Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Adwentu 3.12.2023 r.

 1. Adwent roz­po­czy­na nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski. Hasło nowe­go roku dusz­pa­ster­skie­go: „Uczest­ni­czę we wspól­no­cie Kościo­ła” ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi przede wszyst­kim na potrze­bę oży­wie­nia Kościo­ła w codzien­no­ści wspól­no­ty oraz zdy­na­mi­zo­wa­nie wier­nych do świa­do­me­go uczest­nic­twa w życiu i misji Kościoła.

 2. Rora­ty będą od ponie­dział­ku do piąt­ku o godzi­nie 18.00 – zapra­szam dzie­ci, mło­dzież i doro­słych ‑w bla­sku świa­tła lam­pio­nów i świec, roz­budź­my w naszych ser­cach ocze­ki­wa­nie na przyj­ście Chrystusa.

 3. Adwent to czas szcze­gól­nej pra­cy nad sobą. Zachę­ca­my do pod­ję­cia oso­bi­stych wyrze­czeń, upo­rząd­ko­wa­nia swo­ich spraw, zatrzy­ma­nia się i głęb­szej reflek­sji nad swo­im postę­po­wa­niem, relacjami.

 4. W gro­cie po Mszy św. są do naby­cia świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas /duże w cenie 20 zł. i małe 10 zł./ opłat­ki wigi­lij­ne jako cegieł­ka na nowe nagło­śnie­nie w kościele. 

 5. Dzię­ku­ję mło­dzie­ży, któ­ra uczest­ni­czy­ła w zeszłym tygo­dniu w spo­tka­niu w Czersku.

 6. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na na rzecz Sto­li­cy Apostolskiej 

 7. W litur­gii tego tygodnia: 

 • Ponie­dzia­łek 4 grud­nia — św. Barbary

 • Śro­da 6 grud­nia — św. Miko­ła­ja, biskupa 

 • Czwar­tek 7 grud­nia – św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra kościoła 

 • Pią­tek 8 grud­nia – Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP – o 12 godzi­na łaski. Msze świę­te z Uro­czy­sto­ści o godzi­nie 8.15 i 17.00 i 18.00. Po Mszy o 18.00 poświe­ce­nie meda­li­ków NMP dzie­ciom do I komu­nii św. i spo­tka­nie dzieci.

To rocz­ni­ca Ingre­su bisku­pa Pepliń­skie­go Ryszar­da Kasyny.

 • Sobo­ta 9 grud­nia – NMP Loretańskiej

 1. W czwar­tek o 19.00 zapra­szam na ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

 2. W sobo­tę 9 grud­nia przy domu para­fial­nym od godz. 10 do 12 będzie moż­na skła­dać mate­ria­ły potrzeb­ne na remont dachu tego budyn­ku (potrzeb­ne są przede wszyst­kim bel­ki i deski ).

 3. Spo­tka­nie mło­dzie­ży do bierz­mo­wa­nia w nie­dzie­lę 10 grud­nia po Mszy o 11.30

 4. Za tydzień modli­twą i zbiór­ką do puszek będzie­my wspie­rać Kościół na Wschodzie

 5. Od przy­szłej nie­dzie­li moż­na zgła­szać cho­rych do spo­wie­dzi i Komu­nii św. adwentowej. 

 6. Spo­wiedź adwen­to­wa w naszej para­fii z udzia­łem zapro­szo­nych księ­ży będzie 

w ponie­dzia­łek 18 grud­nia

 1. Zmarł + Jerzy Noga z Zim­nych Zdro­ji. Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Inten­cje mszal­ne od 4 do 10 grud­nia 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (4.12.2023r.)

godz. 18:00

+ Bar­ba­rę, Hen­ry­ka i Dariu­sza Geł­don oraz
+ Feli­cję i Ber­nar­da Wielewickich 

Wto­rek (5.12.2023r.)

godz. 18.00

+ +Bene­dyk­ta i Zofię Cyza + zm. rodzi­ców i rodzeństwo
( w r. śm. Benedykta) 

Śro­da

(6.11.2023r.)

godz. 18.00

++Jana Klo­ska (w 5 r. śm.) rodzi­ców i dziad­ków i sio­strę Jolantę 

Czwar­tek

(7.12.2023r.)

godz. 18:00

++ Bar­ba­rę i Fran­cisz­ka Berendt ( w r. śm. Bar­ba­ry) oraz zm. rodzeństwo 

Pią­tek

(8.12.2023r.)

Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie NMP

godz. 8.15

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Geno­we­fy Piotrzykowskiej
++ zm. rodzi­ców Annę Józe­fa Gruchała

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc po śmierci
+ Marii Łęgowskiej 

++ Aloj­ze­go Weso­łow­skie­go oraz rodzi­ców Kla­rę i Antoniego 

Sobo­ta

(9.12.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

+ Bro­ni­sła­wę Kie­drow­ską w 1 r. śm. 

++ Jadwi­gę i Teo­do­ra Łęgowskich 

Chrzest: Maja Kosecka 

Nie­dzie­la

(10.12.2023r.)

godz. 8:15

+ Ste­fa­nię West­fal ( w 20 r. śm) + rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10:00

+ + Ger­tru­dę i Ber­nar­da Galikowskich 

godz. 11:30

+ + Bogu­sła­wę Stel­mach, Mar­tę i Igna­ce­go Duszyń­skich ( w r. śm. Mar­ty)

Visits: 15

Ogłoszenia duszpasterskie XXX Niedziela Zwykła — 29.10.2023 r.

 1. Ostat­nia nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­na jest jako rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go para­fial­ne­go kościo­ła, czy­li odda­nia świą­ty­ni na wyłącz­ną wła­sność Panu Bogu. Dzi­siaj dzię­ku­je­my za nasz para­fial­ny wie­czer­nik, w któ­rym gro­ma­dzi­my się na modli­twie, na litur­gii, w któ­rym spra­wu­je­my Naj­święt­szą Ofia­rę i inne sakra­men­ty. Tutaj łączy­my się z naszym Bogiem i brać­mi. Z dzi­siej­szym dzięk­czy­nie­niem wią­że się też zobo­wią­za­nie, aby­śmy jako wspól­no­ta odpo­wied­nio dba­li o to miej­sce szcze­gól­nej obec­no­ści Boga. 

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy wytrwa­le codzien­nie w paź­dzier­ni­ku modli­li się na różań­cu w Koście­le. Dzi­siaj pro­wa­dzi Róża św. Jadwi­gi z Zim­nych Zdroi. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek i wto­rek o 17.30. Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek o 17.30 i wto­rek o 17.00 pod­su­mo­wa­nie różań­ca dla dzie­ci (dzie­ci przy­no­szą swo­je książeczki).

 3. Cho­rych z sakra­men­ta­mi świę­ty­mi będę odwie­dzał przed Wszyst­ki­mi Świę­ty­mi w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka – pro­szę zgła­szać po Mszach św. 

 4. SPOWIEDŹ przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych będzie w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka od 16.30 do 17.30.

 5. W śro­dę 1 listo­pa­da – Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze świę­te o godz. 8.15, 10.00 i 14.00, po któ­rej odbę­dzie się pro­ce­sja na cmen­ta­rzu i modli­twy za zmar­łych. (pro­szę o zacho­wa­nie cha­rak­te­ru modli­twy i porządku) 

 6. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych od godzi­ny 13.00 do 16.00 ruch jed­no­kie­run­ko­wy: WJAZD — ul. Dłu­ga , WYJAZD ul. Kościel­na – ruchem będą kie­ro­wać stra­ża­cy. PARKINGI: 

 • na ul. Cichej udo­stęp­nio­no dział­kę na prze­ciw­ko cmen­ta­rza (dzię­ku­je­my Panu 

Ada­mo­wi Śpi­ca i Panu Soł­ty­so­wi za przygotowanie) 

 • na ul. Polnej 13 dział­ka – pose­sja Pana Jana Jarząbka 

 • przy Ple­ba­nii

 1. W czwar­tek wspo­mi­na­my Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, jest to tak zwa­ny Dzień Zadusz­ny. Msze świę­te o godz. 8.15, 10.00 i o 18.00. O 17.30 róża­niec za zmarłych.

