Ogłoszenia duszpasterskie Zesłanie Ducha Świętego — 19.05.2024

 1. W dzi­siej­szą uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, nazy­wa­ną w Pol­sce Zie­lo­ny­mi Świąt­ka­mi, koń­czy się okres Wiel­ka­no­cy. Duch Świę­ty umac­nia to, co sła­be, pro­stu­je to, co błęd­ne, roz­grze­wa ozię­błe i przy­no­si bło­go­sła­wień­stwo poko­ju. Nie lękaj­my się, On wszyst­kie­go nas nauczy.

 2. W kalen­da­rzu w tym tygodniu:

 • Ponie­dzia­łek 20 maja — tra­dy­cyj­nie dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt, obcho­dzi­my świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła. Msze św. z racji świę­ta o godzi­nie: 8.15, 10.00 i 18.00.

 • Śro­da 22 maja — św. Rity z Cascii, zakonnicy

 • Czwar­tek 23 maja – świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa, Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na — to dzień szcze­gól­nej modlitw za powo­ła­nych do kapłań­stwa oraz o nowe powo­ła­nia. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 17.00.

 • Pią­tek – 24 maja Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych dzień modlitw za Kościół w Chinach 

 • Nie­dzie­la 26 maja, przy­pa­da Dzień Mat­ki. Niech nie zabrak­nie wdzięcz­nej pamię­ci o naszych mamach, tych żyją­cych i tych, któ­re Pan Bóg przy­wo­łał już do siebie.

 1. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do wspól­nej modli­twy z Mary­ją, naszą Mat­ką, Kró­lo­wą i Orę­dow­nicz­ką na nabo­żeń­stwach majo­wych w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. a w nie­dzie­lę po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę — Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy — w naszej para­fii Uro­czy­stość pierw­szo­ko­mu­nij­na na Mszy św. o godzi­nie 11.30. Pozo­sta­łe Msze św. o godzi­nie 8.15 i 10.00. Otocz­my szcze­gól­ną modli­twą te dzie­ci, ich rodzi­ców i bliskich. 

 3. Sprzą­ta­nie kościo­ła we wto­rek o 14.00. Pro­szę rodzi­ców dzie­ci. Pró­ba dzie­ci do I komu­nii w ponie­dzia­łek o 16.00. Spo­wiedź dzie­ci w sobo­tę: o 9.00 – dziew­czyn­ki 9.30 chłop­cy. Spo­wiedź dla rodzi­ców i bli­skich w sobo­tę od 16.30 do 17.30.

 4. 30 maja będzie­my obcho­dzi­li Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie tra­sy pro­ce­sji oraz ołtarzy.

 5. W czwar­tek o 19.00 spo­tka­nie wspól­no­ty KSM- u. 

 6. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę remon­to­wą. Dzię­ku­ję za ofia­ry indy­wi­du­al­ne na nagło­śnie­nie i remon­ty. Dzię­ku­ję za ofia­ry na obru­sy Różom Różańcowym. 

 7. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­li w róż­nych pra­cach w koście­le, na cmen­ta­rzu i przy ple­ba­nii. Bóg zapłać.

Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowstąpienie Pańskie 12.05.2024

 1. Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana Jezu­sa uświa­da­mia nam, że Chry­stus uwiel­bio­ny, prze­by­wa­ją­cy z Bogiem jest rów­no­cze­śnie z nami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta. Żyje w Koście­le, nie­ustan­nie uobec­nia się w cza­sie każ­dej Eucha­ry­stii. Przy­ję­cie tej praw­dy poma­ga nam trwać w dzięk­czy­nie­niu i uświę­cać codzienność.
 2. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy uczest­ni­czy­li w ubie­głym tygo­dniu przy Krzy­żach w modli­twach bła­gal­nych o urodzaje.
 3. Zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.
 4. Pró­by dzie­ci do I komu­nii we wto­rek i czwar­tek o 16.00. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godzi­nie 11.30 spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci do I komunii.
 5. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.30 do Mszy św. Po Mszy św. spo­tka­nie wspól­no­ty KSM- u.
 6. W przy­szłą Nie­dzie­le Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go – tzw. Zie­lo­ne Świąt­ki. Codzien­nie w łącz­no­ści z Mszą św. i nabo­żeń­stwem majo­wym odma­wia­my Nowen­nę do Ducha Świę­te­go w inten­cji Kościo­ła i Ojczyzny.
 7. W kalen­da­rzu liturgicznym:
  • Ponie­dzia­łek 13 maja – przy­pa­da 107. rocz­ni­ca pierw­sze­go obja­wie­nia fatim­skie­go i 43. rocz­ni­ca zama­chu na Świę­te­go Jana Paw­ła II. To dzień wspo­mnie­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Fatim­skiej. W ramach nabo­żeń­stwa majo­we­go odmó­wi­my róża­niec fatimski.
  • Wto­rek 14 maja — św. Macie­ja, Apostoła.
  • Śro­da 15 maja – św. Izy­do­ra Ora­cza, patro­na rolników
  • Czwar­tek 16 maja – św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na Patro­na Polski
 1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne w Pel­pli­nie. Za tydzień kolek­ta remontowa.
 2. Zmarł + Daniel Jarzom­bek z ul. Dłu­giej l.44. Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.
 3. Jest nowy numer Pielgrzyma

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna 5.05.2024

 1. Jezus wybie­ra i powo­łu­je każ­dą i każ­de­go z nas do bycia Jego uczniem, a jed­no­cze­śnie świad­kiem Jego nie­skoń­czo­nej miło­ści. Przez wza­jem­ną miłość, któ­rą będzie­my sobie oka­zy­wać, naj­le­piej i naj­peł­niej wypeł­ni­my to zada­nie, to przy­ka­za­nie. Razem z Mary­ją chce­my pro­sić Pana o siły do reali­za­cji tej misji. 

