OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu

 1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
 2. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 10.00. / za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny /
 3. Objazd cho­rych w śro­dę od godz. 11.00. (Łąg, Szysz­cho­wiec, Buko­wa Góra, Zawa­da, Łąg Kolo­nia, Gotelp, Przy­jaź­nia, Zim­ne Zdroje)
 4. Spo­wiedź wiel­ka­noc­na z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków 30 mar­ca w czwar­tek przed Nie­dzie­lą Palmową.
        • od godz. 9.00 — 10.00
        • od godz. 15.30 — 17.00

5. W pią­tek nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej o godz. 17.00

6. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy myślą o kwia­tach do Gro­bu Pań­skie­go i wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofiary.

7. Sprzą­ta­nie kościo­ła w sobo­tę od godz. 9.00 (Buko­wa Góra, Będź­mie­ro­wi­ce i Kęsza)

8. W przy­szłą nie­dzie­lę bło­go­sła­wień­stwo palm pod­czas wszyst­kich Mszy św., a pro­ce­sja z pal­ma­mi o godz. 11.30. (zapra­szam wszyst­kich uczniów do udzia­łu w procesji.)

9. „Piel­grzym” – II kwar­tał 6 nr ( 23,40 zł )

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­działek (27.03.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Lidię i Wale­ria­na Kie­drow­skich ( w I rocz. Lidii) 

++ Jana Pisa­rek oraz rodzi­ców : Jana, Ger­tru­dę i Ger­wa­ze­go Trawickiego

Wto­rek (28.03.2023r.)

godz. 18.00 ++ Zofię i Alfon­sa Ossowskich

Śro­da

(29.03.2023r.)

godz. 18.00 ++ Miro­sła­wa Wąs ( w X rocz. śm.) oraz jego rodzi­ców: Jana i Helenę

Czwar­tek

(30.03.2023r.)

godz. 18.00 ++ Roma­na Fie­rek oraz jego rodziców 

 

Piątek

(31.03.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej

+ Toma­sza Duraj ( w III rocz. śm.)

Sobo­ta

(1.04.2023r.)

godz. 8.00
godz. 18.00
++ Regi­nę i Jana Wons oraz zm. z rodziny

++ rodzi­ców: Gwiz­da­ła, Acker­mann, Ire­nę Sale­witz i syna Roberta

Nie­dzie­la Palmowa

(2.04.2023r.)

godz. 8.15 ++ teściów: Wik­to­rię i Jana Che­rek, szwa­gier­kę Tere­sę i męża Witolda
godz. 10.00 ++ Jana, Marię Che­rek i rodzi­ców z oboj­ga str.
godz.11.30 ++ Wale­rię i Edmun­da oraz zm. Z rodzi­ny Piesik