usta­ją­cej Pomocy.

 • Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej w pią­tek o godz. 17:00.

 • Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy myślą o kwia­tach do Gro­bu Pań­skie­go i wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofiary.

 • Spo­wiedź z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków 30.marca,
  w czwar­tek przed Nie­dzie­lą Palmową.

 • W przy­szłą nie­dzie­lę pro­szę zgła­szać w zachry­stii oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do spo­wie­dzi i Komu­nii św. wielkanocnej.

 • Cza­so­pi­smo „Piel­grzym” …

 • Odpu­sty św. Józe­fa oblu­bień­ca N.M.P. w deka­na­cie czerskim:
  - nie­dzie­la 19.03.- godz. 11:00- suma odpu­sto­wa w Hucie Kalnej
  - ponie­dzia­łek 20.03.- godz. 18:00- suma odpu­sto­wa w par. Mokre

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­działek (20.03.2023r.)

godz. 17.00

+ za Sta­ni­sła­wa Mania (w rocz. śm.)
i żonę Jadwigę

Wto­rek (21.03.2023r.)

godz. 17:30

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za Zbi­gnie­wa Hincke

+ za Bru­no­na Smor­czew­skie­go (I rocz. śm.)

Śro­da

(22.03.2023r.)

godz. 17:30

godz. 18.00

++ za Maria­na Kędier­skie­go (30 rocz. śm.)
oraz Jerze­go Narloch

++ za Leoka­dię Zabroc­ką i rodzi­ców z oboj­ga stron ( w dniu ur. Leokadii)

Czwar­tek

(23.03.2023r.)

godz. 17:30

godz. 18:00

+ Msza św. zbio­ro­wa mie­siąc po śmierci
za Paw­ła Stop­pa z Szałamajów

+ za Ada­ma Rekow­skie­go (w dniu urodzin)

Piątek

(24.03.2023r.)

godz. 17:00

około godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej

++ za Apo­lo­nię i Romu­al­da Niklas oraz
Wale­rię i Józe­fa Gołuńskich

Sobo­ta
Uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego

(25.03.2023r.)

godz. 8.00

godz. 9:00

godz. 18.00

++ za Bar­ba­rę Koso­buc­ką (III rocz. śm.), ojca

Fran­cisz­ka oraz teściów Edmun­da i Helenę

o zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla
człon­kiń wspól­no­ty żywe­go różań­ca Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go z Buko­wej Góry

++ za rodzi­ców Fran­cisz­kę i Józe­fa Peplińskich,
teściów: Andrze­ja i Ana­sta­zję oraz Wiesława

Szulc i Stefana

V Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(26.03.2023r.)

godz. 8.15

+ za Józe­fa Kurowskiego

godz. 10.00

++ za Fran­cisz­ka Wąs ( w rocz. śm.)

i zmar­łych z rodzi­ny Wąs

godz.11.30

++ za Ger­tru­dę i Jana Szczo­drow­skich, Ilonę,
męża Euge­niu­sza oraz zmar­łych z rodziny
Klicz­kow­skich i Sczodrowskich