 2. Od 1 do 8 listo­pa­da włącz­nie moż­na codzien­nie zyskać odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i odmó­wie­nie modli­twy za zmar­łych. Trze­ba speł­nić zwy­kłe warun­ka­mi otrzy­ma­nia odpu­stu, czy­li być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą, pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża, wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu. Odpust moż­na ofia­ro­wać wyłącz­nie za zmarłych.

 3. Podzię­ko­wa­nie:

 • Mło­dzie­ży, któ­ra uczest­ni­czy­ła w Reko­lek­cjach GPS, Pani Asi Kate­chet­ce i Szkole

 • Dzie­ciom i mło­dzie­ży z naszej Szko­ły wraz Nauczy­cie­la­mi za sprzą­ta­nie liści przy koście­le i na cmentarzu

 • Miesz­kań­com Gotel­pia i Przy­jaź­ni za posprzą­ta­nie kościoła 

 • Za deko­ra­cje w kościele 

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca.

 • w czwar­tek modli­twy o powo­ła­nia i za kapła­nów w łącz­no­ści z Mszami 

 • w pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi I piąt­ko­wej od godzi­ny 16.30 i ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

 • w sobo­tę Msza św. i róża­niec z udzia­łem Róż Różańcowych.

 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza

 2. Porząd­ku­jąc gro­by naj­bliż­szych pro­szę pamię­tać o segre­ga­cji śmieci.
  Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO będzie moż­na skła­da od ponie­dział­ku na PRZYCZEPĘ. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go kon­te­ne­ra. Dzię­ku­ję za zrozumienie.

 3. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Intencje mszalne

od 30 października do 5 listopada 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (30.10.2023r.)

godz.18.00

godz. 18:00

W I r. śm. Arka­diu­sza Kosec­kie­go + zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrowskich 

W inten­cji Para­fii i Parafian 

Wto­rek (31.10.2023r.)

godz. 18:00

+ Fran­cisz­kę i Wła­dy­sła­wa Olszonowicz 

Śro­da

(1.11.2023r.)

Uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 14:00

+ rodzi­ców Zofię i Leona Fie­rek oraz + dziad­ków Wan­dę i Igna­ce­go Wąs 

+ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztor­mow­skich oraz zm. z rodzi­ny Wasi­niew­skich i Sztormowskich

 

W int. zmar­łych spo­czy­wa­ją­cych na naszym cmentarzu 

Czwar­tek

(2.11.2023r.)

DZIEŃ ZADUSZNY

godz. 8.15

godz.10.00

godz. 18:00

+ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łęgow­skich ( w r. śm. Urszu­li) + cór­ki Haliny 

+ rodzi­ców Wan­dę i Edmun­da Kaszu­bow­skich oraz Bogdana 

+ Tere­sę i Edmun­da Drew­czyń­skich (w 2 r. śm. Tere­sy) oraz za dziad­ków z ob. stron 

Pią­tek

(3.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Marię i Leona Gełdon 

Sobo­ta

(4.11.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

+ w 2 r. śm. Jana Rekow­skie­go i syna Adama 

++ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go (w 16 r. śm.) rodzi­ców z ob. stron oraz za ks. Ana­sta­ze­go Lica 

Nie­dzie­la

(5.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + Leoka­dię i Jana Szmelter 

godz. 10:00

+ + Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich ( z oka­zji uro­dzin Kazi­mie­rza) oraz za Józe­fa Różek oraz dziad­ków z ob. stron 

godz. 11:30

+ Annę, Józe­fa Kreft oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron

Visits: 150

Ogłoszenia duszpasterskie XXVII Niedziela Zwykła 8.10.2023 r.

 1. Róża­niec towa­rzy­szy nam w chwi­lach rado­ści i trud­nych doświad­czeń. Roz­wa­ża­jąc tajem­ni­ce z życia Jezu­sa i Maryi, w różań­co­we dzie­siąt­ki wpla­ta­my wszyst­kie nasze spra­wy oso­bi­ste, spra­wy naszych rodzin, naro­du, Kościo­ła, całej ludz­ko­ści. W ten spo­sób pro­sta modli­twa różań­co­wa pul­su­je naszym życiem. Nabo­żeń­stwa różańcowe
  w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00 (pro­wa­dzi Róża św. Anny z Łęga a 15 paź­dzier­ni­ka Roże z Jastrzę­bia) W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30 ( w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czą kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia). Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek, śro­dę i pią­tek o 17.00.