 2. Zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św.
  a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją od ponie­dział­ku do śro­dy bła­gal­ne dni modlitw o uro­dza­je tzw. Dni Krzy­żo­we Zapra­szam do wspól­nej– zwłasz­cza rolników.

 • w ponie­dzia­łek o 19.00 do Figu­ry Ser­ca Jezu­sa w Gotel­piu.

 • we wto­rek po Mszy św. pro­ce­sja do Krzy­ża na skrzy­żo­wa­niu ul. Dłu­giej i Polnej

 • w śro­dę o 19.00 przy Krzy­żu w Zim­nych Zdro­jach.

 1. We wto­rek o godzi­nie 19.15 nauka przed chrztem dla rodzi­ców, któ­rzy zgło­si­li dzie­ci do chrztu w maju. 

 2. W śro­dę o godzi­nie 16.00 pró­ba dzie­ci do I komu­nii św. 

 3. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 17.00 do Mszy św. 

 4. W pią­tek roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świętego. 

 5. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek – św. Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba.

 • Śro­da – św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski 

 • Sobo­ta – NMP Łaskawej 

 1. Zmarł + Sta­ni­sła­wa Bie­sek z ul. Dłu­giej l.91. Pogrzeb odbę­dzie się we wto­rek o 11.30. Róża­niec w nie­dzie­lę po Mszy św. o 12.30 i ponie­dzia­łek po Mszy św. 18.45 i we wto­rek o 11.00. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Wielkanocna 28.04.2024

 1. Ale­go­ria o win­nym krze­wie przy­po­mi­na, jak waż­ne dla Jezu­so­we­go ucznia jest trwa­nie w zjed­no­cze­niu ze swo­im Mistrzem. Pamię­taj­my o tym zawsze i wszę­dzie i nie zapo­mi­naj­my nigdy o codzien­nej modli­twie i conie­dziel­nej Eucha­ry­stii, bo stąd czer­pie­my siłę do pięk­ne­go i uczci­we­go życia.

 2. Dzi­siej­sza – ostat­nia nie­dzie­la kwiet­nia jest Ogól­no­pol­ską Nie­dzie­lą Modlitw za Kie­row­ców i wszyst­kich poru­sza­ją­cych po dro­gach. Niech nasza wspól­na modli­twa owo­cu­je roz­wa­gą, więk­szym roz­sąd­kiem i mądro­ścią w cza­sie naszych pie­szych, rowe­ro­wych czy samo­cho­do­wych wojaży.

 3. W śro­dę roz­po­czy­na­my mie­siąc maj, w któ­rym w spo­sób szcze­gól­ny będzie­my odda­wać cześć Mat­ce Zba­wi­cie­la i wypra­szać Jej wsta­wien­nic­two w naszych codzien­nych potrze­bach. Każ­de­go dnia zapra­szam na nabo­żeń­stwo majo­we w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.

 4. W czwar­tek przy­pa­da dorocz­ny Dzień Polo­nii oraz Dzień Fla­gi Naro­do­wej. Modli­twą ogar­nia­my roda­ków żyją­cych poza gra­ni­ca­mi naszej Ojczy­zny. Nie zapo­mnij­my też o wywie­sze­niu flag. Z racji I czwart­ku mie­sią­ca modli­twy o powo­ła­nia na Mszy św. o 18.00 Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 19.30.

 5. W pią­tek 3 maja, Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki nasze­go naro­du. To tak­że kolej­na rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja w 1791 roku. Msze Świę­te będą o godz. 8.15, 10.00 i 11.30.

Na Mszy św. o godzi­nie 10.00 wystą­pi Chór Soli Deo Glo­ria. Nastą­pi rów­nież poświę­ce­nie i prze­ka­za­nie kolej­nej Iko­ny Maryi Miesz­kań­com Łęga. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę, aby przez wsta­wien­nic­two Kró­lo­wej Pol­ski wypra­szać Bożą opie­kę dla całe­go nasze­go naro­du, szcze­gól­nie dar poko­ju, jed­no­ści i sza­cun­ku dla życia. Ze wzglę­du na przy­pa­da­ją­cą uro­czy­stość nie obo­wią­zu­je nas wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. W cza­sie nabo­żeń­stwa majo­we­go o 11.30 odno­wi­my Akt Odda­nia Pol­ski Maryi. 

 1. W I sobo­tę mie­sią­ca zapra­szam na Mszę św. i róża­niec o godzi­nie 8.00 Róże różańcowe. 

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek – św. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej, patron­ki Europy. 

 • Śro­da — św. Józe­fa, rzemieślnika

 • Czwar­tek – św. Ata­na­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła. 

 • Sobo­ta — św. Flo­ria­na, męczen­ni­ka- patron Stra­ża­ków. Na Mszę św. o 17.00 zapra­szam wszyst­kich Stra­ża­ków z parafii. 

