OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2020

  1. Poni­żej ogło­szeń Para­fial­nych będą znaj­do­wa­ły się Instruk­cje do „Komu­nii Ducho­wej” i „Żalu Dosko­na­łe­go” z racji ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z Komu­nii Św. i sakra­men­tu poku­ty – pro­szę o prze­czy­ta­nie i sko­rzy­sta­nie z takiej for­my uczest­nic­twa do cza­su usta­nia epidemii ! 
  2. W pią­tek i sobo­tę przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne. Z racji Epi­de­mii nie będzie spo­wie­dzi I piąt­ko­wej . Pro­szę sko­rzy­stać z „Komu­nii Ducho­wej” i „Żalu Dosko­na­łe­go” by jesz­cze ści­ślej trwać w jed­no­ści na modli­twie o usta­nie Epi­de­mii i zacho­wa­nie nas, naszych Rodzin, Para­fii, Ojczy­zny i świa­ta od choroby.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę prze­ży­wać będzie­my Nie­dzie­lę Pal­mo­wą roz­po­czy­na­ją­cą obcho­dy Wiel­kie­go Tygo­dnia. Z racji obec­nej sytu­acji sam w imie­niu całej naszej para­fii poświę­cę pal­my na ołta­rzu. Pro­śmy tego dnia Pana Boga by uchro­nił nas wszyst­kich od epi­de­mii, cho­ro­by i nie­szczęść byśmy mogli szczę­śli­wie prze­ży­wać kolej­ne lata nasze­go życia.
  1. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do Uro­czy­stej Komu­nii Św. i mło­dzież do Bierz­mo­wa­nia pro­szę ‚by w tym trud­nym okre­sie pie­lę­gno­wa­li swo­ją przy­jaźń z Panem Jezu­sem przez częst­szą modli­twę, czy­ta­nie Pisma Św., lek­tu­rę kato­lic­ką zamiesz­czo­ną w Inter­ne­cie a przede wszyst­kim pomoc naj­bliż­szym w swo­ich domach do cze­go tak­że zachę­cam wszyst­kie dzie­ci i mło­dzież naszej parafii.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

30.03. –5.04.2020r.

PONIEDZIAŁEK

18.00 — ++ Wie­sła­wę Sło­miń­ską ( w I rocz.) oraz Jani­nę i Ber­nar­da Słomińskich

WTOREK

18.00 — ++ Leonar­dę i Mak­sy­mi­lia­na Klicz­kow­skich ( w XX rocz. Leonardy)

ŚRODA

8. 00 — ++ Ste­fa­nię Ostrow­ską ( w VII rocz.) i jej męża Wła­dy­sła­wa oraz Annę i Józe­fa Gruchałów

18.00 — ++ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

CZWARTEK

18.00 — ++ Jana Pisa­rek ( w I rocz.)

PIĄTEK

18.00 — ++ Jana i Marię Che­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

SOBOTA

8.00 – ++ Mak­sy­mi­lia­na i Jadwi­gę Sar­now­skich oraz syna Ryszarda

17.30. CHRZEST: Blan­ka Libera

18.00 — ++ rodzi­ców chrzest­nych: Tere­sę i Anto­nie­go Zakrzew­skich, Ger­tru­dę Strom­ską oraz Bogu­mi­ła Niesiołowskiego

CHRZEST: Igor Mania

NIEDZIELA PALMOWA

8.15 – ++ Roza­lię i Kon­ra­da Lan­gow­skich, Ger­tru­dę Lan­gow­ską oraz zm. z rodzi­ny Szyfelbein

10.00 — ++ Febro­nię i Józe­fa, Sabi­nę i Zyg­mun­ta Pałubickich

11.30 — + Andrze­ja Cie­śliń­skie­go ( w VII rocz. śm.)