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy modli­li się na Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu
  w czwar­tek oraz dzię­ku­ję Różom Różań­co­wym za sobot­nią modli­twę i spotkanie. 

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • czwar­tek 12 paź­dzier­ni­ka – bł. Hono­ra­ta Koźmińskiego 

 • sobo­ta 14 paź­dzier­ni­ka — św. Mał­go­rza­ty Ala­co­que, dziewicy 

 • Nie­dzie­la 15 paź­dzier­ni­ka — św. Tere­sy od Jezusa 

 1. W sobo­tę, 14 paź­dzier­ni­ka, naszą pamię­cią obej­mu­je­my nauczy­cie­li, wychowawców
  i wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w dzie­ło wycho­wa­nia mło­de­go poko­le­nia. Wspie­raj­my ich naszą życz­li­wo­ścią, a przede wszyst­kim pły­ną­cą z ser­ca gorą­cą modlitwą.

 2. 15 paź­dzier­ni­ka — dzień ten obcho­dzo­ny jest jako Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Będzie­my wspie­rać naszą modli­twą wszyst­kich rodzi­ców, któ­rzy utra­ci­li dzieci.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę, 15 paź­dzier­ni­ka, będzie­my prze­ży­wa­li kolej­ny Dzień Papie­ski pod hasłem „Jan Paweł II cywi­li­za­cja życia”. Modli­twą i ofia­ra­mi do puszek będzie­my mogli wes­przeć Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Zbiór­kę prze­pro­wa­dzi mło­dzież do bierz­mo­wa­nia pod­pie­ką Pani Katechetki.

 4. Po usta­le­niu z Radą Para­fial­ną kolek­ta 3 nie­dzie­li mie­sią­ca będzie tzw. kolek­tą remon­to­wą — szcze­gól­nie z prze­zna­cze­niem na remont dachu kościoła.

 5. We wto­rek po Mszy św. zbiór­ka ministrantów. 

 6. W nie­dzie­lę 15 paź­dzier­ni­ka po Mszy św. o godz. 11.30 spo­tka­nie dzie­ci do I komunii 

 7. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pra­gnie­my pamię­tać o naszych zmar­łych w modli­twie. Wypo­min­ki – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne za zmar­łych, a tak­że ofia­ry od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu — moż­na skła­dać przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wspo­min­ko­we wyło­żo­ne są na stoliku
  w środ­ko­wym ganku.

 8. Na cmen­ta­rzu zosta­ły usta­wio­ne koszę do segre­ga­cji śmie­ci. Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO skła­da­my przy meta­lo­wym kon­te­ne­rze. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go pojem­ni­ka. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci ele­men­tów beto­no­wych ze sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrobków
  z cmentarza. 

 9. Jest jesz­cze Pielgrzym. 

Inten­cje mszalne 

od 9 do 15 paź­dzier­ni­ka 2023 r. 

 

Ponie­dzia­łek (9.10.2023r.)

godz. 18:00

++ Józe­fa i Wła­dy­sła­wę Prą­dzyń­skich oraz rodzi­ców i krew­nych z oboj­ga stron 

Wto­rek (10.10.2023r.)

godz. 18:00

+ żony Zdzi­sła­wy Krzo­ska (w VI r. śm.) 

Śro­da

(11.10.2023r.)

godz. 18:00

++Boże­nę Brzo­skow­ską (w 8 r. śm.) oraz rodzi­ców chrzest­nych Marię i Henryka 

Czwar­tek

(12.10.2023r.)

godz. 18:00

w I r. śm. + Jadwi­gi Glaner 

++ Win­cen­te­go i Edmun­da + wnu­ka Arkadiusza
+ zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrockich 

Pią­tek

(13.10.2023r.)

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa + Jadwi­gi Meca z Lipek Gór­nych — w mie­siąc po śmierci 

Sobo­ta

(14.10.2023r.)

godz.8.00

godz. 15.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa + Tere­sy Krzo­ska ze Złe­go Mię­sa w mie­siąc po śmierci 

Msza św. ślub­na: Beata Kosobucka 

Artur Beh­rendt

++ Euge­niu­sza Hel­ta cór­kę Ilonę
oraz zm. z rodzi­ny Hel­ta i Szczodrowskich 

Nie­dzie­la

(15.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Leona Muszar­skie­go ( w r.śm.) i rodziców

z oboj­ga stron 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Marię Che­rek ( 8 r. śm.) oraz męża Jana 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

+ Cze­sła­wa Sikor­skie­go ( w II r. śm.) 