 1. Jest nowy numer Piel­grzy­ma.

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna — Niedziela Biblijna 14.04.2024

 1. Jeste­śmy Kościo­łem piel­grzy­mu­ją­cym w dro­dze do nie­bie­skiej ojczy­zny. Chry­stus gro­ma­dzi nas na uczcie eucha­ry­stycz­nej, wyja­śnia nam pisma, w sakra­men­tal­nych zna­kach sam sta­je się pokar­mem, byśmy nie usta­li w dro­dze. W roz­po­czy­na­ją­cym się Tygo­dniu Biblij­nym pro­śmy Pana Jezu­sa szcze­gól­nie o to, aby pozwo­lił nam jesz­cze bar­dziej uko­chać i zro­zu­mieć Pismo Świę­te. Wygo­spo­da­ruj­my w tym tygo­dniu tro­chę cza­su, aby się­gać po Biblię.

 2. Dziś rów­nież ósme naro­do­we czy­ta­nie Pisma Świę­te­go – Księ­gi Dzie­jów Apostolskich. 

Na sto­li­ku są przy­go­to­wy­wa­ne frag­men­ty z Dzie­jów Apo­stol­skich do odna­le­zie­nia w Piśmie Świę­tym w domu oraz zda­nia z innych Ksiąg Biblii. 

 1. .Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli nam przy­go­to­wać i prze­żyć Uro­czy­stość Bierz­mo­wa­nia: Panom: Pio­tro­wi Prill Pio­tro­wi Szyn­wel­skie­mu, Pani Zdzi­sła­wie Szy­dłow­skiej, Kwia­ciar­ni u Kasi, Pani Kate­chet­ce Joan­nie, Służ­bie Litur­gicz­nej, Eki­pie muzycz­nej, Pani Orga­ni­st­ce Ani oraz rodzi­com mło­dzie­ży bierz­mo­wa­nej. Dzię­ku­ję wszyst­kim para­fia­nom, któ­rzy uczest­ni­czy­li w uro­czy­stej eucha­ry­stii pod prze­wod­nic­twem Księ­dza Bisku­pa i modli­li się za młodzież. 

 2. Dzię­ku­ję Panu Pio­tro­wi Szyn­wel­skie­mu za odno­wie­nie Krzy­ża Misyj­ne­go przy kościele.

 3. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.30 do Mszy św. Po Mszy św. spo­tka­nie Wspól­no­ty KSM – u. 

 4. Przy­szła nie­dzie­la będzie obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­pocz­nie nastę­pu­ją­cy po niej Tydzień modlitw o powołania..

 5. Zmar­ła + Elż­bie­ta Magul­ska z Gotel­pia. Pogrzeb odbył w czwar­tek. Zmar­łą poleć­my miło­sier­dziu Bożemu. 

 6. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

 7. Za tydzień kolek­ta remontowa. 

 8. Zapo­wiedź przedślubna: 

 • Artur Anto­ni Beh­rendt, kawa­ler; zam. Para­fia św. Woj­cie­cha Bobowo 

 • Beata Hele­na Koso­buc­ka, pan­na; zam. Para­fia Naro­dze­nia NMP Łąg Zap. 2 

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa 24.03.2024 r.

 1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą wcho­dzi­my w Wiel­ki Tydzień, w dorocz­ny obchód Miste­rium Pas­chal­ne­go Chry­stu­sa. Niech udział w dzi­siej­szej litur­gii pozwo­li nam wejść głę­bo­ko we wszyst­kie wyda­rze­nia roz­po­czę­te­go Wiel­kie­go Tygo­dnia. Bło­go­sła­wień­stwo Palm na każ­dej Mszy św. Na roz­po­czę­cie Mszy św. o 11.30 pro­ce­sja z pal­ma­mi. Roz­po­czy­na­my od Krzy­ża Misyj­ne­go na zewnątrz kościo­ła – tam odczy­ta­nie Ewan­ge­lii, poświę­ce­nie palm. Przed Msza­mi u Mło­dzie­ży z KSM – u będzie moż­na nabyć Pal­my Wiel­ka­noc­ne (wyko­na­ne przez mło­dzież) oraz świe­ce – pas­cha­li­ki. Zebra­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność wspól­no­ty KSM‑u.

 2. W tym tygo­dniu spo­wiedź w Wiel­ki Ponie­dzia­łek w Czar­nej Wodzie od 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00: Wiel­ki Wto­rek w Osiecz­nej od 16.00 do 18.00. i w Wiel­ką śro­dę w Czer­sku od 15.30 do 18.00.

 3. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym 25 mar­ca to dzień, w któ­rym Kościół obcho­dzi uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Jed­nak ze wzglę­du na dni Wiel­kie­go Tygo­dnia i okta­wy pas­chal­nej, uro­czy­stość tę będzie­my obcho­dzi­li w ponie­dzia­łek po Nie­dzie­li Miło­sier­dzia Boże­go, 8 kwietnia.

 4. W Wiel­kim Tygo­dniu będzie­my prze­ży­wa­li naj­więk­sze tajem­ni­ce nasze­go zba­wie­nia: mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa. Dla­te­go zapra­szam do wspól­ne­go prze­zy­wa­ni tych dni od Wiel­kie­go Czwartku.

 5. W Wiel­ki Czwar­tek roz­po­czy­na­my Tri­du­um Pas­chal­ne – obchód Świąt Wiel­ka­noc­nych. Msza Wie­cze­rzy Pań­skiej o godzi­nie 18.00. To pamiąt­ka usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii i nie­ro­ze­rwal­nie z nią złą­czo­ne­go sakra­men­tu kapłań­stwa. Po zakoń­cze­niu obrzę­dów CZUWANIE z Panem Jezu­sem w Ogrój­cu do godzi­ny 22.00.

