Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej stro­ny inter­ne­to­wej to: https://parafialag.cba.pl.

Jeste­śmy para­fią Kościo­ła Rzym­sko­ka­to­lic­kie­go p.w. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Łęgu.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kie­dy odwie­dza­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­tarz, zbie­ra­my dane widocz­ne w for­mu­la­rzu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwie­dza­ją­ce­go oraz pod­pis jego prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.

Zano­ni­mi­zo­wa­ny ciąg zna­ków stwo­rzo­ny na pod­sta­wie two­je­go adre­su ema­il (tak zwa­ny hash) może zostać prze­sła­ny do usłu­gi Gra­va­tar w celu spraw­dze­nia czy jej uży­wasz. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści usłu­gi Gra­va­tar jest dostęp­na tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza twój obra­zek pro­fi­lo­wy jest widocz­ny publicz­nie w kon­tek­ście two­je­go komentarza.

Media

Jeśli jesteś zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witry­nę obraz­ki, powi­nie­neś uni­kać prze­sy­ła­nia obraz­ków z taga­mi EXIF loka­li­za­cji. Odwie­dza­ją­cy stro­nę mogą pobrać i odczy­tać peł­ne dane loka­li­za­cyj­ne z obraz­ków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zosta­wisz na naszej witry­nie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapi­su two­jej nazwy, adre­su ema­il i adre­su stro­ny inter­ne­to­wej w cia­stecz­kach, dzię­ki któ­rym pod­czas pisa­nia kolej­nych komen­ta­rzy powyż­sze infor­ma­cje będą już dogod­nie uzu­peł­nio­ne. Te cia­stecz­ka wyga­sa­ją po roku.

Jeśli odwie­dzisz stro­nę logo­wa­nia, utwo­rzy­my tym­cza­so­we cia­stecz­ko na potrze­by spraw­dze­nia czy two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je cia­stecz­ka. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych i zosta­nie wyrzu­co­ne, kie­dy zamkniesz przeglądarkę.

Pod­czas logo­wa­nia two­rzy­my dodat­ko­wo kil­ka cia­ste­czek potrzeb­nych do zapi­su two­ich infor­ma­cji logo­wa­nia oraz wybra­nych opcji ekra­nu. Cia­stecz­ka logo­wa­nia wyga­sa­ją po dwóch dniach, a opcji ekra­nu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamię­taj mnie”, logo­wa­nie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, cia­stecz­ka logo­wa­nia zosta­ną usunięte.

Jeśli zmo­dy­fi­ku­jesz albo opu­bli­ku­jesz arty­kuł, w two­jej prze­glą­dar­ce zosta­nie zapi­sa­ne dodat­ko­we cia­stecz­ko. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych, wska­zu­jąc po pro­stu na iden­ty­fi­ka­tor przed chwi­lą edy­to­wa­ne­go arty­ku­łu. Wyga­sa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­ku­ły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły itp.). Osa­dzo­ne tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witrynę.

Witry­ny mogą zbie­rać infor­ma­cje o tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Sta­ra­my się nie dzie­lić Two­imi dany­mi, ale co robi z nimi wła­ści­ciel ser­we­rów gdzie hostu­je­my naszą stro­nę nie wiemy.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­da­ne będą prze­cho­wy­wa­ne przez czas nie­okre­ślo­ny. Dzię­ki temu jeste­śmy w sta­nie roz­po­zna­wać i zatwier­dzać kolej­ne komen­ta­rze auto­ma­tycz­nie, bez wysy­ła­nia ich do każ­do­ra­zo­wej moderacji.

Dla użyt­kow­ni­ków któ­rzy zare­je­stro­wa­li się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej (jeśli tacy są), prze­cho­wu­je­my rów­nież infor­ma­cje oso­bi­ste wpro­wa­dzo­ne w pro­fi­lu. Każ­dy użyt­kow­nik może doko­nać wglą­du, korek­ty albo ska­so­wać swo­je infor­ma­cje oso­bi­ste w dowol­nej chwi­li (nie licząc nazwy użyt­kow­ni­ka, któ­rej nie moż­na zmie­nić). Admi­ni­stra­to­rzy stro­ny rów­nież mogą prze­glą­dać i mody­fi­ko­wać te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz kon­to użyt­kow­ni­ka albo doda­łeś komen­ta­rze w tej witry­nie, możesz zażą­dać dostar­cze­nia pli­ku z wyeks­por­to­wa­nym kom­ple­tem two­ich danych oso­bi­stych będą­cych w naszym posia­da­niu, w tym całość tych dostar­czo­nych przez cie­bie. Możesz rów­nież zażą­dać usu­nię­cia przez nas cało­ści two­ich danych oso­bi­stych w naszym posia­da­niu. Nie doty­czy to żad­nych danych któ­re jeste­śmy zobli­go­wa­ni zacho­wać ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­ta­rze gości mogą być spraw­dza­ne za pomo­cą auto­ma­tycz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spamu.

Twoje dane kontaktowe

Para­fia Rzym­sko­ka­to­lic­ka p.w. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Panny

ul. Dłu­ga 35

89–652 Łąg

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Nie zbie­ra­my danych to nie ma cze­go chro­nić, aktu­ali­zu­je­my na bie­żą­co opro­gra­mo­wa­nie i dba­my, żeby goście nie dzie­li­li się nie­po­trzeb­nie swo­imi danymi.

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Nie doty­czy

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Nie doty­czy

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

nie doty­czy

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Ostatnie wpisy

 1. Intencje mszalne od 26 maja do 2 czerwca 2024 r. Możliwość komentowania Intencje mszalne od 26 maja do 2 czerwca 2024 r. została wyłączona
 2. OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 26.05.2024 Możliwość komentowania OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 26.05.2024 została wyłączona
 3. Ogłoszenia duszpasterskie Zesłanie Ducha Świętego — 19.05.2024 Możliwość komentowania Ogłoszenia duszpasterskie Zesłanie Ducha Świętego — 19.05.2024 została wyłączona
 4. Intencje mszalne Od 20 do 26 maja 2024 r. Możliwość komentowania Intencje mszalne Od 20 do 26 maja 2024 r. została wyłączona
 5. Spotkanie w Pelplinie “Przystań” 17 VI 2024 r. Możliwość komentowania Spotkanie w Pelplinie “Przystań” 17 VI 2024 r. została wyłączona
 6. STANOWISKO   RADY   STAŁEJ    KEP W   SPRAWIE   PRAWNEJ   OCHRONY   LUDZKIEGO   ŻYCIA Możliwość komentowania STANOWISKO   RADY   STAŁEJ    KEP W   SPRAWIE   PRAWNEJ   OCHRONY   LUDZKIEGO   ŻYCIA została wyłączona
 7. Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach i kapliczkach na terenie naszej parafii. Możliwość komentowania Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach i kapliczkach na terenie naszej parafii. została wyłączona
 8. Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowstąpienie Pańskie 12.05.2024 Możliwość komentowania Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowstąpienie Pańskie 12.05.2024 została wyłączona
 9.  Intencje mszalne od 13 do 19 maja 2024 r. Możliwość komentowania  Intencje mszalne od 13 do 19 maja 2024 r. została wyłączona
 10. Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna 5.05.2024 Możliwość komentowania Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna 5.05.2024 została wyłączona
 11. Intencje mszalne od 6 do 12 maja 2024 r. Możliwość komentowania Intencje mszalne od 6 do 12 maja 2024 r. została wyłączona