Visits: 240

Ogłoszenia duszpasterskie XXII Niedziela Zwykła DOŻYNKI PARAFIALNE 3.09.2023 r.

 1. Dzię­ku­je­my Panu Bogu za tego­rocz­ne plo­ny. To dzień dzięk­czy­nie­nia Bogu nas wszyst­kich w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Dzię­ku­ję sołec­twom za koro­ny dożyn­ko­we. Dzię­ku­je za przy­go­to­wa­nie tego­rocz­nych dożynek. 

 2. Msza Świę­ta z oka­zji uro­czy­ste­go roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go w ponie­dzia­łek 4 wrze­śnia o 8.00. Zapra­szam dzie­ci, mło­dzież, rodzi­ców, wycho­waw­ców i nauczy­cie­li. Po Mszy dzie­ci uda­ją się do szko­ły na uro­czy­sty apel. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my wie­le zapa­łu i wytrwa­ło­ści w zdo­by­wa­niu wie­dzy, kształ­to­wa­niu doj­rza­łych postaw, a czci­god­nym nauczy­cie­lom, kate­che­tom i wycho­waw­com dużo siły i mocy Ducha Świę­te­go, potrzeb­ne­go w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia dzie­ci i młodzieży.

 3. We wto­rek po Mszy św. o godz.18.30 zapra­sza­my na spotkanie:

 • Dziew­czyn­ki, któ­re chcą sypać kwiatki 

 • Mini­stran­tów i kandydatów 

 1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych księ­ży w CZWARTEK

 • przed połu­dniem od godz. 10.00 – 11.00

 • po połu­dniu od godz. 16.00 – 17.00

 1. Sprzą­ta­nie kościo­ła w pią­tek od godz. 9.00 (pro­szę miesz­kań­ców Sta­rych  i Nowych Prus i Szałamai) 

 2. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Św. w pią­tek od 9.00. pro­szę zgła­szać po Mszach św. 

 3. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia przy­cho­dzą na Msze św. w pią­tek o godz. 18.00

 4. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej po sumie odpu­sto­wej: cho­rą­gwie, sztan­da­ry OSP; bal­da­chim ponio­są dru­ho­wie z OSP Łąg. Po sumie odpu­sto­wej bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion. 

 5. Dzię­ku­je­my Panu Pio­tro­wi Prill za dłu­go­let­nią posłu­gę gra­ba­rza (18 lat); dzię­ku­je­my za całą tro­skę o to świę­te miej­sce spo­czyn­ku naszych bliskich. 

W związ­ku z rezy­gna­cją Pana Pio­tra po usta­le­niu z Radą Para­fial­ną funk­cję kopa­nia gro­bów i opie­ki nad cmen­ta­rzem podej­mu­je z dniem 2 wrze­śnia Fir­ma Usłu­gi Pogrze­bo­we „BEMAR” Babiń­ski –Pan Mariusz Babiński.

 1. Jest nowy numer Pielgrzyma 

Intencje mszalne od 4 do 10 września 2023 r.

Ponie­dzia­łek (4.09.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

Msza św. na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i katechetycznego 

+ Ire­nę i Zyg­mun­ta Dysarz 

Wto­rek (5.09.2023r.)

godz. 18:00

 

Śro­da

6.09.2023r.)

godz. 18:00

+ rodzi­ców Zofię i Józe­fa Oller oraz Tade­usza i Jerzego 

Czwar­tek

(7.08.2023r.)

godz. 17:00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go „Bemar” za zmar­łych w sierpniu 

Pią­tek

(8.09.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa + Zbi­gnie­wa Babiń­skie­go w mie­siąc po śm.