 6. Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je post ści­sły. O godz. 15.00 Nowen­na i Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, o godz. 18.00 Litur­gia Męki Pań­skiej. O 21.00 Dro­ga Krzy­żo­wa. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przy Gro­bie Pań­skim potrwa do godz. 22.00. Ofia­ry skła­da­ne tego dnia na tacę są prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie miejsc świę­tych w Zie­mi Świętej.

 7. Człon­ków Stra­ży Pożar­nej pro­szę o war­tę hono­ro­wą przy Gro­bie Pańskim: 

 • W pią­tek Sta­re Pru­sy od 18.00 – 20.00 i Gotelp od 20.00 — 22.00

 • W sobo­tę Złe Mię­so od 14.00 – 17.30 Łąg od 17.30 – 21.00

 1. Wiel­ka Sobo­ta to dzień ciszy gro­bu. W koście­le czas ADORACJI przy Gro­bie Pań­skim od 8.00. do 21.00. O godz. 8.00 wspól­ny róża­niec Róż Różań­co­wych. O 16.00 Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia.

 2. Świę­ce­nie pokar­mów:

 • godz. 11.00 i 16.00 w koście­le łącz­no­ści z Koron­ką do Bożego 

 • godz. 12.00 w Szko­le w Gotelpiu 

 • godz. 15.00 w Sta­rej Szko­le w Zim­nych Zdrojach 

 1. Wigi­lia Pas­chal­na o godz. 21.00. Przy­no­si­my świe­ce, z któ­ry­mi odna­wiać będzie­my przy­mie­rza chrztu.

 2. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msza świę­ta z pro­ce­sją rezurekcyjną
  o godz. 7.00. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie pro­ce­sji. Dru­ho­wie z Stra­ży Pożar­nej z Gotel­pia nio­są bal­da­chim, pozo­sta­łe jed­nost­ki uczest­ni­czą w pro­ce­sji ze sztandarami.
  Potem Msze świę­te o godz. 10.00. i 11.30.

 3. Dzię­ku­ję za posprzą­ta­nie kościo­ła miesz­kań­com Złe­go Mię­sa od szko­ły do remi­zy i miesz­kań­com Lipek Gór­nych. Dzię­ku­ję za wyko­na­ne w tym tygo­dniu pra­ce. Dzię­ku­ję za ofia­ry na deko­ra­cje i kwia­ty miesz­kań­com ul. Dłu­giej od kościo­ła pra­wej i lewej stronie. 

 4. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 3

Intencje mszalne Od 25 do 31 marca 2024 r.

 

Wiel­ki Ponie­dzia­łek (25.3.2024r.)

godz. 18.00

W 6 r. śm. Fran­cisz­ki Pepliń­skiej + męża Józe­fa oraz + Wie­sła­wa i Stefana 

Wiel­ki Wto­rek (26.3.2024r.)

godz. 18.00.

+ Jerze­go Narloch w dniu urodzin 

Wiel­ka Środa

(27.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wę i Józe­fa Kogut w 2 r. śm. Czesławy
+ rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Jastrzę­bia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Wiel­ki Czwartek

(28.3.2024r.)

godz. 18:00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

+ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w naszej parafii

Wiel­ki Piątek

(29.3.2024r.)

godz. 18.00

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Wiel­ka Sobota

(30.3.2024r.)

godz. 21.00

WIGILIA PASCHALNA

Nie­dzie­la Zmartwych-wstania 

Pana Jezu­sa (31.3.2024r.)

godz. 7:00

W int. Para­fii i Para­fian oraz wszyst­kich miłych gości 

godz. 10:00

+ Ger­tru­dę i Józe­fa Hamerskich

godz. 11:30

+ Jani­nę, Wie­sła­wę i Ber­nar­da Sło­miń­skich w 5 r. śm. Wiesławy 

Ponie­dzia­łek Wielkanocny

(1.04.2024.)

godz. 8.15

+ rodzi­ców Marię i Kazi­mie­rza Mania + Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich w r. śm. Kazimierza 

godz. 10.00

+ Jana i Marię Che­rek + rodzi­ców z ob. stron 

godz. 11.30

+ Ste­fa­nii i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich w 11 r. śm. Ste­fa­nii + zm. rodzi­ców z ob. stron + Cze­sła­wę Kwa­śniew­ską

Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu 17.03.2024 r.

 1. Zbli­ża­my się do świąt, wkra­cza­my w czas inten­syw­niej­sze­go roz­wa­ża­nia męki nasze­go Pana. Zasło­ni­li­śmy krzy­że w świą­ty­ni, by na nowo odsło­nić je przed naszy­mi oczy­ma w Wiel­ki Pią­tek. Nie­chaj ten czas będzie szcze­gól­nym cza­sem wyci­sze­nia i towa­rzy­sze­nia Jezu­so­wi w Jego cier­pie­niu i męce

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i razem z nami prze­ży­wa­li para­fial­ne reko­lek­cje wie­ko­post­ne jak rów­nież dzie­ciom i mło­dzie­ży z naszych szkół za czas reko­lek­cji szkolnych. 

 3. W kalen­da­rzu w tym tygo­dniu:

 • Wto­rek 19 mar­ca – Uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca NMP – dzień modlitw za męż­czyzn i ojców. Msze św. o godz. 8.00 i 16.00. Odpust para­fial­ny w Hucie Kal­nej i Mokrym.

 1. Spo­wiedź wiel­ka­noc­na z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów 21 mar­ca w czwar­tek:

 • do połu­dnia do 10.00 do 11.00 – potem Msza św. 