++ Wal­de­ma­ra Sowiń­skie­go oraz rodzi­ców i rodzeństwo 

Sobo­ta

(9.09.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

Z podz. za ode­bra­ne łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże i zdro­wie w int. Wie­sła­wy i Sta­ni­sła­wa Sumion­ka w 35 r. ślubu 

++ Wan­dę i Igna­ce­go Wąs oraz Leona i Zofię Fierek

Nie­dzie­la

ODPUST Naro­dze­nia NMP

(10.09.2023r.)

godz. 8:15

++ Roma­na Kry­czyk, Mał­go­rza­tę i Zbi­gnie­wa Uści­no­wicz oraz rodziców

godz. 10:00

+ Witol­da Zabroc­kie­go (w rocz­ni­cę uro­dzin) dziad­ków Zabroc­kich i Oso­wic­kich oraz Andrze­ja Kropidłowskiego 

godz. 11:30

Uro­czy­sta SUMA ODPUSTOWA 

 1. W Int. Para­fii i Parafian 

 2. Za zmar­łych Pro­bosz­czów i parafian 

Visits: 121

Ogłoszenia duszpasterskie XXI Niedziela Zwykła — 27.08.2023 r.

 1. Zgod­nie z dekre­tem ks. Bisku­pa Ryszar­da Kasy­ny z dniem 20 sierp­nia ks. Lesław Idzik został mia­no­wa­ny Pro­bosz­czem para­fii pw. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Łęgu. Jako nowy Pro­boszcz naj­pierw wyra­żam podzię­ko­wa­nie Księ­dzu Senio­ro­wi Jano­wi za dłu­go­let­nią i odda­ną posłu­gę Pro­bosz­cza tutej­szej para­fii. Pro­szę o modli­twę za naszą para­fię i za mnie. 

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek 28 sierp­nia – św. Augu­styn (354−430), syn św. Moniki

 • Wto­rek 29 sierp­nia — Męczeń­stwo Świę­te­go Jana Chrzciciela.

 1. W pią­tek 1 wrze­śnia będzie­my obcho­dzić 84. rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie o tych, któ­rzy odda­li życie w obro­nie ojczy­zny na wszyst­kich fron­tach. Otocz­my modli­twą tak­że tych, któ­rzy po jej zakoń­cze­niu wal­czy­li o suwe­ren­ność i nie­pod­le­głość Pol­ski i zło­ży­li ofia­rę swo­je­go życia.

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I pią­tek i sobota.

 • spo­wiedź I piąt­ko­wa i na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go od 17.00–18.00

 • W sobo­tę Msza św. i modli­twy Róż Różań­co­wych o godzi­nie 8.00

 1. Za tydzień w nie­dzie­lę 3 wrze­śnia będzie­my dzię­ko­wać Panu Bogu za tego­rocz­ne plo­ny. Niech to będzie dzień dzięk­czy­nie­nia Bogu nas wszyst­kich naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Msza świę­ta dożyn­ko­wa o godz. 11.30.

 2. Dobie­ga koń­ca czas waka­cji. Dzię­ku­jąc Panu Bogu za wypo­czy­nek, pra­gnie­my zawie­rzać czas nowe­go roku szkol­nej i kate­che­tycz­nej pra­cy. Msza Świę­ta z oka­zji roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go w ponie­dzia­łek 4 wrze­śnia o 8.00. Zapra­szam dzie­ci, mło­dzież, rodzi­ców, wycho­waw­ców i nauczy­cie­li. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my wie­le zapa­łu i wytrwa­ło­ści w zdo­by­wa­niu wie­dzy, kształ­to­wa­niu doj­rza­łych postaw, a czci­god­nym nauczy­cie­lom, kate­che­tom i wycho­waw­com dużo siły i mocy Ducha Świę­te­go, potrzeb­ne­go w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia dzie­ci i młodzieży.

 3. We wto­rek po Mszy św. zapra­szam na spo­tka­nie Radę Parafialną 

 4. W związ­ku z odpu­stem moż­na zgła­szać oso­by star­sze i cho­re do spo­wie­dzi św. i komu­nii św. 

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę Dożyn­ki Jasno­gór­skie. Do ode­bra­nia w zakry­stii jest Pielgrzyma 

 6. Pogrzeb śp.+ Zofii Fie­rek z ul. Kościel­nej we wto­rek o godz. 11.00. Zmar­łą pole­caj­my miło­sier­dziu Boga 

Intencje mszalne

od 28 sierpnia do 3 września 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (28.08.2023r.)

godz. 18:00

+ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go w dniu uro­dzin + rodzi­ców z ob. stron braci 

Wto­rek (29.08.2023r.)

godz.11.00

godz. 18:00

Pogrzeb śp.+ Zofii Fierek 

+ Pio­tra Pra­buc­kie­go ( w I r. śm.)

Śro­da

(30.08.2023r.)

godz. 18:00

O zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo Boże w int. rodzi­ny Grzenkowskich 

Czwar­tek

(31.08.2023r.)

godz. 18:00

+ Jerze­go Narloch w 4 r. śm.

Pią­tek

(1.09.2023r.)

godz. 15.30

godz. 18:00

Msza św. ślub­na: Mario­la Gełdon

i Patryk Nieżurawski 

+ Mar­tę i Edmun­da Leper 

Sobo­ta

(2.09.2023r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18:00

+ Ilo­nę Hel­ta z oka­zji uro­dzin, męża Euge­niu­sza oraz zm. z ob. stron 

Msza św. ślub­na: Ange­li­ka Komoś

i Sła­wo­mir Sabiniarz 

++ Hele­ny, Józe­fa Mokwów i zm. rodzeństwo

Chrzest: Olaf Piekarski

Nie­dzie­la

(3.09.2023r.)

godz. 8:15

++ za Zbi­gnie­wa Grad­kow­skie­go (w 4. r. śm.) oraz Wik­to­rę i Bernarda

godz. 10:00

++ za Hen­ry­ka, syna Krzysz­to­fa Jani­kow­skich oraz dziad­ków Wik­to­rię i Alfon­sa Janikowskich 

godz. 11:30

Uro­czy­stość Dożyn­ko­wa naszej para­fii – Msza św. dzięk­czyn­na za tego­rocz­ne plo­ny i wszel­kie otrzy­ma­ne łaski.

Visits: 53

ODPUST PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 06.08.2023r.

 1. Witam ser­decz­nie na naszym dorocz­nym odpu­ście para­fial­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go wszyst­kich para­fian i wszyst­kich gości. Życzę, by modląc się z wia­rą i ufno­ścią upro­si­li sobie jak naj­wię­cej łaski i Bożej pomo­cy u Tajem­ni­cy Prze­mie­nie­nia Pańskiego.

Wpa­trze­ni tego dnia w nie­bo, pro­śmy Chry­stu­sa o prze­mia­nę w naszym życiu we wszyst­kich jego wymia­rach. Pro­śmy o powrót Boże­go Pra­wa do nasze­go życia indy­wi­du­al­ne­go, rodzin­ne­go i narodowego.

 1. Suma odpu­sto­wa w inten­cji wszyst­kich para­fian i wszyst­kich piel­grzy­mów, a tak­że o bło­go­sła­wień­stwo Boże na pra­ce rol­ne dla naszych gospo­da­rzy. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła, po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewo­cjo­na­liów. Po pro­ce­sji ser­decz­nie zapra­szam wier­nych na poczę­stu­nek- na tere­nie podwó­rza plebani.

 1. W wol­nym cza­sie mię­dzy msza­mi odpra­wi­my tra­dy­cyj­ny pochód ofiar­ny wokół ołta­rza – modląc się z wia­rą do Chry­stu­sa Prze­mie­nio­ne­go w swo­ich intencjach.

 1. Dru­gi nasz odpust Naro­dze­nia NMP czy­li Mat­ki Bożej Siew­nej odbę­dzie się w nie­dzie­lę 10 wrze­śnia br.

 1. Cza­so­pi­sma- 3 kwar­tał ; 7 nume­rów 27,30 zł

Zapo­wie­dzi przedślubne:

 • Mate­usz Jezier­ski, kawa­ler, para­fia Łąg

Nata­lia Pulis, pan­na, para­fia Sie­ra­ko­wi­ce „Jana Chrzciciela”

 • Piotr Gieł­don, kawa­ler, para­fia Łąg

Moni­ka Mar­ta Tobiań­ska, pan­na, para­fia Skórcz

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 07.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Kry­sty­nę Pią­tek oraz rodzi­ców i teściów

Wto­rek

( 08.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza zbio­ro­wa: + Janu­sza Kie­drow­skie­go z Wądo­łów m‑c po śmierci