 • popo­łu­dniu od 16.15 do 17.00 i od 17.30 do 18.00

W cza­sie spo­wie­dzi od 16.15 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu 

 1. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

 • dla dzie­ci o godz. 16.00

 • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 10.00

 1. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na­ją­ca Wiel­ki Tydzień. Bło­go­sła­wień­stwo Palm na każ­dej Mszy św. Na roz­po­czę­cie Mszy św. o 11.30 pro­ce­sja z pal­ma­mi. Roz­po­czy­na­my od Krzy­ża Misyj­ne­go na zewnątrz kościo­ła – tam odczy­ta­nie Ewan­ge­lii, poświę­ce­nie palm. Przed Msza­mi u Mło­dzie­ży z KSM – u będzie moż­na nabyć Pal­my Wiel­ka­noc­ne (wyko­na­ne przez mło­dzież) oraz świe­ce – pas­cha­li­ki. Zebra­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność wspól­no­ty KSM — u. 

 2. Dzię­ku­ję za ofia­ry na remon­ty. Za tydzień kolek­ta na wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. Dzię­ku­ję za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cje Gro­bu Pań­skie­go Róży z Buko­wej Góry miesz­kań­com ul. Choj­nic­kiej, Polnej, Zie­lo­nej, Sło­necz­nej, Cichej, Ks. Wrza­ły, Pod­le­śnej, Spa­ce­ro­wej oraz ul Dłu­giej od Ple­ba­ni do torów. Bóg zapłać. 

 4. Pro­szę o posprzą­ta­nie kościo­ła na świę­ta w sobo­tę 23 mar­ca od 9.00 miesz­kań­ców Złe­go Mię­sa od szko­ły do remi­zy oraz Lipek Górnych. 

 5. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 2

 1. Zmarł + Józef Kogut l.93 z Lipek Gór­nych. Pogrzeb odbył się sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 2. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 18 do 24 mar­ca 2024 r.

Ponie­dzia­łek (18.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Józe­fa i Mar­tę Wiśniew­skich + zm. rodzeństwo 

Wto­rek (19.3.2024r.)

Uro­czy­stość św. Józefa 

godz. 8.00.

godz. 16.00

+ Danu­ty Inte­re­wicz z ok. uro­dzin i w 5 mie­siąc od śm. 

zm. rodzi­ców Annę i Józe­fa Gru­cha­ła oraz + sio­stry Geno­we­fy i bra­ta Jana 

Śro­da

(20.3.2024r.)

godz. 18.00

+ zm. rodzi­ców Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska w r. śm. Jana 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Jastrzę­bia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(21.3.2024r.)

godz. 11.00

godz. 18:00

+ Józe­fa i Cze­sła­wę Kogut – int. od rodzi­ny Winiarskich 

+ męża Bru­na w 2 r. śm. + syna Ryszar­da i rodzi­ców z ob. stron 

Pią­tek

(22.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Ada­ma Rekow­skie­go w dniu urodzin 

Sobo­ta

(23.3.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Ste­fa­na Zabro­skie­go w r. urodzin 

+ Józe­fa Zabroc­kie­go i rodzi­ców z ob. stron 

Nie­dzie­la Pal­mo­wa (24.3.2024r.)

godz. 8:15

+ Bole­sła­wę i Wła­dy­sła­wa Osow­skich + syna Zdzisława 

godz. 10:00

+ Fran­cisz­ka Wąs w r. śm. i zm. z rodzi­ny Wąs 

GORZKIE ŻALE

godz. 11:30

+ Ane­ty Woj­dy­ła + Jana i Jani­nę Bla­dow­skich

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2024r

Apel Prze­wod­ni­czą­ce Epi­sko­pa­tu Pol­ski do modli­twy za ojczyznę

 1. Dzi­siaj Nie­dzie­la Misyj­na „Ad Gen­tes” pod hasłem „W Koście­le jeste­śmy wspól­no­tą misyj­ną”. Zbiór­ka do puszek na rzecz pol­skich misjonarzy.

 2. Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zachę­ca, aby całe rodzi­ny i para­fie zaan­ga­żo­wa­ły się w akcję „Skar­bon­ka miło­sier­dzia”. W tym roku nasza jał­muż­na wspie­ra remont i wypo­sa­że­nie ochron­ki para­fial­nej dla dzie­ci w Gusap (die­ce­zja Madang) w Papui Nowej Gwi­nei, gdzie posłu­gę peł­ni pocho­dzą­cy ze Skar­szew ks. Michał Szulc.

 3. Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zbie­ra 1,5% podat­ku razem z Cari­tas Pol­ska. Pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie 1,5% podat­ku docho­do­we­go na rzecz Cari­tas Pol­ska (któ­ra następ­nie prze­ka­że je naszej die­ce­zji). Numer KRS 0000198645. Zebra­ne środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

 4. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek o 17.00.

 5. W czwar­tek o 18.30 spo­tka­nie Wspól­no­ty KSM – u pod wezwa­niem bł. Car­lo Acutisa. 

 6. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

  • dla dzie­ci o godz. 16.00

  • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 8.15

Znajdź­my czas, aby uczest­ni­czyć w tych nabo­żeń­stwach, albo­wiem dzię­ki nim może­my głę­biej prze­żyć tajem­ni­cę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana i lepiej rozu­mieć Jego nie­skoń­czo­ną miłość do każ­dej i każ­de­go z nas. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na zyskać odpust zupełny.