++ męża Miro­sła­wa Krzo­ska ( w IV rocz.), rodzi­ców Joan­nę i Edwar­da oraz bra­ci Wie­sła­wa i Marka

Śro­da

( 09.08.2023r.)

godz. 18.00

+ + Marian­nę War­dyn ( w dniu ur.) oraz jej męża Jana i Kazi­mie­rza Chmieleckiego

Czwar­tek

(10.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Zofię Mazur i rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

11.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Gerar­da Nie­brze­gow­skie­go ( w 28 rocz. )

Sobo­ta

( 12.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

z podz. za odebr. ł., pr. o dal­sze błg. Boże dla całej rodzi­ny Grzen­kow­skich w rocz. ślubu

ślub: Patry­cja Nosko­wiak – Mar­cin Stefaniak

++ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go, Tere­sę Kna­pik, Hele­nę Kru­czek oraz Roma­na Pawłowskiego

Nie­dzie­la

(13.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Józe­fa Banach, zmar­łe rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Hen­ry­ka i Mar­tę ( w rocz. Hen­ry­ka ), rodzi­ców i rodzeństwo

godz.11.30

++ rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Visits: 94

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVII niedziela zwykła 30.07.2023r.

 1. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 6 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. Sumę cele­bro­wał będę z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdrowie.

Bal­da­chim w cza­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej nie­sie 4 stra­ża­ków OSP ze Złe­go Mię­sa. Po sumie odpu­sto­wej ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich para­fian na poże­gnal­ny poczę­stu­nek na podwó­rze plebanii.

 1. Oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do Spo­wie­dzi i Komu­nii św. z oka­zji odpu­stu para­fial­ne­go, pro­szę zgła­szać po Mszach św. w zakrystii.

 1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków czwar­tek 3 sierp­nia br.

     1. przed połu­dniem od godz. 10.00 – 11.00

     2. po połu­dniu od godz. 15.30 – 16.30

 1. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzę w śro­dę od godz. 9.00. ( samo­chód pro­szę na godz. 9.00.)

 1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 17.00 – 18.00

 1. W pią­tek o godz. 9.00. pro­szę o pomoc w wysprzą­ta­niu i przy­go­to­wa­niu naszej świą­ty­ni na uro­czy­stość odpu­sto­wą miesz­kań­ców ul. Dłu­giej, Kościel­nej, Choj­nic­kiej i Jastrzę­bia, a wie­czo­rem o godz. 18.00 pro­szę męż­czyzn do sprzą­ta­nia tere­nu przy­ko­ściel­ne­go i wokół plebanii.

 1. Cza­so­pi­sma:……………

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 31.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Patry­ka Wyski­da z Będźmierowic

+ Jerze­go Berendt ( w 27 rocz. śm.)

Wto­rek

( 01.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Krauze

Śro­da

( 02.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Edmun­da Pest­kę, rodzi­ców z oboj­ga str. oraz rodzeństwo

Czwar­tek

(03.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Hen­ry­ka Gór­ne­go ( w 16 rocz. śm.), jego rodzi­ców i teściów

++ męża Roma­na, rodzi­ców i teściów

Pią­tek

04.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Edmun­da Gle­isner oraz rodzi­ców: Bro­ni­sła­wę i Wojciecha

Sobo­ta

( 05.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 15.00

godz. 18.00

++ z Róży Żywe­go Różań­ca z Łąg Kolonii

Msza św. ślub­na: Piotr Lan­dow­ski – Moni­ka Kosecka

++ rodzi­ców: Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz zm. z rodziny

Nie­dzie­la

Prze­mie­nie­nie Pańskie 

(06.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Paw­ła Cie­śliń­skie­go ( w 9 rocz.) oraz Leona Wasiniewskiego

godz. 10.00

++ Paw­ła Odya, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz.11.30

Suma odpu­sto­wa – Msza św. dziękczynna

w modli­twie powszech­nej: + Zdzi­sła­wę Krzo­ska ( z oka­zji urodzin)

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Mate­usz Jezier­ski, kawa­ler, para­fia Łąg

Nata­lia Pulis, pan­na, para­fia św. Jana Chrzci­cie­la, Sierakowice 

Visits: 127