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I pią­tek i sobota:

 • W pią­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi od 16.30 do Dro­gi Krzy­żo­wej o 17.30. Będzie­my prze­pra­szać Ser­ce Jezu­sa za wszel­ki brak miło­ści, za lek­ce­wa­że­nie daru Boże­go miło­sier­dzia i pro­sić o łaskę nawró­ce­nia dla sie­bie i dla tych, któ­rzy Pana Boga prze­pra­szać nie chcą.

 • W sobo­tę zapra­szam na Mszę św. i róża­niec Róże Różańcowe.

 1. Spo­tka­nie z dzieć­mi do I Komu­nii Św. za tydzień w Nie­dzie­lę po Mszy św. o godzinie11.30

 2. Nasze para­fial­ne i szkol­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne prze­ży­wać będzie­my od IV Nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu czy­li od 10 do 13 mar­ca. Pro­szę zapla­no­wać i zare­zer­wo­wać sobie czas. 

 3. Zmar­ła w minio­nym tygo­dniu + Oli­wia Babiń­ska pocho­dzą­ca z Łęga zamiesz­ka­ła w Gdań­sku Pogrzeb odbył w sobo­tę. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 4. Zapo­wiedź przedślubna: 

Inten­cje mszal­ne Od 25 lute­go do 3 mar­ca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (26.2.2024r.)

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Jana Langowskiego 

Wto­rek (27.2.2024r.)

godz. 18.00.

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Marii Wajdzik 

Śro­da

(28.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Roma­na Redzim­skie­go z ok. urodzin
+ +rodzi­ców Apo­lo­nię i Augu­sty­na oraz rodzeństwo 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy – w int. rodzin przyj­mu­ją­cych Mary­ję w cza­sie peregrynacji 

Czwar­tek

(29.2.2024r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu

+ Zeno­na Żabińskiego 

Pią­tek

(1.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

 

+ Józe­fa Kurowskiego 

Sobo­ta

(2.3.2024r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Waj­dzi­ka w 24 r. śm. oraz zm. z rodziny 

Z podz. za ode­bra­ne łaski z pr. o bł. Boże i zdro­wie z oka­zji 70 – tych uro­dzin Ali­cji i Stanisława 

+ Cze­sła­wa Krau­ze i rodzi­ców z ob. stron 

III Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (3.2.2024r.)

godz. 8:15

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go w 2 r. śm. 

GORZKIE ŻALE

godz. 10:00

+ Hali­ny i Sta­ni­sła­wa Sowiń­skich w 5 r. śm. Haliny 

godz. 11:30

+ Jadwi­gę i Józe­fa Połom + Marię Warczak
+ Ali­cji Hassa 

Chrzest: Han­na Gna­ciń­ska

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Zwykła — 11.02.2024 r.

 1. Dziś Świę­to Mat­ki Bożej z Lour­des, któ­re łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go. Nasze para­fial­ne obcho­dy dnia cho­rych będą w cza­sie para­fial­nych reko­lek­cji wiel­ko­post­nych w marcu.

 2. Dzi­siaj Uro­czy­ście roz­po­czy­na­my pere­gry­na­cję Iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w naszej para­fii od prze­ka­za­nia Jej miesz­kań­com Zim­nych Zdroi. Pere­gry­na­cja będzie się odby­wa­ła przez prze­ka­zy­wa­nie Iko­ny Maryi z rodzi­ny do rodzi­ny o wie­czor­nej porze ok 18.00. Rodzi­ny, oso­by, któ­re przy­ję­ły w danym tygo­dniu Mary­ję zapra­szam na Mszę św. i nowen­nę w środę.

 3. Dziś od 14.00 do 15.00 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, modli­twy za cho­rych zakoń­czo­ne bło­go­sła­wień­stwem lourdzkim.

 4. Ado­ra­cja wyna­gra­dza­ją­ca w ponie­dzia­łek i wto­rek o 17.30.

 5. W śro­dę — Popie­lec roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post. Msze świę­te z posy­pa­niem głów popio­łem o godz. 8.15; 10.00 i o godz. 18.00. Kolek­ta prze­zna­czo­na na pomoc na Ukrainie. 

Zewnętrz­nym zna­kiem nasze­go wej­ścia na dro­gę poku­ty i nawró­ce­nia jest posy­pa­nie gło­wy popio­łem. W kul­tu­rze Izra­ela ten gest był wyra­zem wiel­kie­go smut­ku, żało­by i poku­ty. Popiół przy­po­mi­na też, że wszyst­ko, co ziem­skie, powsta­ło z pro­chu zie­mi i znów w proch się obró­ci. Ten roz­pad jest skut­kiem grze­chu. Jed­nak kapłan, posy­pu­jąc gło­wy wier­nych popio­łem, czy­ni nad nimi znak krzy­ża, któ­ry ozna­cza oczysz­cze­nie i zmartwychwstanie.

 1. W Śro­dę Popiel­co­wą obo­wią­zu­je post ści­sły (jeden posi­łek do syta i dwa mniej­sze oraz wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych). W myśl przy­ka­zań kościel­nych czas Wiel­kie­go Postu jest tak­że okre­sem poku­ty, dla­te­go jako wie­rzą­cy nie orga­ni­zu­je­my hucz­nych zabaw i nie bie­rze­my udzia­łu w takich spotkaniach.

 2. W naj­bliż­szy pią­tek roz­pocz­nie­my nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej o godzi­nie 17.30. Gorz­kie żale w Nie­dzie­lę po Mszy św. o 8.15.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Śro­da – świę­to Świę­tych Cyry­la i Meto­de­go – Patro­nów Euro­py oraz Świę­te­go Walen­te­go, kapła­na rzym­skie­go, któ­ry w 269 roku poniósł śmierć męczeń­ską, gdyż mimo tor­tur nie chciał wyrzec się Chry­stu­sa. Wspo­mi­na­ny jest jako m.in. patron zako­cha­nych. Niech to będzie oka­zja tak­że do modli­twy, podzię­ko­wa­nia Panu Bogu za miłość, któ­rą nas obda­rzył, i za bli­skich, któ­rzy nas kocha­ją. Pamię­taj­my też o narze­czo­nych z naszej wspól­no­ty para­fial­nej i pro­śmy, aby ich wza­jem­na miłość umac­nia­ła się i aby z Bogiem weszli na wspól­ną dro­gę życia.

 • czwar­tek – bł. Micha­ła Sopoć­ki, kapła­na – spo­wied­ni­ka św. Faustyny

 1. Bóg zapłać za ofia­ry Semi­na­rium w Pelpinie.

 2. Za tydzień nasza kolek­ta remontowa. 

 3. Zmar­ła w minio­nym tygo­dniu + Wan­da Szo­piń­ska z Nowych Prus l.74 Pogrzeb odbył
  w sobo­tę. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 4. Jest jesz­cze nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 11 do 18 lute­go 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (12.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Kry­sty­ny Lipskiej 

ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA

w 3 r. śm. + Felik­sa Wró­bla + Pio­tra Wróbel
+ Ali­cję Stępniewską 

Wto­rek (13.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00.

+ Win­cen­te­go Babiń­skie­go i żonę Marię

+ Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego
+ Annę i Anto­nie­go Wycinka 

Śro­da

POPIELEC

(14.2.2024r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18.00

+ Roza­lii i Ryszard Prażmowskich

+ Roma­na Fie­rek oraz rodzi­ców Ger­tru­dę i Józefa 

+ Mar­tę Igna­ce­go Duszyń­skich w r. śm. Ignacego 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

Czwar­tek

(15.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

+ Hele­nę i Edwi­na Pestka 

+ Ada­ma Fie­rek z oka­zji urodzin 

Pią­tek

(16.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Sta­ni­sła­wa Lackowskiego 

 

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Tere­sy Jan­kow­skiej w 16 r. śm. 

Sobo­ta

(17.2.2024r.)

godz. 18.00

+Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich w 4 r. śm. Kazimierza 

Chrzest: Nata­lia Krzoska 

I Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (18.2.2024r.)

godz. 8:15

+ rodzi­ców Wan­dę i Zyg­mun­ta Grefka 

GORZKIE ŻALE

godz. 10:00

+ Hele­nę, Jerze­go i Janu­sza Babińskich 

godz. 11:30

+ Mar­ka Hal­l­man w r. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Zwykła 28.01.2024 r.

 1. Uka­za­ny w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii Jezus budził lęk i zdu­mie­nie wśród słu­cha­ją­cych Go i będą­cych świad­ka­mi zna­ków, któ­re czy­nił. Dzi­siaj rów­nież Jego Ewan­ge­lia spo­ty­ka się z róż­nym przy­ję­ciem; my jed­nak pra­gnie­my przyj­mo­wać ją wciąż otwar­tym ser­cem i na co dzień ją wypełniać.

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 

 • W czwar­tek modli­twy za kapła­nów i o nowe powo­ła­nia na Mszy św. o 18.00
  Od 19.00 do 20.00 zapra­szam na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

 • W pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi od godzi­ny 17.00 i w tym cza­sie ado­ra­cja wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­go Sakramentu

 • W sobo­tę zapra­szam na Mszę św. i róża­niec Róże Różańcowe. 

 1. W pią­tek, 2 lute­go, będzie­my prze­ży­wa­li świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, któ­re w pol­skiej tra­dy­cji nazy­wa­ne jest świę­tem Mat­ki Boskiej Grom­nicz­nej. Msze Świę­te w naszym koście­le będą o godz. 8.00 i 18.00. Na począt­ku każ­dej Mszy poświę­ce­nie świec, zatem przy­nie­śmy ze sobą świe­ce-grom­ni­ce. Niech one sta­ną się zna­kiem obec­no­ści Chry­stu­sa – Świa­tło­ści świa­ta; zapa­laj­my je, jak mówi sta­ra pol­ska tra­dy­cja, w chwi­lach trwo­gi i zagro­że­nia, aby o tej obec­no­ści i opatrz­no­ści Bożej sobie nie­ustan­nie przypominać.

Pamię­taj­my tego dnia o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, któ­re odda­ły życie w służ­bie Bogu i Kościo­ło­wi. War­to wspo­mnieć o set­kach domów pomo­cy, domów dziec­ka, przed­szko­li, szkół, ośrod­ków wycho­waw­czych, szpi­ta­li i hospi­cjów, w któ­rych codzien­nie słu­żą oso­by kon­se­kro­wa­ne, któ­re dzię­ki temu są świad­ka­mi Boga peł­ne­go miło­ści i miłosierdzia.

 1. Poświę­ce­nie świec dzie­ci do I komu­nii będzie w nie­dzie­lę 11 lute­go na Mszy św. o 11.30

 2. W sobo­tę 3 lute­go o 10.00 pro­szę Panów elek­try­ków, mecha­ni­ków i chęt­nych o roze­bra­nie deko­ra­cji bożo­na­ro­dze­nio­wych. Miesz­kań­ców Zim­nych Zdro­jów; od rów­ka za rze­ką i wybu­do­wa­nia oraz miesz­kań­ców Jastrzę­bia pro­szę o posprzą­ta­nie kościo­ła od godzi­ny 11.00.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Śro­da — Św. Jana Bosko, kapła­na, patro­na wychowawców

 • Sobo­ta — św. Bła­że­ja, patro­na od cho­rób gar­dła; w łącz­no­ści z poran­ną Mszą św. bło­go­sła­wień­stwo św. Błażeja. 

 1. Zmar­li:

+ Maria Waj­dzik Z Nowych Prus l.85 Pogrzeb we wto­rek o. 9.00 Róża­niec za zmarłą:
w Nie­dzie­lę o 13.30; w ponie­dzia­łek o 18.00 i we wto­rek o 8.30.

+ Jan Lan­gow­ski z ul. Choj­nic­kiej l. 83 Pogrzeb we wto­rek o 11.00. Róża­niec za zmar­łe­go: w Nie­dzie­lę po Mszy św. o 11.30: w ponie­dzia­łek o 17.00 i wto­rek o 10.30.
Zmar­łych poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 1. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­nych bez­piecz­nych ferii. 

Intencje mszalne od 29 stycznia do4 lutego 2024 r. 

 

Ponie­dzia­łek (29.1.2024r.)

godz. 8.00

+ Zofii i Augu­sty­na Bie­sek + męża Józefa 

Wto­rek (30.1.2024r.)

godz. 8.00.

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Bog­da­na Sikorskiego 

Śro­da

(31.1.2024r.)

godz. 18.00

+ Ange­li­ki Beling 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

Czwar­tek

(1.2.2024r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa od zakła­du pogrze­bo­we­go za zmar­łych w styczniu 

Pią­tek

(2.2.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

W inten­cji para­fii i parafian 

W 2 r. śm. + męża Ada­ma Fie­rek i + Ojca Ste­fa­na Cieszyńskiego 

Sobo­ta

(3.2.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wy i Jana Woj­dak oraz ich dzie­ci Annę, Pio­tra i Janu­sza + Alfonsa 

+ Sta­ni­sła­wa i Ire­ne­usza Czapiewskich 

Nie­dzie­la (4.2.2024r.)

godz. 8:15

+ Józe­fa i Jadwi­gę Połom + Anto­nie­go i Łucję Prychła 

godz. 10:00

+ Dariu­sza Geł­don w 2 r. śm. + Bar­ba­rę i Henryka 

+ Feli­cję i Ber­nar­da Wielewickich 

godz. 11:30

+ rodzi­ców Albi­na i Kla­rę Pel­low­skich oraz za + bra­ta Andrze­ja i Lubo­mi­łę ( w 5 r. śm. Albi­na )

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Zwykła 21.01.2024 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. To szcze­gól­ne zapro­sze­nie, aby odkry­wać tajem­ni­cę Boga przez lek­tu­rę Pisma Świę­te­go. Papież przy­po­mi­na, że „Jezus Chry­stus puka do naszych drzwi przez Pismo Świę­te; jeśli słu­cha­my i otwie­ra­my drzwi umy­słu i ser­ca, wcho­dzi On w nasze życie i z nami zostaje”.

 2. Dziś przy­pa­da Dzień Bab­ci, a jutro 22 stycz­nia – Dzień Dziad­ka. Oni zawsze mają dla nas czas i oka­zu­ją nam miłość. Pamię­taj­my i módl­my się w tych dniach za naszych kocha­nych dziad­ków, tych żyją­cych i tych, któ­rzy już ode­szli do domu Ojca. Niech naszym podzię­ko­wa­niem będzie modli­twa, ofia­ro­wa­na Komu­nia św. i ser­decz­na pamięć.

 3. Do 25 stycz­nia trwa w Koście­le tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrześcijan.

 4. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Śro­da – św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go — dzień modlitw za dziennikarzy 

 • Czwar­tek — świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła Apostoła 

 • Pią­tek – św. Tymo­te­usza i Tytu­sa, bisku­pów — współ­pra­cow­ni­ków św. Pawła 

 • Sobo­ta – św. Toma­sza z Akwi­nu, kapła­na i dok­to­ra Kościoła 

 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę remontową.

 2. Jest nowy numer Pielgrzyma

 3. Zmarł w minio­nym tygo­dniu + Jaro­sław Rostow­ski z ul. Łąko­wej Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

Inten­cje mszal­ne od 21 do 28 stycz­nia 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (22.1.2024r.)

godz. 8.00

godz. 8.30

+ Mar­ty i Józe­fa Wiśniew­skich + Bar­ba­ry i Fran­cisz­ka Berendt 

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Andrze­ja Mądrzak 

Wto­rek (23.1.2024r.)

godz. 8.00.

+ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik w 12 r. śm. Edmunda 

Śro­da

(24.1.2024r.)

godz. 7.45

godz. 8.00

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

+ Ada­ma Fie­rek w r. śm. 

Czwar­tek

(25.1.2024r.)

godz. 8:00

w 3 r. śm. + Jana Gliszczyńskiego 

Pią­tek

(26.12.2024r.)

godz. 8.00

Z podz. za łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże dla Mał­go­rza­ty z oka­zji urodzin 

Sobo­ta

(27.1.2024r.)

godz. 18.00

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go z oka­zji dnia dziadka 

Nie­dzie­la (28.1.2024r.)

godz. 8:15

+ Euge­nię i Sta­ni­sła­wa Skajewskich
+ Maria­na, Kry­sty­nę i Marzenę 

godz. 10:00

+ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go z oka­zji urodzin
+ zm. z ob. stron 

godz. 11:30

+ Alfon­sa Ossow­skie­go w 4 r. śm. + żonę Zofię